Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 2201 
Wanneer God Hom onthul. 
Maandag 9 Februarie 2015  08:00
  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Die Woord is Vervul en die Waarheid word onthul. Die tyd staan 
stil en ‘n oer fetus lê opgekrul, wagtend op die Lewegewende 
Gees om dit aan te vul, want die Volledige Weergeboorte kom 
soos ‘n Dief, Sag en Stil om soos ‘n Vreesaanjaende Brullende 
Leeu van die leuen te verskil. 

Die Woord is Vervul en die Waarheid word onthul en daar is 
niemand wat God kan kul of wat van Hom kan verskil. Die 
aarde begin tril en 'n reuse vloedgolf kom met ‘n lang krul 
om land en dal op te vul. Mammon lê dood, koud en stil. 
Haar eens oneindige getal nou op ‘n ronde nul en die merk 
van die dier staan nader, koud en kil en die wêreldling het 
meer geen sê of enige wil. 

‘n Groot Oordeel word voltrek tot die uitverkorenes se beswil 
en vanuit Afrika kom ‘n bloedstollende gil en onder die Gees 
van Verskrikking begin die kontinent te skud en tril en die 
dood sit op sy vaal perd, koud en kil. 

Die Woord is vervul en daar is niemand wat van God kan verskil. 
Teen die hemelruim storm daar ‘n bul en bykans niemand sien 
die wondertekens in die sterre vervul, ja, reeds vir eons in die 
kosmos argiewe ooglopend onthul, want Heylel, die vallende blink 
môrester het almal bedrieg en gekul en hy steel daardeur van die 
mens sy redding, sy hoop, sy geloof en sy vaste wil. 

Ja, die Woord is Vervul met God Self wat Hom in Sy Wederkoms 
in die weergeboorte van Sewe Geeste kom onthul. So lê ‘n oer 
fetus wagtend op sy nuwe geboorte opgekrul en die tyd staan in 
ontsag vir ‘n oomblik heeltemal stil en daar is die wat dit weet en 
ander wat verskil, want twee woon op een plek en die een word 
aangeneem maar die ander een het homself die heeltyd net gekul. 


Revelation 2201
When God reveals Himself. 
Monday 9 February 2015  08:00
  
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
The Word is Fulfilled and Truth is revealed. Time is standing 
still and a primeval fetus lies curled up, waiting on the Life 
Giving Spirit to complete it, because the Full Rebirth comes 
like a Thief, Softly and Quiet in order to differ from the lie like 
a Terrifying Roaring Lion.  

The Word is Fulfilled and Truth is revealed and there is nobody 
who can deceive God or who can differ from Him. The earth begins 
to vibrate and a giant wave comes with a long curl to fill land and 
valley. Mammon lies dead, cold and still. Her once infinite number 
is now a round zero and the mark of the beast is standing closer, 
cold and icy and the world ling does not have a say or a will 
anymore.     

A Great Judgment is executed in the best interest of the chosen 
ones and from Africa comes a bloodcurdling scream and under 
the Spirit of Terror the continent begins to shake and vibrate and 
death is sitting on its grey horse, cold and icy.  

The Word is fulfilled and there is nobody who can differ from God. 
Against the sky a bull is storming and almost nobody sees the 
signs of wonder fulfilled in the stars, yes, already openly revealed 
in the cosmic archives for eons, because Heylel, the falling bright 
morning star has deceived and cheated everyone and through this 
he robbed man of his salvation, his hope, his faith and his firm 
will.    

Yes, the Word is Fulfilled with God Himself that comes to reveal 
Himself in His Return in the Rebirth of Seven Spirits. So a primeval 
fetus is lying curled up, waiting on his new birth and in reverence 
time stands completely still for a moment and there is one that 
knows and one who differs, because two lives in one place and 
one is accepted but the other one has only fooled himself for the 
entire time.   


Openbaring 2202 
Versoening van binne… 

Maandag 9 Februarie 2015  16:14 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Ek staar in die niet deur ‘n vensterraam en ek sien ‘n wese wat 
na niks en nêrens gaan en ek vra hom: Waar kom jy vandaan en 
waarheen is dit wat jy gaan en hy antwoord my; dit moet jy baie 
mooi verstaan. Ek kom van ‘n plek van ver oorkant die Jordaan 
vanuit die verre Siberië om tot in die Suidpunt van Afrika te gaan. 
As ‘n aartsengel kom ek nog verder vandaan om net nog verder 
te kan gaan. Ek kom van die Noordpool om na die Suidpool te 
gaan voordat die aarde gaan kantel en die ewenaar op sy nuwe 
plek sal staan. 

Ek kyk in die niet deur die lewe se vensterraam en ek sien ‘n engel 
vanuit ‘n tydlose dimensie binne tyd en ruimte gaan en ek sien in 
die materie is daar geen permanente vorm, maar net intelligensie 
in ‘n illusie bestaan en die intellek reageer op emosie en dit vorm 
die basis van die menslike bestaan en op die dag wat die vorm 
weer sal vergaan sal die wese miskien die verskil tussen haat en 
liefde beter verstaan. 

Ek staar in die oneindigheid deur ‘n vensterraam en ek kyk na nog 
‘n tydvak wat kom en gaan en ek hoor iemand vrolik lag en ek sien 
‘n bitter traan en ek vra vir God waarom ek die doel van alles steeds 
nie mooi verstaan, want vanuit die eindes van Sy skepping het my 
siel gekom om die liefde, maar ook die oorloë van die seuns van God 
te kan verstaan. Ja, sodat ‘n dienaar, ‘n boodskapper, ook vir Goddelike 
kindskap kan naderstaan, maar die beker bly bitter ‘wyl die soet vinnig 
vergaan. 

Ek kyk deur ‘n venster in die niet en ek soek ‘n deur wat na die 
troon van God oop staan sodat ek met al my vrae voor Hom kan 
staan. Maar ook dit is ‘n fout van my kant begaan, want die hemel 
is ‘n sfeer, ‘n plek in my sentrum, waar die liefde in die plek van 
my hart moet staan. Om daarin te kan gaan moet ek eers aan die 
anderkant van die vensterraam gaan staan sodat ek kan sien wat 
nie buite nie, maar binne myself aangaan. 

Ek kyk nou in hierdie oneindige niet en ek sien ‘n verblindende 
ster verskiet en in die oorloë van YaHWeH het ek nie ‘n vyand, 
maar ‘n broer verslaan. Van my wang val daar ‘n traan, want die 
liefde in my kan en wil die haat nie verstaan en voor hierdie 
Wysheid staan ek nou diep beskaamd en ek weet vanwaar ek 
kom en waarheen ek gaan en ek haas my na my broer oor my 
fout begaan. 

So kyk ons nou saam van anderkant die heilige Jordaan deur 
Elohim se eie enorme vensterraam en ons sien die Nuwe 
Hemel en die Nuwe aarde, want die ou tydvak het saam met 
die ou mens vergaan met die ewenaar wat nou op sy nuwe 
vrugbare plek staan. En omdat ek alles nou mooi verstaan 
het die bitter in soet oorgegaan en ek weet dat die doel van 
alles net om die Wysheid en die Liefde gaan. 


Revelation  2202
Reconciliation from within… 

Monday 9 February 2015  16:14
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
I stare into nothingness through a window pane and I see a being 
going to nothing and nowhere and I ask him: Where are you 
coming from and where are you going and he answers me; this 
you must understand very well. I come from a place far across 
the Jordan from faraway Siberia to go to the Southern point of 
Africa. As an archangel I come from further just to be able to go 
even further. I come from the North Pole to go to the South Pole 
before the earth tilts and the equator will stand in its new position.  


I look into nothingness through life’s window pane and I see an 
angel going from a timeless dimension into time and matter and I 
see that there is no permanent form in matter, but only intelligence 
in an illusion-existence and the intellect reacts to emotion and it 
forms the basis of the human existence and on the day that the 
form will perish again, perhaps then will the being better 
understand the difference between hate and love.  


I stare into infinity through a window pane and I look at another 
period which is coming and going, I hear someone laughing 
joyfully and I see a bitter tear and I ask God why I still do not 
understand the purpose of everything so well, because from 
the far ends of His creation my soul came to understand love 
but also the wars of the sons of God. Yes, so that a servant, a 
messenger, can also stand closer to becoming a Godly Child, 
but the cup stays bitter while the sweet quickly perish.    

I look through a window into nothingness and I search for a door 
that opens to the throne of God so that I can stand before Him 
with all my questions. But this too is a mistake on my side, 
because heaven is a sphere, a place in my core, where love must 
stand in the place of my heart. In order to enter I must first go and 
stand on the other side of the window pane so that I can see what 
is going on, not outside but inside myself.  


I now look into this nothingness and I see a blinding shooting 
star and in the wars of YaHWeH I did not defeat an enemy, but a 
brother. A tear falls from my cheek, because the love in me cannot 
and does not want to understand the hate and before this Wisdom 
I stand deeply ashamed now and I know where I came from and 
where I am going and I hurry to my brother over the mistake I have 
made.     

So together we now look from across the holy Jordan through 
Elohim’s enormous window pane and we see the New Heaven 
and the New Earth, because the old period has perished together 
with the old human with the equator now standing in its new 
fruitful place. And because I understand everything now very 
clearly the bitter has changed into sweet and I know that the 
purpose of everything is only about Wisdom and Love.   


Openbaring 2203 
Vir my én vir jou… 
Donderdag 12 Februarie 2015  13:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Terwyl die eindtydwinde deur die verdrukkingstydperk woed 
en loei en die son op almal, goed sowel as kwaad neerskroei. 
Sal Ek Self, O’ mens tot jou geestelike groei, jou onnodige 
takke en wilde lote met oorleg kom wegsnoei. En wanneer jou 
trane soms in hierdie pynvolle proses sal vloei, ween nie van 
smart, maar van vreugde, wanneer Ek jou tot jou voordeel laat 
bloei, ja, sodat jy tot 'n goddelike kind van My kan opgroei. 
Waarna satan jou ewig nooit weer in die bande van die sonde 
en die dood vas kan boei.  

O’ Waarom moet die een sondaar hom altyd oor ‘n ander 
sondaar se swakhede, foute en sondes bemoei. Om so dikwels 
met ‘n ongevraagde gees van oordeel oor ander se foute te broei 
om daardeur net hulself as beter te verhoog en so ten toon te stel 
as net die martelaar, die heilige koei. Begin daarom, O’ mens om 
jou eerder oor jou eie betreurenswaardige toestand voor God te 
vermoei en jy sal vind; met die balk in jou eie oog ontbreek die 
sig om jou met die splinter in ‘n ander se oog te bemoei. 

Laat My eerder daarom toe om tot jou redding en veredeling 
jou onnodige takke en wilde lote weg te snoei sodat jy tot ‘n 
volmaakte volwaardige kind van My kan opgroei, waarna jy saam 
met die Goddelike Rivier van Wysheid en Liefde, My Volmaakte 
Ewigheid sal invloei. 


Revelation 2203
For me and for you… 
Thursday 12 February 2015  13:30

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
While the end time winds rage and howl during the time of 
oppression and the sun scorches down on everyone, good 
as well as evil. I Myself will, Oh human, prune away your 
unnecessary branches and wild sprouts with deliberation, 
for your spiritual growth. And when your tears will sometimes 
flow during this painful process, do not weep because of sorrow 
but weep of joy, when I allow you to bleed to your benefit, yes so 
that you can grow up into a godly child of Mine. Whereupon satan 
will never ever again be able to tie you in the chains of sin and 
death.     

Oh why must one sinner always concern himself with the 
weaknesses, faults and sin of another sinner? To often brood 
over the faults of another with the uncalled-for spirit of judgment 
only to exalt them as better and so portray themselves as the 
martyr, the holy cow. Therefore Oh human rather begin to concern 
yourself with your own pitiable state before God and you will find; 
with the rafter in your own eye you lack the sight to concern 
yourself with the splint in the eye of someone else.     

Rather allow Me to prune away your unnecessary branches and 
wild shoots for your salvation and ennobling so that you can grow 
into a perfect full-fledged child of Mine, whereupon you will flow 
with the Godly River of Wisdom and Love into My Perfect Eternity.  
 
 
Openbaring 2204 
'n Droomgesig  
Maandag 16 Februarie 2015  05:00
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In 'n droomgesig verskyn daar ‘n handskud wat brutaal 
uitmekaar geruk word waarna die Withuis van Amerika 
skielik verskyn en ‘n hand teen die muur begin om die 
mure daarvan pikswart te verf. Voor hierdie nou vervalle 
huis staan ‘n vrou met ‘n weegskaal om haar nek en sy 
begin gevaarlik wankel waarna sy dood neerval. 

Voor hierdie uiters somber toneel en gebou staan twee 
groot pilare waarvan eers die een en daarna ook die ander 
omval. Voor hierdie toneel staan ‘n reuse obelisk en om dit 
hang ‘n dik gevlegte galgtou met ‘n dooie man wat daaraan 
hang, terwyl al sy ingewande vanuit sy oopgebarste buik tot 
op die grond hang. Twee pikswart kraaie sit daarnaas op ‘n 
groot uitsaai skottel en elkeen het ‘n oog van die dooie man 
in hulle bek. 

Hierna klink ‘n stem hard en luid; luister, die boodskap word 
nou wêreldwyd uitgebasuin en die vraag is- waar is die 'great 
master' en waar is die 'angel of light' want Obama en sy span 
het die verkeerde besluite geneem en daarom gaan geheel die 
Weste op die lange duur bitterlik ween. Kyk, die embleem van 
die vis is besig om in baie troebel water te verdrink, want die 
beker is met onrein baster gruwels vol geskink en daarom lê 
die vatikaan ook binnekort heeltemal vermink, met die ekonomie 
wat in sy ontbinding verskriklik begin te stink. 


Revelation 2204
A dream vision 
Monday 16 February 2015  05:00

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
In a dream vision a handshake appears which is brutally tore apart 
whereupon the White House of America suddenly appears and a 
hand begins to paint the walls thereof pitch-black. Before this now 
dilapidated house a woman is standing with a scale around her 
neck and she begins to stagger dangerously whereupon she falls 
down dead.   

In the front of this utterly somber scene there are two big pillars of 
which first the one and then also the other one falls down. In front 
of this scene there is a giant obelisk and around it hangs a thick 
braided hangman’s rope with a dead man hanging on it, while all 
his entrails hangs from his burst-open stomach down to the 
ground. Two pitch-black crows are sitting next to it on a big 
broadcast-dish and each of them has an eye of the deceased 
man in their beak.

Then a voice says loudly; listen, the message are now 
broadcasted worldwide and the question is – where is the ‘great 
master’ and where is the ‘angel of light’ because Obama and his 
team has made the wrong decisions and therefore the entire West 
will weep bitterly in the long run. Look, the emblem of the fish is 
busy drowning in very murky water because the cup is filled with 
impure bastard abominations and therefore the Vatican will also 
soon lie completely mutilated, with the economy beginning to 
stink terribly in its decay.            
 
 
Openbaring 2205 
Verdeeldheid en chaos. 
Donderdag 19 Februarie 2015  09:02
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Wyl die maer kapokhen vir oulaas haar skamele wit vere 
beskermend oor haar kuikens uitpof, raak die daglig rooi 
van al die afvalstof. Die heuning raak skaars in die korf en 
die os raak maer in sy skof met armoede nou globaal erg 
en rof. In Suid-Afrika raak die elektriese lig nou vinnig 
donker en dof en ook Griekeland byt binnekort heeltemal 
in die stof ‘wyl menigtes sonder enige rede doelloos rond 
slof. So, wat beteken 'n belaglike regstelsel, ja, ‘n korrupte 
hof met nêrens ‘n regering nog geregtig op enige erkenning 
of lof. 

Die Rooi perd se hoewe klap donderend in vinnige galop 
en ook satan kom aangejaag op sy ysterbok. In sanksies op 
sanksies lê vol vragskepe gestrand in die dok en regerings 
gluur na mekaar, elkeen met sy eie agenda en wrok. Op ‘n 
wipplank is dit graan en goud wat wild op en af hop en 
niemand se begrotings kan of wil meer klop. In Afrika lande 
en veral Nigerië kom daar groot amok en menig vlugtelinge 
soek desperaat wegkomkans op ‘n verweerde trok. In Suid-
Afrika groei daar ‘n ongedierte en sy naam is Wrok en kyk, 
ook hy maak groot amok. 

So trek ook die Vaal perd nou weg op ‘n wilde stywe galop 
en die hiënas hardloop hom in bloedlus na, ja, in ‘n baie wrede 
trop. Hulle kom ook vanuit Zimbabwe en Mosambiek om hulle 
prooi na sy dood te lok en daarom moet die Boer homself in 
sy voortvarendheid hierin beheer en stop. In Uhuru slaan 
almal in elk geval vinnig na mekaar met panga en stok en 
daar is niemand wat die Gees van Verdeeldheid kan keer 
of stop. 

Ja, terwyl die maer kapokhen vir oulaas haar skamele wit 
vere beskermend oor haar kuikens probeer uitpof, raak die 
daglig nou rooi en dof van al die onnodige afvalstof. 


Revelation 2205
Discord and chaos.
Thursday 19 February 2015  09:02

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
While the skinny bantam hen fluff her skimpy white feathers 
protectively over her chicklets for the last time, the daylight 
becomes red and weak because of all the waste in the air. 
Honey becomes scarce in the hive and the ox becomes skinny 
in its shoulder with poverty now severe and vicious globally. In 
South Africa the electric light now quickly becomes dark and 
weak and Greece soon also bites in the dust while multitudes 
slouch around aimlessly without reason. So, what good is a 
ridiculous legal system, yes a corrupt court with nowhere a 
government still deserving any recognition or praise. 

The hooves of the Red horse thunders in fast gallop and satan 
too comes riding on his iron goat. In sanctions fully loaded 
tankers are stranded in the dock and governments scowl at each 
other, each with his own agenda and grudge. On a seesaw it is 
corn and gold that hop wildly up and down and nobody’s budget 
can or want to balance anymore. In Africa-countries and especially 
in Nigeria there is great riot and many-a-refugee is desperately 
looking for an escape on a worn-out truck. In South Africa a beast 
is growing and his name is Grudge and look, it also runs amuck.        
 
So the Grey horse also starts on a wild fast gallop and the hyenas 
follow behind him in blood lust, yes in a very cruel pack. They also 
come from Zimbabwe and Mozambique to lure their prey to his 
death and therefore the Boer must check and control himself in 
his impulsiveness. In Uhuru everyone will in any case quickly hit 
at each other with panga and stick and there is nobody who can 
check or stop the Spirit of Discord.       

Yes, while the skinny bantam hen tries to fluff her skimpy white 
feathers protectively over all her chickens for the last time, the 
daylight now becomes red and weak because of all the 
unnecessary waste in the air.   


Openbaring 2206 
Min geestelike entoesiasme.
 
Donderdag 19 Februarie 2015  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In laster en skindertaal word verbaal net ‘n self opgelegde 
vloek op die hals gehaal waar die hel self sy bondgenote 
vir sy ryk kom haal, want voëls van eenderse vere gaan in 
skel en skindertaal heerlik saam tekere. So kom daar oor 
hulle ‘n plaag van bose swere en al die self geregverdigde 
bid tevergeefs tot hulle god, ja, hulle here. Was die mens 
maar koud of was hy maar warm, maar in geestelike 
entoesiasme is hy mos brand arm. ja, hulle is lou en daarom 
brand hulle lig en lamp uitermatig dof en flou en daarom sal 
God se Genade oral om hulle behalwe op hulself uitdou. 

‘n Galg vir jou naaste gebou, ja, ‘n graf vir ‘n ander gegrou 
om sodoende ‘n lokval vir ‘n broer uit te hou. Kyk, die valbyl 
val en dit is net jou eie kop wat daar rol as ‘n bloedige bal. 
Wat baat ‘n bespotlike bed tot almal se oordeel en vermaak 
vir ‘n ander opgemaak, want so laat jy jou naaste net ontbloot 
en naak en jy stel jou self net oop vir God se Toorn en Wraak. 
So, wee ook elke een wat poog om ‘n ander te toets, want hyself 
sal weer wild en wakker vir ander se klippe moet koes. So, weet 
daarom daar is net Een wat by magte is om te vervloek of seën, 
ja, Hy kyk oor al die sondaars heen en sal juis die mens-vervloekte 
een as Sy uitverkore een saam met Hom Sy Heerlikheid in neem. 


Revelation 2206
Little spiritual enthusiasm.
 
Thursday 19 February 2015  
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
In blasphemy and gossip a self-imposed curse is incurred verbally 
where hell itself comes to get its allies for its kingdom, because 
birds of a feather joyfully flock together in scolding and gossip. So 
a plague of evil festers come upon them and all the self-righteous 
pray in vain to their god, yes their lord.  If man was rather cold or 
warm, but in spiritual enthusiasm he was destitute. Yes, they are 
lukewarm and therefore their light and lamp burns utterly dim and 
weak and therefore God’s mercy will land everywhere around them 
but not on them.      

A gallows built for your neighbor, yes a grave dug for someone 
else in order to create a trap for a brother. Look, the guillotine falls 
and it is only your own head that will roll as a bloody ball.   What is 
the use of a mockery for everyone’s judgment and entertainment, 
this way you only leave your neighbor exposed and naked and you 
only open yourself to God’s Anger and Wrath. So, woe to each one 
who attempts to test someone else, because he himself will have 
to duck wildly for the stones of others. So, therefore know there is 
only One Who has the power to curse or bless, yes, He looks over 
all the sinners and will particularly take the human-cursed one as 
His chosen together with Him into His Glory.         


Openbaring 2207 
'n Droomvisioen.  
Maandag 23 Februarie 2015  03:30 

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In ‘n droomvisioen staan ek langs 'n dam of ‘n meer in Zimbabwe 
en ek sien ‘n klein golfie wat ‘n groot rotsagtige klip uit die water 
spoel. ‘n Reuse vinger verskyn wat die klip toets deur met die 
wysvinger daaraan te tik. Die klip begin rol waarna dit ‘n hout 
landingshoof (jetty) daar naby heeltemal verpletter. Hierna hou 
dit net aan met rol en dit rol deur velde en gehuggies en dorpe 
om alles in sy pad te verpletter. 

Skielik staan ek in ‘n ou murasie en ek sien ‘n baie ou TV stel 
op die vloer staan. Ek maak die agterkant daarvan oop en 
vroetel met buise wat soos kleppe of ‘valves' lyk waarna daar 
eers sneeuvlokkies en daarna die vae beeld van ‘n blanke vrou 
verskyn. Sy gee ‘n kort oorsig van die land se geskiedenis en 
sluit dit af met die woorde "ons het geen kans teen Engeland, 
die Weste en Suid-Afrika se verraad gestaan nie". Maar met die 
koms van hierdie klip gaan Afrika se toekoms heeltemal verander. 
Hierna hoor ek nog ‘n nuusbulletin waarin Robert Mugabe se dood 
aangekondig word. 


Revelation 2207
A dream-vision. 

Monday 23 February 2015  03:30 

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
In a dream vision I am standing next to a dam or lake in Zimbabwe 
and I see a small wave that flushes a big rocklike stone out of the 
water. A giant finger appears and tests the stone by tapping on it 
with the index finger. The stone begins to roll and then destroys 
a nearby wooden jetty. Then it just keeps on rolling and it rolls 
through fields and shacks and towns to destroy everything in its 
path. 

Suddenly I am standing in old ruins and I see a very old TV set 
standing on the floor. I open its backside and fiddle with tubes 
that look like valves and then ‘snow flakes’ and then the vague 
image of a white woman appears. She gives as short summary 
of the country’s history and ends with the words “we did not 
stand any chance against England, the West and South Africa’s 
betrayal.” But with the arrival of this stone, Africa’s future will 
change completely. Then I hear another news bulletin in which 
the death of Robert Mugabe is announced. 


Openbaring 2208  
Die sondes van die vaders.
  
Donderdag 26 Februarie 2015  08:57 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Bitterblou O bitterblou, so was die Union Jack in die middel 
van die Oranje, Blanje, Blou deur Vrymesselaars vir ons 
toekoms toevertrou en God het hierdie ontrou, ja, die sondes 
van die vaders in die seuns kom onthou en daarom word die 
dapper heldedade van die Boere oorlog in die pikswart lanfer 
lappe van vergetelheid toegevou. 

Bitterblou O bitterblou, waarom brand, O Suid Afrika, jou Evkom 
lampie nou so flou, ‘wyl jou kerke in hul wanhoop tevergeefs hul 
hand smekend na God uithou. Kyk, geheel die wêreld lag vir jou, 
O Boervolk, nou in hul mou, ja, oor die eens mees briljante volk 
wat so uiters dom vir hulself 'n pikswart graf sou grou. 

Bitterblou O bitterblou, in skarlakenrooi, seesiek gal-groen en 
pikswart ewig nooit nie te vertrou, word die trotse Boere landsvlae 
van weleer vir altyd vir die toekoms weggevou. Op modder en 
yster word met verbrokkelende klei, vallende infrastrukture vir ‘n 
illusie toekoms gebou terwyl die ‘Engelse queen’ ‘n baie ou wraak 
triomferend in haar Union Jack omhoog hou. 

Bitterblou O bitterblou, die belofte van ‘n Vierkleur was O liberale 
verligte Suid Afrika nooit vir jou, want voor die wêreld wou jy as 
die blou bul pronk soos ‘n goedkoop pou en in al jou Heilige 
(Aparte) Geloftes het jy net verbrou en daarom hou God net mooi 
niks van jou en jou toekoms lyk VAAL, GRYS en GROU, want die 
sondes van die vrymesselaar-vaders het HY in die kinders van nou 
kom onthou. 


Revelation 2208 
Sins of the fathers.
 
Thursday 26 February 2015  08:57
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Bitter-blue, Oh bitter-blue, so the Union Jack was entrusted 
by Freemasons into the centre of the Orange, White and Blue 
for our future and God remembered this infidelity, yes He 
remembered the sins of the fathers in the sons and therefore 
the brave heroic deeds of the Boer war were folded away in 
the pitch black mourning band of oblivion.    

Bitter-blue Oh bitter-blue, why Oh South Africa is your little 
Eskom-lamp shining so weakly now, while your churches are 
pleading and holding their hand out to God in despair, in vain. 
Behold, the entire world is covertly laughing at you, Oh Boer 
nation, yes, laughing at the once most brilliant nation that was 
so utterly stupid to dig a pitch black grave for themselves. 

Bitter-blue Oh bitter-blue, in scarlet, seasick gall-green and pitch 
black never to be trusted, the proud Boer flag of old is folded away 
for keeps. On mud and iron falling infrastructures are built with 
crumbling clay for an illusion-future while the English queen 
triumphantly holds high a very old vengeance in her Union Jack. 

Bitter-blue Oh bitter-blue, the promise of a Four-color was 
never for you Oh liberal enlightened South Africa, because 
before the world you wanted to show off as the blue bull like 
a cheap peacock and you failed all your Holy (Set-apart) 
Covenants and therefore God don’t like you at all and your 
future looks BLEAK, GREY and GRIZZLY, because He 
remembers the sins of the freemason-fathers in the children 
of now. 


Openbaring 2209 
Japan. 
Dinsdag 3 Maart 2015  09:37
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Japan-Japan, halfbroer van Kus en Gam met hier en daar ook 
'n baster-geen van Dan. Kyk, vir jou is daar geen tyd oor om te 
ontspan en ook geen toekoms om te kan beplan, want ‘n reuse 
aardbewing en vloedgolf laat jou kreupel en verlam en daardeur 
sterf menig baie vrou, kind en ook dapper man. 

Japan-Japan, halfbroer van Kus en Gam met hier en daar ook 
‘n verlore geen van Dan. Kyk, daar in die verre Suide van Afrika 
woon jou ander halfbroer, ja, die San, waarvan al die ander 
stamme ook nog net die heeltyd wegskram en in hierdie D.N.A 
wei ewig nooit saam met die leeu, die lam. Daarom stuur God 
ook na hierdie kontinent ‘n kataklisme wat alles kom verlam. 

Japan-Japan, nageslag van Kain, Kus, Gam en Dan. In eie reg 
was jy tog die heeltyd ook ‘n sterke ram, ja, intellektueel mog jy, 
maar O jy kan, want met jou baster-geen het jy later ook uit Jakob 
afgestam en daarom is die ondeug van Kus uit Gam gewan. Maar 
jou swak grondgebied, ja, ‘n breuk in jou aardkors lê al jou 
toekomshoop vir ewig lam. 


Revelation 2209
Japan.

Tuesday 3 March 2015  09:37

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Japan-Japan, half-brother of Cush and Gam, with here and there 
also a bastard-gene of Dan. Behold, for you there is no time left 
to relax and also no future to plan because a giant earthquake and 
wave leave you crippled and paralysed and because of this many 
women, children and also brave men die.  

Japan-Japan, half-brother of Cush and Gam with here and there 
also a lost gene of Dan. Behold, there in the far South of Africa 
lives your other half-brother, yes the San, from which all the other 
tribes only shy away all the time and in this DNA the lamb never 
ever grazes together with the lion. Therefore God sends a 
cataclysm to this continent also that paralyses everything.    

Japan-Japan, offspring of Cain, Cush, Gam and Dan. In your 
own right you indeed also was a strong ram, yes, intellectually 
you could, but Oh you can, because with your bastard-gene you 
later also descended from Jacob and therefore the depravity of 
Cush was winnowed from Gam. But your weak land, yes, a crack 
in your earth-crust paralyses your hope for the future for ever.   


Openbaring 2210 
Die Innerlike Ode.

Woensdag 5 Maart 2015 09:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
O luister na die ongekende diepte van die ode in die eeue-oue 
Opregte geheime woorde en ontdek die Goddelike kode vir eeue 
reeds verborge vir die Addergeslag, ja, vir al die baster Jode wie 
hulself nog altyd so verhewe kon voorhou as onaantasbare wêreld 
ikone en gode ‘wyl hulle hulself die Opper-stoel van Elohim 
belowe. 

Ja, daar is nog altyd 'n heilige (aparte) kode in die breek van die 
Ware Suiwer Hemel-Geestelike Pasga Brode, versluier in God se 
Eie Ewigheids Liefdeswoorde vir slegs die rasegte suiwer Jakob 
Israel kroniek beskore. 

Vanuit die wêreld kom daar soveel geykte leuen woorde, ja, by 
monde van soveel 'verligte' wêreld filosowe. Maar slegs vanuit 
die Hoogste Hemel kom die langverwagte antwoorde gebring 
deur die Godgekose gestuurde bode. 

In die onsuiwer vrug besoedel deur die wurm van die dode, ja, 
vir Sion vanaf die oerbegin heeltemal verbied en verbode, is die 
intieme vergadering van die Hoogste hemel vir al die onsuiwer 
baster Jode vanaf die Opstanding vanuit die dode heeltemal 
verbode. 

Luister daarom slegs na die Innerlike Ode van die Goddelike 
Kode en word vinnig weergebore en vermy ook alle dooie 
gebruike en rituele in die hitte-oomblik van die sensasionele 
wêreld voorgeskrewe geestes mode, want dit behoort aan die 
wêreld heiden in die aanbidding van hulle gruwelike afgode, 
waar hulle onbewustelik hulle siel aan die ewige duisternis 
belowe. Daardeur ontstaan daar vir hulle onoorbrugbare 
klowe, ja, tussen die belofte van die ewige lewe en die ewige 
dode. 


Revelation 2210
The Inner Ode.

Wednesday 5 March 2015 09:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Oh listen to the unprecedented depth of the ode in the centuries-
old True secret words and discover the Godly code, concealed to 
the Serpent-offspring, yes concealed to all the bastard Jews who 
always portray themselves so exalted as untouchable world icons 
and gods while they promise themselves the Upper-chair of 
Elohim.  

Yes, there has always been a holy (set-apart) code in the breaking 
of the True Pure Heaven- Spiritual Passover Breads, concealed in 
God’s Own Eternal Words of Love only meant for the pure-bred 
Jacob Israel chronicle. 

From the world comes forth so many stereotyped lie-words, yes 
brought by so many ‘enlightened’ world philosophers.  But the 
long-awaited answers only comes from the Highest Heaven 
brought by the God-chosen, sent messenger. 

In the impure fruit, contaminated by the worm of death, yes 
completely prohibited to Sion from the primeval beginning, the 
intimate gathering of the Highest Heaven is completely prohibited 
to all the impure bastard Jews since the Resurrection. 

Therefore only listen to the Inner Ode of the Godly Code and 
become reborn quickly and avoid all dead habits and rituals in the 
heat of the moment of the sensational world-prescribed spiritual 
fashion, because it belongs to the world pagan in the worship of 
their abomination-idols, where they unknowingly commit their 
soul to the eternal darkness. Through this, unbridgeable chasms 
are created, yes, between the promise of eternal life and eternal 
death. 


Openbaring 2211 
'n Klein suiwer oorblyfsel. 
Vrydag 13 Maart 2015  08:47
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer  
Daar waar die oorblyfsel van die edel kroniek met moeite 
voortbeur, ja, in 'n grondgebied deur terreur met bloed gekleur, 
open daar nou in ‘n baie ou dimensie weer ‘n nuwe geloofdeur 
en die prooi begin om sy jagter met woede te verskeur.  

Oor kranse en klowe het krakend eens die kakebeenwa met 
moeite voort gebeur en ‘n eens jong yster volk het hom aan 
die gevare weinig gesteur en oor dit agtergelaat het hulle min 
getreur, want hulle toekomspad was met vasberade geloof 
gegeur en dit was met avontuur ingekleur.

In ‘n bloedige oorlog waar die Engelse ‘queen’ Afrika se skatte 
wou beheer, terwyl die 'magtige' Engeland weerlose Boerevroue 
en kinders in konsentrasiekampe sou verrinneweer het reeds 
daar geheel ‘n wêreld teen die onreg nie geprotesteer en die Weste 
het sy oë van sy bloedbroer se smart weggekeer.

Maar God het onthou van ‘n Gelofte tussen Hom en Jakob eens 
lank gelede gesweer en so raak dit tyd vir ‘n klein suiwer 
oorblyfsel, ja, die uitverkorenes om na Hom terug te keer, want 
die Ooste en die Weste, die Gog en Magog staan reeds gereed, 
ja, vir die slag van Armageddon beleër. 

Die Wit maanhaar Leeu wei rustig met langs Hom ‘n pasgebore 
lam, toegerus met ystertande wat vir niks of niemand retireer, 
terwyl hy alles in sy pad aggressief verskeur en van ‘n spierwit 
vaandel drup daar bloed en alles suiwer en uniek begin om Elohim 
weer te loof en te eer. Terwyl vier ruiters, ja, die aartsengele op die 
vier perde van Openbaring ‘n regverdige banvloek in die gloed van 
‘n Groen Brandende Bos proklameer. 

Daar waar die laaste oorblyfsel van die suiwer kroniek soos ‘n 
nietige skerm in die eindtydwind met moeite voortbeur, ja, op 
‘n grondgebied deur terreur met bloed ingekleur open daar vanuit 
die Hoogste Hemeldimensie ‘n deur en na benede sak weer die 
Jakobs-leer en alles suiwer begin weer om hulle Enige El te eer, ja, 
met die prooi wat nou sy jagter woedend verskeur. 


Revelation 2211
A pure small remnant. 

Friday 13 March 2015  08:47

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer  
There where the remnant of the noble chronicle struggles forward 
with effort, yes, on land coloured by terror and blood, in a very old 
dimension a new door of faith now opens again and the prey 
begins to tear its hunter to pieces in anger.   

Once upon a time creaking ox-wagons pushed forward with effort 
over rock faces and ravines and a once young iron-nation did not 
take much notice of all the dangers and they wept little over what 
was left behind, because their future-path was fragranced by 
determined faith and coloured in adventure.   

In a bloody war where the English queen wanted to control 
Africa’s treasures, while the ‘mighty’ England would damage 
Boer-women and children in concentration camps, already an 
entire world did not protest against this injustice and the West 
turned their eyes away from the sorrow of his blood-brother. 

But God remembered the Covenant between Him and Jacob 
forged long ago and so it becomes time for a small pure remnant, 
yes the chosen ones, to return to Him, because the East and the 
West, the Gog and the Magog are already standing ready, armed 
for the battle of Armageddon.     

The White-mane-Lion is peacefully grazing with a new-born lamb 
next to Him, equipped with iron teeth that do not step back for 
anything or anyone, while he aggressively lacerates everything in 
his path and from a snow-white banner blood drips and everything 
pure and unique begins to praise and honour Elohim again. While 
four riders, yes the archangels on the four horses of Revelation 
proclaim a justified ban in the glow of a Green Burning Bush.  

There where the last remnant of the pure chronicle pushes forward 
with effort like an insignificant shelter in the end time wind, yes on 
land coloured in blood by terror, from the Highest Heaven 
Dimension a door opens and the Jacob’s ladder descends down 
again and everything pure begins to honour their Only El again, 
yes, with the prey that now angrily tears his hunter into pieces.   


Openbaring 2212 
'n Sterwende volk se versugting. 
Woensdag 18 Maart 2015  04:44
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
O donker donker nag, waar ‘n sterwende volk se siel versmag. Verdruk, 
vertrap deur geheel ‘n wêreld reeds so lank verag. Vermoor, verkrag- met
lankal niks meer oor om voor te kan lag. Gee ons daarom O God, nog net 
so ‘n bietjie krag om hoopvol te bly wag op die koms van U groot dag. 

O donker donker nag, met elke nuwe dag nog ‘n Boer gedood- wreed geslag 
terwyl Raka daaroor honend lag ‘wyl hy hom verlustig in sy bloedige jag. Gee 
ons daarom O God, nog net so ‘n bietjie krag om ondanks alles U steeds bo 
alles te kan ag. 

O donker donker nag, met ‘n juk so swaar, ja, te swaar die vrag. Deur die sondes 
van die vaders het die kinders meer geen toekoms te verwag. So sink daar in jou 
bodem, O Suid-Afrika, deur wêreldvergryp nog ‘n mynskag en sterwend kwyn, 
eens O skone land jou Godgegewe prag. 

O donker donker nag, te groot die verdrukking- die aanslag. Die oes is leeg, die 
boord sonder drag. Met die Boer verswak, hy het meer geen krag- op sy grond 
maak almal jag, maar voor die wêreld staan hy sonder ‘n regverdige aanklag, 
steeds skuldig, so verdag.  

O Donker donker dag, skenk ons O God, net nog so ‘n bietjie krag. Stuur die 
doodsengel met ‘n opdrag en hys daardeur halfmas die landsvlag. Laat val 
‘n aardplaat met ‘n slag sodat Raka verwilderd om hom trag terwyl hul in 
verdeeldheid mekaar bloedig slag. Vee die trane van ons oë en herinner ons 
troostend sag wie bly die uitverkore volk wat hoopvol op U koms moet bly 
wag. 


Revelation 2212
A dying nation’s wish. 

Wednesday 18 March 2015  04:44

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Oh dark dark night, where a dying nation’s soul is wasting away. 
Oppressed, trampled by an entire world, already despised for so 
long. Murdered, raped, with nothing left to laugh over for so long. 
Therefore grant us Oh God just a little power to await the coming 
of Your great day with hope.   

Oh dark dark night, with every day another Boer killed – cruelly 
slaughtered while Raca scornfully laughs over this while he 
delights in his bloody hunt. Therefore grant us Oh God just a little 
power to still honour you above all else despite everything.     

Oh dark night, with a yoke so heavy, yes too heavy the load. 
Through the sins of the fathers the children have no future to 
expect. So another mineshaft is sunk in your soil, Oh South Africa, 
through world-violation, and dying Oh beautiful country your God-
given beauty withers away.    

Oh dark dark night, too great the oppression- the onslaught. The 
harvest is empty, the orchard without fruit. With the Boer 
weakened, he has no power anymore – everyone is after his land, 
but before the world he stands without a justified charge, already 
guilty, so under suspicion.  

Oh dark dark night, grant us Oh God, just a little more power. Send 
the angel of death with the command, through this raise the flag 
half-mast. Let an earth-plate fall with a bang so that Raca will look 
around bewildered while they slaughter each other bloodily. Wipe 
the tears from our eyes and remind us consoling and soft who will 
stay the chosen nation, who hopefully has to keep on awaiting 
Your coming.     


Openbaring 2213 
'n Bemoediging. 
Woensdag 18 Maart 2015  06:15
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Luister, O suiwer Kronieke kind na die treurmare van die wind 
en weet, die beker van Oordeel word vol geskink vir geheel ‘n 
bose wêreld om dit tot op die bodem leeg te drink. 

Sien, O suiwer Adams kind, geheel ‘n wêreld om jou is heeltemal 
verstok en blind en daarom word hulle vir die ewige duister afgrond 
vasgebind waar hulle nooit weer die pad na die lig terug sal vind. 

Ruik, O suiwer Saksiese kind na die wêreld-verrotting wat oral om 
jou begin te stink en weet dat dit wat daar ontbind nooit nie sy weg 
na die ewige bewaring en lewe sal vind. 

Voel, O suiwer oorblyfsel-kind die vibrasies van kataklismes wat 
hul weg oor die aarde vind en weet dit is die oordeelsengele wat 
daar rond rinkink terwyl 
hulle alles in hul pad vermink. 

Proe, O Verbond-kind die smaak van oorwinning deur jou feeskelk 
gedrink en weet, tot oorlopens toe word daar vir jou vol geskink, 
want jou oorwinningsweg terug na die Vaderhuis het jy gevind. 

So, luister O suiwer Kronieke kind na die jubellied van die hemelwind 
en weet dit is Elohim self wat jou nou uitnodigend nader na hom toe 
wink. 


Revelation 2213
An encouragement.

Wednesday 18 March 2015  06:15

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Listen Oh pure Chronicle child, listen to the lamentation of the 
wind and know, the cup of Judgment is poured full for an entire 
evil world to drink it empty to the bottom.

See, Oh pure child of Adam, an entire world around you is 
completely hardened and blind and therefore they are bound in 
the eternal dark abyss where they will never find the way back to 
the light.    

Smell, Oh pure Saxon child the world-rot beginning to stink 
everywhere around you, and know that what is decaying there, 
will never find its way to the eternal protection and life.   

Feel, Oh pure remnant-child, feel the vibrations of cataclysms 
making their way across the earth and know it is the judgment 
angels cajoling around there while they mutilate everything in 
their path.   

Taste, Oh Covenant child, the taste of victory, drank from your 
feast-cup and know, it is filled to the brim for you, because you 
have found your victory path back to the Father-home.  

So, listen Oh pure Chronicle child to the song of joy of the heaven-
wind and know it is Elohim Himself that is invitingly beckoning 
you closer to Him. 


Openbaring 2214 
Matrix Leviatan 
Maandag 23 Maart 2015  11uur
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Oor die aarde kronkel daar ‘n lang slang met 'n ongelooflike 
aptyt, ja, ‘n onversadigbare drang, maar bykans niemand is vir 
hom versigtig of bang en so gaan hy onverstoord sy bose gang 
en sy naam is Matrix Leviatan en sy wagwoord is dwang terwyl 
hy God nou honend met ‘n wêreldsisteem probeer vervang. 

Deur elke land seil daar nou dieselfde reuse slang met ‘n perd 
wat op sy agterpote steier en hy byt in sy stang. Van sy rug 
tuimel daar ‘n ruiter en al die christenkerke het by hom die 
een of ander belang en ‘n nuttelose pous word maar net 
weer deur ‘n ander vervang en elke katoliek en christen 
staan bewend en bang, want hulle bloed word by die emmers 
deur hulle teenstanders opgevang. 

Vanuit die Weste seil daar na die Ooste en Rusland ‘n baie giftige 
slang en bykans alle menslikheid word deur die ergste wreedheid 
vervang en die mensdom fluister beangs; O wat is werklik in die 
politiek aan die gang want selfs die mees vredeliewende land het 
by globale oorlog nou groot belang en alles gaan nou net om die 
voortbestaan van die matrix slang, ‘n eenwêreldorde wat alle 
vryheid met dwang wil kom vervang. 

Bo vanuit Noord Afrika tot onder in die Suide seil daar ‘n baie 
gevaarlike slang en hy is uiters aggressief en baie astrant want 
aan die Westerse koningshuise en ryk bankiers is hy lankal 
verwant. Hy is ‘n uiters moeilike kalant, inderdaad Mammon se 
grootste klant. Sy naam is Nagash die slang en hy vang al die 
presidente heeltemal onkant en hy maak ook baie van hulle voor 
die voet vankant want een slang spesie het ewig nooit by ‘n ander 
slangspesie enige belang. 

Tussen die Apartes seil daar ‘n dodelike slang en daar drup ‘n 
traan van God se wang terwyl Hy so hoopvol na die tuiskoms 
van Sy kinders verlang. So roep die heiliges nou verbouereerd; 
O God wat het ons aangevang om die broederliefde met haat en 
die naastediens met wraak te vervang, want die belofte van die 
hoogste hemel ode het ons as uitverkiesdes vanuit God se eie 
Hand ontvang, maar ons verkies toe eerder die bedrog, ja, die 
leuen-lispel sang van die satan die slang. 


Revelation 2214
Matrix Leviathan 

Monday 23 March 2015  11h00

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
A long snake with an unbelievable appetite, yes an insatiable urge, 
serpentines across the earth, but almost nobody is cautious or 
afraid of him and so he proceeds undisturbed on his evil way and 
his name is Matrix Leviathan and his password is compulsion 
while he now mockingly tries to replace God with a world-system.    


Through every land the same giant snake now glides with a horse 
that rears on its hind legs and bites its bit. A rider tumbles from its 
back and all the Christian churches have some or other interest in 
him and a useless pope is merely replaced by another and every 
catholic and Christian are standing trembling and afraid, because 
buckets full of their blood are caught by their opponents.         

From the West to the East and Russia a very poisonous snake 
glides and almost all humanity is replaced by the worst cruelty 
and mankind whispers terrified; Oh what is really going on in 
politics because even the most peace-loving country now has 
great interest in global war and everything is only about the 
survival of the matrix snake, a one-world-order that wants to 
replace all freedom with compulsion.     

From North Africa down to the South a very dangerous snake is 
gliding and he is utterly aggressive and very impudent because 
he has been related to the Western Monarchies and rich bankers 
for very long. He is an utterly difficult fox, indeed Mammon’s 
biggest customer. His name is Nagash the snake and he catches 
all the presidents completely off-guard and he also kills many of 
them indiscriminately because one snake-species never ever has 
any interest in another snake-species.        

Among the Set-apart ones a deadly snake is coiling and a tear falls 
from God’s cheek while He so hopefully longs for the homecoming 
of His children. So the holy ones now call out bewildered; Oh God 
what have we done by replacing brotherly love with hate and 
charity with revenge, because the promise of the highest ode of 
heaven we have received from God’s hand as chosen ones, but we 
rather chose the deceit, yes, the lie-lisp song of satan the snake.       


Openbaring 2215 
'n Vraag 
Maandag 23 Maart 2015  aand
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In hierdie land durf 'n mens nie meer vir net ‘n oomblik jou rug op 
jou eiendom draai nie of jy word brutaal van jou besittings beroof 
en so wil nog ‘n slagoffer van hierdie verwronge sisteem in die 
volgende brief weet. 

Vraag: Mag ek ‘n oordeel uitspreek in Vader se Naam oor hulle 
wat ons so vloek en besteel of mag ons as prooi nie die jagter 
terug kry vir dit wat hy aan ons doen nie of is dit net vir die profeet 
beskore. Ek voel dat ons wat ons harte vir Vader gegee het moet 
begin om self met Vader die land skoon te maak of moet ons maar 
passief bly en alles aan Vader oorlaat. Ek verstaan waarom ons 
volk vertrap word, want dit is waarvoor daar gestem is. Daniël en 
sy vriende was saam in ballingskap, maar het self ook opgetree. 
Ons wat nee gestem het is ook saam in die verdrukking. As ons 
nou saam met Vader begin optree op die geestelike plein teen die 
wat ons beroof en vermoor, oortree ons dan? 

Antwoord: Alles wat die suiwer opregte in My Naam vra sal Ek 
op My tyd doen, want My kom die Wraak van alle ewigheid af toe. 
Maar die sekel moet tot suiwering slaan want die vuuroond wag 
en die kaf moet daarin vergaan. Maar hulle wat getrou tot op die 
einde vir My sal bly staan, het in My Naam die magtigste hou van 
oordeel na hulle vyand geslaan, want so het ook Daniël en sy 
vriende ondanks tien skuldige en daarom verdrukte Israel stamme, 
vir My en die Waarheid kop omhoog bly staan, terwyl die klein 
jakkalsies ook verwoestend deur hulle persoonlike eiendom sou 
gaan. Maar kyk, die groot onheil het altyd by hulle verby gegaan, 
sodat hulle tot vandag toe as getuienis en bemoediging in julle 
midde bly staan. 


Revelation 2215
A question 

Monday 23 March 2015  evening

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
In this country you cannot dare turn your back on your property 
for one moment or you will be brutally robbed of all your 
possessions and so another victim of this twisted system would 
like to know in the following letter:  

Question: May I cast a judgment in Father’s Name on them who 
curse us and steal from us or may we as the prey not get back at 
the hunter for what he is doing to us or is it only granted  to the 
prophet. I feel that us who gave our hearts to Father must 
ourselves begin, with Father, to clear our country or should we 
stay passive and leave everything to Father. I understand why 
our nation is trampled, because they voted for this. Daniel and 
his friends were together in exile, but they also took action. Those 
of us who have voted ‘no’ are also in the oppression together. If 
we should start taking action on the spiritual plane, together with 
Father, against those who steal from us and who are murdering 
us, will we transgress?     

Answer: Everything that the pure, sincere one asks in My name, I 
will do on My time, because to Me belongs the Revenge since all 
eternity. But the sickle must hit, for purification, because the fire-
oven is waiting and the chaff must perish in it. But those who will 
faithfully keep standing for Me, they hit the mightiest blow of 
judgment at their enemy, because in this way Daniel and his 
friends, despite ten guilty and therefore oppressed Israel tribes, 
stood with their heads held high for Me and the Truth, while their 
personal property would also be hit by the little damages. But 
behold, the great calamities would always pass them by, so that 
they kept on standing as witnesses and for encouragement in 
your midst until today.              


Openbaring 2216 
Die Magtige Bastion…
Dinsdag 24 Maart 2015  07:30 

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Die Magtige Bastion hef sy Oorwinningslied aan oor ‘n Groot 
Oordeel vinnig aan die kom. So, luister nou verskrik stede van 
beton, ja, na die oorlog-rumoer van menig baie ontploffende 
bom en staan, O infrastrukture nou stil verstom oor die eindtyd 
wat soos ‘n magtige weerlig as jou einde, naderkom. Ja, vader 
tyd is oud, siek en krom en die sondes van elke mens weeg 
swaarder as ‘n ton en nêrens is daar meer vrede, ja, daar bestaan 
geen opregte shalom. 

Die vyand staan slaggereed om ‘n skerm in die eindtydwind, ja, 
reg rondom, met satans’ Trojaanse perd in die heilige binnekring 
daarvan soos ‘n afskuwelike draak en grom. Maar op die dag wat 
die Judasgees as die verraaier in hulle midde sal omkom, sal 
Johannes en Daniël as die voorlopers na vore kom sodat die 
Groot Lig oor die ware Sion sal opkom.  

Die magtige Bastion hef nou sy Oorwinningslied aan oor ‘n Suiwer 
Weergeboorte aan die kom, ja, wat in YaHWeHshua se Wederkoms 
in die Waarheidslig as ‘n Glinsterende Liefdes Son-opkoms oor 
geheel die twee getuies se persoonlike reënboog-sfeer (Sewe 
Geeste) sal opkom. Sodat hulle as eerstelinge, as vlekkelose 
nuutgebore wesens nader na die troon van Elohim mag kom. 
Daar is ‘n Bron, net Een Suiwer Waarheidsbron waardeur die 
eenvoudige spierwit aandblom nou skitterend in die wêreld 
duisternis as twee helder lampe sal opkom. 


Revelation 2216
Mighty Bastion…

Tuesday 24 March 2015  07:30 

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
The Mighty Bastion commences its Victory Song about a Great 
Judgment now approaching quickly. So, listen terrified now cities 
of concrete, yes, to the war-noise of many exploding bombs and 
stand dumbfounded now, Oh infrastructures over the end-time 
that approaches like mighty lightning, as your end. Yes, father 
time is old, sick and stooped and the sins of every human weighs 
heavier than a ton and nowhere is there peace anymore, yes, no 
sincere shalom exists.   

The enemy is standing ready for battle around a shelter in the end-
time wind, yes, right around, with satan’s Trojan horse inside the 
holy circle thereof, growling like a horrible dragon. But on the day 
when the Judas-spirit will perish in their midst, John and Daniel will 
come forward as the forerunners so that the Great Light will rise 
over the true Sion.  

The Mighty Bastion now commences its Victory Song about a Pure 
Rebirth approaching in YaHWeHshua’s second coming, yes, that 
will rise as a Sparkling Sunrise of Love in the Light of Truth over 
the entire personal rainbow-sphere of the two witnesses (Seven 
Spirits). So that they, as firstborns, as untarnished new-born 
beings, can come closer to the throne of Elohim.    

There is a Source, only One Pure Source of Truth through which 
the simple snow-white evening flower will now rise as two bright 
lights, sparkling in the world-darkness.   


Openbaring 2217 
Bloedgrond. 
 
Dinsdag 31 Maart 2015  09:49 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Akeldama Akeldama kyk, oor jou aarde seil Nagash, satan self 
as die slang en vervloek is jy, O grond met bloed van verraad 
daarin opgevang. Oor jou horison sak bloedrooi die son terwyl 
gelyktydig die bloedmaan daaroor opkom en grotesk afgeëts 
hang daar ‘n donker silhouette, deur homself opgehang. 

Akeldama Akeldama waar is die twaalf wat soos een man na God 
se Wederkoms moes verlang, terwyl hulle die Heilige Gees saam 
moes ontvang en daarom smaak die vrug van jou liefde in hierdie 
kritieke oomblik so onsmaaklik en wrang. 

Akeldama Akeldama as 'n poort is jy meer geen veilige deurgang 
want kyk, jy is nou woes en leeg en daarom is elke pelgrim vir jou 
as staanplek bang. Want deur jou verraad is elke heilige nou in die 
gedrang en ook hulle word maklik vervang. So, laat iemand anders 
geskik daarom nou die opsiener amp ontvang. 

O Akeldama Akeldama om jou hals wou jy jouself met God se 
Gesag behang om daardeur mag oor jou broers te kon ontvang. 
So saai jy teen die Gees agterdog in jou pad na opgang en met 
‘n soet glimlag kus jy God in verraad op Sy Wang, want jy handel 
volgens jou eie goeddunke, ja, jou ego se begeerte en drang. 

Akeldama Akeldama O wat het jou koper aangevang, want 
O bloedgrond met ‘n verraaiers loon is jou kaart en transport 
ontvang. So, waar is nou die twaalf wat soos een man na die 
Wederkoms, ja, die volmaakte weergeboorte moes verlang. 
Daarom het die lot geval en iemand word in sy eindtyd taak 
vervang. 

Akeldama Akeldama O bloedgrond kyk, oor jou vervloekte 
oppervlak seil Nagash, satan self as die oer slang en daarom is 
jy vervloek met bloed van verraad daarin opgevang. Kyk, oor jou 
horison sak nou bloedrooi die son terwyl harig die maan soos ‘n 
verflenterde goiingsak daaroor opkom en grotesk hang daar bisar 
‘n skrikwekkende silhouette deur homself opgehang. 


Revelation 2217
Blood-ground. 

Tuesday 31 March 2015  09:49 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Akeldama Akeldama behold; Nagash, satan himself is crawling 
on your earth as the snake and cursed are you, Oh ground with 
blood of treachery caught up in it. On your horizon the sun sets 
blood-red while the moon simultaneously rises and a dark 
silhouette, hanged by himself, hangs grotesquely etched.  

Akeldama Akeldama, where are the twelve that were supposed 
to be longing unanimously for God’s Return, while they were 
supposed to receive the Holy Spirit together and therefore the 
fruit of you love is so distasteful and bitter at this critical moment.   

Akeldama Akeldama,  as gateway you are not a safe thoroughfare 
because look, you are now without form and void and therefore 
every pilgrim is now afraid of your site. Because through your 
treachery every holy one is now in jeopardy and they are also 
easily replaced. So, let someone fit now receive the supervisor 
office.   

Oh Akeldama Akeldama, around your neck you wanted to hang 
God’s authority in order to receive power over your brothers. So 
you sowed suspicion against the Spirit on your path of ascent 
and with a sweet smile you kissed God on His Cheek in treachery, 
because you act according to your sole discretion, yes, your ego’s 
desire and urge.    

Akeldama Akeldama Oh what have your buyer done, because 
Oh blood-ground with a traitor’s wage your title of property was 
received. So, where are the twelve now who had to long for the 
Second Coming, yes the perfect rebirth, like one. Therefore the 
lot was cast and someone is replaced in his end-time task. 

Akeldama Akeldama Oh blood-ground behold, Nagash, satan 
himself is crawling on your surface as the primeval snake and 
therefore you are cursed with blood of treason caught up in 
your ground. Behold, the sun is now setting blood-red while 
the moon is rising over it like a tattered hessian bag and 
grotesquely and bizarre a frightening silhouette is hanging, 
hung by himself.   


Openbaring 2218 
Waarheid of leuen…
Maandag 6 April 2015  10:50
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In die tekens van die tye en ook in die sterre verskyn daar ‘n 
leeu en ‘n beer en Juda en Benjamin gaan tesame die slang 
verskeur en verteer, terwyl Josef oor die son, die maan en 
die sterre in Elohim se Naam sal regeer en salig is die wat die 
Waarheid, die Wysheid en die Liefde bo alles begeer. Daar is net 
twee hoofbegrippe waaruit alles voortspruit en dit is Werklikheid 
of fantasie, ja, Waarheid of leuen en wie is daar wat hierdie stelling 
voor God kan trotseer. 

So het satan eens met een derde van die engele teen die Enige 
Skepper gerebelleer, want sy wou as ‘n god self oor Sy skepping 
regeer. Satan kan in mimiek alles kopieer maar om self te skep, 
daaroor kan sy maar net fantaseer en daarom was dit van die 
begin af so dat sy God se handewerk met haar alles sou begeer. 
So het sy deur middel van die heel eerste leuen die gevalle engele 
gekontroleer en sy het gelieg en hulle geleer dat hulle sonder God, 
die Skepper kan funksioneer. Daarom het God Self as die ewige 
Waarheid hierdie oortreders in hulle eie leuen tot binding besweer 
en tot vandag toe is dit net deur die leuen waardeur satan kan 
funksioneer. 

So word die bloedlyn van die Adamiet nog altyd deur satan self 
in haar verskillende leuenpartikels gepenetreer en goed en kwaad 
word hierdeur altyd in twee dele gegroepeer. Die onaangetaste 
suiwer bloedlyn probeer om deur die Waarheid te leef en te 
funksioneer terwyl die ander net besig is om deur die groot leuen 
tot hulle eie voordeel te hoereer. Ja, om so die Wet en Orde van 
God, in al Sewe Sy Volmaakte Geeste te trotseer en tot heden en 
vandag dink alles onsuiwer dat hulle steeds sonder Elohim kan 
funksioneer. 

Terwyl die tydvak nou vinnig verouder, vergaan en verweer, het 
satan as die ewig selfaangestelde oer leier al die leiers van die 
aarde nou demonies gepenetreer en terwyl hierdies in bose 
magheb bykans geheel die mensdom nou kontroleer is hulle 
magtigste wapen die media waardeur hulle willekeurig met almal 
kan kommunikeer. Te midde van dit alles is daar ‘n verdraaide 
leuen-bybel as die grootste bose sweer en terwyl die dom 
gemeentes dink dat hulle God in alles eer, is hulle besig om Hom 
vir die valse engel van die lig, die god van die wêreld die rug toe te 
keer. 

Maar deur ‘n oer-ewige verseëling is daar ‘n handvol tot die 
uiterste toe nederiges, wat hierdie keer onder Elohim se Outoriteit 
teen satan en die leuen rebelleer en so sal die Waarheid nou die 
leuen begin korrigeer. Die Wysheid sal oor die dwaasheid 
triomfeer terwyl die Liefde vir ewig in Vrede sal regeer met die 
heelal wat rustig om sy groot middelson vir nog ‘n ewigheid sal 
roteer. Ja, met satan in al sy bose partikels vir ‘n ongekende tyd 
deur Gabriël se hergeboorte uitgekanselleer. 


Revelation 2218
Truth or lie…

Monday 6 April 2015  10:50

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
In the signs of the times and also in the stars a lion and bear 
appear and Judah and Benjamin with ravage and digest the 
snake together, while Joseph will rule over the sun, the moon 
and the stars in Elohim’s Name and blessed are those who 
desire Truth, Wisdom and Love above all.  There are only two 
main principles from which everything springs forth and it is 
Reality or fantasy, yes Truth or lie and who is there who can 
face this theorem before God? 

So satan has once rebelled against the Only Creator with one 
third of the angels, because she wanted to rule as god over His 
creation. In mimic satan can copy everything but to create by 
herself, over this she can only fantasise and therefore since 
the beginning she desired God’s handwork with her all. So, by 
means of the very first lie she confronted the fallen angels and 
she has lied and has taught them that they can function without 
God, the Creator. Therefore God Himself as the eternal Truth 
allayed and bound their own lie and up until today satan can 
only function through the lie.  The untouched, pure bloodline 
tries to live and function through Truth, while the rest is only 
busy whoring through the great lie to their own benefit.  Yes, 
in this way to oppose the Law and Order of God in all Seven 
of His Perfect Spirits and up until today everything impure 
thinks that they can still function without Elohim.     

While this time period is now quickly aging, perishing and 
eroding away, satan as the eternally self-appointed primeval 
leader has now penetrated all the leaders on earth demonically 
and while they, in their evil megalomania now control almost 
the entire mankind, their mightiest weapon is the media through 
which they can communicate with everyone. In the midst of this 
all there is a distorted lie-bible as the biggest evil fester and while 
the stupid congregations think that they honour God in 
everything, they are busy turning their backs on Him for the
false angel of light, the god of the world. 

But though a primeval eternal sealing there is a handful utterly 
humble ones who will rebel against satan and the lie this time 
under Elohim’s Authority and so Truth will now begin to correct 
the lie. Wisdom will triumph over foolishness while Love will 
rule in Peace for ever, with the universe that will peacefully 
rotate around its big middle sun for another eternity. Yes, with 
satan cancelled out in all its evil particles through Gabriel’s 
rebirth, for an unprecedented period.  


Openbaring 2219 
Salig die wyse… 
Maandag 13 April 2015  13:51
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Een sterf in volkome geluk heeltemal gerus in onbeskryflike vrede 
intens verruk, ‘n ander sterf onder ‘n materiële juk uitgemergel 
gebuk, in die doderyk ewig verdruk. Daar is ‘n deugniet wat alles 
wat die sonde bied wil geniet en homself daarom geen genot 
verbied en dié se lewe en strewe is kortstondig en vliet. Maar so 
is daar ook ‘n doener en dader die goeie sedebewaker. Hy kyk na 
die deugniet, sug en sê: Kyk, hoe later word dit net al hoe kwater, 
maar ek moet arbei want die nag kom nou al hoe nader en in die 
tekens van die tye raak fisies sowel as geestelike oorlewing al 
hoe swaarder, die eens ryk oes raak nou al hoe skraler en die 
vet koei net al hoe maerder. 

Die vyeboom bot en ‘n groot engel werp die lot en ‘n stem roep: 
Satan is nou volkome die eenwêreldgod en op alle sonde is daar 
nêrens meer enige verbod terwyl die handelsmerk van die dier 
oral begin te vlot, so, wee die bewoners van die luukse huis, 
paleis en kasteel, hulle almal gaan sterf en verrot want daar 
is geen simpatie van God vir ‘n ryk wêreld sot. Maar geseënd 
is die opregte wat in die verdrukkingstyd woon in ‘n armsalige 
krot, want God se beskerming en liefde sal wyd oor hulle oop 
bot. 

‘n Boodskapper roep hard en luid; Kyk, die weer is grys, grou 
en guur en dit is nou die beproewing uur, want lank genoeg het 
die Saksiese volkere met satan skouer geskuur en daarom is die 
laaste skrif nou geskryf teen die politieke muur met die vet nou 
brandend in die vuur en vir ‘n uiters dom mensdom is daar meer 
geen hoop of kuur en daarom word onlus en oorlog nou globaal 
aangevuur. 

Nog ‘n stem roep uit: Kyk, daar was nog altyd ‘n ewige eed en met 
die maat waarmee jy meet word nou vir elkeen uitgemeet en daar 
is weinig wat saam met Elia van die geestelike meel en olie van die 
weduwee sal eet. So raak die Oordeel nou in al Sy Fasette kompleet 
want een het Elohim onthou, maar ‘n ander een het Hom heeltemal 
vergeet. So, wie staan op die einde naak en wie ontvang sy ewige 
kleed. 

So sterf daar een in volkome geluk heeltemal gerus in onbeskryflike 
Goddelike Vrede so verruk terwyl die onsterflike Goddelike 
Weergeboorte hom geluk. ‘n Ander sterf onder ‘n materiële juk, 
uitgemergel onder ‘n ondraaglike wêreldlas gebuk, ja in hel en 
Hades ewig eensaam en verdruk. 


Revelation 2219
Blissful is the wise… 

Monday 13 April 2015  13:51
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
One dies in complete happiness, totally unconcerned in 
indescribable peace, intensely enraptured, another dies under 
a material yoke, burned out and stooped, eternally oppressed 
in the realm of death. There is a scoundrel that wants to enjoy 
everything that sin can offer and therefore he does not prohibit 
any pleasure and his life is short-lived and fleeting. But there is 
also the doer and action-taker and the keeper of good morals. 
He looks at the scoundrel, sighs and says: Look, from bad to 
worse, but I must labour because the night is approaching fast 
and in the signs of the times, physical as well as spiritual survival 
are becoming more difficult, the once rich harvest is becoming 
more and more scanty and the fat cow is becoming only skinnier 
and skinnier. 

The fig tree blooms and a big angel casts the lot and a voice calls: 
satan is now the complete one-world god and no sin is prohibited 
anymore while the trademark of the beast is beginning to run 
smoothly everywhere, so woe to the inhabitants of the luxury 
house, palace and castle, they are all going to die and rot because 
God has no sympathy for a rich world fool. But blessed is the 
sincere living in a shabby house during the time of oppression, 
because God’s protection and love with bloom over them widely. 

A messenger calls loudly: Look, the weather is grey, grizzly and 
bleak and it is now the hour of tribulation, because the Saxon 
nations have rubbed shoulders with satan for long enough and 
therefore the last writing is now on the political wall with the fat 
now burning in the fire and for an utterly dumb mankind there is 
no hope or cure anymore and therefore unrest and war is now 
incited globally.  

Another voice calls out: Look, there has always been an eternal 
oath and with what measure ye mete it shall be measured to each 
one now and there are few who will eat together with Elijah of the 
spiritual flour and oil of the widow. So the Judgment now becomes 
complete in all Its Facets because one has remembered Elohim, 
but another has forgotten Him completely. So who will stand 
naked in the end and who will receive his eternal garment. 

So one dies in complete bliss completely unconcerned, so 
enraptured in indescribable Godly Peace while the immortal Godly 
Rebirth befalls him. Another dies under a material yoke, worn out 
and stooped under an unbearable world-burden, yes lonely and 
oppressed in hell and Hades.   


Openbaring 2220 
'n Gebroke christen kruis. 
Dinsdag 14 April 2015 15:04
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Daar is ‘n kode wat alleen net Sion uit kan pluis met die note van 
‘n nuwe lied wat oor geheel die aarde gaan druis. In Suid-Afrika 
op ‘n kerk se toring hang daar ‘n gebroke kruis en daaronder 
staan geskryf; ‘dit was vanaf sy ontstaan nog nooit God se heilige 
huis’. 

Op ‘n berg daarnaas staan ‘n maagd- skoon, apart en kuis. 
Fier omhoog hou sy oorwinnend haar spierwit vuis want vrou 
alleen gaan sy die hoer van Babilon onder haar voete vergruis. 

Kyk, die vatikaan staan nou daar bewend en bibberend soos ‘n 
bang klein muis met een ou biskop binnekort inwonend in ‘n vir 
gestremdes tehuis met nog ‘n afgetrede waansinnige pous op 
pad na ‘n malhuis. 

Vanuit die hemel kom daar ‘n magtige gedruis en ‘n aartsengel 
open sonder meer ‘n enorme sluis terwyl al die magtiges wens 
hulle kon van hierdie planeet na elders verhuis, maar helaas 
ontvang die spelonke en grotte hierdie bose gespuis. 

Daar is ‘n legkaart wat slegs die gerubs uit kan pluis, met al vier 
die aartsengele wat in een stem saam getuig; die folterpaal was 
nooit in die vorm van ‘n kruis en hier het die leuen alreeds teen 
alle waarheid ingedruis. So begin daar onrusbarende winde vanuit 
al vier die windrigtings te suis en in Suid-Afrika is niks meer veilig 
of pluis. 

Vanuit die media kom daar ‘n ontstellende boodskap en dit is 
kamma per abuis en baie meer persone as net Malema word nou 
uitgeskel as ‘n lae luis. Daarmee saam begin die laaste dapperes 
te rittel en bewe soos ‘n lafhartige muis want dit is onlus op onlus 
wat oral begin opbruis. 

So is daar ‘n kode wat slegs Sion uit kan pluis met haar oorwinning 
in ander se chaos verskuil met die Gees van Verskrikking in ‘n 
magtige gedruis en globaal verbrokkel nou oral die christen kruis 
wat oor die eeue heen teen alle Waarheid sou indruis. 


Revelation 2220
Broken Christian cross. 

Tuesday 14 April 2015 15:04

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
There is a code that only Sion can decipher with the notes of a 
new song that will roar across the entire earth. In South Africa on 
the tower of a church a broken cross is hanging and underneath 
it is written: ‘since its origin it has never been God’s holy house’. 

On a mountain next to it a maiden is standing – pure, set-apart 
and chaste. Proud she holds her fist high, triumphantly, because 
woman-alone she is going to crush the whore of Babylon under 
her feet. 

Behold, the Vatican is now standing trembling and shivering like 
a scared little mouse with one old bishop soon living in a house 
for the handicapped with another retired insane pope on his way 
to a nuthouse.    

From heaven a mighty roar comes and an archangel opens an 
enormous sluice while all the mighty ones wish they could get 
off this planet, but alas, the caverns and caves receive this evil 
scum. 

There is a puzzle that only the cherubs can decipher, with all four 
archangels witnessing together in one voice; the stake was never 
in the form of a cross and here the lie has already gone against all 
truth. So unsettling winds begins to roar from all four wind 
directions and in South Africa nothing is safe or in order anymore.  

From the media an unnerving message comes “by mistake” and 
more persons than only Malema are now scolded as a scumbag. 
With this the last brave ones begin to shake and tremble like a 
cowardly mouse because it is unrest upon unrest that boils over 
everywhere. 

So there is a code that only Sion can figure out with her victory 
concealed in the chaos of others with the Spirit of Terror in a 
mighty roar and globally the Christian cross now crumbles 
everywhere, the cross that would be in contravention of all 
Truth for centuries. 


Openbaring 2221  
Twee meesters. 
Vrydag 17 April 2015  05:00
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Die siel vra aan die Gees, so hoopvol maar stil bedees; was of 
is ek en sal ek ewig wees waar ek Elohim met geheel my wese 
net aan kan kleef. Ja, daar waar ek na die Liefde en Vrede sal 
streef om so God se skepping positief sowel as produktief te 
kan beleef. 

Maar hierop antwoord die vlees so opstandig, rebels, ja 
aggressief op dreef; die verlokking van die wêreld wil ek 
eerder aankleef want met die materie is ek nou eenmaal 
diep verweef. So, waarom sal ek in my kort aardse lewe 
voor die Oordeel van vroeg tot laat wil beef om Hom in 
al my kom en gaan net te vrees terwyl ek in my kortstondige 
bestaan van fees tot fees in die heerlike vlees van oomblik 
tot oomblik net kan leef 

En so staan die siel tussen Goed en kwaad, ja tussen ‘n 
tweesnydende swaard nou heeltemal verdeel terwyl sy vir 
die oomblik sowel as die ewigheid wil voortbestaan en leef. 
So smag die siel na die aardse sowel as die hemel kleed, 
terwyl sy weet twee meesters kan sy nie aankleef. 

So roep die siel: O my God, al my twyfel moet U my asseblief 
vergeef, want in elke opsig daar wil ek ervaar en leef, maar bo 
alles begeer ek om ewig te kan wees want om nie te wees is 
die ewige dood wat elke wese in sy diepste wese met sy alles 
vrees. Daarom weet ek, om vir ewig deur U Almag voort te 
kan leef moet ek met geheel my wese net na die volmaaktheid 
van die Gees die heeltyd streef en moet ek U daarom met geheel 
my hart en liefde in Gees en Waarheid met my vrye wil aankleef. 


Revelation 2221
Two masters. 

Friday 17 April 2015  05:00

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
The soul asks the Spirit, so hopeful but quiet and shy; was I or 
am I and will I eternally be where I can cling to Elohim with my 
entire being. Yes, there where I will strive towards Love and 
Peace in order to experience God’s creation positively as well 
as productively.   

But the flesh answers so insurgent, rebellious yes aggressive in 
its stride; I would rather like to cling to the allurement of the world 
because I am deeply interwoven with matter. So, why would I want 
to tremble before Judgment from early until late in my short 
earthly life in order to only fear Him in all my coming and going, 
while I can live from feast to feast in the glorious flesh, from 
moment to moment only.  

And so the soul is standing between Good and evil, yes 
completely divided by a two-edged sword while she only wants 
to survive and live for the moment as well as eternity. So the soul 
longs for the earthly as well as the heavenly garment, while she 
knows that she cannot follow two masters.   

So the soul calls: Oh my God, please forgive me all my disbelief, 
because in every way I want to experience and live, but above all 
I long to exist eternally because not to be is eternal death which 
every being fear in its deepest being. Therefore I know, in order 
to live on through your Might I must only strive to the perfection 
of the Spirit all the time and therefore I must cling to You with my 
entire heart and love in Spirit and Truth, with my free will. 


Openbaring 2222 
Die nag is donker.
   
Vrydag 24 April 2015  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
 Dit is nou laat so baie laat en van nou af moet ons elke oomblik 
waak want om elke hoek en draai, daar loer die eindtyddraak. 
So roep my siel; voorwaar my God dit is baie laat en daar is geen 
vriend wat saam met my waak, moet U my daarom ook nie verlaat 
en in my swakke pogings en my taak ook nie versaak. My Elohim 
dit is nou baie laat, moet my God ons daarom ewig nooit nie 
verlaat. Oral om ons daar sluip die kwaad, ja, geheel die hel is 
nou op die aarde losgelaat terwyl satan jaloers geheel sy eiendom 
bewaak. Die nag is donker en ons is gestroop, kaal en naak met 
elke versoeking uitnodigend oop en braak. Verlos ons daarom 
van ons sonde smaak, sodat ons siel tot die ewige lewe kan 
ontwaak.  

Dit is nou middernag en dit is baie baie laat met ‘n baie sware 
kruis wat wag, help Sion daarom in haar eindtyd taak want sy 
is baie swak, moeg en vaak en daar is nog weinig oor wat haar 
stimuleer of traak. O skud haar wakker sodat sy kan ontwaak, 
ja, om haar hand te slaan aan die ploeg in haar grootste taak. 
Dit is nou laat so baie laat, terwyl die valse vredevors skynheilig 
soos ‘n valse padda kwaak. Babilon lig haar glas, in haar mond 
‘n bloedsmaak en kyk, die skale val en die aarde is besig om 
oop te kraak en oral oor begin die volke staak terwyl almal net 
met mekaar wil oorlog maak. So, dit is laat, ja, baie laat, moet 
O God ons daarom in hierdie kritieke oomblik nie verlaat. 


Revelation 2222 
Dark is the night.
 
Friday 24 April 2015  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
It is now so very late and from now on we must keep vigil 
every moment because the end-time dragon lurks around 
every corner. So my soul calls out: verily I say to my God 
it is very late and there is no friend keeping vigil with me, 
therefore You too must not leave me and forsake me in my 
poor efforts and my task. My Elohim, now it is very late, do 
not ever forsake us. Evil lurks everywhere around us, yes 
the entire hell has now been released on earth while satan 
jealously guards his property. The night is dark and we 
have been pillaged, we are barren and naked with every 
temptation invitingly open and fallow. Therefore redeem 
us from our taste for sin, so that our soul can awaken to 
eternal life.       

It is midnight now and it is very late with a very heavy cross 
waiting, therefore help Sion in her end-time task because she 
is very weak, tired and drowsy and there is very little that can 
still stimulate or concern her. Oh shake her awake so that she 
can awaken, yes, to put her hand to the plough in her greatest 
task.   

It is now so very late, while the false prince of peace croaks 
hypocritically like a false frog. Babylon lifts her glass, in her 
mouth a blood-taste and behold, the scales fall and the earth 
is busy cracking open and everywhere the nations begin to 
strike while everybody only wants to wage war against each 
other. So it is late, yes, very late, therefore Oh God do not 
forsake us at this critical moment.     


Openbaring 2223 
Die nuwe lewensvonk.
  
Saterdagoggend 25 April 2015  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Kom juig kom jubel elke eens verseëlde mond en kom sing jou 
nuwe lied O Sion in die nuwe more oggendstond want kyk, jy is 
nou ewig jonk en van Liefde en Vrede geluk so vrolik hemeldronk. 
In die duisendjarige vrederyk gevul met nuwe lewensvonk, ja, 
daar waar elke liefde onlosmakend met die Wysheid bond is elke 
terminale sieke nou ewig altyd so gesond. Op die Nuwe Aarde is 
daar ewig nooit weer ‘n dier op hok of ‘n mens gevange in ‘n tronk. 
Elke oes is ryk gesond want dit groei in geseënde grond. Almal 
huppel vrolik rond want niemand sterf of word in tweedrag of 
oorlog beseer of gewond. 

Kom juig kom jubel elke eens verseëlde mond want geheel die 
aarde word nou jou erfgrond. Kyk, die leeu wei daar saam met 
die lam terwyl die bokkie al spelend voor die tier rond pronk. Ja, 
op die Nuwe Aarde speel die Bruidegom en Bruid se kleuters in 
die Glansrykheid van die Ewige Son, hul hare skitterend rein 
sneeuwit blond. 


Revelation 2223 
The new spark of life.
  
Saturday morning 25 April 2015  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Come and rejoice, come and shout for joy, every once-sealed 
mouth and come and sing your new song Oh Sion in the new 
morning tide because look, you are now forever young and so 
joyously heaven-drunk on Love and Peace. In the thousand-
year reign of peace filled with a new spark of life, yes, there 
where every love bond inseparably with Wisdom, every terminal 
sick person is now eternally and always so healthy. On the New 
Earth there will never ever be an animal in a cage or a human 
imprisoned in a jail.       

Every harvest is richly healthy because it grows in blessed 
ground.  Everyone skips around joyously because nobody 
dies or is injured or wounded in discord. Come and shout for 
joy every once-sealed mouth because the entire earth now 
becomes your inheritance. Look, the lion is grazing with the 
lamb while the little buck playfully prances around in front of 
the tiger.  Yes, on the New Earth the toddlers of the Bridegroom 
and Bride play in the Brilliance of the Eternal Sun, their hair 
sparkling, pure, snow-white blond.   Openbaring 2224 
Die laaste aand. 
Sondagaand 26 April 2015 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In die donker donker nag van die heel laaste aand word vir sent 
en rand die siel aan die merk van die dier verpand. So rys daar 
nou die stem van soveel geliefdes vanuit ‘n massagraf ja, ‘n 
dooie land. 

Onder Raka se verdrukkers hand het ons gelewe en gesterwe, ja, 
ons vir jou Suid Afrika. In die laaste lig van die eens sterwende 
suiwer lamp nou bykans heeltemal uitgebrand staan daar tot hul 
redding so verstote ‘n oorblyfsel uitgewerp alleen eenkant met 
nêrens meer ‘n volk of vaderland. Maar hulle het steeds hul God 
en beskermend hou Hy oor hul Sy Grote hand. 

Diep in die middel van die donker donker nag van die heel laaste 
aand rys daar vanuit menig graf die klaaglied van gevalle helde; 
‘tevergeefs gesterf vir jou ons Suid-Afrika'. Met die kranse wat 
daarop antwoord gee en die bitter eggo daarvan vang die laaste 
oorlewendes heeltemal onkant, want wie lewe en sterwe vir bloot 
‘n land is vir ewig in die materie vasgevang met net die woord 
verraad in hul eie siel ingebrand. Waar was die ou digter se 
verstand om nie eerder die volgende woorde in ‘n volk se hart 
vas te brand; vir ons God en vir ons naastes daarna vir ons self, 
sal ons vir jou O grondgebied lewe en sal ons sterwe, ja, vir jou 
Suid Afrika. 


Revelation 2224 
The last evening. 

Sunday evening 26 April 2015 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In the dark, dark night of the very last night the soul is pawned 
to the mark of the beast for the cent and rand. So the voice of 
so many loved ones rises from a mass grave, yes, a dead land.   

Under Raca’s oppressor’s hand we have lived and we have died, 
yes, for you South Africa. In the last light of the once dying pure 
lamp now almost completely burnt out, to their rescue a cast out 
remnant stands on one side with nowhere a nation or fatherland 
any more. But they still have their God and protectively He holds 
His Great hand over them.   

Deep in the middle of the dark, dark night of the very last evening 
from many a grave the song of lamentation of fallen heroes rises; 
‘died in vain for you our South Africa’. With the mountains that 
answers and the bitter echo thereof catch the last survivors 
unawares, because he who lives merely for a country is eternally 
caught up in matter with only the word treason burned into their 
soul. Where was the old poet’s mind, he should rather have 
burned the following words into a nation’s heart; for God and 
for our neighbours and then for ourselves, we will live for you 
oh land and we will die for you South Africa.      


Openbaring 2225 
London brug.  

Maandag oggend 27 April 2015 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
London brug val daar neer val daar neer en die engele sing; 
daar is niemand wat dit kan keer, ja kan keer en almal lê erg 
beseer en ‘n valse christendom bid verniet tot hul liewe heer, 
ja, Baal hul afgods heer. So, kyk net na die snaakse weer- 
snaakse weer terwyl almal mekaar oor hulpbron-misbruik 
begin te kritiseer- kritiseer. Maar die volgende graan oeste 
word alweer klaar gemanipuleer, ja, met die Jood wat steeds 
alles wil beheer en kontroleer terwyl hulle net van vroeg tot 
laat wil spekuleer- spekuleer. 

Londonbrug val daar neer- val daar neer en die ‘Vrymesselaars 
huis van kommentaar’ kry daardeur nou baie seer so baie seer. 
So staan menig infrastruktuur binnekort heeltemal verweer terwyl 
die wêreldraad van kerke net oor vervloë dae kan fantaseer, ja, 
fantaseer, terwyl hulle nou maar die Oosterse gelowe begin te 
vrees, aanbid en eer. 

Ja, London brug stort daar neer- stort daar neer en die Ooste 
kyk nou minagtend op die Weste neer terwyl almal op hul 
grondgebiede begin te teer, ja, te teer met soveel massas wat 
in al die stede begin te protesteer en so word die koningshuis 
in die toekoms van sy amp onteer, ja, hulle word geteer en veer 
want lank genoeg het die kamma adel op die belastingbetaler 
se beurs geteer te veel geteer. 

London brug val daar neer- val daar neer en van Oos na Wes wil 
almal nou na ander lande toe emigreer, ja, emigreer en dit terwyl 
die aarde al skuddend om haar eie as soos ‘n dronk man wild 
roteer terwyl die rigterskaal nie wil ophou met vibreer. 

Ja, Londonbrug val daar neer, val daar neer met ‘n volgende 
kataklisme wat niemand sal kan keer, sal kan keer. 


Revelation 2225 
London bridge.  

Monday morning 27 April 2015 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
London bridge is falling down, falling down and the angels sing: 
there is nobody who can stop it, yes can stop it and everyone 
lies badly injured and a false Christianity prays in vain to their 
dear lord, yes Baal their idol lord.  So, look at the funny weather, 
funny weather while everyone begins to criticize, yes criticise 
each other over the misuse of resources.  But the next grain 
harvests are again manipulated, yes with the Jew that still 
wants to control and regulate everything while they only 
want to speculate, yes speculate from early until late.      

London bridge is falling down, falling down and through this 
the ‘Freemason’s house of commentary’ is so badly hurt, so 
badly hurt. So many infrastructures soon stand completely 
damaged while the world council of churches can only 
fantasise, yes fantasise over days gone by, while they now 
begin to fear, worship and honour the Eastern faiths.     

Yes, London bridge is falling down, falling down and the East 
now look down at the West contemptuously while everyone 
begins to sponge, yes to sponge on their land with so many 
masses that begin to protest in all the cities and so the royal 
house is disgraced from its office, yes they are tarred and 
feathered because for long enough the quasi-royalty has 
sponged, yes sponged on the taxpayer’s purse.     

London bridge falls down, falls down and from East to West 
everyone now wants to emigrate, yes emigrate to other countries, 
and this while the earth rotates wildly and is shaking around her 
own axle like a drunk man while the Richter scale does not want 
to stop vibrating.    

Yes, London bridge is falling down, falling down with a following 
cataclysm that nobody will be able to stop, to stop.  


Openbaring 2226 
‘n Klein gedeelte. 
Vrydag 1 Mei 2015  19:45
 
http://www.openbaringe.co.za/  

Judith de Beer 
Die nag is donker want dit is reël op reël en wet op wet en die 
veronderstelde vetgemaakte kalf is maer en sonder enige vet 
want die wet van die nag is duisternis en daarom bly dit donker 
nag, ja dit bly aand. Oral oor is die eens groen weivelde afgebrand 
en nêrens is daar meer wysheid of verstand en niemand bring 
meer sy kant en daarom is die belofte van die groen voorvy 
vermorsel onder die dwaas se verrotte tand en die maag rebelleer 
deur alles daarbinne tot ‘n siek pappery te verpulp, ja, met suur 
en gal fyn te stamp. Die groen weivelde is nou net swart stoppels, 
heeltemal afgebrand want dit is reël op reël en wet op wet en die 
wet van die vuur is om te verteer en te verbrand.  

Naas ‘n omgestampte leë wynkelk lê ‘n eens pragtige blom nou 
heeltemal verwelk en die helfte van die eens geseënde maagde 
verbeur hulle vaste kos en vir hulle is daar nêrens meer iets, selfs 
nie eens ‘n bietjie melk want dit is reël op reël en wet op wet en 
die wêreldsisteem vang die onverskillige in sy materiële net en 
wanneer hy jou in sy gevangenis het sterf jy ‘n ewige dood in 
Mammon se smet. Elke hoë toring wat die lug in opsteek word nou 
afgebreek want dit verteenwoordig elke wet op wet, die reël op reël 
met ‘n geloof mes op oneindig baie keel terwyl die matrix leviatan 
in ontelbaar baie partikels net bly aanteel. Daarom word die 
vleuels in vrye vlug, ja, die vlug van die adelaar wreed gebreek en 
daar is niks behalwe die helder daglig, ja, die Waarheid wat dit 
weer kan heel.  

Maar die nag bly donker want dit is reël op reël en wet op wet, 
met ‘n volk wat in die doodskaduwee in die land van die duisternis 
hoereer en speel. Maar ‘n klein oorblyfsel, ja, hulle wat die wêreld 
nie kan hanteer of veel bly verseël en heel, want hul minag die 
wêreld met sy wet op wet en reël op reël en daarom breek Sion 
elke mensgemaakte wet en reël en op haar voorkop is daar ‘n 
sewe en dit is God se volmaakte seël. Daarom sal ‘n klein 
gedeelte, ja, ‘n oorblyfsel van die volk wat in duisternis woon 
en wat in die duisternis speel deur Sion se weergeboorte ‘n 
Groot Lig sien en die Waarheid sal van hulle genees en heel. 

Openbaring 2227
Van martelaar na oorwinnaar.  
Saterdag 2 Mei 2015  10:30 

http://www.openbaringe.co.za/  

Judith de Beer 
Die engel van die dood staan voor ‘n toe deur en in bloed staan 
daarop 'ja' geskryf en daarom moet die doodsengel nou daardeur. 
Hy neem sy slagoffer nog so jonk daar in sy fleur terwyl hy hom 
wreed van sy geliefdes wegskeur en hom weinig daaroor steur 
want sy werk lê wyd en braak en daar wag nog menig baie deur. 
Die martelare sing; stel ‘n heildronk in en lig die feeskelk, lank 
genoeg het ons geween en treur. So, wie sal ons nou daarom eer 
en wie sal ons daaroor salueer. Net ons Elohim net vir Hom sal 
ons eer en respekteer. 

Die engel van die dood staan voor nog ‘n toe deur, maar in durf 
en daad staan daar op daardie deur 'nee' geskryf en daarom 
verlaat die dood nou vinnig daardie deur. Die martelare lig hul 
feeskelk en sing; lank genoeg het ons getreur, wie sal ons 
daarom nou eer en salueer. Net ons Elohim, vir Hom sal ons 
nou eer en respekteer want van martelaar na oorwinnaar word 
ook ons van nou af hoog geëer. 

Die engel van die dood staan voor menig baie deur en tussen al 
die baie ja`s kan hy nou na willekeur net kies en keur want bitter 
min van hulle het probeer om hulle 'ja' vir die wêreld vir ‘n 
boetedoening nee om te keer. Die martelare lig hul feeskelk en 
sing; dit is tyd om ons grote El in Sy oordeel te salueer want 
voor die deur waarop geskryf staan ‘nee’ word die eerstelinge 
in die Gees nou goedgekeur en teenoor hulle sal geen hond sy 
tong of tand verroer en niks onrein kan hulle ooit verskeur want 
ondanks die aanbiedinge van die wêreld het hulle moedig voort 
gebeur. 

Die engel van die dood staan nou voor die deur, so wee die siel 
wat sy nee na ja sou terug formeer en omkeer want dit is beter 
om nie te weet as om te weet en daardeur die werke van die wêreld 
goed te keur want by hierdie omswaai-deur kom die engel van die 
dood om alles daarbinne heeltemal te verskeur. Die martelare laat 
sak hul feeskelk terwyl hulle droewig ween en treur oor dit eens 
rein nou vanuit hul midde weggeskeur en oor broers wat die nuwe 
aarde gaan verbeur. 

Die engel van die dood staan voor die deur en in bloed staan 
daarop 'ja' geskryf en daarom moet hy nou daardeur en oral 
oor is dit aardbewing, vloed, pes en storm met oorlog en globale 
terreur en oraloor hang die dood se stank en geur en hy swaai 
sy sekel oor paleis en pondok na willekeur en daar is niemand 
wat die dood van kneg sowel as koningskind kan keer. Die 
martelare sing; stel ‘n heildronk in en wie sal ons daarom eer. 
Slegs ons Elohim in Sy Oordeel vir Hom sal ons Alleen nou 
eer en respekteer. So, laat die massas ween en treur want kyk, 
die dood staan nou slaggereed daar voor hulle deur om na 
willekeur te kan verskeur. 


Openbaring 2228 
Die tweede dag van Mei. 
Saterdag 2 Mei 2015  17:00 

http://www.openbaringe.co.za/   

Judith de Beer 
Dit is die tweede dag van Mei en dit eenmaal gebore kan die 
sterfdag ewig nooit nie weer vermy. So kom daar ‘n baie kort 
heerskappy waarna daardie koning die KONING van alle 
konings as die Enigste sal moet bely omdat die vervloekte 
bloedlyn van Edom dit nie langer kan vermy want die Goddelike 
belofte aan Jakob is nie langer te bestry. O Jodedom hoe het jy 
nie al die volke en nasies verlei, ja, hulle lewensweg het jy met 
die groot leuen toeberei om jou eie pad met goud en diamante 
uit te kon plavei. Daarom bou jy die geldgod Mammon met sy 
hoof van goud maar sy voete van uiters swakke klei en dit is 
oor hom dat al die nasies deur die eeue so met mekaar baklei.   

Dit is die tweede dag van Mei terwyl satan hom voor ‘n valse ark 
by die bokpote van sy valse gerubs neervly, want hy wil homself 
voordoen as Sion om die nasies verder daardeur te kan mislei 
en verlei. Maar Edom-Engeland, wéét- dit is binnekort met jou 
heeltemal verby want Gabriël is gestuur om met jou, O satan, te 
baklei en die weg na die ewige afgrond is reeds klaar vir jou 
voorberei. In ‘n bloedoffer word ‘n hoofslagaar tevergeefs afgesny 
want die tyd is vir die Phoenix ewig verby en London-stad word 
ewig nooit Nuwe Jerusalem kontrei. 

So is dit nou die tweede dag van Mei en wie sou kon weet en 
wie sou kon raai dit is baie beter om soms die maand Mei 
heeltemal te vermy. Die voorspoed weg van Edom-Engeland 
word van sy naelstring met die Jodedom afgesny, want beide 
is besig om desperaat vir oorlewing te stry terwyl elke Arabier 
hom oor hierdie toestand uitermatig verbly. Op ‘n dag in ‘n 
baie kort heerskappy waar tien konings mekaar op dieselfde 
aand van daardie dag alreeds begin vermy, sal ‘n jong koning 
die KONING van alle konings net eenvoudig móét bely want op 
daardie dag verbrokkel die geldgod se swak voete van klei en 
satan sal self as die grootste bankier met die merk van die dier 
deur krediete en debiete die groot verdrukking binnelei en 
daarom is dit vandag die tweede dag van Mei en dit eenmaal 
gebore kan ewig nooit weer die sterfdag vermy. 


Openbaring 2229 
Anargie. 
Saterdag 9 Mei 2015  09:00
 
http://www.openbaringe.co.za/   

Judith de Beer 
Laat dit weer en weer gebeur, O ja laat die aarde haarself nog 
‘n keer oopskeur sodat die nasies kan ween en treur want die 
mensdom het hul reg op die simpatie van God heeltemal verbeur. 
Een word in Amerika deur die toedoen van die owerhede beseer 
en sy dood word wyd betreur terwyl die massas soos wilde diere 
alles om hulle omkeer. Ja, daar word wild geprotesteer en op die 
toepassing van die wet word minagtend geürineer. So word Swart 
op swart Xenofobie in Suid Afrika ook wêreldwyd gekritiseer. Maar 
in daardie land word daar ook elke dag blankes wreed vermoor, ja, 
sadisties uitmekaar geskeur. Maar wee daardie bevolkingsgroep 
as hulle bymekaar sou kom om daaroor te protesteer of om hulle 
owerhede oor wetstoepassing te kritiseer, want net soos die lank 
vergete Makabeër het hulle geen reg om oor die onreg teen hulle 
gepleeg te protesteer.    

So, laat dit weer en weer gebeur, ja, laat die wildste storms oor die 
aarde skeur sodat die volke kan ween en treur want geheel die 
wêreld het sy reg op die simpatie van God heeltemal verbeur. 
Kyk, oraloor word dorp en stad nou deur polisie en weermag 
beleër terwyl ‘n eenwêreldorde desperaat probeer om die globale 
chaos te beheer, maar in protes op protes word daar wild 
geprotesteer en die infrastrukture word deur mens sowel as 
natuurkrag oral omgekeer terwyl die regerings onder die dwang 
van die massas moet retireer want ‘n eenwêreldorde se 
selfgeskepte breinkind (rassisme) om die witman van Suid-Afrika 
te diskrediteer en so tot oorgawe te forseer sodat hulle nie meer 
oor eie sake kon besluit of oor hulself kon regeer en al wat oorbly 
is net ‘n volk wat daagliks oor wrede volksmoorde treur en daar is 
niemand waarheen hulle hul kan keer. Maar die woord rassisme is 
nou besig om geheel die Weste in elke aspek te beheer en te 
trotseer en kyk, ook hulle mag oor niks meer murmureer want 
hulle eie wette oor alle menseregte dit moet hulle nou eer en ‘n 
onbeheerbare vloedgolf van onwettige emigrante sal die Weste 
sonder keuse hierdies as hoog geëerde gaste in hulle eie 
woongebiede moet akkommodeer.   

So, laat dit weer en weer ‘n keer gebeur sodat vuur en vlam alles 
kom verteer sodat al die volke en nasies van vroeg tot laat oor 
hulle Godskreiende Godslasterlike foute kan treur want geheel 
die mensdom het sy reg op God se simpatie heeltemal verbeur. 
Kyk, net soos die eens verstote verontregte Makabeër het die 
Boer geen reg om oor die onreg teen hom gepleeg, ja, om oor 
grond-vergryp of wrede moord op moord te protesteer. Hulle 
word nie nie eens die bietjie weelde gegun om net daaroor te 
kan murmureer want polities is dit nie korrek, so word daar mos 
beweer, so laat dit weer en nog ‘n keer gebeur en laat die aarde 
haarself in aardbewing wild oopskeur terwyl God al Sy Oordeel 
Skale nou op die aarde omkeer want die aparte volk het in plaas 
van ‘n vrye mens ‘n slaaf in haar eie land geword en alles heilig 
in die heilige ark is nou heeltemal onteer met die groot gruwel 
wat daaroor triomfeer. 


Revelation 2229 
Anarchy. 
Saturday 9 May 2015  09:00
 

Judith de Beer 
Let it happen again and again, Oh let the earth tear herself open 
once again so that the nations can lament and weep because 
mankind has forfeited their right to God’s sympathy completely. 
In America one is injured through the doing of the authorities 
and his death is widely bemoaned while the masses turn 
everything around them upside down like wild animals. Yes, 
they protest wildly and urinate contemptuously on the application 
of the law. So Black on black Xenophobia in South Africa is also 
widely criticized, but in that country white people are also cruelly 
murdered, yes, ravaged sadistically. But woe to that population 
group when they should gather to protest over this or criticize 
the application of the law, because just like the long-forgotten 
Makabeër they have no right to protest against the injustice done 
to them.       

So, let it happen again and again, yes, let the wildest storms tear 
across the earth so that the nations can weep and lament because 
the world has forfeited its right to God’s sympathy completely. 
Behold, towns and cities all over are now besieged by police and 
army while a one- world-order desperately tries to control the 
global chaos, but in wild protest upon wild protest  the 
infrastructures are turned upside down everywhere by the forces 
of nature and by man while governments must retreat under the 
compulsion of the masses, because the one-world-order’s self-
created brainchild (racism) to discredit the white man of South 
Africa and in this way  force them to surrender so that they could 
not make decisions regarding their own affairs or govern 
themselves, and all that is left is a nation weeping every day 
over cruel genocides and there is nobody to turn to.  But the 
word racism is now busy controlling and defying the entire 
West in every regard and look, they too may not murmur over 
anything anymore because they have to honor their own human 
rights laws and an uncontrollable flood of illegal immigrants must 
be accommodated without choice by the West in their own 
neighborhoods, as highly honored guests.   

So let it happen again and again so that fire and flame can devour 
everything so that all the nations can lament their blatant mistakes 
from early until late because the entire mankind has forfeited its 
right to God’s sympathy completely. Behold, just like the once 
pushed-aside, aggrieved Makabeër the Boer has no right to 
protest over the injustice committed against him, yes, the land-
grabbing or cruel murder upon murder. They are not even granted 
the little luxury of murmuring over this because it is not politically 
correct, so it is alleged, so let it happen again and again and let 
the earth tear herself wildly open in earthquakes while God now 
pour all His Judgment Scales onto the earth because the set-
apart nation has become a slave in her own land instead of a 
free human and everything holy in the holy ark is not completely 
defiled with the big abomination triumphing over it.          


Openbaring 2230 
Agteruitgang.  

Dinsdag 12 Mei 2015 13:00  
http://www.openbaringe.co.za/   

Judith de Beer 
So klink daar ‘n bloedstollende kreet want die maat is vol en dit 
is tot oorlopens toe uitgemeet en die engel van die dood verskyn 
in ‘n pikswart kleed en iemand vanuit ‘n vêraf dimensie wil weet; 
is dit ‘n engel of ‘n profeet. Iemand vanuit ‘n heel ander sfeer laat 
weet; kyk, dit is geslagloos en wat dit ookal heet, wat het daardie 
boodskapper tot redding of val daar beet. Waarop die planeet nou 
skrikwekkend begin sidder en sy roep, noem my nie meer Aarde 
maar Mara want ek is nou bitter. 

Die Oordeel se naam is Skinker en die mensdom se naam is 
drinker en Skinker skink en die mensdom drink terwyl die dood 
ongekende getalle naderwink om te vergruis en te vermink. Soos 
silwer klitter wat in die hemelruim skitter skyn daar ‘n vêraf liggie 
al hoe helderder en witter en op elke netwerk ook op twitter 
verskyn daar woorde wat waarskuwend flikker, oor water 
binnekort soos Alsem giftig en galbitter. So is daar die wat 
alreeds weet en ander wat nog verbouereerd probeer ontleed 
oor die vinnige agteruitgang van die planeet en die massas roep; 
wat sal ons drink en wat sal ons eet en nêrens is daar meer 
medisyne vir die pes, siekte, asook die alledaagse skeet. 

Ja, daar klink ‘n bloedstollende kreet en kyk, die engel van die 
dood is ‘n bekeerde askeet geklee in ‘n pikswart mantel en kleed 
en hy roep; met die maat waarmee die wêreld sou meet word nou 
vir haar ruim uitgemeet en daarom verskyn daar iewers in die 
aardkors ‘n skrikwekkende spleet en vir ‘n vêraf toekoms word ‘n 
nuwe oseaan se geboorte daarin uitgemeet. Ja, soos silwer klitter 
wat in ‘n donkernag helder skitter skyn ‘n vêraf verskynsel al hoe 
blinker en witter en op elke netwerk ook op twitter verskyn woorde 
wat gevaarlik flikker oor water binnekort soos Alsem galbitter. 


Revelation 2230
Deterioration.  

Tuesday 12 May 2015 13:00  
http://www.openbaringe.co.za/   

Judith de Beer 
So a blood-curdling scream resounds because the measure is 
full and overflowing and the angel of death appears in a pitch-
black garment and someone from a far dimension wants to 
know; is it an angel or a prophet. Someone from a completely 
different sphere says: behold, it is without gender and whatever 
it may be called, what is that messenger holding, salvation or 
fall. Whereupon the planet now begins to shudder terrifyingly 
and she calls, do not call me earth anymore but call me Mara 
because I am bitter now.    

The name of Judgment is Cupbearer and mankind’s name is 
drinker and Cupbearer pours and mankind drinks while death 
beckons unprecedented numbers to crush and mutilate. Like 
silver sparkling in the sky, a faraway little light is beginning to 
shine brighter and brighter and on every network and also on 
twitter words appear that flickers warning, over water that will 
soon be poisonous and gall-bitter like Absinthe. There are those 
who already know and others who bewildered try to analyze the 
fast deterioration of the planet and the masses call; what will we 
drink and what will we eat and nowhere is there any medicine for 
the pestilence, sickness as well as everyday ailment.  

Yes, a blood-curdling cry resounds and look, the angel of death 
is a converted ascetic clothed in a pitch-black cloak and garment 
and he calls; with what measure the world mete it is now amply 
measured for her and therefore a terrifying crack appears 
somewhere in the earth’s crust and in it the birth of a new ocean 
is measured for a faraway future. Yes, like silver sparkling brightly 
in a dark night, a faraway apparition is shining brighter and whiter 
and on every network and also on twitter, words appear that flicker 
dangerously about water that will soon be Absinthe-as bitter as gall.          
 


Openbaring 2231 
Om te wees en te behoort. 
Vrydag aand 15 Mei 2015
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
'To be or not to be' is om te wees en te behoort of nie te 
behoort nie. So, luister net na die Waarheid van die Volmaakte 
Woord; God het alles geskape volgens sy soort, ja, soort 
by soort en dit is Sy vasgestelde Orde soos dit nog ewig 
altyd hoort. O Luister daarom net na die perfekte noot en 
dit is middel C op ‘n Volmaakte Akkoord en dit is die Lied 
van die Ruiter op die Wit perd en Sy Naam is Woord. 

Om te wees is om in ‘n ingebore liefde aan jou soort te 
behoort en om nie te wees nie, is nóg vis nóg vlees in 
verbastering ontbloot met die suiwer D.N.A uitgewis in 
vermenging-selfmoord. Om te wees is om die Stem van 
God te kan hoor en om nie te wees nie, is die mens vir 
ewig voor die Aangesig van Elohim weggestoot. So is 
ook satan vanuit die vergadering van die hemel vir ewig 
altyd heeltemal verstoot, want hy is die vader van die 
leuen en die leuen lui; alles en almal is een in net een 
naaste soort en daarom is verbastering die wêreld se 
antwoord. 

Maar kyk net van Suid na Noord want daaruit kom die 
verwoesting se antwoord en die val van Babel en die 
dood van Babilon lê daarin verwoord. Kyk, haar hoë 
torings en haar beelde val en alles binne in haar word 
vir ewig omgestoot. Haar verwoesting is baie groot en 
nêrens om haar is meer hoë mure en nêrens meer ‘n 
gevestigde poort. 

Om te wees is om uniek geborge te wees in die eie soort 
en om nie te wees nie is nóg vis nóg vlees, nóg wit, nóg 
swart, ja, vermenging wat nêrens hoort. Met satan as die 
vader daarvan en Babilon die moeder, is hulle huis net die 
ewige dood. So, wie ‘n oor het laat hom hoor en luister na 
die Waarheid want Haar Naam is Woord en die kronieke staan 
geskryf op ‘n Wit Keursteen, ja, elkeen op sy naam, soort by 
soort daar waar die volmaakte Goddelike naasteliefde hoort. 

Om te wees is ‘n selfbewussyn wat in liefde koesterend by sy 
eie soort wil behoort en daarom het die Skepper alles wat lewe 
geskape volgens sy eie soort en Hy het elke spesie beveel om 
te vermeerder; soort by soort. Maar om nie te wees nie, is nóg 
vis nóg vlees, nóg wit nóg swart, met ‘n skepsel wat verward 
nie so mooi weet waar hy behoort. 

So, luister Sion na die Perfekte Noot en dit is Middel C op ‘n 
Volmaakte Akkoord want jou kroniek, O Bruid is suiwer na gees, 
siel en liggaam soos wat dit volgens Elohim se Wil hoort. Daarom 
sal jy woon op die Aparte Berg op die Nuwe Aarde om saam met 
die Suiwer Woord te regeer oor die Nuwe stad Jerusalem soos 
wat dit van alle ewigheid volgens die Suiwer Melgisedek Orde 
hoort. Maar buite die Nuwe Jerusalem se mure is die honde en 
hoereerders en alles wat die leuen liefhet en doen, ja, in een 
chaotiese mengelmoes sonder enige orde of soort en dit heet 
hel en Hades met in haar buik alles verpulp, so ook in haar skoot 
en dit is die ewige dood. 


Revelation 2231
To be and to belong.

Friday evening 15 May 2015

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
'To be or not to be' is to be and to belong or not to belong. So, 
just listen to the Truth of the Perfect Word; God has created 
everything according to its kind, yes every kind flocks with its 
own kind and it is His ordained Order for eternity. Oh just listen 
to the perfect note and it is middle C on Perfect Chord and it is 
the Song of the Rider on the White horse and His Name is Word.    

To be is to belong to your kind in inborn love and not to be is 
betwixt and between, revealed in bastardisation with the pure 
DNA wiped out in intermixture-suicide. To be is to be able to hear 
the Voice of God and not to be, is man pushed away for ever from 
the Face of God. In this way satan has been pushed away eternally 
from the gathering of heaven, because he is the father of the lie 
and it goes like this; everything and everyone is one neighbour-
kind and therefore bastardisation is the world’s answer.       
 
But just look from South to North because from this comes the 
answer of destruction and the fall and death of Babylon is defined 
therein. Behold, her high towers and her idols fall and everything 
inside her is for ever pushed down. Her destruction is very big and 
there are no high walls around her and no established gate 
anywhere anymore.     

To be is to be uniquely secure and provided for in the own kind 
and not to be is betwixt or between, neither white nor black, yes 
intermixture that does not belong anywhere. With satan as the 
father thereof and Babylon the mother, their house is only eternal 
death. So let he who has an ear, let him hear and listen to the 
Truth because Her Name is Word and the chronicles are written 
on a White Touchstone, yes, each with his name, kind with kind 
there where the perfect Godly neighbourly love belongs.  

To be is a self-awareness that wants to belong to its own kind, 
cherishing and with love, and therefore the Creator has created 
everything that lives according to its own kind and He commanded 
every specie to multiply; kind sticking to kind. But not to be is 
betwixt and between, neither white nor black, with a confused 
creature that does not know where he belongs.         
 
So listen Sion to the Perfect Tone and it is Middle C on Perfect 
Cord because your chronicle, Oh Bride, is pure in spirit, soul and 
body like it should be according to Elohim’s Will. Therefore you 
will live on the Set-apart Mountain on the New Earth to reign with 
the Pure Word over the New city Jerusalem like it should be since 
all eternities according to the Pure Melchizedek Order. But outside 
the walls of the New Jerusalem are the dogs and adulterers and 
everything that love and practise the lie, yes, in one chaotic 
hodgepodge without any order or kind and it is called hell and 
Hades with everything pulped in her stomach, also in her lap 
and it is the eternal death.  
 
 
Openbaring 2232 
In jou passie verflou…  
Saterdag 16 Mei 2015  21:34
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
O Mammon-huis op los sand gebou met ruïnes te afskuwelik om 
te aanskou. Jy was die woonplek vir die houvrou Babilon gebou, 
maar as tot as word jy nou veras in beide die Phoenix se wyd 
uitgespreide klou terwyl die bankiers en koopmanne oor jou 
heengaan rou want konings en prinse het op jou, O hoer van 
alle hoere vir voorspoed en rykdom vertrou en godslasterlik 
het hulle die werke en ordes van Elohim uitgejou. 

O stewige huis op vaste rots gebou, in die ergste omstandighede 
is die deursetting-krag van Elohim in die mens behou. Purper, 
pers en suiwer blou, wees O ewige uitverkorene aan jou Enige 
El getrou, met die liefde vir God en naaste wat nooit nie moet 
verflou. Nog man nog vrou is dit engel-mense wat in die volmaakte 
weergeboorte as Godskinders sal ontvou en Gabriël en Rafael, 
Uriël en Migael sal die Aangesig van Elohim as hulle Vader kan 
aanskou, ja, om as eerstelinge hulle menswees saam met 
YaHWeHshua te kan onthou. Baie is geroep maar min is 
uitverkies is woorde om oor te jubel of om oor te rou. 

O diep diep berou waarom het die liefde tog so gou verflou 
want ‘n graf gegrou vir ‘n galg gebou en wie hang daar aan 
sy self gevlegte tou, ja, om oor verspilde kanse oor ‘n mislukte 
weergeboorte te rou, terwyl die gevallene die lippe in selfverwyt 
daaroor stukkend kou. O eens helder lamp waarom brand jou 
liggie nou so flou, eens was jy vurig warm en daarna yskoud. 
Maar nou is jy tussen die boom en die bas, ja, die wêreld en 
die hemel en jy is uitermatig flou want in jou missie het jy in 
jou passie verflou en daarom word jy uitgespuug want God 
hou nie meer van jou. 

O huis van liefde in die Hoogste Hemel gebou met die ewige 
Glans van ‘n Nimmer Ondergaande Son ewig te aanskou. Met 
inwonende selferkende sondaars nou in God se groot Liefde 
en Vergifnis toegevou want ondanks alles het hulle die geloof, 
hoop en liefde in Hom behou en oor hulle menigte swakhede 
en foute had hulle groot berou en daarom sal hierdie uitverkore 
gereddes ewig die Sewe Geeste van God in hulleself kan aanskou. 


Revelation 2232
Fading in your passion…

Saturday 16 May 2015  21:34

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
O Mammon-house built on loose sand with ruins too ghastly to 
watch. You were the home built for the concubine Babylon, but 
you are now cremated in both wide-spread claws of the Phoenix 
while the bankers and traders weep over your death because 
kings and princes have trusted in you Oh whore of all whores, 
for prosperity and riches and blasphemously they mocked the 
works and order of Elohim.    

Oh sturdy house built on solid rock, under the worst 
circumstances the perseverance-power of Elohim was kept in 
man. Purper, purple and pure blue, be faithful to your Only El 
oh chosen one, with the love for God and the neighbour that 
must never fade. Neither man nor woman, it is angel-people that 
will unfold as children of God and Gabriel and Rafael, Uriël and 
Michael will be able to see the Face of Elohim as their Father, yes, 
to remember their human experience with YaHWeHshua. Many 
are called but soon are chosen – these are words to rejoice over 
or to mourn over.  

Oh deep, deep regret, why did the love fade oh so quickly because 
a grave dug for a gallows built and who is hanging there on his 
self-braided rope, yes to mourn wasted chances over a failed 
rebirth, while the fallen bites his lips into pieces in self-remorse 
over this. Oh once-bright lamp why is your little light burning so 
weak now, once you were passionately warm and then ice cold. 
But now you are indifferent, yes betwixt and between the world 
and heaven and you are exceedingly apathetic because in your 
mission your passion has faded and therefore you are spit out 
because God does not like you anymore.  

Oh house of love built in the Highest Heaven with the eternal 
Lustre of a Never-setting Sun to behold eternally. With self-
confessed sinners living there, enfolded in God’s great Love 
and Forgiveness because despite everything they have kept 
the faith, hope and love in Him and over their many weaknesses 
and mistakes they had great remorse and therefore these chosen 
saved ones will be able to behold the Seven Spirits of God in 
themselves eternally. 


Openbaring 2233 
Hoe lank of hoe kort ookal…
Woensdag 20 Mei 2015  16:10
  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Ek hoor ‘n stem wat drie keer sê: Hoe lank of hoe kort dit 
ookal gaan duur, net die Waarheid sal op die einde seëvier. 
Net hierna hoor ek myself vra hoe lank gaan dit nog duur 
en ‘n Stem antwoord: Neem jou pen en papier en skryf vir 
die soveelste keer; die skrif is reeds lankal teen die muur. 
Maar wat die tyd betref laat God Hom deur geen engel, 
wese of mens voorskryf of bestuur. 

Kyk, die wingerd is aan ‘n nuwe rentmeester uitverhuur met 
die vorige lui plukkers nou besig om tevergeefs die duisternis 
van die wêreld in te tuur. Die Snoeier van die wingerd was lankal 
reeds hier en die waterlote en die nuttelose ranke brand klaar in 
die verwoesting-vuur. Die oes is oorryp en die trappers van die 
mos wag al lankal in die skuur en met een uit ‘n stad en twee uit 
‘n kontrei, drie uit ‘n land en ‘n handvol uit ‘n kontinent word daar 
inderhaas nuwe werkers vir die laaste minute van die laaste uur vir 
die wingerd bygehuur. 

O Sion jy is die sout van die aarde maar as die sout laf geword het 
waarmee sal dit gesout word want die Gees laat Haar nie versoek 
en nog minder laat Sy Haar deur ‘n sterflike mens toets, maar Sy 
raak wel bedroef wanneer ‘n geroepene God beproef of probeer 
troef. Kyk, met dieselfde maat gemeet word nou drie dubbel terug 
gemeet en die versoeker word nou self deur die Oordeel besoek 
en die eens Goddelike Seën verander in ‘n verskriklike vloek. 

O wie hys vir YaHWeH ‘n vlag of banier en doen daarna deur elke 
gril of gier sy eie manier om so die heiligdom met menslike foute 
te ontsier, ja, deur die deugniete is nie Nabot se wingerd nie maar 
God se kosbare druiwestokke nou heeltemal ontsier. So, roep nou 
hard en duidelik na die Tisbiet want groot onheil wag op die 
tweegesig Israeliet wat soos ‘n miswolk die heilige maaltyd sonder 
skaamte sou geniet. Verhit daarom die planeet se temperatuur en 
besoek die aarde met vloed, vlam en vuur terwyl haar aardplate 
onrusbarend sonder ophou op mekaar skuur. 

In plaas van pen en papier word die oordeel nou in klip uitgegriffel 
en geskuur en hierdie kliptafel word as ‘n argief vasgemessel in 
die ewigheid muur want die Gees laat Haar deur geen engel of 
sterfling versoek of beproef. Sy raak wel diep bedroef wanneer 
‘n uitverkorene Elohim probeer troef. So, wie mag woon in die 
Heilige (Aparte) Tempel en wie mag daarin vertoef. Net hy wat 
die koninkryk met geheel sy wese, ja, geheel sy siel, gees, hart 
en verstand soek. 


Revelation 2233 
However long or however short…

Wednesday 20 May 2015  16:10
  
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Three times I hear a voice saying: However long or however 
short it is going to be, only Truth will be victorious in the end. 
Then I hear myself ask how long it is still going to be and a 
Voice answers:  Take your pen and paper and write for the 
umpteenth time; the writing has been on the wall for a long 
time. But regarding the time, God does not allow any angel, 
being or human to prescribe to Him or manage Him.   

Behold, the vineyard has been rented out to a new steward 
with the previous lazy pickers now staring in vain into the 
darkness of the world. The Pruner of the vineyard was already 
here long ago and the unfertile shoots and the useless branches 
are already burning in the fire of destruction. The harvest is 
overripe and the ones treading the must have been waiting for 
a long time in the shed and with one from a city and two from 
a region, three from a land and a handful from a continent, new 
workers for the last minutes of the last hour are urgently hired 
for the vineyard.    

Oh Sion you are the salt of the earth but when the salt becomes 
tasteless, what will it be salted with because the Spirit does not 
allow Herself to be tempted by a mortal man, but she does 
become saddened when a called one tempts God or tries to trump 
Him. Look, with which measure you mete, it is measured three 
times in turn and the tempter is now visited by Judgment himself 
and the once Godly Blessing changes into a terrible curse.       
 
Oh who raised a banner or flag for YaHWeH and then just follows 
his every whim or fancy in his own way in order to disfigure the 
sanctuary with human mistakes, yes because of the rascals it is 
not Naboth’s vineyard but God’s precious vines that are now 
completely disfigured. So, call out loud and clearly to the Tishbite
because great calamity awaits the two-faced Israelite who would 
enjoy the holy meal without shame like a cloud of fog. Therefore 
heat the planet’s temperature and visit the earth with flood, flame 
and fire while her earth-plates grind against each other alarmingly 
and incessantly.         

Instead of pen and paper the judgment is now chiselled and 
grinded in stone and this stone-table is mortared into the wall 
of eternity as archive because the Spirit does not allow Herself 
to be tempted or tried by any angel or mortal. She does become 
deeply saddened when a chosen one tries to trump Elohim. So 
who may live in the Holy (Set-apart) Temple and who may linger 
there. Only he who seeks the kingdom with his entire being, yes, 
with his entire soul, spirit and heart and mind.     
 
 

Openbaring 2234 
Net verganklike vlees.  
Donderdag 21 Mei 2015  05:15
      
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Op land en oor see word ‘n lig uitgedoof en kyk, daar span 
‘n boog en die slang word verlaag en God verhoog. Die 
vrugbare land lê dor en uitgedroog terwyl spekvet lammers 
in ‘n grasgroen woestyn aan ewe moddervet ooie soog. So, 
wat is die mens dat hy rein sou wees terwyl hy nie eers die 
tekens van die tye raak kan lees. Met die duiwel voer hy sy 
diaboliese dialoog en deur sy kennis en wetenskap dink hy 
hy is ‘n grote filosoof maar vir Gees en Waarheid hou hy hom 
dom en doof. Die mens oortuig homself die wêreld is ‘n grote 
fees maar hy leef in ongekende vrees want hy is en bly net 
verganklike vlees.  

In die hemelruim in die grote melkweg word ‘n helder ster 
uitgedoof en tussen hemel en hel verskyn ‘n enorme kloof. 
So wie is daar wat die suiwer geloof nog kan behou want 
vanuit Sy heiliges kan Elohim net weiniges nog vertrou en 
daarom sal skrik en vrees nou oor die mens waghou en 
daar is niks of niemand meer waarop hulle kan vertrou.  

Oor kontinent en oseaan word ‘n lig uitgedoof en die eens 
oorvloedige Wysheid bron raak vinnig droog en tussen God 
en elke wêreldling verdwyn die laaste bietjie liefdes dialoog 
en al wat oorbly vir die wêreld liefhebber filosoof is net ‘n 
eensame monoloog. In die woestyn lê die slang nou vertrap, 
verlaag met net Elohim alleen verhoog want kyk, O eens heilige, 
jou eie ongeregtigheid staan teen jou. Jou eie mond veroordeel 
jou en nie jou God maar jou eie lippe getuig teen jou en daar is 
weinig trots en edel van jou oor waaraan jy in hierdie vreeslike 
tyd vas kan hou. Kyk, jou eens Godgegewe staf word ‘n dooie 
stok want jou liefde vir jou naaste was net ‘n wrok en daarom 
word jy ontbloot en jy lê onthoof op Mammons’ blok met die 
naklank daarvan net die gebeier van ‘n wêreld klok.  

In Afrika oor die kontinent van Kus word die maanlig uitgedoof 
en die slangdraak word verlaag en alleen God verhoog. Oorlog 
en pes loop in die dag asook in die nag en wat word daar vir die 
Suideland nou beoog. Wie loop daar naak en kaalvoet, kyk, dit is 
nie ‘n profeet maar Kain-Kus en hulle vlug daar in hul duisend 
maal duisende in verhongerde stoet. Hulle kom vanuit al vier 
die windrigtings en hulle gaan in al vier die windrigtings want 
deur die gees van verwarring gaan die donker stoet. Die 
ekonomie gaan dood met die mynwese nou net ‘n onaktiewe 
dooie oop myn-groef en die Adamiet probeer homself vir oulaas 
desperaat oortuig alles gaan steeds baie goed. Ja, hulle dink die 
wêreld is steeds ‘n grote fees maar hul leef in ongekende vrees 
want hulle is en bly net verganklike vlees. 


Revelation 2234
Only perishable flesh.  

Thursday 21 May 2015  05:15
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Over land and sea a light is extinguished and behold, a bow is 
drawn and the snake is lowered and God is exalted. The fertile 
land lies barren and dried-up while plump lambs are suckling 
from just-as-plump ewes in a grass-green desert. So, what is 
man that he would be pure while he cannot even read the signs 
of the times. With the devil he has a diabolical dialogue and 
through his knowledge and science he thinks he is a great 
philosopher but he turns a deaf ear and is blind to Spirit and 
Truth. Man convinces himself that the world is a great feast 
but he lives in unprecedented fear because he is and stays 
only perishable flesh.        

In the sky in the great milky-way a bright star is extinguished 
and between heaven and hell an enormous chasm appears. So 
who is there who can still keep the pure faith because of His holy 
ones Elohim can still trust only a few and therefore terror and fear 
will now watch over man and there is nothing or nobody that they 
can trust in anymore.       
 
Across continent and ocean a light is extinguished and the once 
abundant Wisdom-source quickly runs dry and between God and 
every world ling the last bit of love-dialogue disappears and all 
that is left to the world-lover philosopher is only a lonely 
monologue. In the desert the snake now lies trampled, lowered 
with only Elohim exalted because behold, Oh once holy one, your 
own injustice confronts you. Your own mouth judges you and not 
God but your own lips give witness against you and there is little 
left that is still proud and noble inside you to which you can cling 
during these terrible times. Look, your once God-given sceptre 
becomes a dead stick because your love for your neighbour was 
only a grudge and therefore you are exposed and you lie 
beheaded on Mammon’s chisel-block with the echo thereof only 
the chime of a world clock.          

In Africa across the continent of Cush the moonlight is 
extinguished and the snake-dragon is lowered and only God 
exalted. War and pestilence walk in the day as well as in the 
night and what is now in store for the Southern Land. Who is 
walking there, naked and barefoot, look it is not a prophet but 
Cain-Cush and they flee in their thousands upon thousands in 
a starving procession. They come from all four wind directions 
and they are going in all four the wind directions because the 
dark procession is in the spirit of confusion. The economy dies 
with the mining industry now only an inactive dead open mine 
groove and the Adamite desperately tries for the very last time 
to convince himself that everything is still going very well. Yes 
they think the world is still a great feast but they live in 
unprecedented fear because they are and they stay only 
perishable flesh.      


Openbaring 2235 
Die Arend in vrye vlug.
   
Saterdag 23 Mei 2015 23:45 
http://www.openbaringe.co.za/   
 
Judith de Beer 
Die Wysheid weet God se groot Genade is die moeder van alle 
seën. Sy ken die presiese getal van die druppels van die reën 
en Sy ken elke korrel van die sand van die see en Sy sit Haar 
nooit teen die werke van die Liefde teë. 

Die Wysheid weet altyd waar gaan Sy heen en Sy soek van Oos 
na Wes, Suid na Noord na elke verlore een. Vir die dwaas sê Sy 
maklik in elke versoek hardkoppig nee en Sy voel daaroor nie in 
die minste verleë terwyl Sy sonder ‘n gewete maklik ‘n goddelose 
broer van sy Godvresende broer sal vervreem. Sy ken die kom en 
gaan van die uitverkorene, ja, elke tree terwyl Sy saam met die 
Liefde ‘n verrukking fees vir sy weergeboorte reël. 

Die Wysheid wil die heeltyd net haar kennis en gawes mildelik 
uitdeel en elke Adamiet arm van gees wil Sy so graag koester 
en heel. Aan dit wat die wêreld bied het Sy Haar nog nooit geveel 
en Sy haat die leuen omdat dit God se kinders van Hom wegsteel. 
Sy ken elke aspek van die liefde en deernis van Elohim se Gees 
maar Sy leer ook die mens om God in alles te eer, respekteer en 
te vrees. Sy is wyd berese en belees maar oor Haar uitsonderlike 
intelligensie is Sy tog stil bedees. 

Die Wysheid wil in die hart en verstand van die suiwer kroniek 
wees daarom roep Sy haarself na die kinders van God soms 
heeltemal hees. Wysheid en Waarheid loop hand aan hand en 
is nooit van mekaar vervreem en in Hulle rebellie teen die leuen 
is Hulle heeltemal ekstreem. Saam met die mismoedige kan die 
Wysheid opreg simpatiek ween en terwyl Sy troos sê Sy: Kyk net 
om jou heen en dank God vir al die mildelike seën. Die Wysheid 
het ‘n volmaakte antwoord vir elke probleem en wie dit aanneem 
staan satan in alles suksesvol teen. 

Die Wysheid dra in Haarself van alle ewigheid af die suiwer 
Goddelike Geen en daarom het Sy Persoonlik vir Lucifer vanuit 
die vergadering van Elohim vervreem. Geseënd is daarom elkeen 
wat die Wysheid en daardeur die Liefde in haar- of homself 
opneem want Sy is die Arend in vrye vlug wat sweef oor alles 
heen. 

Die Wysheid is die Lewende Woord en die Woord is God en daar 
is ewig nooit ‘n ander Een. Weet dáárom; die Wysheid, God se 
Sewe Geeste is die moeder van alle seën. Ja, die Wysheid ken 
die getal van elke druppel van die reën en Sy ken elke korreltjie 
sand van die woestyn asook van die grote see. 


Revelation 2235
The Eagle in free flight.
   
Saturday 23 May 2015 23:45
http://www.openbaringe.co.za/   
 
Judith de Beer 
Wisdom knows that God’s great Mercy is the mother of all 
blessing. She knows the precise number of the drops of 
the rain and She knows every grain of the sand of the sea 
and She never opposes the workings of Love. 

Wisdom always knows where She is going and from East 
to West, South to North She searches for every lost one.  
Stubborn She easily says no to the fool’s every request 
and over this She does not feel shy at all while She would 
easily estrange a godless brother from his God-fearing 
brother without conscience. She knows the coming and 
going of the chosen one, yes every step while she is busy, 
together with Love, to arrange an enrapture-feast for his 
rebirth. 

Wisdom only wants to share her knowledge and gifts 
abundantly and She so very much would like to cherish 
and heal every poor in spirit Adamite. She never paid much 
attention to that which the world has to offer and She hates 
every lie because it steals God’s children away from Him. 
She knows every aspect of the love and compassion of 
Elohim’s Spirit but She also teaches man to honour, respect 
and fear God in everything. She is well-travelled and well-read 
but she is quiet and bashful over her exceptional intelligence. 
  
Wisdom wants to be in the heart and mind of the pure chronicle 
and therefore She sometimes calls herself completely hoarse to 
the children of God.  Wisdom and Truth walk hand in hand and 
is never estranged from each other and in their rebellion against 
the lie they are completely extreme. Together with the despondent, 
Wisdom can weep sincerely and while She consoles She says: 
Just look around you and thank God for all the abundant 
blessings. Wisdom has a perfect answer to every problem and 
he who takes it can withstand satan in everything.     

Since eternity Wisdom carries in herself the pure Godly Gene 
and therefore She Personally estranged Lucifer from Elohim’s 
gathering. Therefore each one who accepts Wisdom and through 
this accepts Love into her- or himself is blessed because She is 
the Eagle in free flight that soars over everything.  
 
Wisdom is the Living Word and the Word is God and there is 
no other One. Therefore know that Wisdom, God’s Seven Spirits, 
is the mother of all blessing. Yes, Wisdom knows the number of 
every drop of the rain and She knows every little grain of sand of 
the desert and the great sea.    


Openbaring 2236 
Stemme vanuit die verlede.
   
Vrydag 29 Mei 2015  12:00 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de beer. 
Ek hoor stemme vanuit die verre verlede en dit trek deur tyd en 
ruimte tot nou in die hede en dit kom van die vier vorste van Lig 
wat sit op die vier perde van Openbaring en hulle staan teenoor 
die vorste van die duisternis en dit is die Woord van hulle Rede: 
Trek die swaard nou vanuit die skede en vermorsel op aarde al 
die vrede, ja, oral oor op die platteland sowel as in al die stede. 

Daarna het daar ‘n Groot Stormwind vanuit die Noorde gekom 
en vier wesens het daaruit tevoorskyn gekom en kyk, daar was 
‘n groot maanhaarleeu en hy het woedend en gevaarlik om hom 
gegrom en die nasies was daaroor verskrik verstom. Daar was 
‘n bees en hy vertrap alles met sy pote en met sy enorme lang 
horings storm hy alles om. Daar was ‘n arend en sy snawel en 
kloue was uitermate sterk, skerp en krom en kyk, al sy prooi bring 
hy vinnig om. 

Ook was daar ‘n mens en sy voorkoms was soos ‘n bliksemstraal 
en hy brand en verdelg alles om hom. Hierdie Stormwind het van 
die Troon van God gekom en dit was die gerubs in die vier 
elemente naamlik vuur, water, grond en wind vermom, ja, met 
die Oordeel wat nou in al sy fasette oor die wêreld kom. 

Ek hoor ‘n stem vanuit die verre verlede en dit trek buite tyd 
en ruimte tot nou in die hede en kyk, dit is die vier ruiters van 
Openbaring nou heeltemal gereed en berede en hulle trek hulle 
swaard en sabels vanuit hulle skrede en die konings van die 
aarde se harte word verhard en in sameswering sweer hulle nou 
hul ede en niemand luister meer na die mensdom se hulpgeroep 
of hulle bede, ja, hulle tevergeefse geroep na vrede. 

‘n Geweldige stofstorm kom vanuit die Ooste en die Weste want 
ook satan is besig om met sy gevalle engele vir die groot oorlog 
nader te kom en vanuit hierdie gesig het daar vier demoniese 
verskynsels gekom. Die eerste was satan self as die vors van 
die duisternis en hy sit op sy ryperd en die se naam is nag en sy 
intelligensie is die duisternis. In sy hand hou hy drie brandende 
vlae, ja, die van Amerika, Israel en Engeland met die volgende 
woorde daarop; valse vrede, valse shalom en kyk, dit alles sal 
in die as van die valse adelaar naamlik die Phoenix omkom. 

Die tweede gesig was die van ‘n afskuwelike dier wat uit die 
stofstorm kom en op sy rug ry die hoer van Babilon en agter 
haar sit die pous, oud en krom en om hulle staan geheel die 
Weste se oorloglui saam in een eskadron. Op die voorkop van 
hierdie dier staan 666 en bykans al die mense loop verwonderd 
al agter hom aan. 

Die derde verskynsel heet Azazel; die aanvoerder van alle oorlog 
wat die een of ander tyd oor die wêreld sou kom en aan sy 
regterkant staan ‘n vreeslike gedrog en hy heet Mammon en 
aan sy linkerkant staan alle menslike ikone en afgode saam 
as een afskuwelike gedrog en dié se naam is Dagon. 

Die vierde verskynsel is ‘n onbeskryflike gedrog en hy had 
een liggaam met twee koppe en op die een staan Gog en op 
die ander Magog en al die verkeerde weë van die eindtyd het 
bymekaar uitgekom, ja, in die woord atoombom. 

Ek hoor stemme vanuit die verre verlede en die klank daarvan 
trek deur tyd en ruimte tot nou in die hede en dit is die Woorde 
van die Openbaring en dit lui; trek nou die swaard uit die skrede 
en vermorsel op aarde al die kamma vrede, ja, in die lugruim, op 
land, op see, op die platteland sowel as in al die klein asook groot 
stede. 


Openbaring 2237 
Die laaste note van ‘n Sabbat jaar.
  
Saterdag 30 Mei 2015 12:00 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Kyk, die dag breek aan sonder kalender reëls vir Sion se 
eie unieke jubeljaar waar die Gees Hom slegs in haar midde 
gaan Openbaar. In die sentrum van my hart in die ritmiese 
klop van my hoofslagaar klink daar die laaste note van ‘n 
Sabbat jaar. Ja, ‘n Sabbat in sy rus deur noodsaaklike 
lewenslesse verstoor was dit oneindig swaar sowaar. 
Met menig Sionskind in die binnekamer van hulle hart 
so diep beswaard want dit was ‘n jaar so ekstreem bisar. 
Daar was weinig rus maar wel ‘n wedloop met soveel 
hindernisse wat nie een uitverkorene werklik kon verklaar 
met menigeen op sy eie skuitjie wat na niks en nêrens wou 
vaar, ja, in ‘n jaar oneindig swaar en baie maer. Maar kyk, 
die dag breek aan vir Sion se jubeljaar waar al haar kinders 
soos jong kalwers in die Geestes reën van haar voorjaar sal 
rondbaljaar. 

Maar vir die wêreldling raak dit alles nou oneindig swaar. 
Die pes sluip rond met groot aardbewings wat globaal nie 
wil bedaar en vir die wêreld is daar geen goeie god wat hulle 
gaan bewaar. Van Mei tot Mei raak dit vir vele ‘n baie bitter 
jaar want kyk, die gort raak nou behoorlik gaar. So, wee die 
weë van die pendelaar want menig vliegtuie val en skepe 
sink en treine raak onklaar, met hoë brandstofpryse waarheen 
bring die mens sy beswaar. Wee daarom ook die beurs van die 
ontwikkelaar want ook die ekonomie raak swak en onklaar. Wee 
die kom en wee die gaan van elke seisoen want alles is heeltemal 
deurmekaar. Wee die pole sowel as die ewenaar want smart op 
smart word nou oral uitgebaar. Wee die land en wee die seë want 
die kataklismes gaan nie weer bedaar. Wee die Suide en wee die 
Noorde want die groot gruwel staan reeds daar. Wee die Weste 
en wee die Ooste want die haat en tweedrag tussen hulle gaan 
nie bedaar. Wee ook elke kerk met sy Mammons basaar want kyk 
ook sy staan gestroop- net ‘n versukkelde bedelaar. 

Maar kyk, die dag breek aan vir Sion se eiesoortige jubeljaar waar 
Elohim Hom alleen net in haar hart gaan openbaar. 


Openbaring 2238 
Een Goddelike Traan.  
Dinsdag 2 Junie 2015  14:00  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
 
‘n Reuse middelson ontplof en in die uitkringende ligkring 
daarvan het die tyd van daardie skepping in die ratwerk van al 
sy omwentelinge, ja, in al sy partikels groot of klein stil gaan 
staan. Die naklank daarvan het in sy eie lig en klankgolwe in 
‘n enkele frekwensie in oorverdowende stilte vergaan en met 
‘n oerknal het alles ontstaan om net weer met ‘n oerknal te 
vergaan. 

Uit geheel hierdie bo alles onbegryplike scenario het ‘n enkele 
druppel geval, ja, ‘n Goddelike Traan en in die sentrum van die 
ontsaglike omvang daarvan het ‘n nuwe polsslag in ‘n nuwe 
ritme as die begin van ‘n nuwe ewigheids omwenteling in ‘n 
nuwe kosmos tempo ontstaan. Kyk, die eerste weë het lankal 
reeds verby gegaan met die opvolg daarvan wat in die teken 
van die Orion vas en seker daar staan. Alles wat was, is alreeds 
die soveelste keer, met niemand wat die Kom en Gaan, die Inkom 
of die Uitgaan van die Skepper ooit sal kan verstaan en daarom 
is dit Alleen altyd eers Sy Liefde wat alles in elke nuwe skepping 
vooruitgaan omdat alles wat in bewussyn en lewe ontstaan, die 
koesterende sorgsame troostende en selfopofferende Liefde, 
sonder enige begrip of woorde kan verstaan. 

Maar alles het ‘n teenpool en vanuit die teenpool van die Liefde, 
naamlik haat, het alle afbrekende negatiwiteit ontstaan. Met beide 
pole bykans ewe kragtig, kanselleer die een die ander maklik tot 
niks maar die opbouende aspek van die Liefde het ‘n kwaliteit 
sterker as die afbrekende faktor van haat want die Liefde bedek 
alles, dit hoop alles, ja om in haar Wysheid alles te kan verstaan 
en daarom sal eons en kosmosse kom en gaan en die een 
skepping sal in die plek van ‘n ander kom staan terwyl die verlore 
seun tydsaam maar seker sy weg terug na sy Vaderhuis sal baan. 
En dit alles net omdat die Liefde in Haar Orde, Erns, Geduld en 
Vrede in Lankmoedigheid ewig nooit nie kan vergaan. 


Revelation 2238
One Godly Tear.  
Tuesday 2 June 2015  14:00
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
A Gigantic middle-sun explodes and in its ring of light that ripples 
outward the time of that creation came to a standstill in the 
wheelwork of all its rotations, yes in all its particles big or small. 
The echo thereof perished in its own light and sound-waves in a 
single frequency in a deafening silence and with a big bang 
everything originated, just to perish in a big bang again. 

From this entire incomprehensible scenario a single drop fell, 
yes a Godly Tear and in the core of the immense magnitude a new 
heartbeat with a new rhythm originated as the beginning of a new 
eternal rotation in a new cosmic tempo. Behold, the first ways 
have already passed long ago with its succession that stands 
firmly written in the sign of Orion. Everything that was, is again 
for the umpteenth time, with nobody that will ever be able to 
understand the Coming and Going, the Entering or Leaving of 
the Creator and therefore it is always Only His Love that precedes 
everything in every new creation because everything that 
originates in self-consciousness and life can understand the 
cherishing caring consoling and self-sacrificing Love without 
any comprehension or words. 

But everything has an anti-pole and from the anti-pole of Love, 
namely hate, all destructive negativity has originated. With both 
poles almost equally powerful, the one easily cancels the other 
one to nothing but the constructive aspect of Love has a quality 
stronger as the destructive factor of hate because Love covers 
everything, it hopes everything, yes to understand everything in 
her Wisdom and therefore eons and cosmoses will come and go 
and one creation will come in the place of another while the 
prodigal son will slowly but surely make his way back to his 
Father-home. And all of this just because Love can never ever 
perish in Her Order, Earnestness, Patience and Peace in Long-
suffering.                


Openbaring 2239 
‘n Edele suiwer oorblyfsel.
  
Donderdag 5 Junie 2015  09:45 
http://www.openbaringe.co.za/  

Judith de Beer 
Terwyl die wilde winde woes rondwaai met die waansin wat wild 
rondomtalie draai, ja, met die gees van verdeeldheid wat globaal 
onmin saai, staan die groot kanonne reeds klaar gelaai. So begin 
die wit, bruin en swart hane gelyktydig kraai met politieke leiers 
wat mekaar oor en weer verraai en binnekort lê ‘n kontinent met 
soveel lyke besaai en daarom is Afrika heel eerste in sy maai met 
Asië wat ook begin te kook en braai. Maar steeds bly daar ‘n 
suiwer oorblyfsel wat sal bly draai. 

Die skoppensboer swaai vrolik op en af op sy skoppelmaai terwyl 
hy sing; ek is die grapkas wat vir my vermaak oral verwarring saai 
en so raak dit tyd om die valse bybel vir die kort heerskappy van 
die leuen na die laaste hoofstuk om te blaai. Iewers in Amerika in 
‘n grote baai is daar ‘n reuse witdoodhaai wat rasend honger 
daarin ronddraai. In daardie baai swem drie bevreesde bankiers 
terwyl ‘n nuttelose dollar, pond en euro oor die see tevergeefs 
na Griekeland en elders wegwaai en oor dit alles draai daar 
onheilspellend ‘n pikswart kraai en wêreldwyd weet elke 
konserwatiewe mens alles is nou in sy maai. Maar ‘n edel 
oorblyfsel vanuit die suiwer kronieke sal steeds bly draai.  

In elke kaai en baai begin die handelskepe desperaat vir 
Babilon haar handelsware laai en menig president probeer om 
sy landgenote tot kalmte te paai want hulle weet die groot hoer 
se val lê net om die draai. Ja, met moeson, orkaan en sikloon 
soos orrelpype na bo gedraai begin die weerhaan woes in alle 
rigtings swaai en menig landbouer raak te bang om te plant 
of te saai. Vloed en droogte vererger by die dag en menig boer 
is moeg om hoopvol oor moontlike wins te raai want hulle is 
met skuld oorlaai en hulle wil hul nie meer langer deur die 
manipulerende Jode laat paai en daarom is ‘n eenwêreldstelsel 
ook binnekort in sy maai. Maar steeds is daar ‘n kosbaar 
oorblyfsel wat tot oorwinning sal bly draai.  


Revelation 2239 
A noble, pure remnant.
  
Thursday 5 June 2015  09:45 
http://www.openbaringe.co.za/  

Judith de Beer 
While the wild winds are blowing furiously with insanity spinning 
around wildly, yes with the spirit of division sowing discord 
globally, the big guns are already loaded. So the white, brown and 
black cocks begin to crow simultaneously with political leaders 
betraying one another to and fro and soon a continent is sown 
with so many corpses and therefore Africa will fall first with Asia 
also beginning to cook and roast. But still a pure remnant will 
endure. The jack of spades swings happily up and down on his 
swing while he sings; I am the joker that causes confusion 
everywhere for my own entertainment and so it becomes time to 
turn to the last chapter of the false bible for the short reign of the 
lie. Somewhere in America in a big bay a giant, raving hungry 
great white shark is circling. In that bay three terrified bankers are 
swimming while a useless dollar, pound and euro are blown away 
across the sea to Greece and somewhere else, in vain, and a pitch-
black crow is circling ominously above all this and worldwide 
every conservative human knows that everything is now finished. 
But a noble remnant from the pure chronicles will still endure.         

In every dock and bay the trading ships desperately begin to load 
merchandise for Babylon and many a president tries to coax his 
citizens to stay calm because they know that the fall of the great 
whore is just around the corner. Yes, with monsoon, hurricane 
and cyclone swirling up like the pipes of an organ the weather-
cock begins to sway wildly in all directions and many a farmer is 
too afraid to plant or sow. Flood and drought get worse by the day 
and many a farmer is tired of hopefully guessing a possible profit 
because they are burdened by debt and they do not want to be 
coaxed by the manipulating Jews anymore and therefore a one-
world-system will soon come to an end. But still there is a 
precious remnant that will endure until victory. 


Openbaring 2240 
Aan die selfverheffende hoogmoedige.  
Dinsdag 9 Junie 2015 06:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Wee o wee ‘n duisend maal tienduisend keer die selfverheffende 
hoogmoed want daar is geen mens op aarde voor God se 
Aangesig, edel volmaak of goed 

Wee o wee elke Suiwer Woord vermors, ja, om ‘n sot mee op te 
voed want dit is soos kosbare pêrels vertrap onder ‘n baie onrein 
voet met ewig nooit ‘n Wyse woord afkomstig vanuit ‘n swyn 
se vuil snoet. Wit soos sneeu of swart soos roet, saam gegooi is 
dit net modder in ‘n vuil uitgekalwe sloep, so wee o wee die baster 
bloed want ewig rus daarop God se vloek, ja, op gemengde goed. 

Wee o wee ‘n land met ‘n heerser met te veel moed want hy roep 
hard uit na sy volk se bloed en soveel jong manne gaan as soldate 
met hulle lewe boet. Wee o wee die wêreld wanneer God se 
profeet na droogte roep want oraloor kom daar ‘n honger stoet 
terwyl menigtes sterf in die hittegolwe van die son se gloed.  

Wee o wee die dag wanneer die twee getuies die pes in ‘n 
vreemde koorsgloed aanroep want in ‘n ongekende dodetal 
stink geheel die planeet soos papvrot snoek. Wee o wee die 
dag wanneer die aarde om wraak uitroep terwyl sy die dood 
van elke natuur verwoester soek want op daardie dag gaan 
stede en dorpe in die grootse aardbewing nog ooit moet groet. 

Wee o wee die donker nag verhelder deur ‘n meteoriete gloed, ja, 
met elke sterk man nou bang bewend daar in sy broek met die 
nou papnat soos ‘n babadoek. Wee o wee die dag van vuur en 
vloed met ‘n swawelreën wat na benede spoed terwyl die laaste 
derde van ‘n derde met hulle lewens boet. 

Wee o wee die dag van die ruiter op die vaal perd met sy laaste 
versoek want dit is die dag waarop die Gog en Magog die laaste 
wêreldoorlog uitroep want globaal vloei daar op daardie dag 
riviere van mensebloed. Wee o wee tienduisend maal tienduisend 
keer elke greintjie walglike hoogmoed want God kom self in Sy 
Wraak elke draer daarvan opsoek want daar is geen sterfling edel, 
volmaak of goed.  

So wee elke hoogmoedige dwaas wat hooghartig God in die 
hoogte opsoek want slegs in die laagte tussen die nederiges 
daar woon Hy op Sy eie versoek en daarom kan die geringste 
hoogmoed Elohim maklik tot Toorn en Wraak en daardeur Sy 
Oordeel versoek. 


Revelation 2240 
To the self-exalting haughty person.
  
Tuesday 9 June 2015 06:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
A thousand times ten-thousand times woe to self-exalting 
haughtiness because there is no human on earth who is noble, 
perfect or good before God.  

Woe oh woe to every Pure Word wasted, yes to educate a fool 
because it is like trampled precious pearl under a very impure 
foot with never ever a Wise word coming from a pig’s dirty snout. 
White like snow or black like soot, thrown together it is only mud 
in a dirty eroded gully, so woe oh woe to the bastard blood 
because eternally God’s curse is on it, yes on mixed goods.  

Woe oh woe to a country with a ruler with too much courage 
because he is calling very loud for his nation’s blood and so many 
young men are going to lose their lives as soldiers. Woe oh woe to 
the world when God’s prophet calls for drought because a hungry 
procession is coming everywhere while multitudes die in the 
heat waves of the sun’s glow.     
 
Woe oh woe to the day when the two witnesses call for the 
pestilence with a strange fever-glow because in unprecedented 
deaths the entire planet stinks like a rotten snoek. Woe oh woe to 
the day when the earth calls for revenge while she seeks the death 
of every nature-destroyer because on that day cities and towns 
will have to greet the biggest earthquake ever.  

Woe oh woe to the dark night lit up by a meteorite glow, yes, with 
every strong man trembling in his pants now as wet as a baby-
nappy. Woe oh woe to the day of fire and flood with brimstone rain 
speeding downward while the last of a third pay with their lives.    

Woe oh woe to the day of the rider on the grey horse with his last 
request because it is the day on which the Gog and Magog call for 
the last world war because globally there will flow rivers of human 
blood on that day.  Ten thousand times ten thousand woe to every 
shred of loathsome haughtiness because God Himself will come 
and visit every bearer thereof because there is no being that is noble, 
perfect or good.  

So woe to every haughty fool that arrogantly search for God in the 
high places because He only stays among the humble on His own 
request and therefore the slightest haughtiness can easily tempt 
Elohim for Wrath and Revenge and through this for His Judgment


Openbaring 2241 
Amerika se illusie-droom. 

Dinsdag oggend 16 Junie 2015 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Amerikaanse droom, jy is menig man en vrou se lewens arbeid, 
hulle hoop en loon en daarom is jy, o Land van groot vertoon 
bykans elke wêreldburger se fantasie, god en ikoon. In die 
Amerikaanse droom waar wit gespitste houtomheinings menig 
droom wonings groot of klein omsoom, word die lewe daar nou 
maklik afgeplat tot net nog ‘n sinnelose idioom. Deur Kus en 
Edom se chromosoom vuurwarm aangeblaas deur satans 
hormoon woon daar in jou reeds ooreiste infrastruktuur alweer 
net nog ‘n baster persoon. Daar op jou dollar in die pupil van 
jou 'alsiende oog' waar dit bokant die driehoek van die piramide 
uittroon, is satan se heel sterkste demone saamgetrek in ‘n 
pentagoon wat deur ‘n eenwêreldorde tot geheel die aarde se 
ondergang uittroon. 

O “American dream” ja, Amerikaanse droom wat het jy in jou 
waansin vir die hel gekloon. Met jou Babiloniese Nimrods leer 
van ‘ons is een’ is dit alleen net Mammon op jou heerser troon 
met die groot vrede-leuen in jou beeld van vryheid in die laaste 
strale van jou ondergaande son in ‘n pentagoon patroon en al 
wat oorbly is jou vernietiging met die dood as jou eindtyd loon 
in die bitter sterwens oomblikke van jou Vrymesselaars droom.
 
O Amerikaanse droom, daar waar die magtige Mississippi jou 
grondgebied deurstroom is jy gebore as ‘n veronderstelde 
genie maar jy sterf as ‘n dom moroon. Eens was jy suiwer, ja 
ook jy was Jakob maar deur jou wellus hormoon is jy tot Edom 
gekloon. Kyk, in jou voortvarendheid het jy, o Amerika vir niks 
gestuit of geskroom en jy hou jou in alles so wys en vroom, ja, 
daar waar jou bewoners in wit houtomheinings in droom huisies 
woon. So was jy, land van groot vertoon bykans elke ander land 
se fantasie en toekoms-droom maar nou is dit net jou selfgeskepte 
ondergang wat jou uittartend hoon. Luister daarom na jou stadige 
sterwens lied in ‘n baie somber toon want dit is net jou eie 
pentagoon wat jou met jou ondergang gaan beloon. 

‘n Reuse Trojaanse perd staan reeds midde in jou droom met 
duister immigrante wat nou geheel jou land oorstroom en wat in 
jou droomhuise woon. Hulle almal deel nou in jou arbeid sweet 
en jou droom en kyk, van jou harde arbeid daar skep hulle net 
die heel beste room. Nie meer jy, maar hulle dra jou heerserkroon 
want die slaaf wat eens in jou grootheid-droom sou woon is nou 
net ‘n afgryslike nagmerrie wat jou uittartend hoon. 


Revelation 2241 
America’s illusion-dream.
 
Tuesday morning 16 June 2015 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
American dream, you are the life-labour, hope and wage of 
many men and women and therefore you, Oh Land of big 
flamboyance, is almost every world citizen’s fantasy, god 
and icon. In the American dream where white picket-fences 
surround many dream houses, big or small, life there is now 
easily flattened into just another senseless idiom.  Through 
Cush and Edom’s chromosome fired up by satan’s hormone 
there are just more and more bastards living in your already 
overburdened infrastructure. There on your dollar in the pupil 
of your ‘all-seeing eye’ where it towers above the triangle of the 
pyramid, satan’s strongest demons are gathered in a pentagon, 
towering to the entire earth’s downfall through a one-world-order. 

Oh “American dream” yes, American dream, what did you clone 
for hell in your insanity. With your Babylonian Nimrod doctrine of 
‘we are one’ it is only Mammon on your throne of reign with the 
big peace-lie in your image of freedom in the last rays of your 
setting sun in a pentagon pattern and all that is left is your 
destruction with death as your end-time wage in the bitter dying 
moments of your Freemason dream.  

Oh American dream, there where the mighty Mississippi runs 
through your land you were born as a supposed genius but you 
die a stupid moron. Once you were pure, yes you too were Jacob 
but through your lust-hormone you were cloned into Edom. Look, 
in your impetuousness you did not back down for anything and 
you act as if you are so wise and pious, yes there where your 
inhabitants live inside white wooden fences in little dream houses. 
So were you, land of great flamboyancy, the fantasy and future-
dream of almost every country but now it is only your self-created 
downfall that mocks you provokingly. Listen therefore to your 
slow dying-song on a very sombre tone because it is only your 
own pentagon that is going to reward you with your downfall. 


Openbaring 2242 
‘n Droomgesig. 
Dinsdag 23 Junie 2015 03:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In ‘n droomgesig sien ek ‘n reuse goue muntstuk wat vanuit 
die lug op ‘n enorme wêreldkaart val en ek hoor ‘n stem vra; 
kop of stert. Hierna sien ek die munt aanhou rol totdat dit in 
‘n al hoe vinniger spiraal op ‘n plek in Afrika val. Ek staan 
nader om te sien watter kant bo is en ek sien die landswapen 
van Suid-Afrika met ‘n bok daarop waarvan die horings heeltemal 
afgebreek is. Hierna spat die goue muntstuk in honderde stukke 
uitmekaar wat in alle rigtings regoor die wêreld skiet en ek hoor 
weer die stem wat vra: Hoe kan iets wat lankal nie meer bestaan 
nie nou eintlik vergaan want met die wêreldekonomie na die 
maan is welsyn- en pensioenfondse lankal reeds net vergane 
hoop, ja, ‘n tevergeefse traan. So, van die wieg tot met die kierie 
en daarna die kis het die mens tevergeefs gekom en gaan want 
‘n verrotte wêreldsisteem wat alle Goddelike Ordes teen sou 
staan het met satans’ mag geheel die wêreld heeltemal verslaan. 


Revelation 2242 
Dream vision. 

Tuesday 23 June 2015 03:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In a dream vision I see a gigantic golden coin that falls on an 
enormous map of the world from the sky and I hear a voice 
asking; head or tails. Then I see the coin rolling until it falls in 
an accelerating spiral on a place in Africa. I stand closer to see 
which side is up and I see the country badge of South Africa with 
a goat on it of which the horns are completely broken off. Then the 
golden coin bursts apart into hundreds of pieces which shoot in 
all directions across the world and again I hear the voice asking: 
How can something that does not exist anymore perish because 
with the world-economy collapsed, social – and pension funds are 
already just perished hope, yes a tear shed in vain. So, from the 
cot to the cane and then the coffin man came and went in vain 
because a rotten world system that would oppose all Godly Order 
has defeated the entire world with satan’s might.       


Openbaring 2243 
In die lokstem van materie.
 
Vrydag 3 Julie 2015  11:00 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Blosend rooi so oneindig mooi staan treurig daar ‘n Boere nooi 
eens vir die hemel en engele met die Gees getooi maar nou is sy 
vir die wolwe weggegooi en daarom word die stryd tussen die hel 
en hemel magte nou in weerlig en donderweer klanke ontplooi, so, 
waar vertoef Elohim in Gabriël en Migael vanaand. 

Soepel slank en lelieblank toegerus met verbysterende gawes 
en verstand staan daar menig eens geroepe goddelike debutant 
in die lokstem van die materie en die wêreld vasgevang, ja, in die 
greep van ‘n taai vleisvretende monster plant, so, waar slaap satan 
in sy vals profeet en Raka in hierdie donker aand. 

Daar ver in die Suide op ‘n volmaan aand draf daar ‘n onrein dier 
gebreklik en mank. Lank en uitgerek klink die weerwolf se tjank 
en in die lug hang die dood se stank en nog iemand blank sterf 
onder Raka se wrede hand. Maar die martelare bring binnekort in 
volledige getal hulle heilige kant. So, waar vertoef Elohim in Rafael 
en Uriël vanaand. 

Daar ver teen die donker hemelwand aan die sterre se stand 
verskyn ‘n Goddelike Hand en dit skryf ‘n boodskap wat lui; 
die wêreld is nie meer langer teen die Oordeel bestand, kyk, 
sy word nou vinnig betrap- heeltemal onkant en vir ‘n breukdeel 
van ‘n oomblik staan daar op ‘n eensame strand ‘n boodskap 
geskryf op ‘n see brander skoon-geveede strand; die Sekel 
het geslaan so wie was dom en wie had ‘n Geesgevulde briljante 
verstand want net tussen die suiwer debutant en die Bruidegom 
is ‘n onbreekbare band. So word iemand ‘n niemand en niemand 
weer iemand en die dwaas staan aan die linker- en die wyse aan 
die Regterkant. So, waar slaap satan in die eenwêreldorde en Raka 
weer vanaand. 


Revelation 2243 
In the lure of matter.
 
Friday 3 July 2015  11:00 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Blushing red so infinitely beautiful a Boer-girl is standing there 
so sad, once dressed for heaven and the angels with Spirit but 
now she has been thrown at the wolves and therefore the battle 
between hell- and heaven forces is now deployed in lightning 
and thunder sounds. So, where does Elohim sojourn tonight in 
Gabriel and Michael.  

 Supple, slim and lily-white, equipped with staggering talents 
and mind, many once-called godly debutants are standing caught-
up in matter and the world, yes in the grip of a tough flesh-eating 
monster plant, so where is satan sleeping tonight in his false 
prophet and Raca on this dark evening.  

Faraway in the South, on a full-moon evening an impure beast 
is running, disabled and limping. Long and stretched-out is the 
whining of the werewolf and in the air the stench of death is 
hanging and another white person dies under the cruel hand 
of Raca. But the martyrs will soon do their holy bit when they 
are complete in number.  So where does Elohim sojourn in Rafael 
and Uriel tonight.   

Far against the dark starry sky a Godly Hand appears and writes 
a message that goes like this; the world can no longer stand up to 
Judgment, behold, she is quickly caught completely off-guard, and 
for a fraction of a moment a message is written on a lonely beach 
wiped clean by a wave; the Sickle has hit so who was stupid and 
who had a Spirit-filled brilliant mind because only between the 
pure debutant and the Bridegroom there is an unbreakable bond. 
So someone becomes a nobody and nobody becomes somebody 
and the fool is standing on the left and the wise on the Right hand 
side. So, where is satan sleeping in the one-world-order and Raca 
tonight.       


Openbaring 2244 
'n Droomgesig.
  
Sondag 5 Julie 2015  08:00 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
In ‘n droomgesig hoor ek iemand benoud daar skree; 
nee o nee kyk, tree vir tree 
daar kom die grote see 
en onder ‘n vloedgolf gee ‘n kuslyn mee. 

Vir ‘n tweede keer hoor ek die stem wat skree; 
wee o wee kyk, daar kom die see 
laat staan daarom die koek en tee 
en begin vir ‘n noodtoestand klee 
want binnekort is menigtes oor kos verleë 
so, sit jou daarom nie langer teen die tekens van die tye teë. 


Revelation 2244 
A dream vision.
  
Sunday 5 July 2015  08:00 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
In a dream vision I hear a distressed person screaming; oh no, 
look, there comes the great ocean step by step and a coastline 
collapses under a wave.

For a second time I hear the voice screaming; woe oh woe, there 
comes the sea, therefore leave the cake and tea and begin to dress 
for a state of emergency because soon multitudes will lack food 
so do not resist the signs of the times anymore.     


Openbaring 2245 
Die nuwe mens op die nuwe aarde.  
Maandag 6 Julie 2015  09:00 

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Eens teen ‘n donker hemelruim flikker daar ‘n vêraf sein en 
kort hierna het ‘n Helder Fakkel oor die duisternis van die 
aarde verskyn. Tussen twee dimensies heen in ‘n nuwe 
termyn ontwaak oor ‘n eens verlore wêreld die Wysheid 
van die Goddelike Bewussyn. Ja, sodat die Liefde in ‘n 
nuwe dag oor die Adamiet, ja, die suiwer kroniek kon skyn. 
Die eens verlorene kon weer uitroep: Kyk, o Abba Vader, ek 
is U kindjie klein maak daarom in die weergeboorte geheel 
my wese weer skoon en rein. Stil daarom in my hart alle kwaad 
asook die venyn en terwyl die boosheid in my hart sal kwyn sal 
ook die haat en tweedrag in my wese heeltemal verdwyn. 

Hierna maak die groot Lig, die Lewende Son, van Sy Liefde vir 
Sy uitverkorenes toe meer geen geheim en so staan daar voor 
Sy Aangesig twaalf in ‘n meisie fraai en fyn. Haar naam is Sion 
wat in twaalf maal twaalf as honderd-vier-en-veertigduisend 
helder fakkels as die Nuwe Jerusalem sal verskyn. Sy is die 
nuwe dageraad wat as Melgisedek priesters vanaf Elohim se 
hoogste bergtop kruin oor geheel Sy skepping as Sy bruid sal 
skyn. 

So, hef die hoof na bo en kyk weer na die hemelruim en sien 
die tekens van die tye wat weer daar verskyn en weet; voordat 
hierdie donker nag voor die Groot Lig, Silo, sal verdwyn word die 
onverbeterlike wêreldchaos eers in die Groot Oordeel opgeruim. 
Al die vuil seeskuim sal van die oseaan verdwyn en Mammon 
word in sy amp van sy wêreld troon ontruim. Die lug word helder- 
blou, van afval mynstof nie meer langer vuil en bruin en terwyl die 
groot stede sal verdwyn word die gras weer groen, die woude ‘n 
lieflike tuin. Oraloor wei ‘n spierwit pasgebore lam en nêrens meer 
gewaar die kind van God ‘n vark of swyn want kyk, die nuwe mens 
staan op die nuwe aarde weer in die Eden tuin waar Elohim Self in 
die nuwe Jerusalem as ‘n Helder Lewende Son oor Sion sal skyn. 


Revelation 2245 
The new human on the new earth.
 
Monday 6 July 2015  09:00 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Once upon a time against a dark sky a faraway signal flickered 
and soon thereafter a Bright Torch appeared over the darkness 
of the earth. Between two dimensions, in a new term, over a once-
lost world the Wisdom of the Godly Consciousness awakened. 
Yes, so that Love could shine on the Adamite, yes on the pure 
chronicle. The once-lost could call out again; Behold Oh Abba 
Father, I am your little child and therefore make my being clean 
and pure again in rebirth. Still all evil in my heart as well as 
viciousness and while evil will wither in my heart, the hate and 
discord will also completely disappear from my being.     

Then the great Light, the Living Sun, did not make any secret 
of His Love for His chosen ones and so before Him there stood 
twelve in a young maiden beautiful and fine. Her name is Sion, 
who would appear in twelve times twelve as a hundred and forty 
four thousand bright torches as the New Jerusalem. She is the 
new dawn that will shine as Melchizedek priests from Elohim’s 
highest mountain top over His entire creation as His bride.  

So, lift the head and look at the sky again and see the signs of 
the times that appear again and know, before this dark night will 
disappear before the Great Light, Silo, the unbeatable world-chaos 
will first be cleaned up in the great Judgment. All the dirty sea-
foam will disappear from the ocean and Mammon is brought down 
from his position on his world throne. The sky becomes clear and 
blue, no longer dirty and brown with mine-dust waste and while 
the big cities will disappear the grass will become green again, 
and the forests a lovely garden. Everywhere snow-white newborn 
lambs graze and nowhere will the child of God see a pig or swine 
again because behold, the new human is again standing on the 
new earth in the Eden-garden where Elohim Himself will shine in 
the New Jerusalem as a Bright Living Sun over Sion.            
 
  

Openbaring 2246 
Sy Ewige Koningskap. 
Donderdag 9 Julie 2015  05:45
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer  
Die son trek skeef met die maan wat die aarde benoud in haar 
wentelbaan vaskleef en alles wat leef begin sidder en beef want 
die knyper en die stert van die Kreef raak met al die sterretekens 
nou verweef en so kom al die tekens van die tye nou op volle 
dreef. Daar staan ‘n maagd wat as ‘n tweeling saam verjaar en 
Sion en Jerusalem roep hard en luid: Hoe lank ken ons nie al 
mekaar en daarom gaan ons nou saam die Bruidegom gewaar. 
Deur die hemelruim kom die strooijonker blitsvinnig op sy vurige 
perdewa en Elia het nou klaar gemor en kla want die Boogskutter 
loop as die eens voorloper nou die Groot Maanhaar Leeu na terwyl 
Gabriël die Phoenix deur die bek van die slang die doderyk inja. 
Om ‘n baie groot piramide bid die vrye bouers nou desperaat tot 
hulle songod Ra terwyl hulle al die nuttelose skatte van die wêreld 
aan hom opdra. Maar kyk, daar is net Een El en Sy Naam is Jah en 
lank genoeg het Hy hulle voor Sy Aangesig verdra.  

Die son trek skeef met die maan wat die aarde in haar wentelbaan 
vaskleef en alles wat leef begin sidder en beef. Die krap, kraal en 
kreef is almal een en oor dit alles hang die weegskaal heeltemal 
skeef. Om dit alles loop die Skerpioen nou heen want die mens 
het homself met gif, ja, die leuen gespeen. So kom daar uit die 
diepte van die aarde nou ‘n groot probleem want die aardplate 
staan mekaar met geweld nou teë. Luister daarom na die weeklaag 
en geween want nêrens vind ‘n mens meer God se goedkeuring of 
Sy seën. Die Orion kan dit alles nie langer verdra en daarom word 
die Ram en Stier as ‘n oordeel voor die vier perde van Openbaring 
uitgeja en daar is geen dier, Kusiet, baster of Jood wat die Glans; 
die Groot Lig van die Sewe Kandelare kan verdra want die twaalf 
konings van Jakob gee hulle behoorlik slae. 

Die son trek skeef met die maan wat die aarde benoud in haar 
wentelbaan vaskleef en alles wat leef begin sidder en beef want 
die knyper en die stert van die Kreef raak met alles verweef. Teen 
die hemelruim staan daar ‘n bruid, ja, ‘n maagd in die tweeling 
onlosmakend nou verweef. Die bruid en bruidsmeisie, Sion en 
Jerusalem, staan met hulle oë teen die prag van die Glansryke 
Lig nou geskreef en honderd-vier-en-veertigduisend weet hulle 
gaan vir ewig in Goddelike Liefde diensbaarheid uitleef. Kyk, 
daar voor die Bruilof stoet kom ‘n vuur perdewa en Elia, 
Johannes die Doper- die eens voorloper, loop nou as die 
strooijonker sy Koning, die Bruidegom met vurige lof na met 
geheel die sterreruim, ja, die skepping wat in verrukking voor 
Elohim neerbuig terwyl die ewigheid met groot gejuig oor Sy 
Ewige Koningskap getuig.  


Revelation 2246 
His Eternal Kingship.
 
Thursday 9 July 2015  05:45 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer  
The sun goes skew with the moon that clings in distress to 
her orbit and everything that lives begins to shudder and tremble 
because the claw and the tail of the Cancer becomes intertwined 
with all the star signs and so all the signs of the times are now in 
full swing. There is a maiden whose birthday is as twins and Sion 
and Jerusalem call loudly: How long have we not known each 
other and therefore we will now become aware of the Bridegroom 
simultaneously. Through the sky the best-man comes lightning-
fast on his fiery horse cart and Elijah is now finished with 
complaining because the Archer now follows the Great Maned 
lion as the once-forerunner while Gabriel chases the Phoenix 
through the mouth of the snake into the realm of death.  Around 
a very big pyramid the freemasons pray desperately to their sun-
god Ra while they dedicate all the useless treasures of the world 
to him. But behold, there is only One El and His Name is Yah and 
He has tolerated them for long enough before Him.  

The sun goes skew with the moon that clings to the earth in her 
orbit and everything that lives begin to shudder and tremble. The 
crab, kraal and Cancer are all one and over all of this the scales 
hang completely skew. Around all of this walks the Scorpion now 
because man has weaned himself on poison, yes, the lie. So from 
the depths of the earth a big problem comes because the earth-
plates now oppose each other violently. Listen therefore to the 
lamentation and weeping because nowhere can man find God’s 
approval or His blessing anymore. The Orion cannot take this any 
longer and therefore the Ram and Taurus are chased out as 
judgment before the four horses of Revelation and there is no 
animal, Cushite, bastard or Jew that can stand the Great Light of 
the Seven Candles because the twelve kings of Jacob give them 
a good hiding.          
 
The sun becomes skew with the moon clinging in terror to the 
earth in her orbit and everything that lives begins to shudder 
and tremble because the claw and the tail of the Cancer becomes 
intertwined with everything. Against the sky there stands a bride, 
yes, a maiden inseparable intertwined in the Gemini. The bride 
and bridesmaid, Sion and Jerusalem, are standing with their eyes 
squinted against the beauty of the Glorious Light and a hundred 
and forty four thousand know that they will eternally live in Godly 
subservient Love. Behold, there in front of the Wedding-
procession comes a horse cart of fire and Elijah, John the Baptist 
– the once-forerunner, now follows his King, the Bridegroom, with 
fierce praising as best-man, with the entire stellar universe, yes 
the creation that bows down enraptured before Elohim while 
eternity profess His Eternal Kingship with great jubilation.  


Openbaring 2247 
ek kom van God…

Saterdag 19 Julie 2015  17:00  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
My naam is lewe en ek kom van voor die grondlegging van 
die aarde, ja deur al die ewigheid se kosbare jare. So luister 
ek na die frekwensie van klankgolwe gespeel op die nostalgiese 
liefdes melodie van alle hartsnare. Ja, my naam is Lewe en ek 
ry op die rug van al die sonstrale. Ek kyk om my heen en ek 
sien myself in die spieëlbeeld van alle lewens vorme en ook in 
al die hemelskares. Ek voel die beweging van die ewigheid-wind 
in my hare want ek is immer opsoek na my oorsprong en bestaan 
en ek vind Hom ook dikwels op hierdie klein aarde en dit so 
dikwels in die geritsel van die bome se blare. 

My naam is Lewe en ek kom van voor die grondlegging van die 
aarde en almal noem my so soet soos heuning maar ook so 
bitter soos gal, ja, soos Mara. In my oneindige pelgrimstogte 
deur ewigheids dimensie lane en net soveel ontelbare name, 
skat bykans niemand my in die jeug na enige ernstige waarde 
maar hulle soek my altyd in die wysheid van lang grys baarde. 
Dikwels word ek gevind in vrede maar net so dikwels ook in 
oorlog want ek kruis graag met almal swaarde.  

My naam is lewe en ek kom van voor die grondlegging van die 
aarde. In die gedaante van ‘n vrou word ek bykans altyd gereken 
in skoonheid waarde en in daardie beeld versier ek myself graag 
in die illusie helder kleure van korale en ek behang myself met 
kristal, silwer en goue krale. Maar siekte, ouderdom en die dood 
laat my altyd hierna leeg en heeltemal verlate en daarom is 
vleeslike skoonheid nooit vir enige lewe ‘n langtermyn bate.  

Maar my naam is Lewe en ek kom van voor die grondlegging 
van alle hemele en aardes en so sweef ek deur lig en klankgolwe 
deur geheel die ewigheid se kosbare jare en ek ry op die vleuels 
van die groot Middelson se oneindige strale. Ek kyk om my heen 
en ek sien die kosmos se sterre wat flikker deur my hemelwind 
verwaaide hare en ek sien myself in alle lewens verskynsels asook 
die hemelskares want my naam is lewe en ek kom van God en ek 
gaan na God want Hy is die Lewende Ritmiese Hartklop in geheel 
die kosmos se lewende polsende are  


Revelation 2247 
I come from God…

Saturday 19 July 2015  17:00  
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
My name is life and I come from before the foundation of the 
earth, yes through all the precious years of eternity. So I listen 
to the frequency of sound-waves played on the nostalgic love-
melody of all heart-stings. Yes, my name is Life and I ride on 
the back of all the rays of the sun. I look around me and I see 
myself in the reflection of all life-forms and also in all the 
heavenly hosts. I feel the movement of the wind of eternity 
though my hair because I am always in search of my origin 
and existence and I also often find Him on this little earth 
and so often in the rustle of the leaves of the trees.         

My name is Life and I come from before the foundation of 
the earth and everyone calls me as sweet as honey but also 
as bitter as gall, yes like Mara. In my infinite crusades through 
dimension lanes of eternity and just as many countless names, 
nobody takes me seriously in youth but they always search for 
me in the wisdom of long grey beards. Often I am found in peace 
but just as often also in war because I like to cross swords with 
everyone.       

My name is life and I come from before the foundation of the earth. 
In the image of a woman I am almost always judged according to 
beauty and in that image I like to make-up myself in the illusion 
bright colours of coral and I also decorate myself with crystal, 
silver and golden beads. But sickness, old age and death always 
leave me empty and completely desolate and therefore beauty of 
the flesh is never a long-term asset to any life.          

But my name is Life and I come from before the foundation of all 
heavens and earths and so I soar through light- and sound-waves 
through all of eternity’s precious years and I ride on the wings of 
the great Middle-sun’s infinite beams. I look around me and I see 
the stars of the cosmos that flicker through my heaven-windblown 
hair and I see myself in all life phenomena as well as heavenly 
hosts because my name is life and I come from God and I go to 
God because He is the Living Rhythmic Heartbeat in the pulsating 
veins of the entire cosmos.