.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 2151 
Weinig opregte liefde. 
Donderdag 25 September 2014 05:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer  
Vanuit die wêreldpopulasie roep daar 'n stem: O’ wat sal dit 
my nog baat om my op God of die staat te verlaat, want koning 
staan teenoor koning en niemand weet wie is werklik in skaak, 
want beide smul aan dit wat die ander een uitbraak en die 
oorlogsvelde lê wyd en braak met die aarde wat haarself 
binnekort aggressief oop gaan kraak.  

Die satan lê en loer na Sion’s midde en hy sien die kind van 
Openbaring lê hulpeloos en naak en daar is niemand wat die 
heilige baba probeer bewaak. Met die slang wat al hoe nader 
om hom lispel in godslasterlike spraak is daar nog weinig 
opregte liefde waarop die apartes hulle kan verlaat, want daar 
is niemand in die geloof sterk-paraat. So, wie is op die einde 
die veredelde saad wat voor die groot verwoesting op die 
vlerke van die arend die bedreiging sal verlaat. 


Revelation 2151
Little sincere love. 
Thursday 25 September 2014 05:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
From the world population a voice calls: Oh what will it still 
benefit me to depend on God or the state, because king stand 
against king and no one knows who is really in check, because 
both devours what the other one belches out and the battlefields 
lie wide and barren and earth is soon going to aggressively crack 
herself open. 

Satan lies prowling towards Sion’s midst and he sees the child 
of Revelation lying helplessly and naked and there is nobody 
that tries to guard the holy child. While the snake is lisping closer 
to him in blasphemous speech there is little sincere love on which 
the set-apart ones can depend, because there is nobody who is 
strong or ready in faith. So, in the end who is the ennobled seed 
that will leave the threat on the wings of the eagle before the great 
destruction. 


Openbaring 2152  
Soveel onsekerheid… 
Vrydag aand 27 September 2014. 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Hoe lank moet die stomme mensdom nog wurg en wie luister 
na hulle moedelose sug, ja, met al die bose geeste in die lug 
is die lewe nou net 'n goedkoop klug. Daar waar die mens sy 
nuttelose mening moet lug, ja, soos redelose diere op plakkate 
voor onbevoegde regerings so berug, wat slinks die antwoorde
en oplossings daarop vlugvoetig ontvlug. 

Oraloor is dit net moord, bedrog en ontug en nêrens is daar 
oplossings om dit te oorbrug. So, luister net na die groot globale 
gesug en weet, dit is die groot oorlog met gevalle bose geeste oral 
in die lug. So, waarheen sal ons vlug en keer ons ooit weer na ons 
huise terug. So luister, Onse Vader, na ons diep gesug en skenk 
aan ons die weg na U en die hemel oor U Groot Verlossings Brug. 


Revelation 2152  
So much uncertainty… 

Friday evening 27 September 2014.
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
For how much longer must poor mankind still choke and who 
listens to their despondent sigh, yea with all the evil spirits in 
the air, life is now only a cheap farce. Where man has to voice 
his useless opinion on posters, yes like brute creatures before 
incompetent governments so notorious, swiftly they cunningly 
evade the answers and solutions.  

All-over its only murder, deceit and immorality with no solutions 
to overcome this. Just listen to the great global sighing and know, 
it is the great war with fallen evil spirits in the sky everywhere. 
Whereto shall we flee and will we ever return to our homes. Please 
listen, Our Father, to our deep sorrow and show us the path to You 
and heaven across Your Great Salvation Bridge. 


Openbaring 2153  
Liberaal liberaal…

Saterdag 27 September 2014 04:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die liberalis trek oor sy oë ‘n pikswart gebreide mus van wol 
en kruip daarna hulpeloos rond so blind soos ‘n mol. So trek 
daar ‘n openbarings-boog en dit tref sekuur die kol met koppe 
wat nou oraloor begin te rol. 

So roep daar oor en oor ‘n stem: Beskadig nie die meel of die 
olie en maak al die voertuie vol met diesel en petrol, want die 
tye raak nou regtig uitermatig dol en dinge gaan woes begin 
te lol en die dood eis binnekort sy baie groot tol. 


Revelation 2153
Liberal, liberal…

Saturday 27 September 2014 04:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
The liberalist pulls a a black knitted woollen cap over his eyes 
and then he crawls around helplessly as blind as a mole. So a 
revelation-bow is aimed and it hits the bulls eye accurately and 
heads are now starting to roll all over 

So a voice is calling over and over again: Do not damage the 
flour or the oil and fill all the vehicles with diesel and petrol, 
because times are really getting extremely hectic and things 
are starting to go extremely haywire and death soon claims 
its huge toll. 


Openbaring 2154 
‘n Duister toekoms.
Saterdag 27 September 2014 05:45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Hoe breed is die weg na die verderf met ongekende baie 
pendelaars en met soveel obstruksies in die wêreld handels 
lewens-aar kan die hoer van Babilon in haar wellus-onrus 
nooit nie weer bedaar en reg rondom die aarde van bo en 
van onder die ewenaar, ja, met al die grotes en die konings 
wat in bondgenootskap hulle om haar skaar, om saam met 
haar na die hel toe te kan vaar. 

Daar trek die Gog en Magog binnekort elkeen sy eie laer en 
iemand slaan deur Obama nou op ‘n ou stukkende ghitaar 
‘wyl die Weste hulle sonder keuse bymekaar moet skaar. 

Met Mammon nou oud, uitgedien en bykans heeltemal klaar 
word iemand in groot bedrae steeds met goud en diamante 
vanuit Suid-Afrika betaal. Langs ‘n gevalle pilaar staan 
eensaam en verlore die christendom met leë oë na ‘n duister 
toekoms en staar en verwytend teenoor mekaar staan die 
tollenaar en towenaar en die gort is ook in die binnekringe 
behoorlik gaar. 

Onwrikbaar weet die gemeentes nou, die kerk was geen veilige 
geloofstruktuur maar net ‘n goedkoop bazaar, ja, niks anders 
as net die grootste ooit bedelaar, met al haar lidmate nou net 
dooie outomate vir die laaste oorlog bymekaar. So, wie was 
en is deur al die eeue heen die werklike bose barbaar. 

Luister daarom net na die wêreld-ritme, want die vinnig 
opkomende laaste eenwêreldorde slaan deur Obama 
die ou vrymesselaars ghitaar terwyl die Weste hulle nou 
noodgedwonge bymekaar moet skaar. 


Revelation 2154
A Dark future.

Saturday 27 September 2014  05:45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
How wide is the path to perdition with unprecedented many 
commuters and with so many obstructions in the world-trade 
life-vein the whore of Babylon can never again settle down in 
her lust-unrest and all around the world from above and below 
the equator, yes with all the great ones and the kings who gather 
around her in alliance, in order to sail to hell with her. 

Soon the Gog and Magog each form its own army and somebody 
call the shots through Obama while the West is now forced to stand 
together, without choice. 

With Mammon now old, obsolete and almost completely finished 
someone still gets paid large amounts in gold and diamonds from 
South Africa. Next to a fallen pillar a lonely and lost Christianity is 
standing and staring empty eyed into a darkened future and the 
tax collector and magician blame one another and soon the fat will 
hit the fire in the inner circles. 

The congregations now unflinchingly realize that the church 
has never been a safe religious structure but only a cheap 
bazaar, yea, nothing but the largest beggar ever, with all her 
congregation members now only together as dead automatons 
for the last war. So who was the real evil villain throughout all 
the ages? 

Therefore listen to the world-beat, because the fast emerging 
final one-world order is calling the shots via Obama on the old 
freemason rhythm while the West is now forced to assemble 
by compulsion. 


Openbaring 2155 
My powere lied…

Maandag 29 September 2014 04:40 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
 
In die liriek van die woorde van my lied en in die klanke 
van my musiek wat ek so onbekwaam maar tog so gretig 
aan my Elohim wil bied, probeer ek aan Hom sê; ek het U 
oneindig baie lief, maar Satan poog om my hierdie voorreg 
heeltemal te verbied en telkemale vanuit die niet steel hy 
die woorde van my lied wat soos vlugtige sterre in my arme 
menslike verstand vliet verskiet. Daarom probeer ek maar 
weer en weer in die powere liriek van my lied, nou sonder 
woorde in die vals klank van my armsalige musiek om 
geheel my hart en al my liefde aan my God te bied en daar 
is geen mag van bo uit die hemel of van onder uit die aarde 
wat my hierdie voorreg kan verbied. 

Sing, sing daarom O’ Sion en bring ook met oorgawe jou 
oggend- en aandlied, want kyk, in die groot tyd van alle tye 
behandel die wêreld jou oneindig baie stief en nêrens is jy 
gewild of geliefd en in al jou pogings word jy net verontreg 
en verontrief. Maar kyk, die tyd word net om jou ontwil deur 
God verkort en dit verdwyn binnekort buite tyd en ruimte 
vêr in die ewige verskiet. So, bewe daarom nie langer bang
in hierdie eindtydwinde soos 'n riet, maar bring in die liriek 
van die woorde van jou lied die versteekte wonderskone 
klanke van jou heilige musiek, want daarin lê verskuil die 
woorde van die Nuwe Lied wat net jy in oorgawe aan Elohim 
kan bied en vertel aan Hom, O’ Sion, jy het HOM met geheel 
jou hart, verstand en wese oneindig baie lief. 


Revelation 2155
My lamentable song…

Monday 29 September 2014 04:40
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
 
In the lyrics of the words of my song and in the sound of my 
music that I so incompetently yet so eager wants to offer my 
Elohim, I am trying to tell him Him: I love You infinitely, but 
satan attempts to prohibit me from this privilege and often, 
from nowhere he steals the words of my song which 
fade like shooting stars in my poor human mind. Therefore 
I try over and over again in the meagre lyrics of my song, 
now without words in the dissonance of my meagre music 
to offer my entire heart and all my love to my God and there 
is no power from heaven above or from the earth below that 
can prohibit me from this privilege. 

Sing, sing therefore Oh Sion and bring your morning and 
evening song with
 abandonment for behold, during the 
great time of all times the world treats you with uttermost 
hardheartedness and nowhere are you popular or loved 
and in all your attempts you are only victimised and hassled. 
But look, time is shortened by God on your behalf and it soon 
disappears outside time and space far in eternity. So, therefore 
do not tremble anymore in fear like a reed in these end-time 
winds, but bring in the lyrics of your words the hidden beautiful 
sounds of your holy music, because in it lies hidden the words 
of the New Song that only you can offer in complete surrender 
to Elohim and tell Him, Oh Sion, that you love HIM, infinitely 
much with your entire heart, mind and being. 


Openbaring 2156 
Afrika O' Afrika...
Donderdag 2 Oktober 2014 12:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
O’ Afrika-Afrika, eens slaan jy so uitdagend op jou xenofobiese 
drom en jou blanke setlaars, ja , die Fransman, Portuguese, die 
Duitser asook die Engelsman staan verskrik verstom en almal 
maak hulle, onder die voorwendsel van jou onafhanklikheid, 
uit die voete sodat hulle van jou bodem weg kan kom. 

Daarna slaan jy weer uitdagend op jou drom en jy keer jou 
na die laaste apartes om en jy laat geheel die hemel, oor jou 
arrogansie heeltemal verstom, want met die woordjie menseregte 
keer jy die hele wêreld na jou guns toe om. Maar dit is 'n woord 
wat blykbaar net jou toekom, want sonder ‘n greintjie menslikheid, 
wat staan nog menseregte, vertrap jy in jou Afrika stof, GOD se 
heiligdom. 

So, luister nou Afrika, na die ritmiese Oordeels klank wat vanuit 
die hemel na jou kant toe kom en weet, in jou val, skuil die groot 
pes, die oorlog en hongersnood vermom en terwyl daar biljoene 
nuttelose, ja, waardelose fondse van die groot moondhede in 
Mammons-fondse as enigste hulpbron na jou toe kom, bly daar 
niks oor wat jy kan doen om jou vreeslike ellende te voorkom. 

O’ Afrika, jy staan binnekort heeltemal magteloos, honger, siek 
en krom terwyl die Weste en die Ooste reeds soos aasvoëls om 
jou karkas en reste saamdrom, want hulle wag almal gretig om 
jou vrugbare oppervlakte en ondergrondse skatte by te kom. 

So, slaan, O’ Afrika, vir oulaas op jou drom en weet, iewers gee 
die Skepper tóg vir die skepsel om, omdat dit wat oor jou kom, 
ook regverdiglik oor geheel ‘n reeds verrotte wêreld gaan kom. 


Revelation 2156
Africa O' Africa...

Thursday 2 October 2014 12:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Africa Oh Africa, once you’ve challenged so defiantly on 
you xenophobic drum and your white settlers, yes, the 
Frenchman, Portuguese, the German as well as the 
Englishman stood terrified-
 dumbstruck, and all of 
them fled under the pretence of your independence 
so they can get away from your soil. 

Then you once again beat your drum defiantly and you 
turn to the last set-apart ones and you leave the entire 
heaven completely speechless through your arrogance, 
because with the small word, human rights, you turn the 
entire world around, in your favour. But it is a word that 
apparently only belongs to you, because without a shred 
of humanity, let alone human rights, you trample God’s 
sanctuary into your Africa dust. 

So listen now Africa, to the rhythmic Judgment sound that 
is coming towards you from heaven and know, in your fall 
is hidden the great pestilence, war and famine and while 
useless, yes worthless billions comes to you from the 
great powers in Mammon-funds as your only resource, 
there is nothing left that you can do to prevent your 
terrible misery. 

Oh Africa, soon you will stand completely powerless, hungry, 
sick and crooked while the West and the East already gather like 
vultures around your carcass and remains, because they are 
all enthusiastically waiting to get to your fertile surface and  
treasures underneath your soil.  
 
So, beat Oh Africa on your drum for the last time and know, 
somewhere the Creator do care for the creature, because 
what befalls you will also righteously befalls an entire 
already rotten world. 


Openbaring 2157 
Te laat vir omdraai. 
Saterdag 4 Oktober 2014
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Met niks om te verloor en die rug nou heeltemal teen die 
muur staan daar 'n suiwer ras wat dit alles nie meer veel 
langer kan verduur. O’ nêrens is daar ‘n moondheid of 
regering wat die mensdom se sake meer suksesvol kan 
bestuur en al die grotes van die aarde is besig om op 
hulle voorgangers se foute voort te borduur en daardeur 
die wêreld se bestaande probleme net erger te versuur. 

Ja, met geloofsgroepe, volke en nasies wat mekaar nou 
boosaardig aangluur begin elkeen weer aanspraak maak 
op sy eie beginsels en kultuur en terwyl die een die ander 
aangluur sê hulle: Kyk, ek is homosapiens maar jy net ‘n 
nuttelose kreatuur en daarom word jou teenwoordigheid 
hier op aarde nie meer langer verduur. 

Met die skrif aan die muur brand die son binnekort soos 
vuur en die weer is oral baie guur en tussen yskoud en 
bloedig warm raak buitensporig die aarde se temperatuur 
en die gemeentes laster, want hulle kan dit nie meer langer 
verduur en die kerke plaas nie haar lidmate daaroor onder 
enige sensuur, want haar valsprofete het mos gerusstellende 
leuens die wêreld vol gestuur. 

So nader nou uiters vinnig die heel laaste groot verdrukkings- 
uur en kyk, die dier van Openbaring is ‘n bloedsuiende vampier 
en sy minnares, die hoer van Babilon, sit op ‘n reuse tienkoppige 
gestreepte en gekolde tier en teenoor haar sit ‘n groot ruiter met 
ystertande op ‘n yslike vyfkoppige bloedrooi stier en eenkant 
ween ‘n weesmeisie en kyk, sy was ‘n Ier en sy huil oor haar 
verlore vryheid wat sy vir ewig nou nooit nie sal kan vier. 

Maar vêr in die Suide staan daar ‘n vertrapte volk met sy rug 
teen die muur en ‘n gedeelte vanuit sy midde trek die skouers 
nou terug, regop en fier en hulle kyk na BO en die Hemel is 
Glansryk versier met groot beskermings-engele deur Elohim 
net vir die verseëldes gestuur en geheel die Boervolk tel nou 
hoopvol, maar te laat soos een man saam; een, twee, drie, vier! 
En hulle weet Gabriël, Migael, Rafaël en Uriël is hier. 

Maar die baie kaf word van die bietjie koring geskei en dít 
onbruikbaar, beland in die helse vuur en ‘n menigte roep 
Here-Here maar kry as antwoord: Ek kan julle nie voor My 
Aangesig verduur, want julle is geweeg en weer en weer 
geweeg en te lig bevind. Daarom word julle van My Aangesig 
weggestuur, want julle veronderstelde lewende brood is laf 
en morsdood en julle wyn is af en asynsuur en daar is niemand 
vanuit die suiwer hemel wat julle selfgesentreerde liefde kan 
verduur. 


Revelation 2157
Too late to turn around. 

Saturday 4 October 2014

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
With nothing to lose and with their backs completely against 
the wall a pure race cannot endure everything for much longer. 
Oh nowhere is there a power or government that can manage 
the affairs of mankind successfully anymore and all the great 
ones of the earth carries on with the mistakes of their 
predecessors and through this they only worsen the current 
global problems. 

Yes with religious groups, peoples and nations that know glare 
at each other viciously are starting to claim their own principles 
and culture back and while glaring at each other they say: Behold, 
I am homo sapiens but you're just a useless creature and 
therefore your presence here on earth will no longer be tolerated. 

With the writing on the wall the sun will soon burn like fire and the 
weather is very bad everywhere and between ice-cold and bloody-
warm the earth’s temperature and the congregations’ blasphemy 
becomes exceedingly great because they cannot tolerate it any 
longer and the churches do not put their congregation members 
under any censorship about this because her false prophets have 
spread reassuring lies all across the world. 

So the last great hour of oppression is approaching utterly fast 
and look, the beast of Revelation is a bloodsucking vampire and 
his lover, the whore of Babylon, is sitting on a giant ten-headed 
striped and spotted tiger and on the side an orphan girl is weeping 
and look, she was Irish and she cries over her lost freedom that 
she will now not be able to ever celebrate. 

But far to the South a downtrodden nation is standing with its 
back against the wall and a section from it’s midst now pulls 
their shoulders back, upright and fierce and they look up and 
Heaven is Gloriously decorated with great guardian-angels sent 
by Elohim only for the sealed ones and the entire Boer nation now 
hopeful, but too late, count together like one man: one, two, three, 
four! And they know that Gabriel, Michael, Raphael and Uriël are 
here. 

But a lot of chaff is separated from a little corn and all useless is 
cast into the hellish fire and a multitude of people shout: Lord-
Lord but the answer came: Hid thyself from My Face for t
hou art 
weighed in the balances, and art found wanting. Therefore thou 
are cast away from My Countenance for thine supposed living 
bread is savour less and dead and ye wine has gone sour like 
vinegar and there is not one from the immaculate heavens who 
can endure thy self-centred love. 


Openbaring 2158 
Bewaar jou siel… 
Sondag 5 Oktober 2014  08:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In die lewe se beloop staan die vrye wil in oneindige 
keuse wawyd oop waar die mens homself dikwels 
verby die noodsaaklike ligaamlike oorlewing, eers in 
die gemaklike lewe en daarna in die rykdom in koop, 
om hom daarna in die klewerige tentakels van die 
materie en daardeur in die ewige dood vas te loop. 

So staan die mens na sy liggaamlike dood van alle 
materie, sy liggaam, sowel as sy siel gestroop met 
ewig nooit weer enige hoop om na die Suiwer 
Goddelike Liefde oor te kan loop. Verkoop daarom 
vir niks hier op aarde jou kosbare siel, want eenmaal 
verkoop, het jy ewig na die hel oorgeloop en daar is 
niks waarmee jy jou siel weer terug kan koop. 


Revelation 2158
Guard your soul… 

Sunday 5 October 2014  08:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
In life's course is the free will is standing wide open in infinite 
choice where man often go past the essential physical survival 
and firstly buy into the comfortable life and therefore into wealth, 
and then he gets caught up in the gluey tentacles of matter and 
thereby he encounters eternal death. 
 
Therefore man is stripped of all matter, his body, as well as his 
soul after his physical death with no hope to ever again cross 
over to Pure Divine Love. Therefore do not sell you precious 
soul for anything here on earth, because once sold, you have 
crossed over to hell forever and there is no means for you by 
which you can buy your soul back again.  


Openbaring 2159 
'n Enorme aardbewing. 
Dinsdag 7 Oktober 2014  08:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Iewers tussen twee aardplate verskyn 'n enorme spleet en ‘n 
engel sê: ek het dit klaar uitgemeet en glo my vry, dit is nogal 
baie breed. So staan ‘n ander engel met sy skaal gereed terwyl 
hy sing; die legkaart raak binnekort kompleet en daar is geen 
wetenskap bevoeg om die omvang daarvan te kan ontleed. 

Op ‘n plek waar mense bo en onder mekaar leef, ja, daar waar 
elkeen probeer om na sy eie bietjie geluk te streef en elkeen 
hoop om die volgende sonsopkoms te kan beleef. Op daardie 
plek begin die aarde onverwags woes te ruk en beef en skielik 
is daar oraloor net trane, bloed en leed en terwyl almal inderhaas 
moet pas en meet is daar weinig oor om te kan eet. Almal daar 
geklee in die roukleed is met smart omgeef. Hulle ween en sê: 
Ons het nooit vermoed of geweet ons sal die dag beleef waar 
die doodstank geheel ons omgewing sou omgeef. 


Revelation 2159
An enormous earthquake. 
Tuesday 7 October 2014  08:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Somewhere between two earth plates appeared a huge slit and 
an Angel spoke out: I have already surveyed and believe me, it 
is quite wide. Another angel stand with his vial ready while he 
sings; the puzzle will be complete soon and there is no science 
competent to to analyze the capaciousness thereof. 

In a place where people are living above and below each other, 
where everyone live up to his own life and tries to
 and trying to 
find his own happiness and each one hope to experience the 
next sunrise. At that place the earth suddenly starts to frantically 
jerk and shake and suddenly allover are only tears, blood and 
sorrow, and everybody rush to fit and measure, and there is 
almost nothing left to eat. Everyone there is dressed in sackcloth 
and deeply saddened. They weep and say: We never thought or 
knew we would live to see a day where the stench of death would 
surround the whole area around us. 


Openbaring 2160
‘n SKYNHEILIGE LAM… 
 
Donderdag 9 Oktober 2014  05:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Alles om my is skeef en krom en niemand gee meer vir 
iemand om, laat daarom O’ Elohim, U volmaakte Koninkryk 
nou na 'n stukkende wêreld toe kom. O’ ek staan verstom 
en ek sien al sirkelend die aasvoëls om ‘n ander sterwende 
aasvoël saamdrom en ek weet selfs dieselfde spesies gee 
nie meer vir mekaar in die minste om en daarom bid ek O’ 
God laat U koninkryk nou na die aarde kom. 

Heeltemal om en dom staan ek stil verstom en ek luister na die 
wolf wat agteraf gevaarlik vir Sion grom en ek sien die Oordeel 
wat verbete soos ‘n laksman in wraak nader kom en ek bid O’ 
God; dit is goed dat U Regverdige Koninkryk na ons toe kom. 

Dit raak donker met die laaste strale van die son wat oor die 
skemer wêreldhorison kom en magteloos staan ek voor U 
skerp blik stil verstom en al wat ek het om U aan te bied is 
net ‘n verlepte blom en ek soek na die bruid, maar al wat ek 
sien is net ‘n eensame Bruidegom en ek ween terwyl ek bid 
en ek vra; O’ Elohim, laat asseblief nou U Grote Koninkryk 
kom. 

Ek kyk om my heen en ek sien die draak nader kom met sy 
tande ontbloot terwyl hy vreesaanjaend vir die kind van 
Openbaring grom en alles om my is vreeslik skeef en krom 
en ek staan verstom, want ‘n verskeurende wolf staan in Sion 
midde AS ‘n SKYNHEILIGE LAM VERMOM en kyk, niemand 
gee meer vir iemand om en ek bid en vra; O' Elohim, stuur U 
tweesnydende Swaard en laat asseblief U Regverdige Oordeel 
vanuit die hemel in ons midde kom. 


Revelation 2160
a HYPOCRITE LAMB
  
Thursday 9 Oktober 2014  05:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Everything around me is distorted and twisted and no one seems 
to care anymore for anybody else, let therefore, O 'God, your 
perfect Kingdom come to a broken world. Oh I stand amazed and 
I see  vultures encircling another dying vulture and I know even 
the same species gives no longer care in the least for each other 
and that is why I pray, O ' God, let Your kingdom now come to 
earth.

Completely silly and stupid am I standing amazed and I hear 
the wolf  underhand dangerously growling for Zion and see the 
Judgment furiously like an executioner approaching in revenge  
and I pray, O ' God; It is good that you Righteous Kingdom come 
to us.

Its getting dark with the last rays of the sun over the twilight 
world horizon and powerless I stand before Your sharp gaze still 
stunned and all I have to offer  you is just a withered flower, and 
I look for the bride, but all I see is just a lonely Groom and I weep 
and as I pray I ask; O 'God, Please let Your Great Kingdom come 
now.

I look around me and I see the dragon approaching, his teeth 
bared while growling frightening at the child of Revelation and 
everything around me is terribly skewed and curved and I stand 
dumbfound because a ravenous wolf is standing amid Zion 
dressed AS a HYPOCRITE LAMB  and look, nobody care about 
anyone and I pray and ask; O 'God, send Your two-edged sword, 
and please let your Righteous Judgment come from heaven into 
our midst.


Openbaring 2161
Oortreding en vergewing. 
Sondag 12 Oktober 2014  06:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Watter mens is daar wat goed met goed of kwaad met kwaad 
kan regverdig of vergeld en wie kom na Elohim met menslike 
raad of net 'n voorstel. So, wie is daar wat dink hy kan ‘n ander 
mens korrigeer of reg help en is daarom nou voor God en hemel 
‘n grote held. So, wie is die swakke mens wat ‘n mede sondaar 
sonder die Suiwer Gees oor die se foute durf reghelp terwyl hy 
dink hy kan die maar oordeel of kwytskeld. 

Nie eers die aartsengele in ‘n volmaakte toestand sal sonder 
Elohims bevel hulle oor ‘n uiters bose wêreld laat vergeld, want 
kyk, kleiner as die kleinste sondaars-kind staan bewend daar, 
voor Elohim se troon die aartsengel Gabriël en selfs satan met 
geheel sy enorme hel retireer verskrik op God se bevel en dit 
terwyl die mens se ego hom uitdagend nie eers deur die 
Wysheids en Heilige Gees laat vertel. 

Elohim se Toorn laat daarom die poolys smelt terwyl die aarde 
wild oor sy eie as eenkant toe oorhel en daarom reageer al die 
elemente bewend op Sy bevel. Ja, alles staan verskrik bevrees 
op die dag wat GOD HOM laat geld terwyl Hy alles voor Sy 
Oordeel sonder enige verskoning kom neervel. So, laat niks of 
niemand hulle vanuit hul self hul voor die Aangesig van God laat 
geld en laat elkeen homself maar net oor sy eie foute en sondes 
kwel, ja, in plaas daarvan om in ‘n ander een s’n rond te dwel. 

In die opregte berou en nederigheid van die sondaar, daar roep 
Elohim vinnig weer; kyk alles is nou wel en Sy GROTE LIEFDE 
kleur alles in met ‘n sagte rosige pastel en die Wilde Stormwind 
roep Homself in die Koel-bries nou toe- vaarwel terwyl die 
Barmhartigheid die berouvolle sondaar Liefdevol Sag 
Vertroostend kom vertel, "wees gerus, alles is nou wel en Ek 
Alleen is jou Grote EL". 

Daarom moet die mense hulself ook nie weer oor ‘n ander se 
oordeel oor hul so ontstel, maar luister slegs na God se Rede, 
Sy Goeie Raad en reageer slegs op Sy bevel terwyl jy al jou 
seëninge rondom jou dankbaar begin te tel. 


Revelation 2161 
Transgression and forgiveness.
Sunday 12 Oktober 2014 06:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Witch person is there that can justify or requite good with good 
and evil with evil and who come afore God to assist with human 
advice or just a suggestion. So, who is there who thinks he can 
correct or rectify another person and therefore become a great 
hero before God and heaven. So who is the weakling who dare 
to rectify a fellow sinner and correct his mistakes without the 
Pure Spirit while he thinks he can judge or remit that person.

Not even the archangels in a perfect condition will, without 
Elohims Command, requite themselves over a very evil world. 
For behold, smaller than the smallest child in sin stand trembling 
there before God's throne, the archangel Gabriel, and even satan 
with his huge complete hell retreat terrified at God's Command 
but man's ego stand provocative and will not even listen to or 
be advised by the Wisdom- and Holy Spirit.

God's Wrath therefore causes the polar ice to melt while the 
earth wildly tilt to one side across its own axis, and therefore 
all the elements respond trembling at His Command. Yea, 
everything will stand terrified anxious on the day that God take 
His stand while without any apology His Judgment will strike 
down everything. So, let nothing or nobody bring ones influence 
to bear before God and let everyone be anxious about his own 
mistakes and sins, yea, instead of wandering around in another 
one's mistakes.

In the sincere remorse and humbleness of the sinner, Elohim 
soon calls; Behold, all is well again, and His GREAT LOVE tint 
everything into a soft rosy pastel and the Wild Stormy Wind 
turns Himself into the Cool Breeze while the Mercy come and 
tell the repentant sinner Lovingly Softly and Consoling: "Do 
not worry, all is well now and Only I am your Great Elohim". 

Therefore, the people should not upset themselves again over 
another ones judgment over them, but only listen to God's 
Reason, His Good Advice and only respond to his Command 
while thankfully starting to count all your blessings around 
you. 


Openbaring 2162 
God sal self kies… 
Maandag 13 Oktober 2014  14:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Luister na die ode van ‘n eens trotse volk se dooie woorde 
en kyk, dit is nou soort by soort en dit is ook hoe dit hoort. In 
al hoe kleiner wordende groepies stry elkeen voort en so vorm 
daar nou kleinseuntjie-bendes en almal dra dieselfde T hemde. 

Gekondisioneer deur baie praatjies volg die arme willose 
bliksoldaatjies en iemand roep: Wie is nou wie se hoeder en 
maatjies, want kyk, ons hardloop almal in die spel 'follow my 
leader' willoos om hoekies en draadjies op eensame paadjies. 

En vandag se groot vasberade woorde is more se leë dooie 
woorde en daarom heeltemal verbode, want in die praatjies 
van die maatjies verskyn daar net weer splinternuwe gaatjies 
en spoedig hardloop ook weer hier elkeen sy eie eensame 
gevaarlike paadjie. 

In elke politieke party, groep, vakbond of volks-forum kom 
daar ‘n skielike laagtepunt en almal slaan bodem. Maar die 
vyand het ‘n oënskynlike suksesvolle kode en die wit Afrikaner 
tel sy dode, maar selfverdediging bly steeds heeltemal onwettig 
en verbode en almal sit sonder enige oplossing of antwoorde. 

So kom daar nou alweer die ongewenste bode met die volgende 
woorde; "daar brand ‘n vuur in ‘n reuse vuuroond en eerste 
verbrand daar derduisende wit brode en hierna miljoene bruin 
brode en die parskuip is vol en die skinker skink bloed en die 
bakker bid tevergeefs tot al sy nuttelose gode. So, wee die bendes, 
ja, die kleinseuntjie-Boksom bendes, want God Self kies Sy Eie 
Gideonsbende. 


Revelation 2162
Only God will choose… 

Monday 13 October 2014  14:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ listen to the ode, the feeble words of a once-proud nation and 
behold, it is a matter of birds of a feather flocks together and it is 
how it should be. In increasingly shrinking groups everyone argue 
forth and thus small boy gangs form and everyone is wearing the 
same T-shirts. 

Conditioned by many talks poor passive tin soldiers are following 
and someone called; who is now the guardian and friends, for 
behold, we all are playing, follow me leader 'passively around 
corners and creeks on lonesome roads.

And today’s great determined words are tomorrow’s dying words 
and therefore completely prohibited, because in the buddies 
talking, brand new holes appear soon again and soon each one 
of them also travels his own dangerous path. 

In every political party, group, trade union or Volksforum a sudden 
lowest point comes and everyone hits bottom. But the enemy 
apparently has a successful code and the white Afrikaner counts 
their deceased, but self-defence still stays completely unlawful 
and prohibited and everyone is sitting without any solution or 
answers.
 
So the unwanted messenger now again comes with the following 
words: “there is a giant fire burning in a giant furnace and at first 
thousands of white breads will burn and then millions of brown 
breads and the winepress is full and the cupbearer pours blood 
and the baker is praying in vain to all his useless gods. So, woe 
to the gangs, yes the small boy gangs, because God Himself will 
choose His Own Gideon’s gang. Openbaring 2163 
Nuttelose eindtydwerkers.
Dinsdag 14 Oktober 2014  13:45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Waarom moet Ek My Woede langer beteuel, die doodsengel 
spaar, ja, My wrede beul, want waar is die werkers wat moet 
arbei in My prieel. Hulle sit lui en verveeld terwyl hulle vandaar 
trots My sake vir My wil reël. Nie een van die gestuurdes is 
geestelik professioneel en van My ryk oes het bykans almal 
van hulle My heeltemal besteel en dit terwyl hulle net oor alles 
wil mor en neul. 

So kla hulle en sê: Alles raak vir ons nou net een te veel en 
daarom stuur Ek die rysmier en termiet en hulle land en kontinent 
raak daarvan heeltemal geel en daar is nie meer olie in hulle lamp 
en nêrens meer koring vir net ‘n bietjie meel. Ek Self gaan nou die 
lot verseël en Ek stuur ‘n tweede dodelike kiem en dit begin pynlik 
in die keel en dit is pes op pes wat net aanhou muteer en aanteel. 

Met soveel infrastrukture wat ineenstort kan die grotes en ryk 
bankiers nie meer hulle sake beheer of reël en so word die merk 
van die dier inderhaas uitgedeel en daar is niks of niemand wat 
hierdie vreeslike toestand kan omkeer of heel. 

So kom daar nou wêreldwyd vanuit die een na die ander ritueel, 
smeekgebede so sag soos fluweel en dit kan My nie meer in die 
minste skeel, want die gruwels op aarde is onomkeerbaar 
heeltemal te veel. 

So, waarom moet Ek My Woede langer beteuel, die doodsengel 
spaar, ja, My wrede beul. Want die eindtydwerkers sit soos ou 
vroue en al wat hulle doen is mor en neul en hulle beskou hulle 
verhouding met My nou heeltemal te informeel en beteken as 
liggaam niks in sy geheel. Maar daar waar Ek die Oordeel nou 
Self sal uitdeel sal Ek nogtans dit heel, ja, dit deur My Self verseël. 

Maar vir die laaste fase van die eindtyd tafereel sal Ek nuwe 
werkers, ja, reserwes vir My wingerd begin aanbeveel en Ek sal 
hulle bring van die uithoeke van die aarde om My sake behoorlik 
vir My te kom hanteer en reël want My oes, ja, My kosbare oes 
word brutaal deur die selfgesentreerde ego van die Boervolk 
van My af gesteel. 


Revelation 2163
Useless end-time workers.

Tuesday 14 October 2014  13:45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Oh why should I restrain My Anger any longer, hold back My 
angel of death, My cruel executioner, for where are the workers 
that are suppose to be working in My vineyard. Instead they 
are loitering around lazily and bored while they want to proudly 
arrange My affairs for Me. Not one of the sent ones is spiritually 
professional and almost all of them have robbed Me from My rich 
harvest and this while they grumble and nag about everything 
around them.  

They complain saying: everything is now becoming just too 
much for them and therefore I will send the harvester and 
termite and their country and continent will turn yellow 
altogether because of this and there is no more oil in their 
lamp and nowhere is there corn for a bit of flour. I Myself 
will now seal their fate and I will send a second fatal germ 
that will start painfully in the throat and it is pestilence upon 
pestilence that just keeps on mutating and breeding. 

With so many infrastructures that collapses the great ones 
and the rich bankers no longer can control or regulate their 
affairs and so the mark of the beast will be hurriedly handed 
out and there is nothing or nobody who are able to reverse or 
heal this terrible condition. 

So worldwide in one ritual after the other comes supplication 
prayers soft like velvet and it cannot affect Me in the least 
anymore, because the abominations on earth are irreversibly 
too much.. 

So, why should I restrain My Anger any longer, and save them 
from the angel of death, yea, My cruel executioner. For the end-
time workers are sitting like old women and all that they do is 
grumble and nag and they consider their relationship with Me 
now completely informal and as a body they are totally 
useless in its entirety. But where I will now pass Judgement 
I am still going to heal those sealed by Me. 

But for the last phase of the end time picture I will begin to 
recommend new workers, yes reserves for My vineyard and I will 
bring them from the corners of the earth to come and organize and 
take good care of My affairs because My harvest, My precious 
harvest is brutally stolen from Me by the self-centred ego of the 
Boer nation. 


Openbaring 2164 
waar..?
Saterdag 18 Oktober 2014  08:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Hoe lank sal ons nou op die Lig moet wag, want die Son 
het gesak met nêrens meer die Glansrykheid van die Dag 
en oral om ons is dit nou net ‘n pikdonker afgryslike nag. 
O’ waar is die prag van die naasteliefde eens om ons so 
akkommoderend en sag terwyl broers mekaar respekvol 
kon ag. Waar is die kragtige hoop en geloof van ‘n suiwer 
volkie voor hulle God in diep ontsag en waar is die spierwit 
vaandel en vlag, ja, gehys op ‘n eens heilige dag, waar Sion 
vir Satan openlik sou minag en verag. Waar is Sions bruid se 
skoonheid en prag met Jerusalem, die strooimeisie se vrolike 
jongmeisie lag en waar is die bruilofsgaste wat moet toekyk 
in diep ontsag. 

So hoor ek baie stemme wat roep: Nooi ons die ongenooides 
wat al so lank smagtend op die uitnodiging wag, so, hoe lank 
sal die eerste genooides nou op die Stralende Bruilof-lig moet 
wag, ja, op YaHWeHshua se Wederkoms dag. Kyk, die Wysheid 
word nie meer geag en die Liefde word verniel en vertrap, ja, dit 
word verag, want die siel is verkoop vir enige goedkoop wêreld 
bedrag en daar is meer geen deemoed wat die hoogmoed kan 
versag en die ego van selfs die verseëldes smag net na groter 
mag en oor die val van ‘n ander word daar spottend gelag. So, 
hoe lank sal die mens nou in die Goddelike stilte op die Stralende 
Lig van die Dag moet wag, want die Son van genade het oor die 
wêreld gesak met nêrens meer die Glansrykheid van ‘n hoopvolle 
dag en oral om ons is dit nou net ‘n pikdonker nag. 


Revelation 2164
where..?

Saturday 18 October 2014  08:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
How long do we now have to wait on the Light, because the Sun 
has set with no Splendour of the Day anywhere and everywhere 
around us it is now only a pitch-black ghastly night. Oh where is 
the beauty of the neighbourly love that once was around us so 
accommodating and soft while brothers could respectfully value 
each other. Where is the powerful hope and faith of a little nation 
before their God in deep awe and where is the snow-white banner 
and flag, yes, raised on a once holy day, where Zion would openly 
defy and despise Satan. Where is the beauty of Sion’s bride with 
the joyful young-maiden laughter of Jerusalem and where are the 
guests that must look on in great awe. 

So I hear many voices calling: invite us, the non-invited who have 
been yearning for the invitation for so long, so, for how long will 
the first-invited now have to wait on the Radiant Wedding-light, 
yes on the Second coming of YaHWeHshua. Behold, Wisdom is 
no longer valued and Love is destroyed and trampled upon, yes, 
it is despised because the soul has been sold for any cheap world 
amount and there is no more meekness that can soften the 
haughtiness and the ego, and even the sealed ones only yearns 
for greater power and over the fall of another they laugh 
mockingly. 

So, for how long will man now have to wait in the Godly silence 
on the Radiant Light of Day, for the Sun of mercy has set over the 
world with nowhere to be found the Radiance of a hopeful day and 
all around us it is now only a pitch-black night. 


Openbaring 2165 
Iets vir elkeen… 
Maandag oggend 20 Oktober 2014 .

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
O’ wee die twyfelsaaier, die verdagmaker en die kwaadspreker, 
ja, wee die moeilikheidsoeker, die verraaier, die tweegesig, die 
gesplete tong, sowel as die konkelaar asook die Gods- sowel 
as naaste-verloënaar. Wee ook die beterweter, die eie ek, die 
leuenaar, die aanspraakmaker, die twyfelaar en die onheilsoeker. 

So, weet daarom; wie 'n galg vir ‘n ander bou hang self daaraan 
en wie ‘n wip stel beland self in die strik en wie aanval met die 
swaard val self deur die skerpte van die swaard. So word daar 
oor die twyfelsaaier getwyfel, die verdagmaker word verdag 
gemaak en oor die kwaadspreker word kwaad gespreek. Op 
die moeilikheidsoeker wag groot moeilikheid en op die verraaier 
wag verraad en die dood. 

Die tweegesig se eie dubbelsinnigheid is sy eie ondergang en 
op die pad van die gesplete tong wag daar goed sowel as kwaad, 
maar hy sal net by laasgenoemde baat. Die verloënaar word 
verloën en die beterweter word deur almal vermy as ‘n spreker. 

So vergaan die eie ek in die donker put van sy eie ego en die 
leuenaar lê vir ewig gestorwe in die non- en illusie bestaan van 
die dood. Die aanspraakmaker het in die ryk van siele niks, maar 
net mooi niks om op aanspraak te maak nie en so is daar ook 
vir die agteraf konkelaar geen God wat hom in sy ewigheid gaan 
bewaar nie en daarom is sy siel tussen niks en nêrens vir ewig 
altyd baie erg beswaar, terwyl die onheilsoeker in die hartklop 
van die hel ewig in sy eie onheil vergaan. 

So, weet; wie ‘n galg vir ‘n onskuldige party bou, hang op die einde 
self daaraan en wie ‘n wip stel beland self in die strik. Wie ‘n gat vir 
‘n ander grou val self daarin en wie sonder rede aanval met die 
swaard, val self deur die skerpte van die swaard. 


Revelation 2165
Something for everyone…

Monday morning 20 October 2014 .

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Woe betide the one who bring about doubt and suspicion and the 
slander, yea woe to the troublemaker, the traitor, the two-face, the 
forked-tongue, as well as the intriguant also he who disavow God 
and his neighbour. Woe also the wiseacre, the self, the liar, the 
contender, the doubter and the mischief maker.

Therefore, he who builds a gallows for another will hang himself 
by it and he who sets a snare for another will land in his own trap 
and he who attacks with the sword will fall by the edge of the 
sword. So there will be doubt about the doubter, the one who 
bring about suspicion will be treated with suspiciousness and 
the revilers is spoken of as evil. Great trouble is awaiting the 
trouble-maker and and on the traitor awaits betrayal and death. 

The ambiguity of the two-face is his own downfall and on the 
path of the forked-tongue is waiting good as well as evil, but he 
will only benefit from the latter. He who disavow will be denied 
and the wiseacre be avoided by all as a speaker. 

So the-self perishes in the dark pit of his ego and the liar is lying 
deceased forever in the illusion and non-existence of death. The 
contender has nothing but just nothing in the kingdom of souls to 
lay claim on and for the underhand intriguant there is no God that 
will preserve him in his eternity and therefore his soul is always 
badly burdened between nothing and nowhere, while the mischief 
maker will perish in the heartbeat of hell forever in his own 
calamity. 

Thus, who build a gallows for an innocent party will in the 
end hang by it and who set a snare, land himself in the trap. The 
one who dig a hole for another will fall into it and he who attacks 
without reason with the sword will fall by the edge of the sword. 


Openbaring 2166 
Al hoe dowwer… 
Vrydag 24 Oktober 2014  00:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Kyk, dit is die heel laaste uur en niemand weet hoe lank die laaste 
minuut gaan duur. Daar is geen stuurman aan die stuur en vir die 
groot kwaal is daar geen genesing of kuur, so, waar is die wagters 
op die muur en hoekom is daar so min koring opgegaar in die 
skuur. Die Skrif is reeds lankal aan die muur met die weer globaal 
nou oral so guur en uiters wisselvallig raak globaal nou die wêreld 
temperatuur. 

Kyk, daar is niemand wat die eindtyd onheil gaan kan verduur, 
want oral is dit net oorlog, kruitdamp en vuur. Maar soos 'n 
nuttelose lelike klip glansryk versier en boonop nog geglasuur, 
roem Raka, die kreatuur, steeds op sy nuttelose kultuur en so 
raak sy melk en sy bier in sy kalbas net al hoe meer vrot en suur 
en daar is geen wêreldmoondheid wat hierdie toedrag van sake 
suksesvol kan bestuur, want dit is reeds geruime tyd al die heel 
laaste uur. 

So, luister na die massas wat woedend in opstand en onlus daar 
tier, met al vier die windrigtings wat onrusbarend saam tier en die 
pes woed voort en dit verswak die klier, ja, elke orgaan soos die 
hart, lewer, long en nier en die dood sluip rond soos ‘n rustelose 
bloeddorstige pikswart tier. In die oseaan in verhoogde suurstof 
en temperatuur groei daar nou ‘n eienaardige gevaarlike seewier 
wat in ‘n rooi gety alles in doodstank ontsier en die ruiter op die 
vaalperd sit regop en fier, want die giftige water van sout sowel 
as vars is onverwags hier. 

Ja, dit is die heel laaste uur terwyl die boodskapper belangeloos 
die toekoms íntuur, want geen mens het hom vir sy taak hier op 
aarde gehuur, maar hy is alleen deur God gestuur. Maar sy wese 
is dun geskuur en daarom raak die waarskuwing Skrif nou al hoe 
dowwer aan die eindtydmuur. 


Revelation 2166
Even fainter... 

Friday 24 October 2014  00:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Behold, it is the very last hour and no one knows how long the 
last minute will take to complete. There is no helmsman at the 
wheel and for the great ailment there is no cure or treatment, 
so, where are the keepers on the wall and why is there so little 
wheat stored in the barn. The Writing has long been on the wall 
and with the weather globally so lurid, the world-temperature 
now becomes globally precariously. 

Behold, there is nobody who will be able to endure the end-time 
calamity, because it is just war, gunpowder smoke and fire 
everywhere. But like a useless stone glamorously embellished, 
and even glazed, Raca the creature still boast on its useless 
culture and the milk and beer in its calabash just becomes more 
and more rotten and sour and there is no world power that can 
manage this state of affairs because it has been the final hour 
for quite a while. 

So, listen to the angry masses raging in revolt and unrest, with 
all four wind directions alarmingly raging too and the pestilence 
continues to rage on, and weakens every gland, yes every organ 
like the heart, liver, lung and kidney and death prowls around like 
a restless bloodthirsty black tiger. In the increased oxygen and 
temperature of the ocean, an oddly, dangerous seaweed grows 
and with red tide it defaces everything with a stench of death 
and the rider on the pale horse is sitting upright and fierce, 
because the toxic salt- and freshwater arrives unexpectedly. 

Yes, it is the final hour while the messenger stares disinterested 
into the future, because he was not hired by any human for his 
task here on earth, but he was only sent by God. But his being 
has been thinly chafed and therefore the warning of Scripture 
on the end-time wall now becomes more and more faint. 


Openbaring 2167 
U wat geen offers vra. 
Saterdag 25 Oktober 2014 08:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Enig U my Elohim wat geen offers van my vra, maar wat my 
deur dik en dun deur alles nog altyd dra. Ek is 'n sondaar, O’ 
hoe kan U my nog voor U Aangesig verdra, maar U antwoord 
my: jy het My mos om vergifnis kom vra en daarom kan jy maar, 
My kind, My enige tyd jou vrae kom vra. Weet, in geen tyd, plek 
of dimensie sal jy My ooit kom pla, want jy bly My kind wat Ek 
vir ewig in My Liefde en Arms rond wil dra. 

O’ Enig U my Abba Vader wat geen offers van ons vra en wat 
ons slegte sondaars steeds voor U grote Aangesig verdra en 
selfs in U Toorn en oordeel, daar kry Sion weinig slae al kan U, 
haar Hemel Pa, haar geestes sowel as vleeslike sonde nie voor 
U Aangesig verdra, kom U steeds U gelofte met Jakob in haar 
bloedlyn na. 

O’ Onse Vader wat slegs die Liefde en geen offers vra, want 
U is die Liefdes Offer wat ons die ewigheid indra en wat al die 
verseëldes ondanks al hulle foute steeds ongesiens bly dra en 
dit terwyl hulle oor alles mor en kla, terwyl hulle hul so onwaardig 
voor U grote Gees gedra. Daarom dank ek U O’ Vader, dat U my 
steeds verdra en ek na U kan kom met alles wat my daagliks pla 
en weet in al my swakke pogings, daar loop ek U, my Hemel Pa 
as ‘n Voorbeeld in alles na. 


Revelation 2167
Thou Who asks no sacrifice. 

Saturday 25 October 2014 08:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Only Thee, my Elohim, requires no sacrifices from me, but 
always carries me,  through thick and thin, through everything. 
I am a sinner, Oh how can Thou even bear me before Thy eyes. 
But Thou answer me: you asked Me for forgiveness and therefore 
you may come and ask your questions any time My child. Behold, 
in no time, place or dimension can you ever disturb Me, because 
you are My child who I long to carry for ever in My Love and in My 
Arms.

Only Thee, my Abba Father Who asks no sacrifices of us and still 
tolerate us bad sinners before Thou and even in Thy Wrath and 
Judgment Sion receives little punishment even though Thy, her 
Heavenly Father, cannot bear her spiritual as well as carnal sin, 
Thee still keep Thy vow covenant with Jacob in her bloodline.  

O Our Father Who only asks love and no sacrifices, for Thee are 
the Love Sacrifice that carries us into eternity and unseen. Thy  
bear all the sealed ones despite all their mistakes and this while 
they mutter and complain while they behave unworthy in the 
presence of Thy great Spirit. Therefore I thank Thee, Oh Father, 
for Thy still bear with me and because I can come to Thee with 
everything that worries me every day and now that in all my 
weak attempts I follow Thee my Heavenly Father as an Example, 
in everything.  


Openbaring 2168 
Wie op mense vertrou…
Dinsdag 28 Oktober 2014  08:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Grys of grou, die lug daarbo bly in baie skakerings bloot net 'n 
illusie blou. Wie hier op aarde op mense en prinse vertrou het 
ewig niks konkreet om aan vas te hou en daar is geen vriendskap 
tussen mense volkome te vertrou, want die verraaier word altyd 
vertrouend, ja, koesterend teen die hart vasgehou, daar waar hy 
die hartsgeheim deeglik kan deurskou om dit in sy oomblik van 
soete wraak aan die groot klok te hang vir die ganse wêreld om 
te aanskou. 

Grys of grou, ja, man of vrou, die Judas Iskariot-gees slaan altyd 
wreed na die hand wat hom voed ‘n baie lae hou en terwyl nóg ‘n 
slagoffer daarvan dubbel vou belowe hy klaar weer sy ewige trou 
en kyk, hy hardloop gou om ‘n tweede gat vir dieselfde persoon 
te grou. En terwyl hy uiters trots die werke van sy gesplete tong 
aanskou is hy besig om sy bakhand vir sy verraaiers-loon uit te 
hou. 

Grys of grou, vir Judas is dit te laat vir enige berou, ja, oor sy 
walglike ontrou, want hy hang self aan sy galg vir ‘n ander 
gebou en hy val self in die gat vir sy naaste gegrou. Kyk, sy 
naam en nageslag word vir eeue lank vir alles wat sleg is as 
voorbeeld uitgejou en daar is niemand wat oor sy wrede 
heengaan net ‘n bietjie hartseer rou. 

Grys of grou, die soetsappige kus van ‘n verraaier is ewig 
nooit te vertrou, want soos ‘n leë miswolk wat al smullende 
saam aan die heilige maaltyd kou, terwyl die laaste duisternis 
oor Jerusalem toevou word die werke van Sion in die lig van 
die Sewe Kandelare, ja, die Sewe Geeste aanskou en wie was 
tot op die einde aan die Gees van Waarheid getrou en wie het 
alte maklik op die leuengees in hulle midde vertrou. 

So, grys of grou, alles is net ‘n skakering van lug, illusie blou en dit 
raak tyd vir Elohim se Hand om Self die Weegskaal vas te kom hou. 
Met die pad klaar gevurk wie het by sy kruispad agter die illusie 
beeld van ‘n selfgeskepte valse messias aangetou en wie was tot 
die bitter einde aan die ewige Waarheid getrou, want die kaf word 
van die koring geskei en die afval word na die ewige vlamme van 
die vuuroond uitgehou en iewers word die vrug van dertig silwer 
stukke in walging aanskou. Maar die opregte staan stil eenkant, 
terwyl hy die Geregtigheid met vreugde aanskou. 


Revelation 2168
He who puts his trust in people…

Tuesday 28 October 2014  08:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Grey or grizzly, the sky above is in many shades just simply 
an illusive blue. He who put his trust on this earth in people or 
princes never has anything concrete to hold on to and there is 
no friendship among people that can be completely trusted, 
because the traitor is always held trustingly, even nurturing
against the heart, from where he can thoroughly examine the 
secret of the heart in order to reveal it to the entire world in his 
moment of sweet revenge.  

Grey or grizzly, yeah man or woman, the Judas Iscariot spirit 
always cruelly hit a low blow at the hand that feeds him and 
while yet another victim doubled over due to the blow, he had 
already promised his everlasting loyalty and look, he quickly 
runs to dig a second hole for the same person. And while he is 
extremely proud of the work of his forked tongue, he is already 
holding out his hand for his betrayers wage. 

Grey or grizzly, for Judas it is too late for any remorse, yes over 
his loathsome disloyalty, because he will hang on his own gallows 
that he has built for someone else and he will fall in the hole has 
dug for his neighbour. Look, his name and offspring will be jeered 
at for centuries and there is nobody who will even mourn a little bit 
on his cruel passing.   

Grey or grizzly, the schmaltzy kiss of a traitor can never ever be 
trusted, like an empty misty cloud feasting along at the holy meal, 
while the last darkness closes in around Jerusalem the works of 
Sion is seen in the light of the Seven Candlesticks, yea, the Seven 
Spirits and who was to the end faithful to the Spirit of Truth and 
who trusted too easily on the lying-spirit in their midst.  

So, grey or grizzly, everything is only shades of the sky-illusive 
blue and it becomes time for Elohim’s Hand to come and hold the 
Scale Himself. With the road that has already forked, who followed 
the image of a self-created false messiah from the crossroads and 
who was faithful to the eternal Truth to the bitter end, because the 
chaff is separated from the corn and the waste is cast into the 
everlasting flames of the furnace and somewhere the fruit of thirty 
silver pieces is observed with disgust. But the sincere quietly 
stands aside, while he observes the Righteousness joyfully.
 


Openbaring 2169 
Met respek en liefde. 
Donderdag 30 Oktober 2014  05:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Daar is vier, nee vyf verhard van aangesig en verstok 
van hart en nie een van hulle ken die Gees se Vreugde 
of Smart. Daarnaas is 'n wiel in ‘n wiel en die beweging 
daarvan aktiveer die weerligstrale, die wrywing daarvan 
en dit is die siel en gees van die profeet wat slegs voor 
die Gees en nooit voor die voorkeure van mense mag kniel. 

Verbitterd na siel en gees was ek reeds twee keer, nee, drie 
of vier keer deur die omwenteling van die wiel in die wiel, 
van dimensie tot dimensie gewees. Maar voor die Aangesig 
van die Reg en die Oordeel raak ek vinnig benoud en bevrees 
en ek prewel, ja, ek stamel verbouereerd dat ek sal voortgaan 
om die tekens van die tye ondanks al die aanslae raak te lees 
en om Sion en Jerusalem te waarsku en ook aan te beveel om 
haar Enige God met respek en liefde te vrees. Maar om haar 
ook opgewonde voor te berei vir Sy groot feesmaal, ja, Sy 
bruilofsfees. 

Daar is ‘n volk verhard van aangesig en verstok van hart en 
uit hulle midde staan daar stil versteen vier, nee vyf van haar 
voorlopers en nie een van hulle erken Elohim se Liefde, Sy 
Vreugde of Smart en daarom is hulle besig om Hom openlik 
uit te tart. So spreek O’ mens tot hierdie volk se kennis en 
hart en sê: Kyk, in jou nabye toekoms neem Ek vanuit jou 
midde ‘n kwart en Ek verdonker jou lig en die reeds skemer 
nag om jou raak pikdonker en swart en wie sal jou nou troos 
in jou rou en smart. 

So, laat die wat hoor nou beter hoor en die wat sien nog beter 
sien sodat die wat hier lees en dit kan verstaan nog beter 
verstaan sodat die wagters bymekaar kan staan. Maar die wat 
dit nalaat moet My liewer heeltemal verlaat, want wat sal slapende 
wagters op Jerusalem se mure My in hierdie kritieke uur tog baat. 

Daar is vier, nee vyf, verstok van aangesig en verhard van hart en 
nie een van hulle erken die Gees se Vreugde of Smart en so is ook 
meer as ‘n driekwart van die heilige, ja, Apartgestelde volk besig 
om God en Gees in elke opsig uit te tart. 


Revelation 2169 
With respect and love.

Thursday 30 October 2014  05:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za
Judith de Beer 
There are four, no five whose faces are hardened and whose 
hearts are hardened and not one of them know the Spirit’s Joy 
or Sorrow. Next to this is a wheel and the movement and friction 
thereof activate the lightning bolts, and it is the soul and spirit 
of the prophet that may only kneel before the Spirit and never 
before the preferences of people. 

Embittered to the soul and spirit I have been twice, no three 
or four times by the turn of the wheel in the wheel, from 
dimension to dimension. But before the Face of Law and 
Judgment I quickly become anxious and terrified and I 
mutter, yes confused I stammered that I will continue to 
recognise the signs of the times despite all the onslaughts 
and to warn and advise Sion and Jerusalem to fear her Only 
God with respect and love. But to also excitedly prepare 
herself for His great feast, yes His wedding feast.

There is a people with a hardened face and obdurate of heart 
and from their midst stood petrified four, no five of her precursors 
and none of them recognized God's love, His Joy or His Grief and 
therefore they are openly mocking Him. So speak Oh human to 
the people's knowledge and heart, and say: Behold, in your near 
future I will take from you midst a quarter and I will darken your 
light and the already gloomy night around you will become pitch 
black and who will now comfort you in your grief and sorrow. 

So, let those who want now hear better and those who see now 
see better so that those who understand what they are reading 
here can understand it better so that the watchmen can stand 
together. But those who neglect this should rather forsake Me 
altogether, because of what benefit will the sleeping guardians 
on Jerusalem’s wall be to Me in this critical hour.  

There are four, no five, with obdurate countenance and hardeneth 
heart and none of them recognize the Spirit's Joy or grief, and 
more than three-quarters of the holy, yes the Set-apart people 
are defying God and Spirit in every respect. Openbaring 2170 
'n Goddelike verklaring.
 
Saterdag 1 November 2014 16:40 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Binne en buite tyd en ruimte wat geen verstand ooit sal 
kan verklaar, ja, in die Briljante Wiskundige Orde van alles 
oënskynlik so deurmekaar. Daar waar reuse sonne sowel 
as klein sonne vanuit hulle energie dooie materie en weer 
daaruit intelligente lewe baar, wyl heelal op heelal net al hoe 
meer boustene vergaar met dit alles saam wat skouspelagtig 
om die groot middelson spiraal, terwyl miljarde engeleskares 
bewonderend na die Skepper daarvan staar om HOM te vra om 
die rede daarvan aan hulle te verklaar. 

Ja, met Gabriël wat as spreker ernstig verklaar: U Alleen is 
die ewigheid se Stewige Rotsvaste Oerpilaar met U Wysheid 
en Liefde so vrugbaar soos die kleine aarde se ewenaar, sal 
U daarom die Oorsaak en die Voortbestaan van U Liefde in 
U Skepping aan ons verklaar. En Elohim antwoord hulle: Kyk, 
Ek speel My Liefdeslied op die wind se snare en Ek fluister 
in die geritsel van die droë herfsblare en My kosbare 
Liefdeswoorde suis oor golwende koringare, want Ek is die 
Lewende Ritme in die Polsende hartklop van Jakob Israel, 
ja, in Sion se are. 


Revelation 2170
A Divine explanation.
 
Saturday 1 November 2014 16:40
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 

Within and outside of time and space which no mind will ever 
be able to explain, yes, in the Brilliant Mathematical Order of 
everything apparently so confused. There where gigantic suns 
as well as small suns, from their energy creating dead matter 
and from that intelligent life, while universe upon universe gather 
more and more building blocks with everything spectacularly 
spiralling around the big middle-sun, while milliards of angelic 
hosts stare in admiration at the Creator thereof to ask HIM to 
explain to them the reason thereof 

Yes, with 
Gabriël as speaker declaring earnestly: You Alone 
are eternity’s Pillar of all ages, as solid as a Rock with Your 
Wisdom and Love as fertile as the small earth’s equator, will 
You ex therefore explain to us the Cause and the continued 
Existence of Your Love in Your Creation. And Elohim said 
unto them: Behold, I play My Song of Love on the strings of
 the wind and I whisper in the rustling of the dry autumn leaves 
and My precious Love-words rustle over wavy grain, for I am the 
Living Rhythm in the Pulsating heartbeat of Jacob-Israel, yes in 
Sion’s veins.  


Openbaring 2171 
'n Spel…

Donderdag 6 November 2014  23:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Twaalf kinders is besig om 'n spel te speel met die jongste besig 
om die kaarte uit te deel terwyl hy lustig sing; een vir my en een 
vir jou en sonder dat ek my dit in die minste verbeel is die pous 
en ‘n biskop nou heeltemal skeel. Daar is ‘n bakker wat hom nie 
in die minste daaroor veel. So, een maat meel, ja, een heeltemal 
te veel, want die goeie brood raak nou heeltemal dik in die keel 
en dit is elkeen vir homself, want niks word meer in liefde gedeel. 

So is vier-en-twintig kinders nou besig om ‘n spel te speel en die 
oudste is besig om die kaarte uit te deel terwyl hy vrolik roep: Een 
vir my en een vir jou en kyk, die tien konings kyk nou heeltemal 
oorhoeks en skeel. Daar sit ‘n skinker onder ‘n verlepte prieel en 
die staatmaker wyn is nie meer aan te beveel, want dit is af, suur 
en eienaardig geel en dit is net nog die wurm van die dood wat 
daarin aanteel met die maaiers wat in die ontbinding daarvan 
speel en vanuit die mensdom is daar nie meer een wat kan genees 
of heel, want die lig is vanuit die bakker se oë deur ‘n regverdige 
kraai gesteel en die skinker staan verveeld, want die waarheid en 
Wysheid is nêrens meer aan te beveel. 

Ses-en-dertig kinders is besig om ‘n spel te speel, met die 
middelste kind wat nou die kaarte uitdeel wyl hy teem, een 
vir my en een vir jou en kyk, al die grotes van die wêreld is nou 
heeltemal skeel terwyl die slim raadgewers hulle nie in die minste 
daaroor veel. So, een maat olie en een maat meel en bring ook 
nader die laaste wyn weggesteek daar onder die ou prieel, want 
Sion en Jerusalem is steeds ‘n leek. Links en regs word daar nou 
globaal rojaal wapens uitgedeel sodat al die mensekinders van die 
aarde nou bloedig oorlog-oorlog kan speel, want die lot is verseël 
en geheel die wêreld dink nog net materieel en almal koop 
oordadig nou heeltemal kommersieel en binnekort gaan die lande 
nie meer so rojaal hulle oorskot met ander deel. 


Revelation 2171
A game…

Thursday 6 November 2014  23:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Twelve children are playing a game and the youngest handing out 
the cards while he sings cheerfully; one for me and one for you 
and the pope and a bishop is now completely squint-eyed. There 
is a baker not caring about this. A measure flour, yes one too 
many, because the bread now becomes dry in the throat and 
it is everyone for himself, because nothing is shared in love 
anymore. 

Twenty four children are now playing a game and the eldest is 
handing out the cards as he call cheerfully: One for me and one 
for you and behold, the ten kings are now totally squint-eyed. 
A cupbearer is sitting under a wilted arbor and the stalwart wine 
cannot be recommended anymore because it is bad, sour and 
peculiar yellow and only the worm of death still breeding in it 
with the maggots playing in its dissolution and from mankind 
there is not a single one that can heal because the light was 
stolen from the eyes of the baker by a righteous crow and the 
cupbearer is bored because truth and Wisdom nowhere to be 
recommend anymore. 

Thirty six children are playing a game while the middle child 
handed out the cards and he whine, one for me and one for 
you and behold, all the great ones of the world are now totally 
squinting while the clever advisers do not care in the least. 
Thus, a measure of oil and a measure of flour bring closer the 
last wine hidden under the old arbor, because Sion and 
Jerusalem is still a layman. Left and right weapons are generously 
handed out globally and all the sons of the Earth now have bloody 
war games to play, because the fate has been sealed and the entire 
world still only thinks of materialistic gain and soon the countries 
will not share their surplus so generously with others anymore. 


Openbaring 2172 
Hierdie Goddelike Lyn…  
Dinsdag 11 November 2014 10:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Wie is jou Redder, ja, wie is jou El en wie is eerste en wie is 
laaste vir die nuwe bestel. Wie is dit wat hom oor sy materie 
en wie is dit wat hom oor sy siel nou kwel. Wie staan vir Israel 
se ewige herstel en wie aanbid daar vir Heylel in sy diepste hel, 
terwyl hulle daar trots in die hoogmoed en afguns af-dwel. 

So, staan 'n bietjie nader sodat die Gees julle weer ‘n ou-ou 
Waarheid kan vertel, ja, deur Esegiël, Daniel en al die ou profete 
so dikwels aan julle voorsate oorvertel van die Oneindige Liefde 
van die Enige Ewige El vir Sy uitverkorenes in die toets van hulle 
liefde en daarom vleesgebore vanuit die bloedlyn van Jakob-Israel, 
wat vanaf die oerbegin tot op die einde eers as dienaars van die 
Liefde en daarna as Sy Goddelike kinders sal staan voor Sy 
Aangesig, individueel maar ook parallel. 

Want kyk, die een is nie bo die ander, maar die wat eerste is, is 
laaste en die laaste eerste en dit moet Ek julle nou weer kom 
vertel. So, waak daarteen sodat die hoof op julle skouers nie in 
die eie-ek trots uit proporsie sal swel. Die lewe is ‘n kosbare toets 
maak daarom daarvan nie ‘n goedkoop materiële eie gewin spel, 
want die een dag lyk vir die mens goed en die ander dag weer nie 
so wel en voor jy jou oë uitvee roep jy die kosbare lewe in sy 
liefdes-toets weer spoedig toe; vaarwel. 

So, weet wie is jou Redder en wie is jou El en gaan staan daarom 
heel agter sodat jou naaste eerste kan kom in die nuwe Jerusalem 
bestel, want die liefde laat hom ewig nooit deur die eie gewin voor 
vertel, maar in plaas daarvan roep hy die eie-ek, ja, die hel, ewig 
toe; vaarwel terwyl hy die belang van sy naaste altyd eerste voorop 
stel. Want hierdie eienskap is Suiwer Goddelike Liefde en wie dit 
bemeester dra in sy hart die Volmaakte Liefde en daardeur sy 
ewige EL en hoef daarom nie langer voor of agter te staan, maar 
is in Ewige Salige Vrede in Een Lyn met Elohim en sy naaste vir 
ewig parallel. 

Maar wee, O’ wee die een wat homself bokant hierdie Goddelike 
Lyn probeer stel, want so 'n een is self Heylel die eens gevalle 
blink, maar nou donker môrester vir ewig woonagtig in die 
duisternis van die vreeslikste hel. 


Revelation  2172 
This Divine Line… 
Tuesday 11 November 2014 10:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Who is your Savior, yes who is your El and who is first and who is 
last for the new dispensation. Who worries about matter and who 
worries about his soul. Who is standing for Israel’s restoration and 
who worships Heylel in his deepest hell, while they wander off so 
proudly in haughtiness and envy. 

So, stand a little closer and let the Spirit tell you an ancient and 
old Truth again, yes like Ezekiel, Daniel, and all the old prophets 
has often told your ancestors about the Infinite Love of the Eternal 
El for His very elect in testing their love and therefore born in flesh 
from the bloodline of Jacob-Israel, who, from the very beginning 
to the end, firstly as servants of His Love and then as His Divine 
children will stand before His Countenance, individually but also 
in parallel. 

For behold, the one is not above the other, but who is first, will be 
last and the last be first, and I have to tell you this again. So, guard 
against the haughtiness. Life is a priceless test therefore do not 
make a cheap material personal gain game out of it. For the one 
day may look good to the human and the other day not so good 
and before you know you call the sweet life in his love test again 
soon; farewell.

So, know who is your Savior and who is your Elohim and therefore 
go and stand right at the back and allow your neighbor to enter 
into the new Jerusalem order first, because real love never allows 
self gain to control it, but instead it bids eternal farewell to the hell, 
also called own-self, yes, while it always puts the interest of the 
neighbor as first priority. Because this feature is Pure Divine Love 
and he who masters this carries in his heart the Perfect Love and 
therefore his Eternal Elohim in his heart and therefore he no 
longer have to stand in front or at the back, but in Eternal Blissful 
Peace in One Line with Elohim and his neighbor, forever parallel. 

But woe Oh woe to the one who tries to put himself above this 
Divine Line, because such a person is Heylel himself, the once 
fallen bright but now dark morning star, forever residing in the 
darkness of the most terrible hell.  


Openbaring 2173 
Europa...

Woensdag 12 November 2014  23:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Europa raak skielik onheilspellend ysig en koud en mense soek 
vir hitte skielik na steenkool en hout. Vanuit 'n spookagtige donker 
woud roep daar ‘n stem benoud; oud-oud voortydig oud, kyk, ook 
die nuwe pous raak oornag bekommerd en stokoud. Want van die 
grotes en konings raak soos kinders nou moedswillig stout en 
daar is niemand wat hulle kan tugtig, ja, raps oor die vingers of 
op die boud en oorlog raak vir hulle ‘n speletjie en die wenner 
word beloon met diamante en goud.


Revelation 2173
Europe... 

Wednesday 12 November 2014  23:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Europe suddenly becomes ominously icy and cold and people 
are suddenly searching for coal and wood. From a ghostly dark 
forest a terrified voice cries out: Old, old, prematurely old, behold, 
the new pope becomes worried and very old overnight, because 
some of the great ones and kings become maliciously naughty like 
children Because some great men and kings become deliberately 
naughty, just like children and there is nobody who can chasten, 
yes rap them over the knuckles even on their buttocks and war 
becomes a game to them and the winner gets rewarded with 
diamonds and gold. 


Openbaring 2174 
Seëning en vervloeking.
Donderdag 13 November 2014  08:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Sion wees jy gerus, want jou toekoms lê in die Vrede en Rus 
van Elohim gesus. Kyk, daar rus ‘n oeroue vloek op Kain-Kus 
en elke politikus asook die ewige vervloekte Nimrods liberalis 
en geheel die wêreld moet hulle nou dood eenvoudig net daarin 
berus. 

O’ Wie is daar wat die helder vonk en vuur van oorlogsvure kan 
blus of die eeue oue smeulende woede van die Kossak en die 
Rus, want dit is die Ooste teen die Weste en die Noorde versus 
die Suide en oraloor roer nou die onrus. 

Kyk, daar in die vatikaan in ‘n baie ou geskiedkundige nis, sit die 
pous en in die vorm van ‘n vis sit daar op sy kop ‘n pikswart mus 
en om sy nek hang ‘n tou geknoop in ‘n galgtou-lus en bokant 
twee gesnede gerubs staan in bloed geskryf; die Weste het 
homself nou heeltemal misgis en haar ondergang het gekom 
voordat sy dit kon wis, want sy was die voorstander van globale 
verbastering en het in haar Judaskus globaal almal se ondergang 
in hul voorspoed geblus. 

So, Sion en Jerusalem wees gerus, want jou toekoms is 
verseker in die duisendjarige Vrede van Elohim gesus. Maar 
daar rus ‘n vreeslike ban- en bloedvloek op Edom, Raka en Kus 
asook elke vervloekte politikus. Ja, op elke verbasteraar sowel as 
die veragtelike liberalis, want kyk, in ‘n teken van die tyd was die 
klatergoud baie dun oor die groot tempel, ja, die vatikaan vernis 
en dit alles verdwyn spoedig voor die Waarheid soos nietige mis 
en Mammon stort daaroor heeltemal in duie en Sion en Jerusalem 
gaan haar nie een oomblik mis. 

So, waar, O’ hoer van Babilon is nou jou prag en praal en jou 
misleidende lis, want kyk, onder verdorde akkerhout blare lê daar 
in ‘n eenvoudige dennehout-kis ‘n verrotte lyk en wie sou kon weet 
en wie sou kon raai of wis, dit is maar net die christendom se eeue 
oue simboliek, ja, die vloek van net ‘n dooie, ou stinkende papvrot 
vis. 


Revelation 2174
Blessing and curse.
Thursday 13 November 2014  08:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Sion be at ease for your future lies lulled in the Peace and 
Rest of Elohim. Behold, there rests an ancient curse on Cain-
Cush and every politician as well as the eternally cursed Nimrod’s 
libertarian and the entire world simply now has to put up with it. 

Oh who can extinguish the bright spark and fire of war or the 
smoldering ancient fury of the Kossak and Russian people, for it 
is East against West and North against South and allover unrest 
is stirring. 

Behold, in the Vatican in a very old historical niche the pope is 
sitting, and on his head in the shape of a fish is a pitch black 
cap around his neck hangs a rope tied in a hangman’s noose 
and above two carved cherubim is written in blood; the West 
has now made a grave mistake and her downfall came before 
she could realize what was happening, because she was the 
promoter of global bastardisation and with her Judas-kiss she 
caused everyone’s downfall and and thus extinguished their 
prosperity. 
 
So, Sion and Jerusalem be at peace, because your future is 
ensured and lulled in the thousand-year Peace of Elohim. But 
there rests a terrible ostracism and curse on Edom, Raca and 
Kush as well as on every cursed politician. Yes, on every inter-
breeder as well as on the despicable liberalist, because in a sign 
of the times the tinsel was very thinly varnished on the great 
temple, yes the Vatican and shortly all of it will disappear before 
the Truth like insignificant fog and because of this Mammon will 
collapse altogether and Sion and Jerusalem will not miss her for 
even a single moment. 

So, where Oh whore of Babylon is your pomp and splendor and 
your deceptive stratagem, for behold, under withered oak leaves 
is a rotten corpse lying in a simple pine coffin and who could 
know and who would have guessed it is only Christianity’s age-old 
symbolism, yes the curse of a dead, old smelly rotten fish.  


Openbaring 2175 
Die winde… 
Woensdag aand
 19 November 2014 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 
 
Judith de Beer 
Terwyl 'n wêreld warrelwind-rondomtalie, ja, tiekiedraai met 
‘n meganiese dooie haan wat drie keer verloënend op die groot 
wêreld-kerktoring kraai, is daar ook ‘n kapokhaan wat uitdagend 
en misleidend in Sion en Jerusalem se midde lawaai. So, wie het 
gesaai en wie is dit wat nou ‘n andermans oes wil maai. Met die 
kierangs wat soos kaiings op die roosterpan begin te braai, ‘wyl 
daar droewig die deuntjie van ‘n groot geweeklaag bly draai. 

So begin die warrelwind nou woes te lawaai, ja, in al vier die 
windrigtings wat in stormsterkte oral oor begin te waai. So sirkel 
daar nou onheilspellend ‘n wit en swart baster-kraai en inheems 
word vir uitheems versmaai en ook Amerika is nou heeltemal in 
sy maai en al die groot kanonne staan globaal gereed, gelaai. 

Met dit alles te danke aan die winde van verandering wat kamma 
tot almal se voorspoed en seën sou waai, want die bybel was mos 
voos van voor tot agter geblaai en die Waarheid word toe mos tot 
die groot leuen verdraai. Kaukasies laat homself liberaal tot in sy 
afgrond in paai en baas word in sy eie grondgebied klaas en klaas 
word baas en die wêreld-infrastruktuur raak daardeur heeltemal in 
sy maai. Want distels en edelsaad is heeltemal deurmekaar in een 
landery gesaai en ‘n nikswerd oes word vir die einde van die tydvak 
vir die vuuroond gemaai. 

En so begin die warrelwind van ‘n rondomtalie-tiekiedraai in ‘n 
verwoestende orkaan te waai en die grotes en die konings begin 
mekaar woes te verraai en die oorlogsvelde word met ontelbaar 
baie lyke besaai. Ja, die tyd het gekom, met ‘n meganiese dooie 
haan wat drie keer verloënend op die wêreldraad van kerke se 
groot kerktoring kraai. 


Revelation 2175
The winds… 
Wednesday evening 19 November 2014 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 
 
Judith de Beer 
While the world is in a whirlwind like a roundabout with a mechanical 
cock crowing three times in denial on the big world-church-tower, there 
is also a bantam cock making a loud challenging and misleading noise 
in Sion’s midst. So, who is the one who has sown and who is it that 
would reap another man’s harvest. With the deception that will be proved 
sadly the tune of a great wailing keeps on turning. 

The whirlwind is now making a ferocious noise, yea, in all four wind 
directions it starts blowing all over in storm intensity. A white and black 
mongrel crow is now circling ominously and indigenous is despised for 
foreign and America is also now finished and all the big guns are ready 
and loaded all over the globe. 

All of this was caused by the winds of change that was supposed to blow 
to everyone’s prosperity and blessing, because the bible was indeed 
paged from front to back until worn-out and Truth was distorted into 
the great lie. Liberal Caucasians allowed themselves to be consoled 
into the abyss and master became servant on his own land and through 
this the world-infrastructure became completely destroyed. Because 
thistle and noble seed were sown together on the same field and therefore 
a useless harvest is to be reaped for the furnace at the end of this epoch.       
 
And so the whirlwind of roundabout turns into a destructive hurricane 
and the great ones and the kings begins to betray one another and the 
battlefields are covered with countless corpses. Yes, the time has come, 
with a mechanical cock that crows three times in denial on the big church 
tower of the world-council of churches.

Openbaring 2176 
Juda…
Woensdag 27 November 2014 20:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In die laaste naggeluide van hierdie reeds verstreke eeu brul 
daar skielik onheilspellend hard, 'n suiwer wit maanhaarleeu. 
Net daarna klink ‘n Raka kind se dierlike bang geskreeu en 
onder die Gees van Verskrikking gee die aarde onder miljoene 
vlugtende voete in ‘n vreeslike aardbewing mee. 

Kyk, dit is Juda wat vanuit Afrika se duisternis die nuwe 
dagbreek binnetree en terwyl sy fletsblou oë meedoënloos 
oor die vlaktes vee, gee alles vreesbevange onder sy gebrul 
mee. Hy is met die volle Wapenrusting van Elohim geklee en 
sy Lans en Tweesnydende Swaard is vanuit die mees suiwer 
silwer en goud gesmee en terwyl sy vyand bewend om genade 
nader tree, skreeu hy hard en meedoënloos vir hulle: NEE!!. 

Die Oordeel van YaHWeH is in sy hand gegee om geheel die 
kontinente skoon te vee, ja, vanaf die eindes van die aarde tot 
by die kusstreke van elke see, want dit is tyd vir Juda om weer 
vir sy swakker broer Benjamin in te tree en daarom staan die 
leeu nie meer langer voor die hiënas skrikkerig verleë. 

So, luister na die laaste onrustige naggeluide van die reeds 
vergane eeu. Na die skielike skrikwekkende gebrul van Juda 
wat daar bloedstollend skreeu. Kyk, alles gee onder sy woedende 
stormloop skielik en sonder enige waarskuwing met ‘n harde slag 
mee, want die Gees van God laat die regverdige nou met Sy Krag 
en Gesag nader tree. 


Revelation 2176
Judah…
Wednesday 27 November 2014 20:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In the last sounds of the night of this already expired century, 
suddenly a pure white lion suddenly roars ominously and loudly. 
Shortly after this the animal-like terrified screams of a Raca child 
can be heard and under the Spirit of Terror the earth gives way 
under millions of fleeing feet in a terrible earthquake.     

Behold, it is Judah that steps into the new dawn out of Africa’s 
darkness and while his pale blue eyes scan the planes 
mercilessly, terrified everything gives way under his roar. He is 
clothed with the full Armor of Elohim and his Lance and Double-
edged Sword is forged form the most pure silver and gold and 
while his trembling enemy pleads for mercy, he shouts loud and 
merciless: NO!!   

The Judgment of YaHWeH was given in his hand to wipe the entire 
continents clean, yes, from the ends of the earth to the coastlines 
of every sea, because it is time for Judah to again step in for his 
weaker brother Benjamin and therefore the lion is no longer 
careful and timid before the hyenas.    

So, listen to the last restless night wounds of the already expired 
century. Listen to the sudden, terrifying roar of Judah that shouts 
bloodcurdling. Behold, with a loud bang everything gives way 
suddenly and without warning under his furious charge, because 
the Spirit of God let the righteous now step closer with His Power 
and Authority.      


Openbaring 2177 
Valse wysheid sonder Liefde. 
Donderdag 27 November 2014 10:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za
Judith de Beer 
Die tyd het gekom en die tyd het gegaan en die Hoop het 
geblom maar die Geloof en Liefde het in die valse wysheid, 
naamlik die kennis, vergaan. So, wie sal werklik weet en wie 
sal verstaan van die kaf, maar nie die koring wat op die einde 
in die vuuroond moet vergaan. So roep menig een: Kyk, met 
God aan my sy loop ek my lewensweg saam en hulle voel hulle 
daaroor so verhewe vernaam. Hulle roep Hom van vroeg tot laat 
daar op Sy Grote Naam, maar die liefde vir hulle naastes, ja, hulle 
broers, het heeltemal in die stormwind vergaan en daarom fokus 
hul selfsugtig nou net op hulle eie bestaan. 

Die tyd het gekom en die tyd het gegaan en menig eens sterk 
liefde het in haat oor gegaan omdat die mens dink dat hy die 
Wysheid deur sy eie kennis kan verstaan. Maar die Wysheid 
sonder Liefde het ewig nooit ‘n lewensbestaan en daarom 
was alles tevergeefs en die kosbare lewe was net ‘n waan in 
‘n illusie bestaan, ja, net ‘n kortstondige verdampte menslike 
traan. 

Die tyd het gekom en die tyd het gegaan, so, wie was in die 
werke van sy gees berug of befaam, want twee staan op 
die oesland en die Opregte Liefde weet alles en dit vergewe 
omdat dit kan verstaan, terwyl die valse wysheid, naamlik die 
menslike kennis, altyd puntenerig na alles om dit slaan om 
daarna self soos kaf in die vuuroond van die eie oordeel te 
vergaan. Want wysheid sonder Liefde is soos ‘n praatsieke 
vrou wat haar maklik bloedrooi vir haar Regverdige Man 
skaam. 

Ja, die tyd het gekom en die tyd het gegaan en die Liefde het 
ywerig nader gestaan maar die menslike kennis het in die plek 
van die Ware Wysheid kom staan en daarom het die liefde in 
Sion’s midde tragies getaan. So, wie sal weet en wie sal verstaan 
van die kaf, maar nie die koring wat in die vuuroond moet vergaan. 


Revelation 2177
False wisdom without Love. 
Thursday 27 November 2014 10:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
The time has come and gone and Hope blossomed but Faith and 
Love has perished in the false wisdom, namely knowledge. So, 
who will truly know and who will understand that the chaff but 
not the corn will in the end have to perish in the furnace. So many-
a-one calls: Look, with God on my side I walk on my life path and 
they feel so exalted and important over this. They call on His Great 
Name from early until late but the love for their neighbors, yes 
their brothers, have completely perished in the storm wind and 
therefore selfishly they only focus on their own existence.     

The time has come and gone and many-a-once-strong love has 
changed over into hate because man thinks that he can 
understand Wisdom through his own knowledge. But the Wisdom 
without Love never ever has an existence and therefore everything 
was in vain and the precious life was only a phantom in an 
illusion-existence, yes only a short-lived evaporated human tear.  

Time has come and gone so who was infamous or renowned 
because two are standing in the harvest-field and the Sincere 
Love knows all and it forgives because it can understand, while 
the false wisdom, namely human knowledge, fastidiously always 
hits at everything around it, and then it will also perish like chaff 
in the furnace of self-judgment. Because wisdom without Love is 
like a garrulous woman who is easily ashamed of her Righteous 
Husband.      
 
Yes, time has come and gone and Love enthusiastically stepped 
closer but the human knowledge came to stand in the place of 
true Wisdom and therefore love has tragically diminished in Sion’s 
midst. So, who will know and who will understand of the chaff, but 
not the corn that has to perish in the furnace.     


Openbaring 2178 
Die
 Wonderskone Lig. 
Donderdag 27 November 2014 15:40
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Glansryk skyn daar deur die ewigheid ‘n Wonderskone Lig, 
ja, al Glinsterend as die ewige Son. So, kom O’ kom, laat 
Sion's kinders daarom nou vinnig nader kom, ja, in ‘n heilig 
aparte kring daar om hulle Elohim al om en om. Onmeetlike 
engeleskares staan hieroor op aandag in ‘n ongelooflike 
hemel-eskadron en geheel die skepping staan as toeskouers 
hieroor stil, verstom, oor God se kinders wat nou so gretig 
na Hom toe naderkom en nie een van hulle gee meer in die 
minste om oor die soms bitter lewenslesse wat oor hul aardse 
lewenspad sou kom. 

Hulle vergader in die tuin van Eden en dit is in volle prag, 
ja, in volle blom. In die middel van die tuin borrel daar ‘n 
Fontein en dit is die Oorsprong van die Ewige Liefdes Bron. 
Daarnaas groei die Boom van die Lewe en elkeen van Sy 
Vrugte weerspieël die pragtige glans van die Ewige Lewende 
Son. Die Oue van Dae staan van binne en buite tyd nader as 
die Oer-ewige Wysheid in Sy Eon Oue Skeppings Ouderdom. 
Luisterryk sing daar 'n hemelkoor sodat elke lewende oor dit 
duidelik kan hoor en dit is die Melgisedek aankondigings 
bastion. 

Vanuit die Suide kom die bruid en vanuit die Noorde, die Ooste 
sowel as die Weste die Alomteenwoordige Bruidegom, met die 
bruidsmeisies wat as Jerusalem nou vrolik om die Bruidspaar 
saamdrom. Op hierdie fees is daar niks onrein wat in hierdie 
volmaakte heiligdom mag kom, want die Volmaakte Koninkryk 
het net vir Sion en Jerusalem gekom. 

Die wêreld val op hierdie uur en dit is die ewige val van Babilon. 
Kyk, die engel, oor haar val, staan skerp afgeteken teen die 
strale van die Ewige Son en hy roep die aasvoëls van Hades 
nader: Kom! O’ kom en vul julle buik met die vlees van konings, 
politici, bankiers en almal wat uit die eenwêreldorde kom. Daar 
staan nog ‘n engel regs van die Son en hy gryp geheel die draak 
en bring hom in sy verrotte aardse lewe om en hy sluit vir ‘n 
duisend jaar die donker deksel van hel en Hades bokant hom. 

Glansryk skyn daar deur geheel die skepping ‘n Wonderskone 
Lig as die Ewige Son en HY wat getuig sê: Kyk Sion, Ek kom, ja, 
EK kom, Ek kom in die Weergeboorte as Sions’ Bruidegom en 
sal oor haar in My nuwe stad Jerusalem Skyn as haar Enigste 
Ewige Liefdes Son. 


Revelation 2178
The Wonderful Light. 
Thursday 27 November 2014 15:40

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Glorious a Wonderful Light shines through eternity, yes, Shining 
as the eternal Sun. So come, let Sion’s children now quickly come 
closer, yes come to stand in a holy set-apart circle around their 
Elohim. Immeasurable angelic hosts stand at attention over this 
in an unbelievable heaven-squadron and the entire creation is 
standing dumbfounded over God’s children that now so 
enthusiastically come closer to Him and not one of them cares in 
the least about the sometimes bitter life-lessons that would cross 
their earthly life-path. 

They gather in the garden of Eden and it is in full splendor, yes in 
full bloom. In the middle of the garden a Fountain is bubbling and 
it is the Source of the Eternal Love Source. Next to it the Tree of 
Life grows and each of Its Fruit mirrors the beautiful irradiance of 
the Eternal Living Sun. The Age Old One comes closer from inside 
and outside of time as the Primeval eternal Wisdom in His Eon-old 
Creation Age. A heaven-choir sings splendidly so that every living 
ear can hear it clearly and it is the Melchizedek announcement-
bastion.   

From the South the bride comes and from the North, the East as 
well as the West the Omnipresent Bridegroom comes with the 
bridesmaids that now gathers joyfully around the Bridal pair. On 
this festival nothing impure may come into this perfect sanctuary, 
because the Perfect Kingdom only came in favor of Sion and 
Jerusalem.    
 
At this hour the world falls and it is the eternal fall of Babylon. 
Look, the fallen angel is sharply edged against the beams of the 
Eternal Sun and he call the vultures of Hades closer: Come, oh 
come and fill your bellies with the flesh of kings, politicians, 
bankers and everyone coming from the one-world-order. There 
is another angel standing on the right-hand-side of the Sun and 
he grabs the entire dragon and ends his rotten earthly life and 
he locks the dark lid of Hades above him for a thousand years. 

Glorious a Wonderful Light shines through the entire creation as 
the Eternal Sun and HE who gives witness says: Behold Sion, I am 
coming, yes I am coming in the Rebirth as Sion’s Bridegroom and 
will shine over her in My new city Jerusalem as her Only Eternal 
Love-Sun.  


Openbaring 2179 
'n Regverdige stryd. 

Sondag 30 November 2014  11:18 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In moord op gruwel moord word daar oop en bloot elke dag 
'n blanke Boer vermoor. Ja, man of vrou, oud of jonk, word 
‘n reeds so kleine volk vir die grap daarvan uitgemoor. 
Globaal hou almal hulle vir hierdie aanklag doof en daar word 
geen hulp of uitkoms aan hierdie, so onderdrukte volk beloof. 
Maar almal tart en soek nog met hulle fout en skoor en veral 
die Weste verbly hulle oor elke lewe in die Boervolk so wreed 
verloor. 

So roep nou die reeds gestorwe martelare onder God se troon 
uit in ‘n martelare-koor sodat geheel die geestes realm dit 
duidelik kan hoor. Hard en duidelik roep hulle nou tot Elohim se 
Simpatieke Oor en hulle vertel van hulle bloedige oorlewingstryd 
so swaar verloor. Ja, hulle vertel van hulle gestorte bloed vir Sy 
Oordeel so ruim gestoor en van ‘n suiwer volk in klein getalle nog 
weinig oor. 

Hulle weeklaag en sê: Uit blote haat is ons uiters wreed vermoor 
en globaal, ook vanuit die Saksiese geledere, wou niemand ons 
aanklag aanhoor en behalwe U is daar nêrens iemand wat bereid 
is om ons aanklag aan te hoor. Hulle roep en sê: Kyk, die martelare 
se getal onder U troon is vol en die maatbeker loop van ons bloed 
reeds heeltemal oor. 

So luister Elohim na hulle aanklag en gaan daarmee heeltemal 
akkoord. Sy Grimmigheid gaan oor Afrika se vlaktes van Oos 
na Suid, Wes na Noord en wawyd open nou die doderyk se 
poort en daaruit kom die wurm van die dood as mikroskopiese 
klein soldaatjies voort en hierdie virus pleeg nou in uiters vinnige 
versnelling in ongekende getalle sy eiesoortige wrede moord en 
die sprinkaanplaag sleep homself nou met moeite voort, want Raka 
gaan teen die groot pes sy stryd verloor, ja, voor hulle deur staan 
reeds klaar gereed die groot katastroof en van hulle almal bly daar 
weinig oor. 

Met die Boervolk reeds net ‘n handvol oor, gaan die regverdige 
stryd nou in gelyke getal voort en dit nou soort by soort en net 
die slimste en sterkste gaan in die lewe voort. Dit is voorwaar 
nou soort by soort maar elke liberalis word ook in hierdie laaste 
stryd gedood. In dieselfde tyd word in Amerika en Europa nou 
ook 'n menigte blankes wreed uitgemoor en oraloor lê hulle lyke 
heeltemal onthoof. 

Net soos met die Boervolk eens, is daar vir hulle nou niemand wat 
hulle smartvolle hulproep aanhoor en tragies maar waar, het hulle 
ook geen moderne martelaar-voorlopers onder God se troon, ja, 
met ‘n aanklag wat Elohim tot hulle redding kan aanhoor. Maar 
vir ‘n paar wat tog wel aan Jerusalem behoort is daar ‘n verseëlde 
uitkoms en ironies genoeg word dit vir hulle as ‘n skerm, in raai 
wie, se laer gestoor. 


Revelation 2179
A fair battle. 

Sunday 30 November 2014  11:18
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In murder upon abomination murder a white Boer is murdered in 
the open every day. Yes, man or woman, old or young, an already 
small nation is butchered just for the joke. Globally everyone turns 
a deaf ear to this charge and no help or relief is offered to this 
oppressed nation. But everyone mocks them and finds fault with 
them and seeks quarrel with them and especially the West is glad 
over every life so cruelly lost in the Boer nation.   

So the already deceased martyrs under God’s throne are now 
calling from a martyrs-choir so that the entire spiritual realm 
can hear it clearly. Loud and clear they now call on Elohim’s 
Sympathetic Ear and they tell of their bloody battle for survival 
lost so badly. Yes, they tell of the spilt blood saved up so 
abundantly for His Judgment and of a pure nation so small in 
number, so few left.  

They lament and say: We were so utterly cruelly murdered in pure 
hate and globally, also from the Saxon ranks, nobody wanted to 
hear our charge and except for You, nowhere is there someone 
who is prepared to listen to our charge. They call and say: Look, 
the number of the martyrs under Your throne is full and the 
measure cup is already completely running over with our blood.      
 
So Elohim listens to their charge and is in complete agreement 
with it. His Wrath is going across Africa’s plains from East to 
South, West to North and wide the gate of the realm of death 
opens now and from it comes forth the worm of death as 
microscopic little soldiers and the grasshopper plague drags 
itself forward with much effort because Raca is going to lose 
it’s struggle against the great pestilence, yes the great catastrophe 
is already standing ready at their door and few of them will be left.  
 
With the Boer nation already only a handful, the fair battle will now 
continue in equal numbers and it is now ‘birds of a feather flock 
together’ and only the most clever and strongest will continue to 
live. It is indeed now ‘birds of a feather flock together’ but every 
liberalist is also killed in this last battle. At the same time a 
multitude of whites are also cruelly murdered in America and 
Europe and their completely decapitated heads are lying 
everywhere.     
 
Just like it once was for the Boer nation, for them there is now 
nobody who listens to their sorrowful call for help and tragic but 
true, they also have no modern martyr-frontrunners under God’s 
throne, yes with a charge that Elohim can hear to their salvation. 
But for a few that indeed belongs to Jerusalem there is a sealed 
deliverance and ironically it is saved for them as a shelter, in 
guess who’s laager. 


Openbaring 2180 
Bittersoet…
Maandag 1 Desember 2014  09:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Bittersoet so bittersoet skyn daar 'n nuwe oggendgloed. 
So skep, O’ Jerusalem ‘n bietjie asem en skep O’ Sion ‘n 
bietjie nuwe moed, want jou Waarheid was nie tevergeefs 
gesoek. So, lig die hand en lig die hoed in ‘n respekvolle 
groet, want die Wysheid is die Liefde se Suiwer Maagdelike 
Vrou en vir ‘n duisend vredevolle jaar word Hulle in blydskap 
as die Nuwe Vors gegroet. 

Maar Babilon is ‘n hoer en sy staan in elke wêreld dorp en 
stad op elke straathoek wellustig en loer. Sy het alreeds elke 
koning asook die pous, elke bankier, president en minister 
intiem ontmoet. Elkeen van haar minnaars noem mekaar 'my 
bloedbroer' terwyl hulle mekaar met vrye-bouer tekens groet. 

Op elkeen van hulle lê ‘n vreeslike selfopgelegde vloek, want 
hulle het God openlik versoek en op Mammons-loon het hulle 
hulself mos goed in magheb en hoogmoed gevoed. Saam met 
Babilon die groot hoer lig hulle nou die kelk gevul met mense 
bloed, ja, ‘n ‘n groot wêreldoorlog groet. 

Kyk, die wereldhemelruim raak nou swart soos roet en die 
strate van die Ooste en die Weste, die Suide en die Noorde 
is nat met bloed en oraloor stink die dood soos papvrot snoek 
en New York en London lê saam met al die ander wêreldstede 
heeltemal verwoes. So, wie sou kon weet en wie sou kon raai 
daar kom regtig ‘n dag waarop die groot hoer Babilon in haar 
ewige ondergang sou groet. 

Ja, op haar groot Oordeelsdag van Vuur en Vloed sal sy oor 
al haar sondes vir ewig boet. Kyk, al haar koopmanne staan 
verslae eenkant, ernstig en bid dat die hemel hulle moet 
behoed, want hulle mammon’s god, die ekonomie, het vir 
altyd-ewig ook gegroet en net pyn en ellende kom hulle nou 
wyd tegemoet. 

O’ Bittersoet, so bittersoet skyn daar op die einde van die tydvak 
‘n nuwe môregloed. So skep O’ Jerusalem, ‘n bietjie asem en 
skep O’ Sion nou jou nuwe moed, want kyk, jou Waarheid was 
nie tevergeefs gesoek. So, lig die hand en lig jou hoed in ‘n 
respekvolle groet, want die Wysheid is die Liefde se Maagdelike 
Suiwer Vrou en vir ‘n duisend vredevolle jaar word hulle as die 
Nuwe Vors met groot blydskap gegroet. 


Revelation 2180
Bittersweet…

Monday 1 December 2014  09:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Bittersweet so bittersweet a new morning glow is shining. 
So Oh Jerusalem take a breath and take new courage Oh Sion, 
because your Truth was not searched in vain. So, raise the hand 
and raise the hat in a respectful greeting, because Wisdom is 
Love’s Pure Maiden and for a thousand years they are greeted 
in joy as the New Monarch.  

But Babylon is a whore and she is standing in every world-town 
and city and lurks lustfully on every street corner. She has already 
met intimately with every king as well as the pope, every banker, 
president and minister. Each one of her lovers calls each other 
‘blood-brother’ while greeting each other with freemason signs. 

On each one of them rests a terrible self-imposed curse, because 
they have openly tempted God and they fed themselves very well 
in their desire for power and in haughtiness. Together with 
Babylon the great whore they now raise the cup filled with human 
blood, yes, in a great world-war salute.  

Behold, the world-sky now becomes black like soot and the 
streets of the East and the West, the South and the North is wet 
with blood and everywhere death stinks like rotten snoek and 
together with other cities of the world, New York and London lie 
completely destroyed. So who could know and who could guess 
that there really would come a day when the great whore Babylon 
would say goodbye in her eternal downfall.  

Yes, on her great Judgment day of Fire and Flood she will be 
punished for all her sins for ever. Look, all her tradesmen are 
standing devastated on one side, seriously praying that heaven 
must protect them because their mammon’s god, the economy, 
has said goodbye for ever and always and only pain and misery 
are now approaching them.    

Oh bittersweet, so bittersweet a new morning glow shines at the 
end of the period. So take a few breaths Oh Jerusalem and take 
new courage Oh Sion because look, your Truth was not searched 
in vain. So raise the hand and raise your hat in a respectful 
greeting because Wisdom is Love’s Pure Maiden and for a 
thousand joyful years they are greeted with great joy as the New 
Monarch.   


Openbaring 2181 
'n Laaste wilde dans. 

Woensdag 3 Desember 2014  08:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In die donker nag van die laaste aand-uur dans daar om 'n vuur 
grotesk in 'n kring die silhouette van die wilde kreatuur. Hy beweeg 
daar wild en ongetem, want hy is die wildste wreedste dier met slegs 
sy drang en nie ‘n rede na elke bloeddorstige gier. Hy dans wild en 
wyd, want hy weet dit is sy heel laaste uur en met sy haat nou hoog 
aangeblaas, ja aangevuur, vertrap hy alles in die laaste liggloed van 
sy sterwens-vuur want hy het ‘n ingebore vendetta teen alle 
infrastruktuur. In die sensuele ritme van sy natuur was daar nooit 
enige voorskrif of sensuur. Hy eet, drink en teel, ja, hy reageer net 
volgens sy liggaamstemperatuur, want dit is sy voortbestaan, sy 
oorlewing, sy vasgestelde orde en daarvoor is ewig nooit ‘n kuur. 

In die donker nag van die laaste aand-uur drink die kreatuur skuimend 
sy laaste bier, nou goed ingesuur en terwyl hy met bloedbelope oë na 
alles om hom gluur weet sy selfaangestelde broer, die liberalis, dit is 
ook nou sy eie laaste lewens-uur. So versamel in die donker nag van 
die heel laaste uur, om die kersvlam van die kerk se uitgebrande vuur, 
nou ook die gemeentes in hul heel laaste biduur. Want die skrif is in 
martelaars bloed geskryf teen die wêreldraad van kerke se muur met 
die politieke-weer globaal nou uiters guur. Ja, die tyd het uitgeloop 
en vir die liberale christen is daar ook meer geen lewensduur, want 
nie die Wysheid, maar die dwaasheid was aan hulle stuur. So flikker 
in die sterwende kersvlam van die kerk se laaste uur die woorde; 
God is liefde in ‘n reënboognasie, uitgeborduur. 

Die kreatuur dans wild en wyd om die laaste vlamme van sy vuur. 
Hy drink sy bier deur drie en ‘n halwe eeue uiters goed ingesuur, 
terwyl hy sy kapmes met die as vanuit sy dooie vuur vlymskerp 
begin te skuur, want hy weet sy groot oomblik van wraak skuil 
in sy heel laaste lewens-uur. 


Revelation  2181
A last wild dance. 

Wednesday 3 December 2014  08:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In the dark night of the last evening-hour the silhouette of the 
wild  creature dances grotesquely in circles around a fire.  He 
moves wild and untamed because he is the wildest most cruel 
animal with no reason and only his yearning for every bloodthirsty 
urge.  He dances wild and wide because he knows it is his very 
last hour and with his hate now flaming high he tramples 
everything in the last glow of light of his mortal fire because he 
has an inborn vendetta against all infrastructure. In the sensual 
rhythm of his nature there was never any prescript or censorship.  
He eats, drinks and breeds, yes, he reacts only according to his 
body temperature, because it is his existence, his survival, his 
predetermined order and there is eternally no cure for this. 

In the dark night of the last evening-hour the creature drinks 
his last frothing beer, now soured well and while he glares with 
bloodshot eyes at everything around him, his self-appointed 
brother, the liberalist knows it is now his last life-hour. So in the 
dark night of the very last hour the congregations also gather in 
their very last prayer meetings around the candle light of the 
church’s burnt-out fire. Because the writing is written in martyrs 
blood against the wall of the world-council of churches with the 
political-weather now utterly bad, globally. Yes, time has run out 
and for the liberal Christian there is also no more lifespan, 
because not Wisdom but foolishness was their steersman. So in 
the dying candlelight of the church’s last hour the embroidered 
words flicker: God is love in a rainbow-nation.    

The creature dances wild and wide around the last flames of his 
fire. He drinks his beer soured very well over three and a half 
centuries, while he begins to sharpen his panga razor-sharp with 
the ashes from his dead fire, because he knows his great moment 
of vengeance is hidden in his very last life-hour.    


Openbaring 2182 
Mosegakop…

Donderdag 4 Desember 2014  12:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Mosegakop Moses-kop, geheel 'n land lê binnekort polities 
omgedop en terwyl die jeug links en regs na alkant toe skop 
verloor menig een oral oor hulle so seer geliefde 'job'. 

Mosegakop  Moses-kop, geheel ‘n reënboognasie was ‘n 
reuse flop. Die liberalis het sonder stamp of stoot 'ge-hensop' 
en die Regse ou kon maar net toekyk en opkrop. 

Mosegakop  Moses-kop, die tyd is op en die wildehonde jag 
nou in ‘n trop en om kerk en vakbond span ‘n selfmoord strop, 
so, wee die een wat sou dink hy is die oplossing, ja, net die god. 

Mosegakop  Moses-kop, die Boervolk het mos heeltemal verrot 
op Aardklop. Oud en jonk sliert rond as net die wêreldling, ‘n 
mode slop, terwyl almal weet die laaste tyd is lankal op. 

Mosegakop  Moses-kop, menig bang witman se maag trek nou 
op ‘n knop. Die eens trotse Boer woon nou in ‘n krot en eet vanuit 
liefdadigheids kombuis sy oorskiet sop. 

Mosegakop  Moses-kop, verdrukking was, O’ Boervolk, jou 
eindtyd lot, want in jou voorspoed jare verloor jy mos jou kop, 
Nou speel jou baster kleuters saam met Raka in die stof, hul 
gesiggies ook besmeer met snot. 

Mosegakop  Moses-kop, ‘n reënboognasie het mos sy toets 
gedop, op elke straathoek word iemand 'ge-hijack en ge-rob' en 
oral oor lê daar ‘n lyk soos ‘n weggegooide stukkende wit lappop. 

Mosegakop  Moses-kop, op ‘n wang ‘n bitter traan- in die keel ‘n 
hartseer knop en almal bid nou desperaat tot God hardop. Hulle 
sê; ons weet ons het ons toets gedop en in alles net ge flop. Maak 
daarom die tyd nou kort, want alles voel tevergeefs en vrot. 

Mosegakop  Moses-kop. Silkaats is lankal af, stuur Moses-wysheid 
nou na die bergtop. Laat val ‘n skaal en werp die lot, want lank 
genoeg regeer ‘n sot. Ja, stuur ‘n rot sodat die pes ook hier kan vlot. 

Mosegakop  Moses-kop, binnekort lê geheel ‘n land polities 
omgedop en in chaos speel die jeug nou god. Roep in hierdie 
tyd Elohim se volk na Moses-kop en skryf vir die einde van 
hierdie ware verhaal ‘n duisendjarige vrede, ja, ‘n voorspoedige 
slot. 


Revelation 2182
Mosega head…

Thursday 4 December 2014  12:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Mosega-head, Moses-head, an entire country soon lies politically 
turned upside down and while the youth kicks left and right to all 
sides many-a-one loses their so-beloved job everywhere. 

Mosega-head, Moses-head, an entire rainbow nation was a 
gigantic failure. The liberalist gave a “hands-up” without any 
resistance and the poor Right-wing person could only look on 
and bottle up.  

Mosega-head Moses-head, the time is up and the wild dogs are 
now hunting in a pack and around church and trade union a 
suicide noose tightens now, so woe to the one who would think 
that he is the solution, yes just the god. 

Mosega-head Moses head, the Boer nation has indeed completely 
rot at Aardklop. Old and young slouches around as just the 
worldling, a fashion slop, while everyone knows the time has ran 
out. 

Mosega-head, Moses head, many-a-scared white man’s stomach 
now pulls into a knot. The once proud Boer now lives in a shack 
and eats his leftover-soup  from a charity-kitchen.     

Mosega-head Moses head, oppression was oh Boer nation your 
end-time fate, because in you prosperity years you have indeed 
lost your head, now your bastard toddlers are playing with Raca 
in the dirt, their faces also smeared with snot. 

Mosega-head Moses- head, a rainbow nation has failed its test, 
on every street corner someone is hijacked and robbed and 
everywhere a corpse is lying like a thrown-away broken rag doll. 

Mosega-head  Moses-head, on a cheek a bitter tear – in the throat 
a sad lump and everyone now prays desperately to God aloud. 
They say; we know we have all failed our test and in everything 
we were only a failure. Therefore shorten the time now, because 
everything feels in vain and bad. 

Mosega-head Moses-head. Silkaats has already gone down long 
ago, send Moses-wisdom to the mountain top now. Let a scale fall 
and cast the lot, because for long enough a fool has reigned. Yes, 
send a rat so that the pestilence can thrive here too. 

Mosega-head  Moses-head, soon an entire country lies upside 
down and in chaos the youth now plays god. During these times 
call Elohim’s nation to Moses-head and write a prosperous ending 
for the end of this true story.     


Openbaring 2183 
U Oordeelskaal.
Dinsdag 9 Desember 2014 06:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Onse Skepper wat in Almag oor alles uittroon, in 'n verlore 
wêreld-christendom is daar nêrens meer ‘n opregte protestant 
wat teen ‘n bose wêreld protesteer. Deur liberale politieke winde 
van verandering het hulle hul laat maneuvreer en na die 'ons is 
een verbasteringsleer' het hulle hul gekeer en daarom daal U 
Woede nou in Oordeel na die aarde neer. 

Onse Vader wat in die hemel woon, U uitverkore volk staan in 
hierdie tyd diep getraumatiseer. Deur kerk en politiek het hul 
verleer om opreg met U te kommunikeer en het hulle daarom 
na die wêreld toegekeer. So sit hulle nou by die riviere van 
Babilon en treur oor Jakobs'-bloedlyn met verbastering ingekleur. 
Daardeur het ‘n groot gedeelte van hierdie volk hul Goddelike 
erfporsie nou verbeur en daarom is U Hand van beskerming van 
hul weggekeer. 

O’ Seer beminde YaHWeHshua sag en teer, sien in U Groot 
Genade op u Klein oorblyfsel in die Boervolk neer. ‘n Skerm 
in die wind, ‘n kleine laer, wat U nog eer. Gee ons die nodige 
krag om ons toekoms weer met nuwe hoop in te kleur, sodat 
ons met nuwe moed weer voort kan beur om so weer tot U 
Stryd toe te tree. 

O’ YaHWeH, U die Opperheer oor alle heer, wie is daar wat U 
Oordeel weg kan keer. Kyk, U Goeie Vasgestelde Ordes is 
deur die onnadenkende mensdom wreed versteur en daarom 
stuur U ‘n skaal, ‘n komeet en skeur daardeur met U Grote Krag 
kontinent en eiland middeldeur. 


Revelation 2183
Your Judgment Scale.
Tuesday 9 December 2014 06:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Our Creator, towering above all in Almightiness, in a lost world-
Christianity, nowhere is there a sincere protestant left, protesting 
against an evil world.  Through liberal political winds of change 
they allowed themselves to be maneuvered and to the “we are 
one bastardization doctrine” they have turned and therefore Your 
Wrath now descends upon the earth in Judgment.    

Our Father living in heaven, Your chosen nation is standing deeply 
traumatized in these times. Through church and politics they have 
forgotten how to communicate with You sincerely and therefore 
they have turned to the world. So they are now sitting at the rivers 
of Babylon and weeps over the Jacob-bloodline which was tainted 
in bastardization. Through this a big part of this nation has now 
forfeited their Godly inheritance and therefore Your Hand of 
protection is turned away from them. 

Oh Dearly beloved YaHWeHshua, please look down at your Little 
remnant in the Boer nation mercifully. A shelter in the wind, a little 
lager that still honors You. Give us the power necessary to color 
our future with new hope so that we can push forward and join 
Your Battle again.        

Oh’ YaHWeH, You the Sovereign Lord, who can stop Your 
Judgment? Behold, Your Good, Ordained Order was cruelly 
disturbed by thoughtless mankind and therefore You send a 
scale, a comet, and through Your Great Power You tear continent 
and island in half.  


Openbaring 2184 
Die Wysheid.
 
Saterdag 14 Desember 2014  03:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die Wysheid is in elke aspek so omstrede, Sy snel deur tyd 
en ruimte se dorpe en stede. Sy kus die verlede en omhels 
die hede. Na die Liefde reik Haar altyd hoopvolle gebede en 
haar sleutelwoord is altyd; luister na almal se rede en hierna 
na die stem van jou eie gewete. Ja, Sy sê: leer uit die foute 
van die verlede, werk daaraan en verbeter die toekoms asook 
die hede. 

Die Wysheid het die krag van ‘n leeu, die lankmoedigheid 
van ‘n uitgerekte eeu. Sy is beklee met die prag en vryheid 
van ‘n spierwit meeu en haar verstand is toegerus met die 
skerpsinnigheid van die spreeu. Sy skuil in die eerste asem 
kreet van die nuweling se skreeu en wanneer Sy Haar onttrek 
raak dit koud, sereen en dodeliker as baie dik versmorende 
sneeu. 

Die Wysheid beklee saam met die Liefde die heel hoogste Amp, 
want Sy is die Lig in elke soekende lamp. Menslike kennis en 
waarheid kan soos mis voor die son verdamp, maar die Wysheid 
laat haar ewig nooit rond- of omstamp en vas en seker reik Sy na 
elke roepende drenkeling haar helpende hand en Sy fluister vir die 
sondaar; bring net jou beskeie kant. 

Die Wysheid is ‘n vrou en Sy fluister aan die Liefde, ja, Haar 
man: Ek bemin Jou en ek hou tog so baie van Jou. Die Wysheid 
is die Dagbreek en Sy verdryf die nanag se grou. Sy beskik oor 
die krag van die stormwater, die oneindigheid van die see, maar 
Sy kom meer dikwels as sagte Dou want Sy is die Kleed wat die 
nuwe weergeborene liefdevol omvou. Sy is die lug se helder 
blou, ja, elke Rede waaraan die kind van God hoopvol vashou. 
Sy verbly haar in haar Bruidegom se Liefde en sweer net aan 
Hom Haar ewige trou. 

Die Wysheid is skoner as ‘n volmaakte spierwit roos, ja, Sy is Rein 
en O’ Sy kan bloos. Sy is die Aparte (Heilige Gees) wat gretig wil 
Troos. Sy steek haar hand uit na almal breekbaar en broos, maar 
Sy verhard haar teen alles onregverdig en boos. Die Wysheid is 
‘n Weerligstraal en Sy slaan sekuur van Wes na Oos en op daardie 
dag staan die wêreld ontbloot en haweloos. 

Die Wysheid borrel en bruis want Sy is Elohim se Beminde 
wat dawerend deur Sy Skepping druis terwyl Sy die leuen 
verpletterend vergruis. Menslike denke en kennis staan voor 
Haar Swaard verskrik soos ‘n bang klein muis en die hoogmoed 
voel in Haar Teenwoordigheid uiters ontuis. Maar die Wysheid is 
ook uiters Maagdelik Kuis want Sy is die Koel Bries wat sag in die 
weergeborene se hart suis. Sy is die Oorwinning, op Golgota die 
kruis, ja, die Wysheid is Sion se veilige Hawe, haar ewige 
Bergvesting, haar Goddelike Huis. 


Revelation 2184
The Wisdom.
 
Saturday 14 December 2014  03:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In every aspect Wisdom is so controversial, She speeds through 
time and -matter’s towns and cities. She kisses the past and 
embraces the now. Her always hopeful prayers reach out to Love 
and her keyword is always: listen to everyone’s reasoning and 
then to the voice of your own conscience. Yes, She says: learn 
from the mistakes of the past, work on it and improve the future 
as well as the now. 

Wisdom has the power of a lion, the long-suffering of a stretched-
out century. She is clothed with the beauty and freedom of a 
snow-white seagull and her mind is equipped with the sharp-
wittedness of the sparrow. She is hidden in the first-breath cry 
of the newborn and when She withdraws Herself it becomes cold, 
serene and deadlier than very thick smothering snow. 

Together with Love, Wisdom fills the highest Position, because 
She is the Light in every searching lamp. Human knowledge and 
truth can evaporate like fog in the sun, but Wisdom never allows 
herself to be pushed around or pushed from her feet, and 
steadfast and firm She extend her helping hand to every drowning 
person who is calling and She whispers to the sinner; only do 
your modest best. 

Wisdom is a woman and She whispers to Love, yes to Her 
Husband: You are My Beloved and I like You, oh so much. Wisdom 
is the Dawn and She pushes away the grey of the wee hours of the 
morning. She possess the power of storm-water, the infinity of the 
sea, but more often She comes as soft Dew because She is the 
Garment that lovingly wraps around the born-again. She is the 
clear blue of the sky, yes, every Reason to which the child of God 
clings hopefully. She rejoices in the Love of her Bridegroom and 
pledges Her Eternal loyalty only to Him.             

Wisdom is more beautiful as a perfect snow-white rose, yes, She 
is Pure and Oh She can blush. She is the Set-apart (Holy Spirit) 
that enthusiastically wants to give Comfort. She reaches out to 
everyone weak and fragile, but She hardens herself against 
everything unjust and evil. Wisdom is a Lighting Bolt and She 
strikes accurately from West to East and on that day the world 
stands naked and homeless.

Wisdom bubbles and sparkles because She is Elohim’s Beloved 
that rushes through His Creation while She crushes the lie. Human 
thinking and knowledge stand terrified before Her Sword like a 
scared little mouse and haughtiness feels utterly unwelcome in 
Her Presence. But Wisdom is also utterly Maidenly Virtuous 
because She is the Cool Breeze that rustles softly in the heart of 
the born-again. She is the Victory on Golgotha’s cross, yes 
Wisdom is Sion’s Safe Haven, her eternal Mountain Fortress, her 
Godly Home.              


Openbaring 2185 
In vervreemding heen. 
Saterdag 20 Desember 2014  08:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Waar is al die jare heen, met soveel trane oor soveel smart 
geween. Ja, met die mensdom nou heeltemal van God vervreem 
is die Waarheid nou net nog ‘n goedkoop leuen en is daar nêrens 
meer iets konkreet om op te steun en so staan geheel die wêreld 
nou voor 'n baie groot probleem. 

Waar is al die jare heen, met lank gelede reeds die ossewa se 
kreun en so verdwyn oor berg en dal ook die blanke troep se eens 
vreesaanjaende mars voet-gedreun, want deur die ja-stem is alles 
heilig van ons weggeneem en so staan die Boervolk nou voor ‘n 
baie groot probleem. 

Waar is al die jare heen, oor seisoene heen deurdrenk van God 
se seën het daar eens oor Sy uitverkore volk Sy Liefde net neer 
gereën. Maar teenoor Hom was hulle harte kliphard versteen, 
terwyl hulle van die materie net wou neem en neem en nou 
staan geheel Suid-Afrika voor ‘n baie groot probleem. 

Waar is al die jare heen, met ‘n wapperende vierkleur en daarna 
‘n oranje, blanje, blou van ons weggeneem. Uit die blou van ons 
hemel, uit die diepte van ons see, het ons as volkstem eens die 
Stem trots oor berg en dal laat dreun. Maar nou kom die woorde 
“nkosi sikelele” vanuit skoolsaal en pawiljoen so obseen en die 
seën word weggeneem en ‘n reënboognasie sit met ‘n reuse groot 
probleem. 

Waar is al die jare heen en waarom staan die Boervolk so gehaat, 
eensaam en alleen. Met moord op moord in hulle midde waaroor 
hulle stilweg maar net kan ween want niemand luister na hul 
noodroep en Den Haag noem dit net ‘n onnodige geteem en so 
staan die Boervolk steeds heeltemal alleen met ‘n baie groot 
probleem. 

Waar is al die jare heen; in Pelindaba, Sasol, Onderstepoort 
ensovoorts was die Boer intellektueel so ryklik tot almal se 
voorspoed deur God wyd geseën. In die silos het die graan 
van seisoen tot seisoen net neergereën maar deur die 
sprinkaanplaag word alles nou van almal weggeneem en 
geheel die Afrika kontinent sit binnekort met ‘n baie groot 
probleem. 

Waar is al die jare heen, met lank gelede reeds die ossewa se 
sterwende kreun, ja, in ‘n verlede waar Voortrekkerlaers nog op 
mekaar se hulp kon steun maar nou is hul nageslag van God en 
mekaar totaal vervreem en alles spoed nou na die einde van die 
tydvak heen en nie net die Boervolk maar geheel ‘n reënboognasie 
sit met ‘n enorme groot probleem. 


Revelation 2185
Gone in estrangement. 
Saturday 20 December 2014  08:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Where did all the years go, with so many tears wept in so much 
sorrow. Yes, with mankind now completely estranged from God, 
Truth is now only another cheap lie and nowhere is there still 
something concrete to lean on and so the entire world is now 
confronted by a very big problem. 

Where did all the years go, with the ox-wagon’s creaking and also 
the white troop’s once terrifying marching-thunder disappearing 
over mountain and valley, because through the yes-vote 
everything holy was taken from us and so the Boer nation is now 
confronted by a very big problem.   

Where did all the years go, seasons drenched by God’s blessing, 
His Love that once just rained onto His chosen nation. But against 
Him their hearts were fossilized stone-hard, while they only 
wanted to take and take more of the matter and now the entire 
South Africa is confronted by a very big problem.   

Where did all the years go, with a flying four-color flag and then 
an orange, white and blue flag taken from us. Out of the blue of 
our mountains, from of the depth of our sea, so our volk-voice 
once proudly let the Stem roar over mountain and valley. But 
now the words “nkosi sikelele” come so obscenely from school 
hall and grandstand and the blessing is taken away and a rainbow 
nation is sitting with a gigantic problem.    

Where did all the years go and why is the Boer nation so hated, 
lonely and alone. With murder upon murder in their midst over 
which they can only quietly weep because nobody listens to their 
distress call and Den Haag calls it only an unnecessary whining 
and so the Boer nation is still standing completely alone with a 
very big problem. 

Where did all the years go; in Pelindaba, Sasol, Onderstepoort 
etcetera the Boer was intellectually so richly blessed - to 
everyone’s prosperity. Into the silos the corn rained from season 
to season but through the grasshopper plague everything is now 
taken from everyone and the entire Africa continent soon sits with 
a very big problem.  

Where did all the years go, with long ago the ox-wagon’s dying 
creaking, yes in a past where Voortrekker lagers could still depend 
on help from each other but now their offspring is totally 
estranged from God and each other and everything now speeds to 
the end of the period and not only the Boer nation but an entire 
rainbow nation is sitting with an enormous problem.  


Openbaring 2186 
‘n Imposante Rus
Sondag 21 Desember 2014  15:30
  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In 'n visioen verskyn daar ‘n imposante Rus en hy roep: Kyk, in 
‘n wêreld so houtgerus kom daar binnekort groot onrus en daar 
is niemand wat die vure gaan kan blus. Hy roep spottend uit, kyk, 
daar staan ‘n boepens pous en op sy kop rus ‘n spierwit mus, ja, 
in die vorm van ‘n oopbek vis. Om sy nek hang daar as ‘n das ‘n 
galgtou lus en voordat hy nog mooi kan wis rus ook hy kort voor 
lank in sy dennehout kis. Sy siel sal in die diepte van die ewige 
afgrond nooit kan rus, want Edom se bloed het gemeng met dié 
van Kain Kanaän Kus. 

Ja, die Rus roep neerhalend; pous en biskop hou tevergeefs hulle 
skynheilige mis, want bykans almal weet reeds- satan manifesteer 
lankal as net die humanis en teenoor God se Waardes en Ordes is 
hy die grootste afbrekende kritikus. 

In die visioen verskyn daar nou ‘n muur van baie digte mis en 
daarin weer ‘n geheimsinnige nis. Binne die nis staan geskryf; 
Amerika voel oor sy eie krag grootmeneer en heeltemal te 
houtgerus, want kyk, Isis kom met onverwagse lis en dit 
veroorsaak ‘n groot krisis. Maar die dodelikste soldaat bly 
steeds die dodelikste klein virus en hy spot met sy vyand, 
die heel beste medikus. 

Die imposante Rus roep luid: Kyk, ek is alles behalwe ‘n liberalis 
en sal nie een oomblik rus voordat Amerika se beeld van vryheid 
plat op haar Vrymesselaars gesig op die oseaan se bodem sal rus. 


Revelation 2186
An Imposing Russian.
Sunday 22 December 2014  15:30
  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In a vision an imposing Russian appears and he calls: Behold, in a 
world so unsuspecting there will soon be great unrest and there is 
nobody who will be able to extinguish the fire. He calls mockingly, 
behold there is a potbelly pope and on his head rests a snow-
white headpiece, yes in the form of an open-mouthed fish. Around 
his neck a tie hangs in a hangman’s noose and before he knew he 
soon will rest in his pine-wood coffin. His soul will never be able to 
rest in the depth of the eternal abyss, because Edom’s blood has 
mixed with the blood of Cain Canaan Cush.      

Yes, disparagingly the Russian calls; pope and bishop is holding 
their pretentious mass in vain, because almost everyone already 
knows – satan only manifests as the humanitarian and towards 
God’s Values and Order he is the biggest destructive critic.  

In the vision a wall of very thick fog now appears and in it a very 
secretive cove. Inside the cove it is written: America feels very 
big shot and far too unsuspecting, because look, Isis comes with 
unexpected cunning and it causes a big crisis. But the most 
deadly soldier still stays the most deadly little virus and he mocks 
his enemy, the very best physician.   

The imposing Russian calls loudly: Look, I am everything but a 
liberalist and will not rest for one moment until America’s image 
of freedom rests flat on her Freemason face at the bottom of the 
ocean. 


Openbaring 2187 
Die ego-bootjie. 
Maandag 29 Desember 2014  16:10
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ waarom sal die reeds kwynende lamp nog langer skyn en 
waarom sal die Oordeel nog versuim. Met die laaste lig wat in 
die duisternis verdwyn en al wat oorbly is net die pyn van die 
pêrels voor die swyn, want met klippe van venyn was elke 
gestuurde boodskapper nog altyd sekuur uit die weg geruim. 
Op die heel hoogste wêreldkruin skyn selfvoldaan elke miswolk 
afgeteken teen sy eie illusie-skuim. Met die menslike trots en 
hoogmoed ver bokant God se Troon in ‘n selfverheffende reguit 
lyn terwyl die Goeie Gees bedroef stil-stil in die mens wegkwyn. 

Op 'n ego-bootjie waarin die eie-ek selfvoldaan rond vaar, ja, 
na nog ‘n leë jaar waar die vlees net nog en nog materie op 
wil gaar, met menig siel wat sonder hoop of geestes-toekoms 
na niks en nêrens staar. So het die kosbaar lewe dit nou by die 
dood loop skaar, want tydens die toets in die materiële dimensie 
had die mens teen die ewige binding geen beswaar. So tokkel die 
kringloop van die lewe van geslag tot geslag eentonig voort op 
net een snaar en daarom is dit net die Goddelike Verseëling wat 
die uitverkorenes van die ewige verderf gaan spaar. 


Revelation 2187
The ego-boat. 

Monday 29 December 2014  16:10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oh why should the already diminishing lamp shine any longer 
and why should Judgment wait any longer. With the last light 
disappearing into the darkness and all that is left is only the 
pain of pearls cast before the swine, because every messenger 
that was sent, was always accurately taken out by stones of 
malice. On the highest world summit every fog-cloud shines 
self-complacent edged against its own illusion-foam. With 
human proudness and haughtiness far above God’s Throne 
in a self-exaltation straight line while the saddened Good 
Spirit quietly withers away inside man.        

On an ego-boat in which the self is sailing around self-complacent, 
yes, after another empty year where the flesh only wants to gather 
more and more matter, with many-a-soul staring into nothing and 
nowhere without hope or spiritual-future. So the precious life has 
now joined death, because during the test in the material 
dimension man had no objection against the eternal bondage. 
So the circle of life monotonously strums on just one string from 
generation to generation and therefore it is only the Godly Sealing 
that will save the chosen ones from eternal perdition.   


Openbaring 2188 
Die Nuwejaar wysie.
 
Woensdag 31 Desember 2014  08:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Op die wysie van ‘n eensame troebadoer wat opklink saam met 
die Afrika wind en ‘n tortelduif se desperate koer. Ja, in die lied 
van die verlede en die hede wat slegs die hartsnare van die suiwer 
kroniek kan roer. So staan daar in Suid Afrika 'n oorblyfsel steeds 
trots en stoer. In die dimensie van hul D.N.A so oud en oer, ‘n trio, 
in die vorm van ‘n dapper Israeliet, ‘n onverskrokke Wiking en ‘n 
vasberade Boer. In die laaste groot slag wat voorlê, wie van die 
drie gaan hul aanvoer, want die slagveld is ‘n bloedige dansvloer 
en die heel laaste dans ‘n wals met die groot hoer. 

In die doodsroggel van die Skoppensboer is dit die konserwatiewe 
waarheid wat die liberale leuen gaan snoer en so begin die Gees 
van Elohim weer die hartsnare van Sy uitverkore volk te roer en 
die materie staan teenoor die gees nou uitgeboer. 

Op die wysie van die wêreld wat nou vinnig na sy einde spoed, 
begin die nuwe jaar van sy begin tot einde deurdrenk van bloed. 
Kyk, oraloor daar teen die rooi hemelgloed heers ‘n verwoestende 
watervloed en die dood lig vir menig begrafnisstoet galant sy 
pikswart hoed. Want wie sou kon weet en wie sou vermoed dat 
soveel grotes ook in hierdie komende jaar sou groet. 

Op die hoer van Babilon se skoot sit haar troetel vark, die Weste en 
sy soen hom liefkosend op sy onrein snoet. Terwyl sy fluister: Hou 
vir verskeie oorlog situasies goeie moed, met haar varkoppasser, 
die pous, wat die skares wuiwend groet, want van Oos tot Wes, van 
Suid tot Noord gaan groot storms woed. Met goud en diamante, ja, 
ook met olie en gas begin die volke mekaar nou te vergoed, want 
die ekonomie is lankal reeds morsdooie goed. So, beskadig nie 
die meel of die suiwer olie, want dit raak onbekostigbare goed. 

Deur steenkool-misbruik raak die atmosfeer nou swart soos roet 
met aardverwarming wat met hernieude weerwraak groet. So 
slinger ‘n engel nou sy skaal, ja, ‘n klip wat as bitter Alsem na sy 
einde spoed en op die see dryf daar weer ‘n vuil donker olie-gloed. 
Vanuit Afrika na globaal vermeerder nou die pes in Ebola besmette 
bloed met ‘n nuwe variëteit wat ook kom woed. 

So, op die Nuwejaar wysie van die Boer in sy trio- die Israeliet, die 
Wiking en die Boer, ja, daar waar ‘n jong Raka bloeddorstig in alle 
rigtings loer terwyl die liberalis hom steeds in selfmoord spekvet 
voer.  


Revelation 2188
The New Year tune.
 
Wednesday 31 December 2014  08:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
On the tune of a lonely troubadour that resounds together with 
the Africa wind and the desperate cooing of a turtledove. Yes, in 
the song of the past and today that can only stir the heartstrings 
of the pure chronicle. So a remnant is standing in South Africa, 
proud and rugged. In the dimension of their DNA so old and 
primeval, a trio in the form of a brave Israelite, a fearless Viking 
and a determined Boer. In the last great battle that lies ahead, 
who of the three will lead them, because the battlefield is a bloody 
dance floor and the very last dance is a waltz with the big whore.   

In the death rattle of the knave of spades it is the conservative 
truth that will silence the liberal lie and so the Spirit of Elohim 
once again begins to stir the heartstrings of His chosen nation 
and matter now stands diminished before the spirit.  

On the tune of the world now speeding to its end, the New year 
begins drenched in blood, from beginning to end. Behold, 
destructive water-floods reign everywhere in the red glow of the 
sky and death gallantly raises its pitch-black hat to many funeral 
processions. Because who could know and who could suspect 
that so many of the great ones would also say goodbye in this 
coming year.

On the lap of the whore of Babylon her pet pig, the West, is sitting 
and she kisses it lovingly on its impure snout. While she whispers: 
Keep good courage for various war situations, with her pig-sitter 
the pope greeting the crowds with a wave of the hand, because 
from East to West, from South to North big storms are going to 
rage. With gold and diamonds, yes, also with oil and gas the 
nations now begin to compensate each other, because the 
economy has been dead for long. So, do not damage the flour 
or the pure oil because it is becoming unaffordable.  

Through the misuse of coal the atmosphere now becomes black 
like soot with global warming greeting in renewed revenge.  So 
an angel now casts his scale, yes a stone that speeds towards 
its end as bitter Absinthe and on the sea a dirty dark oil-glow is 
drifting again. From Africa to global the pestilence now increases 
in Ebola-contaminated blood with a new variety that also come to 
rage.     

So, on the New Year tune of the Boer in his trio – the Israelite, the 
Viking and the Boer, yes there where a young bloodthirsty Raca 
looks in all direction while the liberalist still feeds him fat, in 
suicide.   


Openbaring 2189 
Die Weë van God. 
Woensdag 31 Desember 2014  15:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Ek hoor ‘n stem wat sê: Die tyd het gekom om net weer verby te 
gaan en kyk, daar op die aarde se oppervlak val 'n reuse engeltraan 
sodat ‘n deel van ‘n kontinent daarvan vergaan. Soos nog nooit 
vantevore slinger die aarde nou woes om haar eie wentelbaan 
sodat Venus en Mars verskrik agteruit moet staan. 

Ek hoor die stem wat sê: Daarom sal ‘n erge aardbewing oor die 
aarde gaan en daar is niemand wat die impak van die vloedgolf 
sal verstaan. So, laat die verskillende gelowe mekaar nou vinnig 
begin verslaan, want die tyd het gekom om net weer verby te gaan 
en daar is niemand wat die Weë van God ooit mooi sal kan 
verstaan. 


Revelation 2189
The Ways of God.  

Wednesday 31 December 2014  15:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
I hear a voice saying: Time came only to pass again and look, 
on the earth’s surface a giant angel tear falls so that part of a 
continent perish due to this. Like never before the earth now 
staggers wildly around her own orbit so that Venus and Mars 
must retreat, terrified.  

I hear the voice saying: Therefore a bad earthquake will go across 
the earth and there is nobody that will understand the impact of 
the flood-wave. So, let the different religions now quickly begin 
to slay each other, because the time has come only to pass again 
and there is nobody that can understand the Ways of God well.    


Openbaring 2190 
Tussen soet en bitter…  
Vrydag 2 Januarie 2015  09:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Tussen die soet en bitter bladsye van gister toegevou, geskryf 
op 'n wit keursteen skuil daar ‘n geheim aan net die toekoms 
toevertrou en slegs in die volmaakte weergeboorte sal die 
weergeborene sy ewige heilige naam weer onthou. 

Die lamp brand onrusbarend flou, maar die hoop en geloof word 
behou want in die Arendklou word ‘n olyftak styf vasgehou en 
die pad deur die vlees word ewig nooit deur Elia berou. 

Die Waarheid word uitgejou want die mens besluit self waarvan 
hy hou en daarom sweer hy aan die leuen sy trou en niemand, 
nie eens die apartes toon enige berou, want almal is besig om 
net agter hulle eie begeertes aan te tou.   

So, grys of grou, vir alle onreg word nou ‘n diep graf gegrou en 
die hemel staan diep ontsteld, O’ Boervolk oor jou, want Daniël, 
ja, Migael was aangestel oor jou, maar steeds was die grootste 
gedeelte van hierdie uitverkore volk aan hulself en Elohim uiters 
ontrou. 

So staan daar twee wesens geskei aan weerskante van die 
groot rivier en die water is grys en die lug is grou en dit is net 
YaHWeHshua Self wat die Brug vir ‘n handvol uitverkorenes 
as Reddingsboei vashou. 

Ja, in die bittersoet boek van die verlede en die toekoms is 
die hede besig om in praktyk te ontvou sodat ook Daniël en 
Johannes weer die swakheid van die mens in hulself sowel 
as in die verdrukte volk kan aanskou en beide die kandelare 
brand flou en dit is slegs die Arendklou wat die kosbare 
oorblyfsel Sion, sowel as die olyftakke styf vashou. 


Revelation 2190
Between sweet and bitter…  

Friday 2 January 2015  09:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Folded between the sweet and bitter pages of yesterday, written 
on a white touchstone, is a hidden secret entrusted to the future 
only, and only in the perfect re-birth will the born-again once again 
remembers his eternal holy name.   

The lamp is burning alarmingly weak, but the hope and the faith is 
kept because the olive branch is firmly held in the Eagle-claw and 
the path through the flesh will never ever be regretted by Elijah. 

Truth is mocked because man decides for himself what he likes 
and therefore he swears loyalty to the lie and nobody, not even 
the set-apart ones show any remorse, because everyone is only 
following their own desires.  

So, grey or grizzly, a deep grave is now dug for all injustice and 
the heavens are deeply upset over you, Oh Boer nation because 
Daniel, yes Michael was appointed over you, but still the greatest 
part of this chosen nation was utterly unfaithful to themselves and 
Elohim. 

So two being are standing separated on opposite sides of the 
great river and the water is grey and the sky is grizzly and it is only 
YaHWeHshua Himself who is holding the Bridge for a handful of 
chosen ones as Lifebuoy.   

Yes, in the bittersweet book of the past and the future, the now is 
busy unfolding in practise so that Daniel and John can once again 
behold the weakness of man in themselves as well as in the 
oppressed nation and both candles are burning weak and it is only 
the Eagle-claw that is firmly holding the precious remnant Sion as 
well as the olive branches.        


Openbaring 2191 
Op daardie dag... 
Donderdag 8 Januarie 2015  05:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Waar het die oorsprong van die moderne hedendaagse geloof sy 
ontstaan, want gebore vanuit die groot leuen raak toekomshoop 
nou vêr hiervandaan, ja, in moedverlore nou heeltemal gedaan. 
So, wie is daar wat nog iets van die diepte van die Wysheid regtig 
kan verstaan, want ook die opregte liefde is besig om heeltemal 
te vergaan en al wat oorbly is net die lewe in die dood in 'n illusie 
waan. Met wêreldburgerskap nou globaal oral in sy ontstaan, wyl 
landsgrense en ou volksgewoontes in die immigrasie van ‘n 
eenheids ideaal ‘n een baster velkleur ‘n eenwêreldtaal, ja ‘n 
eenwêreldorde se droom vergaan. Eens was daar so uniek die 
individu, maar nou is daar net eendersdenkende redelose diere 
in die matrix van ‘n wêreld drukgang saam en wee elke rebel wat 
in protes hierteen probeer opstaan. 

So het patriotisme in hedendaagse baster wêreld realisme 
vergaan met bykans nêrens meer ‘n opregte Godvresende vriend 
of kameraad wat by jou staan. So is die altaar van die Apartheid 
nou heeltemal gedaan met die laaste toekomsdrome van die 
verdrukte volk vir hierdie tydvak nou heeltemal vergaan. Wee 
daarom die dag van die Mammon Ateïs in die gedaante van ‘n 
grillerige Westerse pous wat in die land van die Suide op die 
plein van die groot gruwel sal staan. Op daardie dag sal God se 
Woede in Groot Toorn oor die wêreld gaan en alles van die leuen 
sal in die ewige afgrond vergaan. Ja, op daardie dag wanneer die 
ou kaf in die vuuroond van die Waarheid sal vergaan en die jong 
rasegte suiwer koring wuiwend in die Waarheids-wind van Nuwe 
Hoop, Geloof en Liefde, op die Nuwe Altaar van die Nuwe 
Volmaakte Aarde sal staan. 


Revelation 2191
On that day... 
Thursday 8 January 2015  05:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Where did the origins of the modern-day religion come from, 
because born from the big lie, hope for the future is now very 
distant, yes all hope is now completely gone. So, who is there that 
still can really understand something about the depth of Wisdom, 
because the sincere love is also busy perishing completely and all 
that is left is only life in death in an illusion. With world-citizenship 
now global in its origin, while country borders and old nation 
traditions perish in the immigration of a unity-ideal and perish in a 
one-bastard skin color and a one-world language of the one-world-
order’s dream.  Once the individual was so unique, but now there 
are only similar-thinking will-less animals together in the matrix of 
a world crush and woe to each rebel that tries to rise up in protest 
against this.   

So patriotism perished in modern-day bastard world realism with 
almost nowhere a sincere God-fearing friend or comrade standing 
by you. So the altar of the Set-apart is now completely gone with 
the last future-dreams of the oppressed nation now completely 
gone for this period.  Woe therefore the day of the Mammon 
Atheist in the image of a gruesome Western pope who will stand 
on the plain of the big abomination in the land of the South. On 
that day God’s Wrath will go across the world and everything of 
the lie will perish in the eternal abyss. Yes, on that day when the 
old chaff will perish in the furnace of Truth and the young pure-
race corn will stand undulating in the Truth-wind of New Hope, 
Faith and Love, on the New Altar of the New Perfect Earth.     


Openbaring 2192 
Wee die geveinsdes… 
Dinsdag 13 Januarie 2015  05:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In die verdorwe kennis van die bloedbesmeerde boekgeleerdheid 
van die skrifgeleerde fariseër en in die ongelowige filosofieë 
van die Sadduseër stenig elke nuwe geslag nog altyd die 
boodskappers en die profeet en hulle dink hulle wysheid kan 
die omtrek van die Nuwe Altaar, die Nuwe tempel en die Nuwe 
Jerusalem uitmeet, maar die ware weë het hulle heeltemal vergeet. 
Hulle sê: Kom laat ons feesvier, eet en drink, want ons het Woord 
sowel as profeet gedood, ja, namens God opgetree en vir Hom 
probeer dink. 

So, wie woon in die onkunde van sy eie duisternis se skaduwee, 
maar vertrap die heilige grond van die Groen Brandende Bos 
asook die huis van die weduwee. Wie verkrag die geloofwaardigheid 
van die profeet terwyl hulle roem op 'n regverdige kleed. Kyk, daar is 
twee weë, die smalle en die breë, maar die kraai vlieg oor land en die 
meeu oor die see en die wyse gaan hiermee mee maar die dwase sit 
hom daarteen teë. 

So, wee julle geveinsdes wat sê: Ons het geen deel aan die 
bloed van die profeet en ons het geen deel aan die Bloed op die 
folterpaal en aan die Messias se leed terwyl julle jul verlustig aan 
die gestorte bloed van die vermoorde Sagaria en julle geniet die 
smartvolle trane van ‘n moeder, ja, dié van Maria. Daarom het 
die vyeboom nou klaar gebot en die dobbelsteen het geval op ‘n 
wêreld se lot en al wat oorbly is net ‘n eeue oue sataniese wêreld 
plot en dit is nou oorlog, pes en hongersnood met aardbewings 
oor groot gebiede, enorm groot. 

Kyk, daar loop nou twee saam op een weg, maar die pad het 
gevurk en in die groot verdrukking word biljoene gedood en die 
wyse word aangeneem en die dwase verstoot en dit is nou te laat 
om te wil waak, want dit is die tyd van die draak. So het die dief 
stil stil gekom en die verlorenes kom almal om en waarom staan 
die geveinsdes nou so stil en stom, want net die wyse maagde 
het die Bruidegom sien kom. 


Revelation 2192
Woe to the hypocrites… 

Tuesday 13 January 2015  05:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In the wicked knowledge of the blood-smeared book-knowledge 
of the pharisee and in the non-believing philosophies of the 
Sadducee, every generation has always stoned the messengers 
and the prophet and they think their wisdom can measure the 
circumference of the New Altar, the New temple and the New 
Jerusalem, but they have completely forgotten the true ways.  
They say: come let us feast, eat and drink, because we have killed 
the Word as well as the prophet, yes we have acted on behalf of 
God and we have tried to think for him.    

So, who is living in the ignorance of the shade of his own 
darkness, but tramples the holy ground of the Green Burning 
Bush as well as the house of the widow. Who rapes the credibility 
of the prophet while they boast to wear a righteous garment.  
Look, there are two paths, the narrow and the wide, but the crow 
flies over land and the gull over the sea and the wise goes along 
with this but the fool resists this. 

So, woe to you hypocrites who says: We have no share in the 
blood of the prophet and we have no share in the Blood on the 
cross and on the sorrow of the Messiah while you take delight 
in the shed blood of the murdered 
Zechariah and you enjoy the 
sorrowful tears of a mother, yes that of Maria. Therefore the fig 
tree has now finished budding and the dice has fallen on the 
world’s lot and all that was left is only a centuries old satanic 
world plot and now it is war, pestilence, famine with earthquakes 
over large areas, enormously big.        

Behold, two are walking together on one path, but the path has 
forked and in the great oppression billions are killed and the wise 
are accepted and the fools pushed away and it is now too late to 
want to watch, because it is the time of the dragon. So the thief 
came quietly, quietly and the lost ones all perish and why are the 
hypocrites now so quiet and dumbfounded, because only the wise 
maidens saw the Bridegroom coming.   


Openbaring 2193
'n Uittreksel vanuit ‘n brief.
 
14 Januarie 2015  10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Ek aanvaar dat die lewe wat ons op aarde het, ons so moet leef 
soos YaHshua vir ons die voorbeeld was en dit behels die dinge 
wat ons moet oorkom of slaag. En dat dit net die Gees van Vader 
is wat daardie begeerte in ons kan wees om reg te leef? Want die 
volmaakte Liefde kom net van Hom af.

Wat maak my 'n kind van Vader? Ek skryf soos ek dit sien; help 
my asseblief reg. Adam en sy afstammelinge is die kinders en 
erfgename. Die Adamiet het die Gees van Vader en het daarom 
die begeerte om te wees soos Sy Voorbeeld, naamlik YaHshua. 
Omdat ons geneig is om in ons menslik swakheid te struikel was 
Elohim ons Genadig en stuur daarom vir ons die Verlosser en 
daarom is ons weg na die Ewigheid saam met Vader deur Hom. In 
Vader se Orde is daar 'n plek vir die Adamiet soos Sy aanvanklike 
plan was met die Skepping. Sou ek daarom in my aardse lewe 'n 
sekere vlak van kindskap kan bereik? Is daar sulke vlakke? Kom 
Adam weer terug na die aarde om te poog om te verbeter op sy 
vorige lewe? 

Dit gaan nou oor die Engele wat aarde toe kom om Sy kinders te 
kan word. Ek aanvaar dat nadat Vader vir Adam geskep het en die 
Engele die wonder en die moontlikhede daarvan ingesien dat hulle 
ook begeer het om vir kindskap nader te staan. Om dit egter te kon 
bereik moes hulle ook ‘n aardse (vleeslike) lewe met sy toetse kom 
deurstaan.

Verstaan ek dan reg dat die mense op aarde vanuit Adam of die 
Engele afkomstig is. Bestaan hierdie engele (mense) dan ook uit 
liggaam, siel en Gees? Met dieselfde begeerte om soos YaHshua 
te leef en Hom te kies as hul weg na Vader. En as hulle sou faal en 
sterf, sou hulle weer moet terugkom en wat van hul siel? Is dit 
weer dieselfde siel?

En na die mens se dood, gaan die Gees weer na Vader, want dit 
is afkomstig van Vader en rus die siel in die aarde tot die 
opstanding? Is dit waar dat ons vasgevang bly in ons eie sonde. 
Kom die siel en Gees weer bymekaar? Is dit waarom ons stry om 
in hierdie lewe te bly ten spyte van die kastyding?

So, ek wonder oor wat die verskil op aarde is tussen Adam soos 
Vader ons gemaak het as Sy Kinders en die Engele wat aarde toe 
kom. Dis so moeilik om dit alles te verwoord en te probeer verduidelik. 

Antwoord:
Nie alle afstammelinge van Adam is noodwendig kinders van 
Elohim nie, maar slegs die wat volgens die orde van die volmaakte 
kronieke raseg en suiwer gebly het en wat Sy Groot Genade deur 
Sy Uitverkiesing (Hy kan kies wie Hy wil) te beurt geval het en nou 
deur hulle vrye wil self die keuse maak om Sy Sewe Volmaakte 
Geeste hulle eie te maak en hierna ernstig te poog om slegs Sy Wil 
uit te leef asof dit hulle eie is. 

Nadat Vader (Die Groot Ek Is) Sy Skepping hier op aarde voleindig 
het, het Hy gesê: Kom laat ons dit alles afrond met ‘n afbeelding 
van Myself, ja, met in die kleine daarin ook al My potensiaal. Die 
liggaam van Adam is vanuit die grondstowwe van hierdie planeet 
geneem ( daarom sal slegs die liggaam as stof na die aarde 
terugkeer), sy siel is vanuit die D.N.A van geheel die skepping 
geneem en daarna het Elohim Sy eie Gees tot lewe in Adam 
geblaas. Omdat Adam in sy swakheid, naamlik sy eie krag gefaal 
het en ons daardie selfde swak eienskap in ons dra, het Elohim 
ons tegemoet gekom en Self die Volmaakte Voorbeeld as mens 
kom demonstreer. In alles is daar verskillende vlakke van 
ontwikkeling, want alles en almal het sy eie tyd. 

Wat Adam betref het YaHWesHua deur sy Verlossingsdood die 
dood en hel (binding) oorwin en Hy het ook daardie bindings- 
dimensie tot Verlossing van die ontslapenes deurdring en die 
Adamiet van die voortyd (voor God se menswording) was huistoe,
ja, terug na die Paradys (volmaakte toestand) gebring en hoef 
daarom nie ( op die uitsondering van die profetiese orde na) 
weer deur die pad van die vlees te kom nie. 

Wat die engele betref is dit soos wat daar tereg geskryf staan; 
'wat is ‘n engel teenoor ‘n mens' bedoelende dat dit baie beter 
is om ‘n onafhanklike self denkende kind van God, eerder as 
om ‘n volmaakte dienaar (uitvoerende gedagte van God) te wees 
en daarom het baie van veral die mees hoogsontwikkelde engele 
die begeerte om veel eerder kinders van God genoem te word en 
moet daarom, toegerus met ‘n vrye wil, die pad van die swak vlees 
met sy vele teenpole kom deurkruis om so die Groot Verlossings 
in die weergeboorte te beurt te val. Almal vanuit die suiwer kroniek 
is net soos Vader Self ‘n volledige wese en kan slegs die Gees 
deur eie keuse of die onvergeeflike sonde naamlik verbastering 
verbeur. Sou die Adamiet daarom steeds in sy eie sowel as sy 
erfsonde sterf sal hy/sy die geleentheid gegun word om in volgende 
dimensies tot hulle volle potensiaal as Godskinders te ontwikkel. 


Revelation 2193
Answer to a letter.

14 January 2015  10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Not all offspring from Adam are necessarily children of Elohim, 
but only those who stayed pure- bred according to the order of the 
perfect chronicles and who were chosen by Him through His Great 
Mercy (He can choose whoever He wants) and now through their 
own free will choose to make His Seven Perfect Spirits their own 
and then seriously strive to only do His will as if it is their own.      

When Father (The Great I Am) completed His Creation here on 
earth, He said: Let us put the final touch to all this with an image 
of Myself, yes, with all My potential in the smallness thereof. The 
body of Adam was taken from the elements of this planet 
(therefore only the body will return to this earth as dust), his soul 
was taken from the DNA of the entire creation and then Elohim 
blew His own Spirit into Adam, unto life. Because Adam has failed 
in his weakness, namely his own power and because we carry that 
same weakness in ourselves, Elohim Himself came to our rescue 
and He came to demonstrate die Perfect Example as human. In 
everything there are different levels of development, because 
everything and everyone have their own time.  

Concerning Adam, through his Salvation Death YaHWeHshua 
has conquered death and hell (binding) and through this He also 
penetrated that binding-dimension to the Salvation of the dead 
and the Adamite of the early times (before God became human) 
and they were taken home, yes, back to Paradise (perfect state) 
and therefore  they do not (except for the prophetic order) have 
to walk the path of the flesh again.  

Regarding the angels, it is as it is justly written; ‘what is an angel 
in comparison with a human’ meaning that it is much better to be 
an independent, self-thinking child of God, rather than being a 
perfect servant (performing thought of God) and therefore many 
of especially the highest developed angels have the desire to 
much rather be called the children of God and therefore, equipped 
with a free will, they come to travel the path of the weak flesh with 
its many anti-poles in order to receive the Great Salvation in 
rebirth. Everyone from the pure chronicle is just like Father 
Himself a complete being and can only forfeit the Spirit by own 
choice or by the unforgivable sin of bastardisation. Should the 
Adamite die in his own as well as his original sin he/she will be 
given the opportunity to develop in next dimensions to their full 
potential as children of God.          


Openbaring 2194 
Onversadigbare misbruik. 
Sondag 18 Januarie 2015  06:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
‘n Boodskapper begin saggies fluit en tien engele antwoord 
hard en luid: Kyk, daar word nou deur die hemel vas besluit 
en in ‘n kortstondige Goddelike Stilte word die toegang van 
en na die hemel vir almal toegesluit. Die magtiges van die 
aarde het mos gedink dat hulle God maklik kan onderkruip 
en fnuik en hulle vul toe van die oggend tot die aand hul 
afgod Mammon se onversadigbare buik en die hoer van 
Babilon stuur van Wes na Oos, van Suid na Noord, ja, oral 
oor die wêreld heen haar handel-skuit en so versamel sy 
oor die wêreld heen al haar buit. In elke Dollar, Pond, Euro, 
Roebel, Yen en elke ander duit verhandel sy elke produk, 
ook haard, huis en huid sodat geheel die aarde daarvan 
begin verrot en ruik. Mammon vryf welbehaaglik oor sy 
enorme buik, hy breek ‘n reuse wind op en dit ruik na 
verbruik en nogmaals net verbruik en die aarde sterf in 
al haar natuurlike bos, woud, boom en struik en al wat 
oorbly is net die dinamiet klapgeluid van myn op myn 
in vreeslike misbruik. 

So begin ‘n boodskapper saggies onheilspellend fluit en tien 
engele kondig hul boodskap aan, hard en luid. Na die Groot 
Goddelike Stilte open daar nou in Hades ‘n ruit, ja, ‘n pikswart 
luik en die hel ledig daardeur oor die aarde heen die volle inhoud 
van haar bose buik. So val daar ‘n skaal, ‘n oordeelskruik, en dit 
oor ‘n verlore mensdom se onversadigbare verbruik in misbruik. 
Mammon het nou sy enkels van klei en yster heeltemal verstuit 
en Babilon se beeld stort neer en die wêreldbanke se kluis word 
inderhaas vir al die volke toegesluit. Ook die Vatikaan omarm 
nou desperaat sy eeue oue lange buit, terwyl al wat leef en beef 
links en reg begin te muit en oraloor hang die reuk van swael 
en kruit en daar is niemand meer wat die vinnige naderende 
einde kan keer of stuit. 

‘n Boodskapper begin saggies vreesaanjaend fluit en tien engele 
antwoord daarop hard en luid en hulle sê in een stem: Daar is nou 
vas besluit en so laat val elke engel nou sy skaal, ja, sy oordeels 
kruik en een van hulle slinger na die aarde ‘n verwoestende kluit 
sodat die wurm van die dood oraloor begin opduik en niemand 
kan die Oordeel stuit. Eenkant en alleen staan die hoer Babilon 
wat droewig ween en huil, so, waar sal al die grotes van die aarde 
nou kan skuil, want die Vuur van vergelding vernietig alles onrein 
en vuil. 


Revelation 2194
Insatiable misuse. 
Sunday 18 January 2015  06:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
A messenger begins to whistle softly and ten angels answer 
loudly: Look, it is firmly decided in heaven and in a short-lived 
Godly Silence the entrance to and from heaven is locked to all. 
The mighty ones of the earth have thought that they can easily 
fool and thwart God and from morning until night they filled the 
insatiable belly of their idol Mammon and the whore of Babylon 
sends her trade-ships from West to East, from South to North, 
yes everywhere across the world and so she gathered all her 
booty. In every Dollar, Pound, Euro, Roebel, Yen and all other 
monetary units she traded every product, every house and home 
and skin so that the entire earth begins to rot and smell of this. 
Mammon caresses his enormous belly contentedly, he belches a 
giant belch and it smells of consume and consume again and the 
earth dies in all her natural forests, trees and plants and all that is 
left is only the dynamite-bang of mine upon mine in terrible 
misuse.   

So a messenger begins to whistle ominously and ten angels 
announce their message loudly. After the Great Godly Silence 
a window opens in Hades, yes a pitch black shutter and through 
it hell empties the full contents of its evil belly onto the earth. So 
a judgment scale falls over a lost mankind’s insatiable consume 
in misuse. Mammon has now sprained his ankles of clay and iron 
completely and Babylon’s image collapses and the world-bank’s 
vault is hastily locked to all the nations. The Vatican too now 
desperately embraces its centuries’ old booty, while all that live 
begins to rebel left and right and everywhere the smell of 
brimstone and gunpowder is hanging and there is nobody who 
can stop or check the quickly approaching end.  

A messenger begins to whistle softly and terrifying and ten angels 
answer loudly on this and they say in one voice: It is now firmly 
decided and so every angel now drops his scale, yes his judgment 
bowl and one of them throws a destructive clod towards earth so 
that the worm of death appears everywhere and nobody can stop 
the Judgment. On one side and alone the whore Babylon stands 
weeping and crying sadly, so where will all the great ones of the 
earth now be able to take refuge, because the Fire of retribution 
destroys everything impure and dirty.            


Openbaring 2195 
Weer ‘n Stilte…
Vrydag 23 Januarie 2015  07:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In die mees Onbaatsugtige Prys eens op die Golgota 
folterpaal met Goddelike Bloed betaal, het daar in ‘n 
globale sonsverduistering ‘n Goddelike Stilte op geheel 
die planeet aarde neer kom daal en ‘n Onbegryplike Liefde 
vir swak sondaars het geheel die ewigheid deurstraal en 
die hemel was verruk oor Elohim's kinders nou toegerus 
met soveel Goddelike potensiaal.  

So kom daar weer ‘n Stilte, ja, in die swye van verbaal met 
nêrens meer die bar klank van menslike ego taal. In hierdie 
Stilte wat gaan neerdaal met net die Goddelike Vrede wat die 
kind van God sal omstraal ‘wyl die Liefde kieskeurig Sy keuse, 
ja, Sy persoonlike eiendom sal kom haal. So is dit God Self 
wat in Sy wederkoms in die weergeboorte van Sy uitverkorenes 
kom neerdaal. En soos spierwit duiwe wat swewend vanuit die 
hemel na benede sal daal ‘wyl die Wysheid Sion soos kristalhelder 
liggolwe sal deurstraal om die nuwe priesters vir die Melgisedek 
Orde te kom haal, ja, vir die ewigheid se Lieflike, Verruklike Liefde- 
en Wysheids Katedraal. 


Revelation 2195
Again a Silence…

Friday 23 January 2015  07:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In the most Unselfish Price paid in blood on Golgotha’s cross with 
Godly blood, in a global solar eclipse a Godly Silence descended 
on the entire planet earth and an Incomprehensible Love for weak 
sinners irradiated eternity and the heavens was enraptured by 
Elohim’s children, now equipped with so much Godly potential.     

So a Silence comes again, yes in the verbal muteness with 
nowhere the gruff sound of human ego- language. In this Silence 
that will descend with only Godly Peace that will surround the 
child of God while Love will selectively come and fetch His choice, 
yes His personal property. So it is God Himself that will come and 
descend in the re-birth of His chosen ones. And like soaring snow-
white doves that will descend from heaven to below while Wisdom 
will irradiate Sion like crystal clear light beams to come and get 
the new priests for the Melchizedek Order, yes for eternity’s 
Lovely, Enraptured Love – and Wisdom Cathedral.     


Openbaring 2196 
Die hoogmoed.
  
Maandag 26 Januarie 2015  07:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar is iets wat dringend moet sterf en die Sewe Geeste poog 
om dit te vertrap en te verskeur sodat die mens die ewige lewe 
nie sal verbeur. Maar ondanks God se Wil beur die ongedierte 
steeds voort in sy ego terreur en die hoogmoed weier om te 
sterf en te verweer, want dit is die wêreld se aansien en eer. Ja, 
daar waar die mens homself so hoogmoedig, as beter bokant 
ander wil eer. So kyk die Leviatan van haar afskuwelike hoogte, 
ja, vanuit haar walglike sfeer altyd op God se ander skepsele 
neer, want die hoogmoed laat haar altyd deur net haar eie ek 
asook die materie motiveer. Die hoogmoed hou baie daarvan 
dat ander altyd na haar moet opkyk en haar eer en daarom laat 
sy haar ook nooit deur die Gees van die ware Nederigheid iets 
leer terwyl sy in ongekende magheb alles om haar net wil trotseer, 
kontroleer en beheer. 

Van voor die grondlegging, nog voordat Elohim die aarde sou 
formeer, het twee-derde hemelwesens oor die hoogmoedsval 
van ‘n derde van hulle broers bitter geween en treur, want vanuit 
'n selfverheffende waan het satan deur middel van hulle, Elohim 
trots getrotseer en daarom het die blink môrester van haar 
hoogmoeds hoogte geval en sy het haar plek in die vergadering 
van die hemel heeltemal verbeur. Van daardie dag af reën daardie 
hoogmoed in vryval deur die ewigheid na die kleine aarde, ja, tot 
in die harte van die al die trotsaards neer en hulle laat hulle deur 
al die eeue heen deur niks of niemand stuit of keer ‘wyl daardie 
hoogmoed maar net weer na nuwe hoogtes van aansien en 
magheb beur. Maar dit is maar net weer die hoogmoed se eie 
val wat haar na die binding van die diepste diepte van die hel toe 
sleur, want die ongedierte, hoogmoed, word wel altyd op die een 
of ander tyd deur DIE SEWE GEESTE van ELOHIM gedood, vertrap 
en verskeur en al wat oorbly is net die ware nederige Godskinders 
wat oor verlore broers en susters treur.


Revelation 2196
Haughtiness.
  
Monday 26 January 2015  07:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
There is something that must urgently die and the Seven Spirits 
try to trample and rip it up so that man will not forfeit eternal life. 
But despite God’s Will the beast still forces on in its ego-terror and 
haughtiness refuses to die and wear out, because it is the world’s 
prestige and honour. Yes, there where man want to honour himself 
so haughtily as better that others. So the Leviathan looks down 
from her abominable height, yes from her loathsome sphere she 
always look down on God’s other creatures because haughtiness 
only allows herself to be motivated by her own self as well as 
matter.  Haughtiness likes it very much when others look up to her 
and honour her and therefore she does not ever allow the Spirit of 
true Humility to teach her something while she only wants to defy 
and regulate and control everything around her in unprecedented 
megalomania.    

Since before the foundation, before Elohim would form the earth, 
two-thirds of heaven-beings had bitterly weep and mourn over the 
haughtiness-fall of a third of their brothers, because from a self-
exalted delusion satan had, through them, proudly defied Elohim 
and therefore the shiny morning star fell from her haughtiness-
height and she has completely forfeited her place in the gathering 
of heaven.  Since that day haughtiness has rained in freefall 
through eternity onto the little earth, yes, into the hearts of all the 
proud people and they did not allow themselves to be checked or 
stopped by anything or anyone through all the centuries while that 
haughtiness only strive to new heights of prestige and 
megalomania.          

But once again it is only haughtiness’s own fall that pulls her into 
the binding of the deepest hell because the beast, haughtiness, 
will indeed some or other time be killed, trampled and ripped up by 
THE SEVEN SPIRITS of ELOHIM and all that is left is only the true 
humble children of God weeping over lost brothers and sisters.     


Openbaring 2197 
‘n Droomvisioen.  
Woensdag nag 28 Januarie 2015 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In ‘n droomvisioen verskyn daar in die hemelruim sterre 
gegroepeer in ‘n perfekte bok kop waarvan die horings baie 
lank is. Om hierdie sterre patroon verskyn daar 'n helder pers 
lig sirkel en ‘n stem sê: satan het deur middel van die nuwe 
wêreldorde sy kortstondige maar dodelike toppunt bereik. 
Daarom raak dit nou tyd vir die uitverkorenes wat regtig wil, 
om hulle ou mens te kruisig, en met alles tot hulle beskikking 
na hulle Ewige Redding uit te reik, want die tyd wat nou is soos 
wat daar nog nooit was nie, het baie naby gekom. 


Revelation 2197
A dream vision.  

Wednesday night 28 January 2015 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
In a dream vision, stars appear in the sky, grouped in a perfect 
goat head of which the horns are very long. Around this star 
patters a bright purple light circle appears and a voice says: by 
means of the new world order satan has reached his short-lived 
but deadly peak. Therefore it now becomes time for the chosen 
ones who really want to, to crucify their old self and strive for their 
Eternal Salvation with everything they have, because the time 
which is now, like there has never been before, has come very 
near.        


Openbaring 2198 
Die branders van die tyd.
  
Donderdag 29 Januarie 2015  08:30   
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
‘Wyl die eindelose branders van die tyd oor die kom en gaan 
van geslagte druis en die ratwerk van die kosmos horlosie tik-tok
tik-tok die laaste sekondes van nog ‘n tydgleuf toewuif. Daar lig 
die hoer van Babilon nou in haar kortstondige heerskappy haar 
fees-kelk, gevul met bloedrooi vonkelwyn, wat afskuwelik in onreg 
borrel en bruis. Teenoor haar, lig ook die Oordeel nou vasberade 
Sy Vuis en kyk, Sy skale val en die groot leuen lê binnekort 
verwoes en vergruis. Met satan nou vir ‘n duisend jaar minagtend 
in sy binding eenkant toe geskuif en al die nuttelose kaf verdwyn 
in die vernietigende Oordeel-wind met ‘n baie groot gedruis. 

Terwyl die eindelose branders van die tyd oor die kom en gaan 
van geslagte heen druis, met die kosmos horlosie wat tik-tok 
tik-tok die laaste sekondes van nog ‘n tydvak toewuif ‘wyl die 
weergeborenes hulself by die Fontein van Wysheid vol drink, 
hul fees beker tot oorlopens met Vrede vol geskink. Daar waar 
hulle al huppelend soos vrolike kinders oor Velde van Liefde 
rond rinkink terwyl die Soet Ewige Liefde hulle verwelkomend 
nader wink om saam met Hom in ‘n Koel Bries te wandel onder 
‘n skouspel van sonne wat soos helder sterre vonkel en blink, 
ja, daar waar honderd-vier-en-veertigduisend stemme Sy Nuwe 
Lied oorwinnend deur al Sy heelalle sal laat opklink. 


Revelation 2198
The waves of time.
  
Thursday 29 January 2015  08:30   
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
While the endless waves of time have roared through the coming 
and going of generations and the clockworks of the cosmic clock 
tick-tocks, tick-tocks the last seconds of another time-period. 
There the whore of Babylon is raising her feast-cup in her short-
lived reign, filled with blood-red bubbly wine, ghastly bubbling 
with injustice. Opposite her Judgment now also raises His Fist 
determined and look, His scales fall and the big lie soon lies 
destroyed and crushed. With satan now contemptuously pushed 
away in binding to one side and all the useless chaff disappears 
in the destructive Judgment-wind with a very big roar.           

While the endless waves of time roars through the coming and 
going of generations, with the cosmic clock that tick-tocks, tick-
tocks waves the last seconds of another time period good-bye 
while the born-again drink themselves full from the Fountain of 
Wisdom, their feast cups overflowing with Peace. There where 
they frisk around like joyous children on Fields of Love while the 
Sweet Eternal Love welcomes and beckons them closer, to walk 
with Him in a Cool Breeze under a spectacle of suns that flicker 
and shine like bright stars, yes, there where hundred-and-forty-
four-thousand voices will resound His New Song victoriously 
through all His universes.         


Openbaring 2199 'n gesig. 
Maandag 2 Februarie 2015  oggend.
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In ‘n skielik en onverwagse gesig sien ek vrugtebome met op 
die grond daaronder pragtige ryp gesonde vrugte wat oor groot 
gebiede in vermorsing versprei lê. Ek verwonder my hieroor en 
duidelik kom die volgende woorde deur my gees. Dit is die verlore 
vrug van arbeid van ‘n hoogs ontwikkelde mensdom en globaal 
kom daar groot werkloosheid. 


Revelation 2199 
A vision. 
Monday 2 February 2015  morning.

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In a sudden and unexpected vision I see fruit trees and on the 
ground underneath it beautiful ripe and healthy fruit are lying 
wasted, spread across large areas. I am astonished by this and 
then the following words come clearly through my spirit. It is the 
lost fruit of labor of a highly developed mankind and globally there 
will be great unemployment. 


Openbaring 2200 
'n Klein edel oes.
  
Donderdag 5 Februarie 2015  07:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
'n Klein edel oes staan klaar gereed vars van die land afgehaal en 
die naderende nag is vinnig besig om neer te daal. Die arbeiders 
staan nader, want hulle word nou hulle loon betaal. So, wie kom 
die edel oes na die plek van veiligheid haal. Die bloed maan se 
rooi lig is koud en skraal en die daglig in ‘n sonsverduistering 
van lugbesoedeling so skemer en vaal. Die hoer van Babilon 
baai in die lig hiervan heeltemal ontbloot en kaal terwyl ‘n 
verwoestende sikloon van die aarde na die hemelruim spiraal. 

In globale resessie leef die Weste vir oulaas uiters rojaal, maar 
in die komende depressie raak alles uitgedien en fataal. So klink 
daar nou globaal ‘n helse kabaal en ‘n oorlogs verklaring word 
inderhaas in alle wêreld tale vertaal. In skandaal op skandaal 
verloor al tien konings nou al hulle vernuf en potensiaal, maar 
hulle heers steeds emosioneel deur die wêreldraad van kerke, 
die vatikaan, ja, deur Baäl en hulle woordeskat bly steeds in 
leuen taal so rojaal. Ja, hulle heers deur die media wêreldwyd 
verbaal en die mensdom staan vasgevang in hierdie skyn matrix 
verhaal en dit is waar satan sy massas vir hel en Hades haan 
kom haal en die Phoenix sal ewig nooit weer ‘n tweede kans uit 
sy as kan haal. 

Die heiliges ween en vra: Waarom staan God in hierdie tyd 
oënskynlik so koud en neutraal, want die klein edel oes staan 
klaar gereed van die land vir Hom afgehaal. So, waar bly die 
Koper met Sy Skaal, want die nag is nou baie vinnig besig om 
neer te daal. So roep daar ‘n stem: Kyk, Hy kom haastig en in 
Sy Spoed laat val Hy Sy skaal en die loon van die eindtyd 
arbeiders daarin, val op die aarde en dit is tyd vir die wêreld 
om vir al sy misstappe en sy misoes te betaal. So beweeg 
die Oordeel nou van land tot land en daar is niemand vanuit 
die wêreld wat hulle teen die Woede van God kan staal. 


Revelation 2200
A small noble harvest.
  
Thursday 5 February 2015  07:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
A small noble harvest is standing ready, freshly taken from 
the land and the approaching night is descending quickly. The 
laborers are standing closer because they are now paid their 
wages. So, who is going to take the pure harvest to the place 
of safety. The blood-moon’s red light is cold and thin and in 
solar eclipse the daylight is so dusky and grey due to air 
pollution The whore of Babylon bathes in the light thereof, 
completely stripped and naked while a devastating cyclone 
spirals from earth to heaven.      


In global recession the West is living utterly royal for the last 
time, but in the coming depression everything is becoming 
worn-out and fatal.  So globally a hellish racket resounds and 
a declaration of war is hastily translated into all world languages. 
In scandal upon scandal all ten kings lose all their ingenuity and 
potential, but they still reign emotionally through the world council 
of churches, the Vatican, yes through Baal and their vocabulary is 
still so full of lies. Yes verbally they reign worldwide through the 
media and mankind is caught up in this pretense matrix tale and it 
is where satan come to get his mass for hell and Hades and the 
Phoenix will never again be able to get a second chance from its 
ashes.      

The holy ones weep and ask: Why is God ostensibly standing so 
cold and neutral in these times, because the small noble harvest 
is already standing ready, taken from the land for Him. So, where 
is the Buyer with His Scale, because night is now descending very 
fast. So a voice calls: Behold, He is coming hastily and in His 
Speed He let His scale fall and the wages of the end-time laborers 
therein falls on the earth and it is time for the world to pay for all 
its misdeeds and bad harvest. So Judgment now moves from 
country to country and there is nobody from the world who can 
steel themselves against the Anger of God.