.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaringe 2101 
Vir jóú Francis…
 
Saterdag 24 Mei 2014 01:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Kyk, die wêreldgemeentes dwaal blind daar rond in digte mis, so, 
hierdie is vir jou, Francis, die groot vals profeet, die werker van 
die antichris, ja, jou valse pasifis. Uit die mond van ‘n fascis en 
uit die geestes breinkrag van die grootste rassis kom daar ‘n 
vloekspreuk van ‘n rebel, ja, ‘n fanatikus en dit lui: Kyk, in die 
vatikaan is daar ‘n geheime nis en daarbinne hang ‘n galgtou met 
‘n lus en die pous gee ‘n biskop ‘n Judaskus en die grootste swart 
wêreldpolitikus raak uiteindelik van die snelbewegende tyd bewus 
en hy wis; oor die spreuke van Nostradamus was die politiek te lank 
gerus en in die valse vrede is die volke ook lank genoeg gesus. 
Daarom moet die nasies onder die verdrukking van die merk van 
die dier nou maar net berus. 

O’ Francis jou vals profeet, jou antichris, ja, jou valse pasifis, met 
Goed versus kwaad het jy jou heeltemal misgis en te laat gaan jy 
wis; voor die einde van die kort, maar groot verdrukking lê jy self 
in jou denne-kis en in jou val oor die ewige afgrond gaan jy nooit 
rus, want vir die dier van Openbaring hang jyself aan die hangtou 
van die vrymesselaar-lus met jou vrot ingewande wat in die stof 
tussen maaiers rus. 

Francis, jou ou voorganger was van hierdie toestand vreesbevange 
goed bewus en dit raak toe jou taak om die stomme christendom te 
kom sus en jy maak hulle vir die selfmoord-lus, ja, vir die merk van 
die dier nou houtgerus. So begin daar binnekort ‘n globale onrus 
want vanuit die verre verlede roep ook Nostradamus: Kyk, iemand 
is geruime tyd al terug en dit is die ou doper Johannes en hy eis sy 
kop nie terug, want tot die eenwêreldorde se uiteindelike ondergang 
dra dit vurig baie goeie vrug en die twee getuies raak binnekort 
in die intieme kringe van die politiek goed berug en kyk, dit laat 
die ryk bankiers gespanne sug, want almal gaan finansieel begin 
te wurg en net die merk van die dier raak vir hulle ‘n moontlike 
oorkomingsbrug en so draai die tyd nou vinnig na die boek 
Openbaring terug en soet op die tong, raak hierdie boek in die 
maag ‘n baie bitter vrug waarvan geen wêreldling weg sal kan 
vlug. 


Revelation 2101
For you Francis…

Saturday 24 May 2014 01:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Behold, the world congregations are wandering around in thick 
fog, so, this is for you, Francis, the great false prophet, worker 
of the antichrist, yes, you phony pacifist. From the mouth of a 
fascist and out of the spiritual brainpower of the biggest racist 
comes a curse from a rebel, yes, a fanatic and it reads: Behold, 
in the Vatican there is a secret niche and within it hung a noose 
with a loop and the pope gives a bishop a Judas-kiss and the 
biggest black world-politician eventually becomes aware of the 
rapid speed by which time is moving and he realize; politics were 
unfazed regarding Nostradamus’ proverbs for too long and in false 
peace the nations have also been lulled for long enough. Therefore 
the nations has to come to terms with the under the oppression of 
the mark of the beast . 

Oh Francis you false prophet, you antichrist, yes you phony 
pacifist, with Good versus evil you have made an utter mistake 
and too late you will realize, before the end of the short but 
great tribulation you are going to lie in your pine coffin and in 
your fall into eternal abyss you will never come to rest, because 
for the sake of the beast of Revelation you are going to hang on 
the freemason-noose of the gallows rope with your rotten 
intestines resting in the dust amongst maggots.  

Francis, your old predecessor was terrified but well aware of this 
condition and then it became your task to come and soothe poor 
Christianity and you cause them to be nonchalant of the suicide-
noose, yes, the mark of the beast. So global turmoil will soon 
start for Nostradamus is also calling from the distant past, behold, 
someone has been back for a long time and it is the old Baptist 
John and he is not claiming back his head and this will cause the 
one-world order's ultimate demise and the two witnesses soon 
become very notorious in the intimate circles of politics and see, 
it causes the rich bankers to sigh stressfully, because everyone 
is going to suffer financially and the mark of the beast becomes 
a possible surmount and so time is quickly turning back to the 
book or Revelations and sweet on the tongue, this book becomes 
a bitter fruit in the stomach from which no worldling can escape. 


Openbaring 2102 
Die verdorde vyeboom... 
Maandag 26 Mei 2014 15:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Was dit die man Lot of die lot van die man Job en al sou Noag, 
Daniël of Job nou as regverdiges staan in hierdie moderne tyd 
voor die Almag van God, sou dit niks verander het aan hierdie 
geslag se einde en bloedige lot. Kyk, die Amandelboom het klaar 
gebot en vanuit die Noorde skarrel daar nou 'n bloeddorstige rot 
en na niks en nêrens rank die wilde lote van die eens edel 
wingerdstok en kyk, daar hang verdorde eikeblare om die horings 
van die onrein wêreldbok. Iewers val twee houtgesnede gerubs 
van ‘n ou antieke driehoek nok. So, wie se hoof rol eerste van die 
vrymesselaars-blok. 

Was dit die man Lot of die lot van die man Nabot, ja, al sou Elia, 
Dawid of Nabot as regverdiges in hierdie tyd staan voor God, sou 
dit niks verander het aan die eindtydmens se gruwellot. Die kerke 
van die christendom is nou net ‘n smerige varkhok en die gebede 
daaruit beledig godslasterlik vir God, want die liberale denke van 
die mensdom is heeltemal verrot. So staan satan nou nader met 
sy baie ou wrok, ja, ‘n eenwêreldorde struktuur onder die vaandel 
van Nimrod. Die verdorde vyeboom het vir ewig klaar gebot en die 
duisternis begin nou om sy kinders, sy ewige pikdonker nag in te 
lok. 


Revelation 2102
The withered fig tree... 
Monday 26 May 2014 15:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Was it the man Lot or the fate of the man Job or even if Noah, 
Daniel or Job would stand as righteous in these modern times 
before the Almightiness of God it would change nothing to this 
generation’s end and bloody fate. See, the almond tree has 
finished sprouting and from the North a bloodthirsty rat is 
rummaging and the wild offspring of the once noble vine is 
trailing nowhere and towards nothing, and behold, withered 
oak leafs are hanging around the horns of the impure world-
goat. Somewhere two wooden-carved cherubs falls from an 
old antique triangular cam. So, whose head will roll first from 
the freemason’s block? 

Was it the man Lot or the fate of the man Nabot, yes, even though 
Elijah, David or Nabot will stand as righteous before God in these 
times, it would change nothing to the abomination-fate of the end-
time-human being. The churches of Christianity are only a filthy 
pigsty and the prayers from it are blasphemously insulting God, 
because the liberal thinking of humanity is entirely rotten. So 
satan is now standing closer with his ancient grudge, yes a one- 
world-order-structure under the banner of Nimrod. The withered 
fig tree has finished sprouting forever and the darkness began to 
lure its children into its eternal pitch-black night. 


Openbaring 2103 
'n Gesig. 
Dinsdag 27 Mei 2014 03:58
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die nanag is dit koud en stil en ek hoor ‘n engel roep: O’ Elohim 
alleen U Grote Wil en kyk, ek sien nog ‘n groot politieke figuur lê 
daar koud en stil. 

In die vroeë oggend ure, koud en stil met ‘n voorbode wat my lig 
laat gril voel ek die aarde eers liggies dan hewig skud en tril en ek 
hoor ‘n vrou bloedstollend gil, waarna die engel fluister: O’ Elohim 
alles is alleen U Grote Wil. 

Ja, vier uur in die oggend is dit koud en stil en ek hoor ‘n engel 
roep: Sion en JeruSalem alles gebeur om jul ontwil, verwyder 
daarom voor jul oë die duister donker wêreldbril, want lank 
genoeg was jul deur satans wil en sy illusie-outoriteit gekul.  

In die nanag is dit alleen, koud en stil en ek hoor ‘n wese roep: 
O’ God, alleen U Grote Wil en ek sien ook ‘n groot geestes leier 
lê binnekort yskoud en stil en ek weet, dit is die Eindtyd met sy 
skale wat nou Wil. 


Revelation 2103
A vision. 
Tuesday 27 May 2014 03:58

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In the wee hours of the morning it is cold and quiet and I hear an 
angel calling: Oh Elohim only Your Great Will be done and behold, 
I saw another great political figure is lying cold and still. 

In the early morning hours, cold and quiet with an omen that 
makes me shiver lightly, I feel the earth trembling lightly at first, 
and then violently shaking and trembling and I hear a woman’s 
bloodcurdling scream, whereupon the angel whispers: Oh Elohim, 
everything is only Your Great Will. 

Yes, at four o clock in the morning it is cold and quiet and I hear 
an angel calling: Sion and JeruSalem, everything happens for 
your sake, therefore remove the dark world-glasses from your 
eyes because you were deceived for long enough by satan’s will 
and his illusion-authority. 

In the small hours of the morning it is lonely, cold and quiet and 
I heard a being calling: Oh God, only Your Great Will and I also see 
a great spiritual leader is soon lying ice-cold and quiet and I know, 
it is the End-time with Its scales that now proceeds. 


Openbaring 2104
 
'n Oordeel Skrif. 
Vrydag 30 Mei 2014 08:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Met die eindtyd Skrif vergete aan die muur, ja, met alles deurmekaar 
en die weer globaal so guur. Met Sion wat haar vyand hatig begin 
aangluur, terwyl JeruSalem die tyd nie meer veel langer kan verduur, 
is die jare, weke, maande en dae van korte duur, ja, so kortstondig 
soos ‘n vlietende uur, met bykans elke lewensmiddel nou onmenslik 
duur. 

Met die Skrif hóé lank reeds aan die globale muur wyl ‘n wêreldorde se 
gruwelstruktuur sy wêreldsake so uiters sleg bestuur, is daar soveel 
werkloosheid waar die massas nie meer hul arbeid en dienste vir net 
‘n hongerloon kan uitverhuur en vir inflasie is daar nêrens meer ‘n 
oplossing of ‘n kuur. So roep die nasies en volkere; niemand het meer 
sy eie unieke kultuur, want onder die slagspreuk "we are one" plaas 
die kerke elke 'anders denkende' onder streng sensuur. 

Met die laaste Skrif nou geskryf aan die globale muur, met soveel 
wat sonder hoop tevergeefs vir ‘n wederkoms na ‘n leë hemel tuur, 
want elke politieke struktuur het sy eie leuenpredikers vir hul saak 
gehuur en die eens Suiwer Woord van God is met die leuen versuur 
en onder die septer van Raka en die kreatuur is die lewe hier op 
aarde vir weinig nog ‘n plesier of ‘n interessante avontuur. 

Met die Skrif al vergete geskryf aan die eindtydmuur, ja, met 
alles deurmekaar en die weer globaal so guur, skyn daar op 
die wêreldhorison die gloed van ‘n verwoestende vuur en die 
laaste fase van die einde van die tydvak nader nou sy laaste 
uur en hoeveel kan die mensdom nog langer verduur. Met die 
son in somerstreke in ‘n baie hoë temperatuur is daar nêrens 
meer vir enige iets ‘n oplossing of ‘n kuur. Maar steeds gaan 
die Oordeel voort om op die ellende voort te borduur en die 
mens se lewensbestaan word op elke moontlike manier net 
verder wreed versuur. 

Met die eindtyd Skrif in bloed-letters geskryf teen die ou Joodse 
stad, Jerusalem se muur terwyl die ware Sion die onreg slegs 
nog net met inspanning en moeite kan verduur, begin die Oordeel 
nou die wêreld se senuwees dun te skuur en so is daar vir Resessie 
en Depressie nêrens meer ‘n oplossing of ‘n kuur, want die laaste 
Skrif is in Oordeel klaar geskryf teen die wêreldorde se smerige 
vuil muur. 


Revelation 2104
A Judgment Scripture. 

Friday 30 May 2014 08:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
With the end times Scripture forgotten on the wall, yes, with 
everything mixed up and the weather so bleak. With Sion 
beginning to hatefully stare at her enemy, while JeruSalem 
cannot endure the time very much longer, the years, weeks, 
months and days of short duration, even so briefly like a 
fleeting hour, with almost every provision so inhumane 
expensive. 

With the end time Scripture written so long on the global wall 
while a world-order’s abomination structure manages its world 
affairs so utterly poor. There is so much unemployment where 
the masses cannot rent out their labour for a pittance and 
there is no solution or cure to inflation. So the nations and 
people cries out: nobody has their own unique culture anymore, 
because under the slogan ‘we are one’ the churches put every 
person of a different opinion under strict censorship. 

With the last Scripture now written on the global wall, with so 
many staring at an empty heaven for a second coming without 
hope and in vain, because every political structure has hired its 
own falsehood preacher for their cause and the once Pure Word 
of God has been marred with the lie and under the sceptre of 
Raca and the strange creature, here is little ground for a few on 
this earth for pleasure or an interesting adventure. 

With the Scripture long forgotten written on the end-time wall, 
yes, with everything mixed up and the weather globally so bleak, 
on the world horizon there is a glow of a devastating fire, and 
the last phase of this era is nearing its final hour and how much 
can mankind still endure. With the sun in summer regions at a 
very high temperature there are no solutions or cure for anything 
anywhere. But still Judgment proceeds with the misery and man’s 
life-existence is cruelly marred in every possible way. 

With the end times Scripture written in blood-letters against the 
wall of the old Jewish city, JeruSalem and the true Zion can 
only endure the injustice with much effort, Judgment is grinding 
the world’s nerves very thin and nowhere is there a solution or 
cure to Recession and Depression, because the last Scripture 
has been written in Judgment on the world-order’s filthy dirty wall.
 


Openbaring 2105  
'n Verlore wêreldling.
Saterdag 31 Mei 2014 07:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Na sy ligaamlike dood sit 'n wêreldling se siel eenkant en verlore 
so diep beskaam en hy is so treurig oor soveel foute tydens sy 
lewe teen die Goeie Gees begaan. Ja, hy treur oor sy roekelose 
lewe en sy sondige bestaan, terwyl hy verlang na die Stem van 
sy hemelse Vader wat hom so dikwels tevergeefs sou vermaan. 
Hy onthou hoeveel keer hy hom vir sy God voor sy wêreldvriende 
so ergerlik sou skaam. Die waarde van die opregte nederigheid 
dit wou hy ook nooit verstaan, want daarvoor het sy ego, ja, sy 
eie ek alte veel in die pad gestaan en met die klatergoud glans 
van die wêreld wou hy geheel sy bestaan beslaan. Elke nuttelose 
modegier het sy wakker oë nooit ontgaan en behang met die 
duurste klere en juwele sodat hoor en sien daarvan kon vergaan, 
woon hy in die mooiste huise en ry die beste voertuig, met 
stralerjakker-vakansies wat sou kom en gaan en daardeur 
bou hy vir homself tussen sy wêreldvriende as 'n pierewaaier 
‘n nuttelose naam. Hy troos homself om Sondae na die kerk 
te gaan om homself daar te troos met ‘n wêreldgeoriënteerde 
preek waar Mammon ook altyd eerste sou staan. In sy eens 
blink bestaan ywer hy hom in sy werk, vir die goedige klop 
op sy skouer met die volgende woorde daarmee saam; 'knap 
gedaan' van hier af sal jy nog hoër op die sukses leer staan. 

So sit daar na sy dood die siel van ‘n wêreldling diep beskaam, 
want in sy liberale denke wou hy die Goeie Ordes van Elohim 
ook glad nie verstaan. Met sy baster nageslag nou vasgevang 
in ‘n ewige onsekere bestaan, is dit met hulle saligheid in hul 
ewigheid nou heeltemal gedaan. Want die gawes van die gees 
het deur die sondes van hul vader heeltemal by hul verby gegaan. 

So treur die verlore siel van die eens suksesvolle wêreldling nou 
diep beskaam, ja, oor sy roekelose lewe en sy leë strewe in sy 
aardse lewe nou net ‘n leë droom in ‘n vergane illusiebestaan, 
want sy vlees is reeds besig om deur die wurm van die dood 
in ‘n eensaam graf tot niks te vergaan en nou is dit ewig te laat 
om soos die verlore seun op te wil staan en te sê: Kyk, ek sal 
na die huis van my Hemelse Vader gaan, want die smerige kos 
vanuit die wêreld varkhok was van geen goeie graan. Daarom 
is ek bereid om nie as Sy kind, maar as ‘n nederige dienaar voor 
Hom te gaan staan. Maar helaas het die pad van omdraai na die 
ligaamlike dood vir ewig altyd verby gegaan en so sit daar nou 
treurig die verlore siel van ‘n eens suksesvolle wêreldling so 
spyt en uiters hartseer oor die vele foute tydens sy lewe teen 
die Goeie Gees begaan. 


Revelation 2105 
A lost world ling.

Saturday 31 May 2014 07:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
After his physical death a world ling’s soul is sitting on his own 
and lost and so deeply ashamed and he is so sad for so many 
mistakes made against the Good Spirit. Yes, he mourned his 
reckless life and his sinful existence, while he longs for the 
Voice of his heavenly Father Who so often in vain would exhort. 
He remembers how many times he would be so annoyingly 
ashamed of his God before his worldly-friends. The value of the 
sincere humility he also did never wanted to understand, because 
his own ego, yes his own self was standing in the way too often
and with the tinsel glamour of the world he wanted to cover his 
whole existence. Every useless fashion trend never evaded his 
alert eyes and clothed with the most expensive clothes and 
jewellery he lived in the most beautiful houses and drove the 
best vehicle, with jet-set holidays that would come and go and 
through this he built a worthless name for himself as a playboy. 
He consoled himself on Sundays after church with a world-
orientated sermon where Mammon would always be first. In 
his once-shining zeal he endeavours in his work for the kind 
tap on the shoulder with the following words; ‘well done’, from 
here onward you will stand higher on the ladder of success. 

So the soul of a worldling is sitting there after his death, deeply 
ashamed, for in his liberal thinking he never wanted to understand 
the Good Order of Elohim at all. His hybrid offspring are now trapped 
in a perpetual uncertainty, their salvation is completely gone for their 
eternity- because through the sins of their father the gifts of the spirit 
have passed them by completely. 

So the lost soul of a once successful worldling is weeping now, 
deeply ashamed over his reckless life and his empty-striving 
in his earthly life is now only an empty dream in a bygone illusion 
existence, because his flesh is already decaying into nothing by 
the worm of death and now it is forever too late to want to stand 
up like the prodigal son and say: Look, I will go to the house of my 
Heavenly Father because the filthy food from the world-pigsty was 
not of good grain. Therefore I am willing to go and stand before 
him, not as His child but as a humble servant. But alas, the path of 
turning back has passed forever after the physical death and so 
sad the lost soul of a once successful worldling is sitting so sorry 
and utterly sad about the many mistakes against the Good Spirit 
during his life. 


Openbaring 2106 
Geen oplossing… 
Donderdag 5 Junie 2014 05:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
 
Eentonig tokkel die eindtyd Boodskap op net een snaar, met 
die vrees wat in die die wêreldling se hart nie meer wil bedaar 
en almal staan daar diep beswaar, terwyl hulle vir ‘n moontlike 
oplossing na niks en nêrens staar. 

Met Babilon se handelskepe wat van Oos na Wes, Suid na Noord, 
na niks en nêrens vaar, want daar kom ‘n ekonomiese storm wat 
nooit weer gaan bedaar en die mensdom sug oor rykdom en 
materie tevergeefs opgegaar. Ja, terwyl die hartklop wild in menig 
aar daaroor net nie wil bedaar staan daar na sewe droë dorre jaar 
die wêreld-melkkoei afgryslik maer. 

Ek hoor ‘n stem wat bewend vra: Wanneer sal die wilde stormsee
van die eindtyd tog bedaar en sal God wel die verseëldes van dit 
alles bewaar en ek hoor ‘n Engel daarop sonder meer verklaar; 
die einde van die dae word wel baie-baie pynvol deur almal swaar 
ervaar voordat die donker onweerswolke oor slegs die heiligdom 
op sal klaar en kyk, ook die uitverkorenes kry nogal swaar voordat 
hulle as wenners sal kan verklaar; ons is uiteindelik as oorwinnaars 
daar. 

In die laaste ure van die laaste dae wandel daar op die goeie smal 
weg nog net ‘n paar bittereinders daar en een sal hom as verloste 
by Sion die nuwe stad JeruSalem skaar, maar die ander een word 
as stoppel saam die wêreldkaf vir die groot vuur vergaar terwyl 
die hartklop van die vrees in die wêreld-aar nie sal bedaar. 

Eentonig tokkel die eindtyd boodskap op net een snaar terwyl ‘n 
verlore mensdom vir ‘n moontlike oplossing na niks en nêrens 
staar. 


Revelation 2106 
No solution… 

Thursday 5 June 2014 05:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
The end time Message strums monotonously on only one 
string, with fear that won’t subside in the heart of the worldling 
and everyone is deeply burdened while they stare into nowhere 
hoping for a possible solution. 

With Babylon’s merchant ships that sails from East to West, South 
to North, nothing and nowhere to go, because an economic storm 
is on its way that will never again subside and humanity sigh of 
wealth and matter accumulated in vain. Yes, while the heart beating 
in many ear just would not subside because of that and after seven 
dry barren years the worlds milk-cow is dreadfully thin. 

I hear a trembling voice asking: When will the wild stormy sea 
of the end time subside and will God indeed save the sealed 
ones through this all and I hear an Angel declare: The end time 
days will indeed be a painful event experienced by all before the 
dark thunderclouds will only clear over the sanctuary and behold, 
the chosen ones are also suffering indeed before they will be able 
to declare as winners; we are eventually there as victors.  

In the last hours of the last days there are only a few diehards 
still walking on the good narrow way and one saved person will 
join Sion in the new city JeruSalem, but another will be gathered 
as stubble together with the world chaff for the great fire while the 
heartbeat of fear will not subside in the world’s ears. 


The end time Message strums monotonously on only one 
string, while a lost mankind stare into nothing and nowhere 
hoping for a possible solution 


Openbaring 2107 
Vier gedrogte. 
Saterdag 8 Junie 2014 04:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ Alles- alles is net bedrog, want die Ooste sowel as die Weste 
is beide net ‘n afskuwelike gedrog en die een, se naam is Gog 
en die ander een heet Magog en die kind van Openbaring wys 
met sy vinger daarna en sê: Kyk, beide van hulle is voorwaar ‘n 
afgryslike grillerige gog. Maar die engel wat hierdie kind oppas 
en versorg sê: moenie vrees nie kleintjie, want dit is net ‘n 
verganklike illusie en sinsbedrog. In die wêreld se laaste 
bloeddorstige oorlog kom daar ‘n vreeslike hongersnood en 
beide hierdie groepe sal wreed baklei oor die wêreld se heel 
laaste bietjie koring en rog. 

O’ alles, ja, alles is net leuens en bedrog en kyk, daar vanuit 
Afrika herrys nou die derde gedrog. Sy naam is Raka en al sy 
kinders voed, ja, hulle soog aan ‘n afgryslike onrein varksog. 
Hierdie Raka gedrog is niemand anders as die sprinkaanplaag 
wat nimmer versadigend voed op nog en nogmaals nog en 
die swerm trek en emigreer wêreldwyd en maak veral in Amerika 
en Europa groot amok. Engeland betaal ‘n baie duur prys daarvoor 
want hulle het hul met oorgawe in hulle Westers gebruike en 
gewoontes ingelok en daarom luister die groot Hemelvergadering 
van God glad nie na Europa se klagte, ja, sy lot asook sy bitter 
wrok. Inteendeel word Raka se hart verder verhard en hy maak 
oraloor groot amok. 

O’ alles, alles is net leuens en bedrog want daar is ‘n vierde 
gedrog en hy verskyn op die wêreldhorison as ‘n ruiter met 
horings op sy kop en kyk, hy ry op ‘n afgryslike bok en sy 
naam is illuminati, ja, die valse verligte wat skelm beweer- 
oor sy bestaan word daar nog altyd net gejok. Van al die wêreld- 
gedrogte maak hy die heel grootse amok, want hy het tien koppe 
met konings krone op elke kop. Maar kyk, om elke kop se nek 
hang daar ‘n eed-galgtou-strop en teen sy versekerde ondergang 
gaan hy nie meer veel langer kan skop, want sy eie breinkind 
naamlik die eenwêreldorde maak intern, ja, in sy eie midde, 
groot amok, want sy groot direkteure koester teenoor mekaar 
‘n geweldige wrok. 

O’ alles- alles is net leuens en bedrog want alle wêreldstrukture 
is almal net die een of ander walglike satans gedrog en die kind 
van openbaring wys met sy vinger daarna en sê; kyk net die 
afskuwelike gog. Maar die engel Rafael verskyn aan hom en dit is 
niemand anders an Henog en hy sê troostend: Wees nie bevrees 
oor die verbygaande illusie van die gedrog, want die beeld van die 
tien konings asook die dier Raka is niks anders as verbygaande 
sinsbedrog. Maar jy, O’ Apartgestelde kleintjie is verseël en word 
vanuit die hemel met die nodige Liefde en Ondersteuning in 
hierdie vreeslike tyd versorg. 


Revelation 2107
Four monstrosities.

Saturday 8 June 2014 04:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oh everything is only deceit, because the East as well as the 
West are both only an abominable monstrosity and the name 
of the one is Gog and the other one is called Magog and the child 
of Revelations points his finger at it and says: Look, both of them 
are truly abominable and creepy. But the angel that guards and 
cares for this child says: Do not be afraid little one, because it 
is only a perishable illusion and hallucination. In the world’s last 
bloody war there will be a terrible famine and both parties will fight 
viciously over the world's last bit of wheat and rye  . 

Oh everything, yes everything is only lies and deceit and behold, 
from Africa the third monstrosity is now rising. Its name is Raca 
and all its children are nursing on a ghastly impure sow.  This 
Raca monstrosity is none other than the locust plague that 
feeds insatiably on more and more again and the swarm emigrates 
worldwide and causes chaos especially in America and Europe. 
England pays a very high price for this because they bludgeoned 
them abundantly into their western customs and habits and 
therefore the great Heaven-Assembly does not listen to Europe’s 
complaint, its fate and bitter grudge at all. On the contrary, Raca’s 
heart is hardened and it causes great chaos everywhere. 

Oh everything, everything is just lies and deceit because there is 
a fourth monstrosity and it appears on the world-horizon as a rider 
with horns on its head and look, it is riding on a ghastly goat and 
its named illuminati, yes the false enlightened one that cunningly 
claims that its existence is only a lie. Of all the world-
monstrosities it causes the biggest chaos because it has ten 
heads with king-crowns on each head. But look, around the 
neck of each head is an oath-noose and it cannot stop its definite 
downfall because its own brainchild namely the one-world-order 
is causing great havoc internally, yes in its own midst, because its 
great directors cherish a tremendous grudge towards each other. 

Oh everything - everything is only lies and deceit because all 
world structures 're all just one or the other devils disgusting 
monster and the child of Revelation points his finger at it and 
says: look, it is only a horrible bogey. But the angel Raphael 
appeared to him and it is no one else than Enoch and said 
comfortingly: Do not be afraid of the passing delusions, 
because the image of the ten kings as well as the beast Raca 
is nothing but passing illusion. But you Oh set-apart little one 
is sealed and is cared for in this terrible time with the necessary 
Love and Support.. 


Openbaring 2108 
Die vrye denke…
Sondag 8 Junie 201405:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Van kindsbeen af is die Boerekinders van gister, ja, van die 
verlede streng gedomineer en hulle ouers, skole en kerke 
het hulle met mag en krag geforseer om oom dominee, dokter, 
doktor, professor asook hulle politieke leiers as halfgode te 
vereer. Die vrye denke van die kind is met alle mag besweer 
en wee die sondebok wat dit sou waag om net ‘n bietjie te 
rebelleer. Ja, hulle ouers en ander volwassenes, die moes 
hulle met hul alles eer en respekteer, terwyl talle ouers van 
die verlede hulle kinders maar kon terg en tempteer. Oor die 
sorge van die lewe mog die kinders van daardie tyd selde 
murmureer en wee, ja, wee die een wat dit sou waag om die 
norm van daardie geslag te ignoreer. So was die meeste van 
die Boerekinders van weleer uiters streng geleer om sonder 
vrye wil of denke, veral die dominee en die kerkleer sonder vrae 
diep te eer. Want kyk, die kerk had ‘n god wat jou deur sy oordeel 
tot in die diepste hel kon elimineer. Maar hierdie god noem hulle 
onder dwang so soetsappig ons liewe heer en so sê hulle dan ook 
sonder meer, teen u streng wette sal ons nimmermeer ons self 
ooit probeer verweer. Daarom sal ons die dominee met sy kerk 
asook ons politieke leiers met ons alles eer. 

Van kindsbeen af is die Boerekind van gister en weleer deur ouers, 
predikant en onderwysers baie streng gedomineer. En so word 
hulle in die verlede eers dit en nou weer dat geleer en die vyand 
van gister word nou as die dierbaarste naastes geëer. Eers was 
dit soort by soort of so nie het jy in die tronk gehoort was die 
streng kerk en politieke beheer. Maar kort daarna het die politiek 
deur dieselfde kerk se mond hulle onderdanige gemeentes goed 
kom leer en so word die vyand van gister nou as die boesem-
naastes vereer en almal mag nou maar verbaster en na willekeur 
tog te lekker hoereer.  

Dit is nou die moderne tyd en die Boerekinders van nou word 
nie meer langer deur hulle ouers en let wel, dit is dieselfde 
onderdrukte kinders van die verlede, gedomineer. Die kinders 
van vandag se uiters teer gevoelens kry tog alte maklik seer en 
daarom begin hulle in ‘n wanaangepaste vrye wil hulle ouerhuise 
met ‘n ysterhand te regeer en die ouers van weleer het nou geleer 
om hulle kinders as die oppergesag te respekteer en om elke wens 
van hulle bedorwe brokkies te respekteer. So word daar nou met 
sagte sielkunde met die arme bloedjies gekommunikeer terwyl die 
kind sy ouer maar na willekeur kan terg, selfs vloek en tempteer. 
Want teen die kerk en politiek met sy nuwe landswette het 
niemand meer enige beheer en daarom word die Boervolk maar 
net weer sonder enige vrye wil deur al sy owerhede beheer en al 
wat hulle kan doen is om onder dwang so onderdanig voor hulle 
oorheersers te retireer en dit terwyl hulle weet hulle en hulle 
kinders se kinders is besig om sonder ‘n toekoms te krepeer. 
Maar wee, O’ wee, hulle kerk en politiek sal hulle tot hulle laaste 
asemteug sonder hulle Godgegewe vrye wil, in hulle hiernamaals 
tot in die diepste hel bly vereer. Want Sondag sit hulle alweer in 
die kerk en luister kamma so intelligent, ja, so aandagtig en vroom 
na die valse engel van die lig se demoniese kerkleer. 

So, hoera vir die handvol wat teen hierdie dom kerkleer so vurig 
kon rebelleer en wat besluit het om op eie stoom opreg met hulle 
Elohim te kommunikeer, want die kaf word van die koring geskei 
en die Oordeelsvuur gaan dit wat onbruikbaar is binnekort verteer. 
Al wat gaan oorbly is een uit ‘n stad, twee uit ‘n kontrei en hulle 
sal die nuwe geslag op aarde die waarde van die vrye wil kom leer 
en kyk, die nuwe Boerekind, ja, Sion en JeruSalem sal die opregte 
Liefde, Waarheid en Wysheid eer. God Sy dank, bestaan die kerk 
in hierdie nuwe tydvak en bestek ewig nooit nie weer, want in die 
duisendjarige vrederyk het die klein oorblyfsel van die Saksiese 
volkere geleer om slegs in die vrye binnekamer en die suiwer 
vergadering van Elohim met Hom te kommunikeer. 


Revelation 2108
Free thoughts…

Sunday 8 June 201405:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Since childhood the Boer-children of yesterday, yes of the 
past, were strictly dominated and their parents, schools and 
churches have forced them with might and power to honour 
“uncle preacher”, doctor, doctor-professor as well as their 
political leaders as demigods. The free thinking of every child 
was exorcised with all might and woe to the culprit that would 
dare to rebel against it just a little bit. Yes, they had to respect 
their parents and other adults at all cost, while it was acceptable 
for many parents of the past to tease and torment their children. 
The children of those times were seldom allowed to murmur over 
the troubles of life and woe to the one that would dare to ignore 
the norm of that generation. So, most of Boer children of 
yesteryear pedantic learned without free will or thought to deeply 
honour especially the preacher as well as the church doctrine 
without question. For behold, the church had a god that could 
eliminate you into the deepest hell through judgment. But under 
coercion they also called this god so cloyingly ‘our dear lord’ and 
so they declared; we will never ever try to oppose your strict laws. 
Therefore we will honour the preacher together with his church 
as well as our political leaders with our all we have. 

Since childhood the Boer-child of yesterday and yesteryear was 
very strictly dominated by parents, preacher and teachers. And 
so in the past they were taught first this and then that and the 
enemy of yesterday is now honoured as the dearest neighbours. 
First it was birds of a feather flock together otherwise you 
belonged in jail, strictly controlled by church and politics. 
But soon after this, politics came and taught their submissive 
congregations by mouth of the same church and so the enemy 
of yesterday is now honoured as bosom neighbours and all're 
now allowed to interbreed and whoring at will is fun.  

This is the modern age and the Boer-children of now are no 
longer dominated, take note, by the same oppressed children 
of the past – their parents. The utterly sensitive feelings of the 
children of today are so easily hurt and therefore they start, in 
a maladaptive free will, to rule their parental homes with an iron 
hand and the parents of yesteryear have now learned to respect 
their children as the supremacy, and to respect every desire of 
their spoilt brats. So they now communicate with soft psychology 
with the poor little things, while they can tease, even curse and 
torment their parents at will. Because against the church and 
politics with their new laws no one has control anymore and 
therefore the Boer nation is once again, without any free will, 
controlled by the authorities and and all they can do is to 
submissively retreat under coercion before their rulers and this 
while they know that they and their children are suffering without 
any future. But woe! Oh woe, they will keep on honouring their 
church and politics to their last breath without their God-given 
free will, in the hereafter into the deepest hell. Because Sunday 
they once again sit in the church and listen oh so intelligent, so 
attentively and piously, to the false angel of light’s demonic 
church doctrine. 

So, hurray for the handful that could so fervently rebel against this 
stupid church doctrine and who have decided to communicate 
sincerely on their own, with their Elohim, because the chaff is 
separated from the wheat and the Judgment Fire will soon devour 
the useless. All that will be left is one from a city, two from a 
region and they will teach the new generation on earth the 
value of the free will and behold, the new Boer child, yes, Zion 
and JeruSalem will honour the sincere Love, Truth and Wisdom.  
Thank God, the church will never again exist in this new era 
and scope, because in the thousand year reign of peace the little 
remnant of the Saxon people has learned to communicate with 
Him only in the free inner room and the pure congregation of 
Elohim. 


Openbaring 2109 
'n Eenwêreldorde draak. 
Donderdag 12 Junie 2014
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Kyk, om en om die aarde vlieg daar ‘n draak en godslasterlik 
weergalm daar sy gruwelspraak en onder die beheer van die 
merk van die dier, maak en breek die wêreldlinge almal na sy 
smaak en dit is nog net Sion en Jerusalem wat getrou daar 
waak. 

Om en om die aarde vlieg daar die eindtyddraak met Lucifer wat 
al sy onderdane en volgelinge nou die een na die ander begin 
versaak en dit raak te laat vir die volkere om vir oplossings van 
probleme in opstand te kom of te staak en die mens weet nie 
meer herwaarts of derwaarts en vra mekaar nou verbouereerd; 
hoe nou gemaak. 

Kyk, om en om die aarde vlieg daar ‘n draak en Godslasterlik 
weergalm daar sy gruwelspraak en so roep daar ‘n engel: Dit 
is nou baie, baie laat en in ‘n Godverlate toestand wat sal dit 
die mens nog baat om te glo in die politiek of staat, want 
nêrens vind mens meer ‘n lojale vriend of maat waarop iemand 
in hierdie tyd nog staat kan maak. 

Om en om die wêreld vlieg daar ‘n tienkoppige draak en so roep 
daar nog ‘n engel: O’ kyk net, hier kom ook nou die Oordeel in 
Sy Soete Wraak, ja, op die dag wat die aarde haar in die grootste 
aardbewing van ‘n reeks oop gaan kraak om haar lawa oor groot 
streke uit te braak en kyk, op hierdie dag breek God Self die mag 
van die eindtyddraak, want in die stilte wat na die groot chaos 
neerdaal, is dit die werkende kragte van die hemel wat in ‘n 
Godverlate toestand staak. 

Ja, om en om die aarde vlieg daar ‘n afskuwelike eenwêreldorde 
draak om groot of klein, vryman of slaaf sy persoonlike eiendom 
te maak vir sy gruweltaak. So weergalm daar geluidloos in elke 
mikroskyfie nou sy sataniese matrix spraak en behalwe die 
eindtyd verseëldes, is daar niemand wat ‘n lewe daarsonder 
sal kan maak. 


Revelation 2109 
A one world order dragon. 

Thursday 12 June 2014

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Behold, a dragon is flying around the earth and blasphemous his 
disgusting -speech echoed and under the control of the mark 
of the beast, the world lings make and break according to his taste 
and it is only Sion and JeruSalem still faithfully keeping vigil. 

Around and around the earth the end time dragon is flying with 
Lucifer now deserting his subjects and followers one after the 
other and it is getting too late for the nations to revolt or strike 
for solutions to problems and man does not know which direction 
to take anymore and flustered they ask each other; what should 
we do now. 

See, around the earth a dragon is flying and Blasphemous his 
abomination speech echoed and so an angel calls: It is now 
very, very late and in a Godforsaken condition what will it help 
man to believe in politics or a government, because nowhere 
will anybody find a loyal friend on whom one can depend on
in these times.  

Around the world a ten headed dragon is flying and yet another 
angel is calling: Oh look, here comes Judgment now in His 
Sweet Revenge, yes, on the day that the earth will crack open 
in the greatest earthquake of a series to belch her lava across 
large regions and behold, on this day God Himself will break 
the power of the dragon
 of the eschaton, because in the silence 
that will follow the great chaos, it is the working forces of heaven 
that will strike in a Godforsaken state. 

Yes, an abominable one-world dragon is flying around and 
around the earth to make large or small, freeman or slave, 
his personal property for his disgusting task. His satanic 
matrix speech echo silently in every microchip and except 
for the end-time sealed ones, there is nobody who would 
be able to make a living without it. 


Openbaring 2110 
Nederig gering. 
Sondag 15 Junie 2014 06:50
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Sing Sion, sing terwyl jy jou loflied na Elohim toe bring en vra 
jouself deurentyd af; is jy in jou eie oë verhewe groot of is jy 
nederig gering, ja, terwyl jy hierdie lied in jou handeling voor 
Sy Aangesig bring. Kyk, sewe geeste staan daar om Hom in 
‘n al hoe nouerwordende kring terwyl hulle aangedrewe deur 
Sy Liefde al hoe nader om Hom saamdring. 

Sing daarom Sion, sing terwyl jy jou loflied na jou Koning toe 
bring en wees in al jou optrede nederig en gering. Is daar in jou 
midde, O’ Sion, dalk nog kaf of is jy al kompleet die suiwer gerf 
edelkoring. Kyk, daar staan twaalf apostels om Hom in ‘n al hoe 
nouerwordende kring en die Gawes van die Gees word binnekort 
vanuit hulle midde vir Jerusalem ontgin. 

Sing daarom, twee olyfbome, sing julle lied in profetiese rede 
vanaf Elohim Self na die aarde gebring. Kyk, nie een van hierdie 
Woorde is klein of gering en niks daarvan is verbeel of versin, 
want geheel die huishouding van Elohim word deur Sy Woord 
vergader en so vir Sy Nuwe Ryk nader gebring. Ja, sodat al die 
verseëldes tesame Sy Nuwe Lied vir geheel die skepping kan 
sing. 

Sing daarom, vier en twintig oudstes, sing sodat die eindtyd- 
oordeel in sy volheid kan begin en wéét, nie een van julle is groot 
maar voor die Aangesig van Elohim is hulle almal klein en gering 
en daarom noem Hy julle ‘My eerstelinge’ ja, My Eie dierbare kind. 
Daarom mag slegs julle Sy Opdragte onder die outoriteit van Sy 
Seëlring na Sy Nuwe Ryk toe bring. 

Sing daarom, O’ huis van JeruSalem, jou eindtydlied sodat die 
nuwe tydvak se Nuwe Lied kan begin. Kyk, daar word honderd-
vier-en-veertigduisend woorde in twaalf maal twaalf verse vir 
die Nuwe Lied in die Nuwe Stad JeruSalem gewin en dit word 
as die volmaakte lied vir die Ewige Koning van Salem, ja, vir 
Koning Melgisedek in die Nuwe Stad JeruSalem gesing. 


Revelation 2110
Humble and small. 

Sunday 15 June 2014 06:50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Sion sing, sing while thou bring Elohim thy song of praise and 
constantly ask thou self; are thou exalted great in thine own eyes 
or are you humbly small, yea, while thou bring this song in thine 
actions before His Face. Behold, seven spirits are gathering 
around Him in an increasingly narrowing circle while they urge 
closer around Him, driven by His Love. 

Therefore Sion sing, sing while thou praise unto thy King and be 
humble and small in all thine actions. Is there perhaps still some 
chaff in thy midst, oh Sion or are thou the complete sheaf of pure 
noble corn. Behold, twelve apostles are gathered around Him in a 
narrowing circle and soon the Gifts of the Spirit will be exploited 
from their midst for JeruSalem. 

Therefore sing, two olive trees, sing thee song in prophetic 
discourse, brought from Elohim Himself to earth. Behold, not 
one of these Words are small or insignificant and neither of this 
is imagined nor devised, because the entire household of Elohim 
is gathered by His Word and thus collected for His New Kingdom. 
Yea, so that all the sealed ones can together sing His New Song, 
to the entire creation. 

Therefore sing, twenty four elders, sing so that the end-time 
judgment in its entirety can begin and know, none of you are 
great, but before Elohim all of you are small and insignificant 
and that is why he calls ye My firstfruit, yea My Own beloved 
child. Therefore, only thee may bring His Commands to His 
New Kingdom under authority of His Signet ring. 

Therefore sing Oh house of JeruSalem, sing ye end time song in 
order for the New Song of the new era to begin. Behold, a hundred 
and forty four thousand words in twelve times twelve verses are 
gained for the New Song in the New City of JeruSalem and it is 
sung as the perfect song for the Eternal King of Salem, yea, for 
King Melchizedek in the New City of JeruSalem. 


Openbaring 2111 
Altyd is U daar… 
Woensdag 18 Junie 2014 03:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Al kry my siel hier op aarde ook hoe swaar wéét ek, daar waar 
U Liefde en Lig die kosbaar ewig lewe baar is U ewig altyd vir 
U kinders daar. 

In eindig en oneindig is U as die Alfa en die Omega oral daar, 
want in elke polsslag van groot of klein, ja, in elke asemteug 
is U as die Lewe Gewer altyd daar. 

Wanneer vrees in my benoude hart nie wil bedaar en ek voel my 
oor alles tog so depressief beswaar, kyk ek om my heen en sien 
vir nog 'n skone mooie dag is ek deur U Genade uitgespaar en 
ek weet, U is ewig oral altyd daar. 

Wanneer my lewenskuitjie wild en woes oor ruwe rowwe golwe 
vaar en ek die nagevolge van my foute as ‘n sondaar so swaar 
ervaar, is dit U Liefde wat Dit elke keer so troostend om my skaar 
en ek weet, in Troos en Bystand is U ewig altyd vir ons daar. 

Wanneer ek die tekens van die tye so bedruk en swaar om my 
gewaar met ‘n bose wêreld wat sy stikdonker duisternis oraloor 
uitbaar met die Waarheid en die Lig nou moeilik te gewaar, voel 
ek hoedat U heilige engele hulle beskermend om U verseëldes 
skaar en ek weet, U is Getrou en ewig altyd daar. 

Ja, al kry my siel hier op aarde soms ook hoe swaar, weet ek- 
daar waar U Liefde en Lig die kosbaar ewig lewe baar, is U in 
die onmeetlike van die oneindige sowel as ook in die eindige, 
as my Alfa en my Omega ewig altyd daar. 


Revelation 2111
Thou art always there… 

Wednesday 18 June 2014  03:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
However much my soul suffers on this earth, I know, there where 
Thou Love and Light bears the precious life, Thou art always and 
ever there for Thy children. 

In finite and infinity Thou art the Alpha and the Omega . For in 
each pulse or breath of big and small, Thou art the Creator of 
Life forever. 

When fear does not want to subside in my anxious heart and 
I feel so 
despondent over everything, I look around me and I 
realise that by Thou Grace I have been spared for yet another 
fine day and I know, Thou are always there throughout eternity 

When my little boat sails stormy seas and I realize my failure as 
sinner, it is Thy Love that comforts me and I am consoled in 
knowing that Thou are always there. 

When I notice the signs of the times so bleak around me with an 
evil world that bears its pitch-black darkness all around with Truth 
and Light now difficult to find, I become aware of Thy holy angels 
protectively surrounding Your sealed ones and I know Thee are 
Faithful and eternally there. 

Yes, however much my soul may suffer here, I know where Thou 
Love and Light bears the precious eternal life, Thee are in the 
immensity of the infinity as well as in the finite. Always and forever 
Thou art my Alpha and Omega. 


Openbaring 2112 
Die dood…
Donderdag 19 Junie 2014 18:45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die dood kom aangeslinger deur 'n klipperige rotsagtige pas 
en hy is geklee in ‘n slordige grys-swart jas. Om sy nek hang 
daar ‘n bloedrooi galgtou as ‘n das. Hy slinger dronk, so kris 
kras, kris kras oor die onheilspellende skemer pas. Hy kap 
wild om hom met sy vlymskerp sekel, terwyl hy binnemonds 
mompel: Al die nasies en volke moet nou vir my oppas. Hy 
lag ‘n dronkmans-lag en sê: ek kom van die fees van die hoer 
van Babilon en het met haar gehoereer, saam gesuip en gebras. 
Kyk, sy gee my Raka se eie drink-kalbas en dit was gevul met 
die bloed van ‘n baie liberale wit ras en daarvan het ek gedrink 
en gedrink en nou ly ek ‘n vreeslike buikpyn en dit is ‘n baie 
swaar las. Daarom moet ek hierdie ongerief iewers uit gaan 
ontlas. Wee daarom die land of streek wat gaan ly onder hierdie 
dodelike gas. Alles, vanaf elke graan-oes, die weivelde, die bome, 
bos sowel as die groen gras, gaan alles verander in pikswart as. 

Op die paaie van die Ooste en die Weste skyn die son helder 
rooi op menig vars bloedplas en die vragmotors, treine, skepe 
en vliegtuie van baie lande het reeds na die groot oorlog verkas. 
Maar Europa staan verbouereerd terwyl sy in die donker blind 
om haar rondtas, want sy weet nie wie om as vriend of vyand 
te klas. Haar monargie staan verskrik en probeer om na iewers 
in Afrika vir veiligheid te verkas maar niemand sien vir haar kans, 
want sy is nou net nog ‘n bykomende las.   

Die dood staan nou nugter fier en regop en kyk, hy is 'n grynsende 
geraamte geklee in ‘n pikswart jas. Hy fluit vir die Vaalperd waarna 
hy netjies in sy saal pas. Hy kap sy benerige hak in die dier se lies 
en jaag dreunend terug oor die donker onheilspellende pas. Voor 
hom lê Afrika wyd en agter hom Europa en Asië en aan sy 
regterkant is Amerika en links Australië en die aarde swaai woes 
om haar eie as, want die dood is besig om geheel die aarde met 
bloed skoon te was en kyk, die mensdom word deur die een na 
die ander verskriklike kataklisme verras. Oral is daar miljoene 
vlugtelinge wat nie weet waarheen om vir veiligheid te verkas 
en so word ook die grotes van die aarde, ja, konings en politieke 
leiers asook bankiers, die een na die ander inderhaas begrawe 
of veras. Die dood vra in sy verwoesting nie; is jy swart, wit of 
blas, want die wêreld se Bileams-leer duld mos geen onderskeid 
in enige kontras en die loon daarvan is die dood en almal gaan bars! 


Revelation 2112 
Death…
Thursday 19 June 2014 18:45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Death comes staggering along through a rocky mountain pass and 
is clothed in a a slovenly grey-black coat. A crimson red gallows 
rope is hanging around his neck as a tie. He staggers drunkenly, 
crisscross over the eerie twilight pass. He hacks wildly around 
him with his razor sharp sickle, while he mumbles: All the nations 
and people should beware of me. He laughs like only a drunkard 
can and says: I come from the festival of the whore of Babylon 
and have whored, drank together and caroused with her. Look, 
she gave me Raca’s own calabash and it was filled with the blood 
of a very liberal white race and I drank of this and now I have a 
terrible belly ache and it is a very heavy burden. Therefore I have 
to go somewhere and relieve myself of this discomfort and to 
defecate. Woe to the country or region that will suffer from this 
deadly gas. Everything, from every grain harvest, the pastures, 
trees, forests even the green grass, everything will turn into pitch-
black ash. 

On the roads of the East and the West, the sun is shining brightly 
on many a fresh pool of blood and the trucks, trains, ships and 
planes of many countries have already decamped to the big war. 
But Europe is standing flustered while she blindly gropes around 
in the dark, because she cannot distinguish between friend or foe. 
Her monarchy is terrified and tries to flee to somewhere in Africa 
for safety but nobody wants her because she is now just another 
added burden. 

Death now stands sober, proud and tall and look, he’s a grimacing 
skeleton dressed in a pitch-black coat. He whistles at the Pale 
horse whereupon he neatly fits into its saddle. He tapped his bony 
heel in the animal's flank and like thunder he races back over the 
dark ominous pass. In front of him lies Africa wide open with 
Europe and Asia behind him and on the right is America and on 
his left is Australia and the earth swings wildly around her own 
axis, for death cleanses the entire earth with blood and behold, 
mankind is surprised by disaster upon disaster. There are millions 
of refugees all over who do not know where to flee for safety and 
so the great men of the earth, yes kings and political leaders as 
well as bankers are hastily buried or cremated one after the other. 
In its destruction death does not distinguish whether you are 
black, white or sallow, because the world’s Ba'laam-doctrine 
does not tolerate any differentiation in any contrast and the 
reward thereof is death and everyone is going to suffer! 


Openbaring 2113 
'n Nuweling. 
Maandag 23 Junie 2014 07:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar wentel nie meer nege, maar tien planete om die 
son, terwyl 'n vriendelike indringer al hoe nader kom 
en sy forseer die baan van die aarde nog meer skeef 
en krom. So staan daar nou ‘n engel wat die laaste 
tweeduisend jaar opsom en hy fluister: Luister na die 
hartklop van ‘n nuweling aan die kom, ja, vanuit die 
sonar inligtingsklankgolwe van die heelal-drom. Wie 
is nou slim en wie is dom, want die wetenskap staan 
hieroor in hulle onkunde nog glad nie verstom. Kyk, 
die tekens van die tye lê verskuil in die donkermaan 
vermom, terwyl die son reeds bloedrooi oor die 
horison opkom. Jupiter en Saturnus staan grotesk 
teenoor mekaar afgeteken teen die hemel-plafon en 
die Gog en Magog vernietig mekaar totaal in die slag 
van Armageddon en elke hemelwese staan hieroor 
verruk verstom, want ‘n nuwe tydvak is verseker aan 
die kom. 

Daar wentel nie meer nege, maar tien planete om die 
son met ‘n nuwe vriendelike indringer wat naderkom 
en haar stert trek ‘n nuwe ring om die tiende planeet, 
ja, al om en om daarom. Dit buig en weerkaats die strale 
van ons en nog ‘n ander son sodat nuwe lewe daaruit 
voortkom. In ‘n hemelvergadering word daar vas besluit; 
hier ontstaan ewig nóóit enige infrastruktuur van metaal 
of beton, want ‘n Paradys is bedoel vir hemelwesens om 
rustig in die vergadering van Elohim bymekaar te kom. 
Ja, om te luister na die Ewigheids Suiwer Lig-ritme, ja, 
DIE HARTKLOP VAN DIE SKEPPER BASTION. So roep 
die aartsengel Gabriël: Kom Sion kom, dit raak tyd vir jou 
hergeboorte, om nader aan jou ELOHIM te kom. 


Revelation 2113
A newcomer. 
Monday 23 June 2014 07:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
There are no longer nine, but ten planets orbiting the sun, while 
a friendly intruder approaches and she forces the orbit of the 
earth to be even more skew and curved. An angel summarize 
the last two-thousand years and he whispers: Listen to the 
heartbeat of a newcomer approaching, yes, from the sonar 
information-sound-waves of the universe-drum. Who is smart 
and who is stupid, for science is still ignorant concerning this. 
Behold, the signs of the times lie disguised in the dark moon, 
while the sun already rises crimson red on the horizon. Jupiter 
and Saturn are grotesquely outlined in contrast against the sky 
In Armageddon Gog and Magog destroys each other totally and 
every heaven-being is amazed because a new era is certainly 
approaching. 

There are no longer nine, but ten planets orbiting the sun with a 
new friendly intruder approaching and her tail draws a new circle 
around the tenth planet, round and around. Bending and reflecting 
the beams of our sun and another sun bringing forth new life. In a 
heavenly gathering a decision is made; any infrastructure of metal 
or concrete will never ever originate here for a Paradise is meant 
for heavenly beings to gather peacefully in Elohim’s congregation. 
Yea, to listen to the Eternal Pure Light-rhythm, yea, THE 
HEARTBEAT OF THE CREATOR BASTION. So the archangel 
Gabriel calls: Come Zion come, it is time for your rebirth, to 
come closer to your ELOHIM.  


Openbaring 2114 
Taal… 
Maandag 23 Junie 2014 23:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Ek hoor iemand vra: Was daar in die begin net een universele taal? 
En ek hoor ‘n stem wat hierop sê: Kom ek vertel jou 'n baie, baie 
ou verhaal, ja, van kommunikasie deur middel van klank, alfabet 
en taal. In die begin was daar reeds Woord en die Woord was God 
en hierdie Woord van God word Lewende Brood en dit oorwin die 
dood. Die lewende Woord het gespreek en gesê: Laat daar lig en 
duisternis wees, see en land, met lewe wat daarin hoort elkeen na 
sy eie soort en laat elkeen sy eie unieke klank en taal voortbring 
net soos wat dit hoort. 

So, luister net na die gedruis van die golwe, ja, die taal van die 
see, daar waar dit reeds miljoene jare onverstoorbaar oor die 
strande vee. Luister na die suis-fluitgeluid van die wind en 
weet, in sy vryheid is daar niks, behalwe God, wat hom vas 
kan bind. Ook na die geknetter, die taal van die vuur en weet- 
niks kan sy aanslag verduur om daarna langer voort te kan 
duur. Luister na die gedonder van die storm en weet- in sy 
growwe taal word vrugbare reën vir ‘n dorstige aarde gevorm. 

So is daar ook die taal van elke dier, ja, elkeen soort by soort 
volgens Elohim se Woord en dit is soos dit nog altyd hoort. 
Luister daarom na die blêr van die skaap, die bulk van die bees, 
die roep van die visarend en weet, dit alles moet volgens God 
se Wil so wees. Luister na die sang van die voël die blaf van 
die hond met die klank daarvan in jou ore gevoel en weet alles 
het sy taal, want God het dit in Sy Alwetendheid so bedoel. 

So had Set se nakomelinge hulle eie unieke taal, nie vir die ander 
volkere in Geestes Woorde te vertaal en net so vertel Kain se 
kinders aan hulle kinders hulle eiesoortige oorlewerings verhaal 
in ‘n baie primitiewe antieke verhaal. Maar met die bou van die 
toring van Babel babbel almal saam in een mengelmoes taal en 
God Self het beveel: Verwar hierdie afskuwelike eenmanstaal en 
laat hulle onverstaanbaar teenoor mekaar begin te smaal en laat 
daarom ewig nooit die vrede in die midde van ‘n eenwêreldtaal 
neerdaal. Ja, sodat elke lewende wese kan weet, dit is soort by 
soort en dit is waar die naasteliefde ewig altyd sal hoort. 

So, al sou ek die tale van die elemente, die diere, van mense of 
engele spreek en ek het nie die naasteliefde nie, sou ek my in 
alles wat ek is weerspreek en al wat ek sou wees is net ‘n leë 
luidende klinkende simbaal in ‘n leë idiotiese taal gespreek, 
ja, deur ‘n aartsgebore irriterende leek en waarop die Wysheid 
Haar met reg sou kon wreek deur die mens in sy versteurde 
orde stukkend te breek. 

Maar geseënd is die tong wat die woord van ‘n ou Boeredigter 
uit ‘n ewe oue bundel loop haal en wat lui: O’ Moedertaal, geboorte 
taal, jou het ek lief bo alles en al dwaal ek heel die wêreld rond en 
praat soveel tale suksesvol vanuit een mond is dit net met jou, my 
Godgegewe taal, waarmee ek hier op aarde suksesvol mee sal bond. 


Revelation 2114
Language…
Monday 23 June 2014 23:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer 
I heard someone ask: Was there in the beginning only one 
universal language? And I hear a voice replying: Come listen 
to a very old tale, yes, of communication by means of sound, 
alphabet and language. In the beginning there was Word and 
the Word was God and the Word of God is Living Bread and 
overcome death. The Living Word and let each one bring forth 
its own unique sound and language, just like it should be. 
 
So, listen to the sound of the waves, yes the language of the sea, 
there where it has been rushing imperturbable over the beaches 
for millions of years. Listen to the whistling wind and behold, in 
its freedom it cannot be bound by any other means than by God 
alone. Also to the cracking noise, the language of fire and know 
nothing can endure its onslaught. Listen to the thunder of the 
storm and know in its coarse language fertile rain is formed for 
a parched earth. 

In the same way there is also the language of every animal, yea, 
each after its own kind according to Elohim’s Word and it is the 
way it was always supposed to be. Therefore listen to the bleat 
of the sheep, the bellow of the cow, the call of the fish-eagle and 
know, everything is as it should be according to God’s Will. Listen 
to the song of the bird and the dog’s barking and know everything 
has its own language, because God has meant it to be this way in 
His Omniscience. 

In the same way Seth’s offspring had their own unique language, 
not to be translated for other nations in Spiritual Words and in 
the same way Cain’s children tells their offspring their own 
unique survival story in a very primitive ancient tale. But with 
the construction of the tower of Babel everyone babbled together 
in one hodgepodge language and God Himself commanded: 
Confuse this abominable one-man language and let them become 
incomprehensible to each other and therefore never ever let peace 
descend in the midst of a one-world language. Yea, so that every 
living being can know, kind stays with kind and this is where 
neighborly love will always belong. 

Though I speak with the tongues of the elements, animals, 
people or angels and have not charity, I would contradict 
myself in everything I am and all I would be is just a blank 
clanging cymbal spoken in an empty idiotic language, yea 
by an earth-born irritating layman on which Wisdom could 
justifiably take revenge by breaking man into pieces in his 
disturbed order. 

But blessed is the tongue that goes and take the word of an 
old Boer-poet from an equally old volume which reads: Mother 
Tongue, language of birth, I love you above all else and even if 
I should wander around the world and speaking many languages 
from one mouth it is only with you, my God-given language, which 
I would successfully bond with here on earth. 


Openbaring 2115 
In 'n moot…
Maandag 30 Junie 2014 08:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In 'n moot lê iets koud en dood en ‘n koerant opskrif lui; kyk, dit is 
‘n Jood en hy is koelbloedig versmoor, ja, vermoor en op ‘n heel 
verkeerde plek op aarde word daar nou desperaat vir gas en olie 
geboor. 

Deur ‘n metafoor word daar deur ‘n spel getoor met ‘n toordokter 
wat nou van hom laat hoor en hy sê: Daar in Zimbabwe woon die 
tokkelos nou hoe lank al onverstoord, so oud en goor. Hy is ‘n 
kannibaal, ‘n karnivoor wat lankal al in sy graf behoort en so word 
daar nou deur ‘n Chinees en ‘n Jood desperaat geloot, aan wie sy 
goud en koper na sy dood gaan behoort. 

In ‘n moot, ja, ‘n grote sloot, dryf daar op ‘n rivier ‘n boot en die 
rivier sleep dit meedoënloos na ‘n waterval voort. In die boot sit 
‘n koolkop, twee maal twee- vier keer ‘n idioot. Sy ma is ‘n Boer, 
sy pa ‘n Jood en Anglo American is lankal reeds koud en dood en 
De Beers weet binnekort ook nie meer waar hulle hoort, want kyk, 
‘n Jood is dood en die ekonomie sleep sy voete nou swaar soos 
lood met moeite voort. 


Revelation 2115 
In a valley…

Monday 30 June 2014 08:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In a valley something lies dead and cold and a newspaper 
headline reads; look, it is a Jew and he was suffocated, yes 
murdered in cold blood and in the wrong place on earth there 
is desperately being drilled for gas and oil. 

Using a metaphor through a spell through witchcraft a witch 
doctor says: In Zimbabwe the tokoloshe has been living 
undisturbed for a very long time, so old and rancid. He is a 
cannibal, a carnivore that belonged in his grave long ago and 
a Chinese and a Jew desperately toss to determine who will 
be the owner of his copper and gold after his death. 

In a valley, yes, a big ditch, a boat is drifting on a river and 
the river is relentlessly dragging it towards a waterfall ahead. 
In the boat sits a cabbage head, two multiply by two- four 
times an idiot. His mother is a Boer, his father a Jew and 
Anglo American has long been cold and dead and soon 
De Beers will also not know where they belong, for behold, 
a Jew is dead and the economy is dragging its feet with 
effort onward, as heavy as lead, 


Openbaring 2116 
Onverdraagsaamheid…
 
Donderdag 3 Julie 2014 09:50
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Aan 'n vêraf geslag, ja, aan die mense van die ou tyd is geleer 
en gesê: Jou naaste, jou broeder vanuit jou volk en kultuur, 
dié moet jy ten alle tye met liefde en geduld verduur. Almal 
van jou eie soort en kultuur, die mog jy nie doodslaan of met 
haat of afgryse aangluur, want daardeur sou jy die strafgerig 
van die gereg moes verduur. 

Maar die Meester van alle meesters het na die aarde gekom en 
eens oor ‘n skare heen die toekoms en die vêrte ingetuur. En 
deur die Goddelike Liefde in Hom, ja, vir Sy kudde aangevuur 
het Hy hulle geleer deur te sê; maar Ek sê aan julle: Elkeen wat 
sy broeder sonder enige rede aggressief aangluur, die moet die 
straf van die gereg verduur. Maar elkeen wat sy broer Raka noem, 
die sal verantwoording doen voor die Oordeel van die Groot Vuur. 

So raak dit nou die einde van die tydvak in sy laaste uur en die 
eindtyd-skrif is baie duidelik geskryf teen die muur en dit met 
bloed- sowel as geestebroers wat mekaar hatig aangluur. Met 
menig verhoudings tussen selfs die heiliges en verseëldes nou 
heeltemal versuur, want trots staan die een teenoor die ander 
so uitdagend regop en fier, ja, met haat en afkeer teenoor mekaar 
aangevuur. 

So vra die Meester van alle meesters: Hóé lank moet Ek hierdie 
geslag nog voor My Aangesig verduur, want My Woord en My 
Lering is vir hulle van geen waarde of kuur. Kyk, broeders gebore 
vanuit My uitverkose volk met ‘n eie unieke kultuur, die kan 
mekaar nie in liefde of met verdraagsaamheid verduur. 

Ja, terwyl die Meester van alle meesters nou met heimwee oor 
die laaste kronieke-geslag die ewigheid íntuur sê Hy: Al sou die 
wat mekaar nou nie kan verduur vanuit Sion of JeruSalem se 
midde wees, wag daar ook op hierdies die Reiniging van die 
Groot Oordeel van die Geregtigheid van die Groot Vuur. 


Revelation 2116
Intolerance…
 
Thursday 3 July 2014 09:50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

A distant generation of old has been taught: Your neighbour, 
your brother from your people and culture, you should at all 
times tolerate with love and patience. Everyone of your own 
kind and culture you may not kill or stare at them with hatred 
or disgust, because by this you would have to endure the 
judgment of justice. 

But the Master of all masters came to earth and once He gazed 
over a crowd into the distance and into the future. And the 
Divine Love in Him fuelled for His flock, He taught them and 
said: But I say unto you, whosoever aggressively stare at his 
brother without any reason, he shall endure the punishment 
of justice. But whoever calls his brother Raca shall answer to 
the Judgment of the Great Fire.  

So it is now getting to the end of the era in its last hours and the 
eschatological writing is clearly written on the wall and this while 
spiritual- as well as blood brothers hatefully stare at each other. 
With many relationships even among the holy ones and sealed 
ones now completely soured, because full of pride they oppose 
each other so defiantly, straight and proud, fuelled with hatred 
and resentment towards each other. 

Thus ask the master of all masters: How long should I still tolerate 
this generation before Me, because My Word and My Teaching 
seems to be of no value nor cure to them. Behold, brothers born 
from My chosen nation with its own unique culture cannot tolerate 
each other in love or in forbearance. 

Yes, while the Master of all masters now gazes nostalgically into 
eternity over the generation of the last chronicles He said: 
Although those who cannot tolerate each other are from the midst 
of Zion or JeruSalem, even over them also awaits the Purification 
of the Great Judgment of the Justice of the Great Fire. 


Openbaring 2117 
'n Engelse probleem…
Vrydag 4 Julie 2014 04:50
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Op 'n embleem met kleure so ekstreem verskyn daar ‘n volk 
met ‘n hart so hard soos klip versteen. Met ander nasies en 
volkere wat deur die eeue heen nog altyd onder hierdies se 
onderdrukking moes kreun en steun, terwyl hierdie harde 
inhalige volk hulle van alles wat heilig is sou ontneem. 

O’ die Engelse volk was van sy ontstaan vir al die nasies 
en volke nog altyd ‘n enorme probleem. Wee daarom die 
ras of volk wat Engeland in sy sug na rykdom en 
oorheersing nie onderdanig sou ondersteun. Ja, so heers 
daar deur eeue oue millennium heen ‘n ras met ‘n Joodse 
Esau-Edom geen, met ‘n siel en hart harder as die hardste 
steen versteen terwyl hulle ander volke en nasies nog altyd 
van hulle voorspoed en rykdomme wreed sou ontneem. 

Deur soveel oorloë heen, met soveel bitter trane deur Saksiese 
weduwees geween, pryk daar oor verdrukte volkere wêreldwyd 
heen ‘n rooi gruwel-koninklike embleem in helder kleure so 
afgryslik ekstreem en dit is die gruwelvlag van die Engelse 
embleem. Terwyl hulle die rykdom en seën van ander nasies 
en volke en daardeur van hulle edelmetale, minerale, asook 
vrugbare veen sou ontneem. So suig ook die Boervolk deur 
die toedoen van die Engeland nog altyd aan die agterste 
speen. 

Maar so kom daar die Goddelike Vergeldings-dag en vir 
Engeland is dit uitermate ekstreem, want die Oordeel gaan 
in al Sy Reinigings-fasette op hierdie gruwelvolk neer reën. 
Ja, met ‘n see van smartvolle sout trane nou deur Engelse 
weduwees geween en so is daar binnekort nêrens meer vir 
Engeland enige seën. Kyk, Elohim se Hart is op ‘n paar na, 
oor hierdie gruwel ras, harder as die hardste klip versteen 
en op die Vaalperd ry daar binnekort ‘n Vreesaanjaende 
Ruiter en in Sy Hand hou hy ‘n vaandel met daarop ‘n nuwe 
embleem, ja, in die vaalgrys kleur van die dood vir Engeland 
tot Oordeel, so vreesaanjaend ekstreem. 


Revelation 2117
An English problem…

Friday 4 July 2014 04:50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
On an emblem with colours so extreme a nation appears with 
a heart petrified as hard as stone. Other peoples and nations 
through the ages always had to suffer under their oppression, 
while this hard, greedy nation would deprive them from everything 
Holy to them. 

Since its inception the English people has been a huge problem
to all peoples and nations. Woe therefore to the race or nation 
that would not submissively support England in its desire for 
riches and domination. Yea, so ruled throughout centuries old 
millennium a race with a Jewish Esau-Edom gene, with a soul 
and heart petrified harder than the hardest stone while they 
would always cruelly deprived other nations and people from 
their  prosperity and wealth. 

Throughout so many wars, with so many tears shed by Saxon 
widows, an abomination-royal emblem shone over oppressed 
nations worldwide, in colours so ghastly extreme and it is the 
abomination flag of the English emblem. While they would 
deprive other nations and people of their wealth and blessing 
and their precious metals, minerals as well as fertile peat. So 
the Boer nation too has always drawn the short straw by the 
hands of England.  

And so cometh the Divine retribution-day and for England it is 
utterly extreme because Judgment will rain down onto this 
horror people in all His Purifying-facets. Yes, with a sea full of 
sorrowful salty tears now wept by English widows and soon no 
more blessing for England anywhere. Behold, except for a few, 
Elohim’s Heart will be petrified harder than the hardest stone 
over this disgusting race and soon a Fearsome Rider rides on 
the Pale Horse and in His Hand He holds a banner showing a 
new emblem, yes in the pale grey colour of death as England’s 
Judgment, so frightening extreme. 


Openbaring 2118 
Die Wonderbaarlike Gedagte
Vrydag 4 Julie 2014 05:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
Iemand skryf en vra of ons meer kan weet van die tydperk voor 
Elohim begin het met die skepping van geestes wesens, of met 
ander woorde, toe net Elohim daar was. Vader is nie tydgebonde 
nie en tyd is seker nie die regte woord om te gebruik nie maar 
nogtans het God nooit 'n begin gehad nie en dit bly vir myself 
en ander 'n raaisel. Elohim is en sal altyd volmaak in Sy Wese 
wees en Hy was gelukkig en genoeg vir Homself. So daar moes 
'n dieper rede wees vir die skep van wesens, behalwe natuurlik 
dat Die Liefde Ditself wou weggee, want die 'voor skeppings 
tydperk' was sekerlik volmaak omdat dit net Hy en Sy gedagtes 
was? 

Antwoord: En so het Hy dit wat Oer-ewig Homself Is en Was 
binne in Homself gedra totdat Hy dit as Sy skepping na buite 
sou plaas en so word die Innerlike Groot Goddelike Gedagte 
as Onverbeterlike Vakmanskap in die aanskoulike praktyk na 
buite geplaas, sodat alles wat eens daarbinne was dit nou self 
in verwondering oor ditself kon verbaas. Maar steeds is daar 
niks of niemand wat die Volle Omvang, ja, die Wonderbaarlike 
Gedagte, die Wysheid of die Onmeetlike Liefde van die Skepper 
kan bepaal. Watter verstand kan die mees onsigbare kern van 
die heel kleinste molekuul van Sy ewige Almag, Intellek of Kennis 
verstaan of bepaal. Ja, wie kan Sy Genade opsom of bepaal, want 
die Onverstaanbare Ontoeganklike Lig het Verstaanbaar en 
Toeganklik asook Self Sienlik in Sy Eie skepping neer kom daal. 
Ja, op die regte tyd het Hy as die Liefde Self tussen die mense as 
die Seun van die mens neer kom daal. Daardeur vertel Elohim, die 
Skepper Self, Sy Eie Unieke Ewigheidsverhaal en wat buite tyd en 
ruimte vanuit Gees tot in die materie en vandaar weer terug tot in 
volmaakte Gees sou spiraal. So, waar die nietige mens se beperkte 
verstand ditself ookal in die Ondeurgrondelike Oorsprong of Einde 
van God sou faal om die Alfa en die Omega, die Eerste en die 
Laaste se Begin of Einde te bepaal. Daarom is dit genoeg vir 
die Kind van Elohim om te bepaal, hy/sy is self as uitvoerende 
oer-ewige kreatiewe denke vanuit die Skepper se Gedagte gehaal 
en is daarom self van die begin tot die Einde, deel van die Ewige 
skeppings taal, ja, in die bewoording van die Aleph en die Taw se 
Ewigheids Liefdesverhaal. 


Revelation 2118
The Miraculous Mind. 

Friday 4 July 2014  05:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Someone wrote and asks if we can find out more about the era 
before Elohim began with the creation of spiritual beings, with 
other words, when only Elohim existed. Our Father is not bound 
by time and time is probably not the correct word to use but yet, 
God did not have a beginning and it remains a mystery to me and 
others. Elohim is and will always be perfect in His Being and He 
was happy and enough to Himself. So there must have been a 
deeper reason for the creation of beings, except of course for 
the fact that Love wanted to give Itself away, because the “before 
creation period” was certainly perfect because it was only Him and 
His thoughts? 

Answer: And so He carried what Is and what Was Primeval-
Eternally Himself within Himself until He would place it 
outside as His creation and so the Great Inner Divine 
Thought was placed outside as Unsurpassed Craftsmanship 
as in vivid practice, so all that once was inside itself awed by 
itself was surprised But still there is nothing or nobody that 
can determine the Full Magnitude, yes, the Miraculous Mind, 
the Wisdom or the Immeasurable Love of the Creator. What 
mind can understand or determine the most invisible core of 
the smallest molecule of His eternal Omnipotence, Intellect or 
Knowledge. Yea, who can summarize or determine His Mercy, 
because the Incomprehensible Inaccessible Light descended 
Comprehensible and Accessible, Visible in His Own creation. 
Yea, at the right time He descended as the Son of Man among 
the people, as Love Himself. Through this the Creator Himself, 
Elohim, tells His Own unique eternity tale that would spiral 
beyond time and space from Spirit into matter and from there 
back again into perfect Spirit. So, where insignificant man’s 
limited mind would fail to determine the Alpha and Omega, the 
First and the Last’s beginning or end in the Unfathomable Origin 
or End of God. Therefore it is enough to the child of Elohim to 
determine, he/she is self-executive primeval eternal creative 
thinking from the Creator's Thought and they themselves are 
therefore, from the beginning to the End, part of the Eternal 
creation language, yes, in the wording of the Aleph and the 
Taw’s Eternal Love Story. 


Openbaring 2119 
'n Visioen. 
Sondag 6 Julie 2014 02:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In 'n droomvisioen sien ek ‘n vreeslike oorstroming. Ek staan in 
‘n huis saam met 'n man in sy vroeë middeljare en probeer sonder 
enige sukses om ‘n vloedgolf water met ‘n besem na buite te vee, 
waarna ek na die dak opkyk en sien hoedat die hele gebou se 
plafon en daarna sy dak onder die gewig van die water meegee. 
Hierna vlug ek na buite en sien die oorstroming is so erg dat 
die see se oppervlak daarvan begin styg. Ek kyk op na die lug 
en sien die mees afgryslike donkergrys onweerswolke wat in 
die vorm van drake oor geheel die lugruim bokant my skuif 
waarna alles in ‘n dooie landskap om my ontaard. 


Revelation 2119
A vision. 

Sunday 6 July 2014 02:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In a dream vision I see a terrible flood. I am standing in a house 
together with a middle aged man and trying without any success 
to sweep floodwater out with a broom, I then looked up and saw 
the entire building’s ceiling and then its roof gave in under the 
weight of the water. I fled outside and saw the flood was so severe 
that it caused the sea level to rise. 

I look up at the sky and saw the most horrifying dark grey 
thunderclouds in the shape of dragons moving above over the 
entire sky whereupon everything around me degenerated into 
a dead landscape. 


Openbaring 2120 
Innerlike Wysheid. 
Sondag 6 Julie 2014 02:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Al deurkruis ‘n blinde soeker elke land en streek op soek 
na genesende olie om die lamp van sy innerlike sig en 
daardeur sy geestelike lig aan te steek, is daar niks meer 
in die verwronge wêreld oor waarteen hy sy Wysheid en 
Waarheid kan meet. 

So is daar ook geen wêreld-dwaas wat ‘n wyse spreuk 
kan spreek en geen leuenaar wat die lig as waarheid in 
die wêreld-duisternis kan aansteek. So, wie is die wêreld 
leek wat nog probeer om die diepte van die Wysheid te 
ontleed, ja, wat probeer om die ondeurgrondelike grense 
van die ewigheid te meet. 

Luister daarom net na die predikante se sinnelose leuenpreek 
in kerke gespreek en weet, dit is die hoer van Babilon wat daar 
Godslasterlik spreek. Die eens Edel Woord, ja, die bybel is nou 
met verdraaiings en leuens deurweek en dit is satan self wat 
hom so op die mensdom wreek. 

So probeer ook menig moderne skrifstudent om as sogenaamde 
hedendaagse skrifgeleerdes elke ou geskrif in hulle hoogmoed te 
ontleed, maar daar is geen spoor van die Ware Innerlike Wysheid 
waarvan hulle iets van weet. Daarom klink daar nou na die hemel 
‘n desperate hulpkreet en dit is die laaste verseëldes wat dringend 
smeek vir genesende olie om die lamp van hulle blinde innerlike 
sig en daardeur hulle geestelike dag aan te steek. Ja, hulle vra om 
‘n Ligskynsel in hierdie pikdonker nag sodat die Wederkomsdag 
deur die donker duisternis van die eindtyd kan breek. 


Revelation 2120
Inner Wisdom. 

Sunday 6 July 2014 02:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Even if a blind seeker would traverse all countries and regions in 
search of healing oil to lit the lamp of his inner sight and through 
this his spiritual light, there is nothing left in the twisted world 
against which he can measure his Wisdom and Truth. 

There is also no worldly-fool that can speak a wise proverb and 
no liar who can enlighten truth in the world-darkness. So who is 
the worldly layman that still tries to analyse the depth of Wisdom, 
yes who attempts to measure the unfathomable borders of 
eternity.    

Therefore just listen to the preachers senseless lie-sermon, 
preached in churches and know it is the whore of Babylon that 
is speaking Blasphemously. The once Noble Word, yes, the bible 
is now soaked with distortions and lies and it is satan himself 
taking revenge on humanity. 

Many modern students of scripture also try, as so-called present-
day scribes, to analyse every old scripture in their haughtiness, 
but there is no trace of the True Inner Wisdom that they know 
something of. Therefore a desperate cry for help sound to heaven 
and it is the last sealed ones urgently begging for healing oil for 
the lamp of their blind inner vision and through this their spiritual 
day. Yes, they ask for a Light-glimmer in this pitch black night so 
that the day of the Second Advent can break through the darkness 
of the end time.  


Openbaring 2121 
'n Geluid...
Dinsdag 8 Julie 2014 08:05
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer 
Vanuit die hemel kom daar 'n vreesaanjaende geluid en in 
bliksemstraal kom swael, vuur en kruit en ‘n engel roep luid: 
Van voor die grondlegging van die aarde is daar vas besluit; 
in ‘n suiwer paradys, in ‘n skoon dimensie hoort daar geen 
distel of onkruid en ook niks onsuiwer en vermeng, ja, 
verbaster aan siel, gees, of huid. 

Vanuit die kosmos kom daar ‘n vreesaanjaende geluid en 
‘n engel slinger sekuur na die aarde ‘n enorme kluit met ‘n 
skrikwekkende vlamme-stert wat daaragter uitspuit en dit 
terwyl die vrou van Openbaring in barensnood ontsluit. 
Globaal begin die volke en nasies nou oproerig te muit en 
daar is niks wat die massas se aanslag teen die regerings 
kan stuit. 

Vanuit die heelal klink daar ‘n skril gefluit en dit is Alsem en 
daar is niks wat hom in sy aantrekkingskrag na die aarde kan 
stuit. ‘n Engel kyk na die planeet deur ‘n vier dimensionele ruit 
en verklaar: God het vas besluit die skaal van verwoesting val 
gelyktydig Oos, Wes, Noord en Suid terwyl biljoene hulle oë in 
die dood gaan sluit. 

Vanuit die grote melkweg kom daar ‘n eienaardige geluid en ‘n 
engel speel vrolik op ‘n panfluit. Hy spot en lag terwyl hy sing; 
kyk, daar lê die grote Mammon met sy voete van yster en klei 
nou beide heeltemal verstuit en sy waarde is nie eers ‘n 
morsdooie duit. Met ‘n magtelose wêreldorde daarnaas wat 
droewig hulle neus daaroor uitsnuit, want saam met die vals 
profeet en die hoer van Babilon word hulle deur Gabriël in ‘n 
ewige binding toegesluit. 


Revelation 2121 
A sound...
Tuesday 8 July 2014 08:05
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
From heaven comes a terrifying sound and in lightning bolt 
comes sulfur, fire and gunpowder and an angel cry aloud: 
Before the foundation of the earth was determined; no thistle 
nor weed belongs in a pure paradise, in a clean dimension, 
also nothing impure and mixed, yea, even interbred in soul, 
spirit or skin. 

From the cosmos comes a terrifying sound and an angel sling an 
enormous chunk accurately to earth, with a terrifying burning fire-
tail following it and this while the woman of Revelation goes into 
labor. Globally the riotous nations and peoples begin to rebel and 
there is nothing that can stop the onslaught of the masses against 
the governments. 

From the universe a shrill whistling sounds and it is Wormwood 
and there is nothing that can stop it in its gravitational force 
towards earth. An angel looks at the planet through a four 
dimensional window and declares: God has determined that 
the scale of destruction will simultaneously fall East, West, 
North and South while billions will close their eyes in death. 

From the big Milky Way a strange sound comes and an angel is 
playing cheerfully on a pan flute. He mocks and laughs while he 
sings; behold, there lies the great Mammon with both his feet of 
iron and clay now both totally sprained and he is not even worth 
a dime. Alongside a powerless world order are sadly blowing their 
noses because of this, and along with the false prophet and the 
whore of Babylon they are locked into an eternal confinement by 
Gabriel. 


Openbaring 2122 
Wie is wie… 
Donderdag 10 Julie 2014 05:10
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Dit is ‘n vroeë winteroggend en dit is bitter koud en in 'n droom 
word daar ‘n pen na my uitgehou. Ek hoor ‘n Stem wat sê: Dit is 
weer tyd vir jou om te onthou; daar is ‘n werk vir jou reeds eons 
gelede vir nou uitgehou. So, ontwaak vanuit jou diepe slaap, 
terwyl die ryp oor die aarde uitdou en weet, die eindtyd-lug is 
net soos nou, grys en grou. 

Maar binnekort sal die hemel suiwer-suiwer blou oor die eindtyd 
verseëldes ontvou. So, wie gaan die Hoop en Geloof tot die bitter 
einde behou en wie se oë gaan die Glorie van Elohim in die heel 
laaste fase van die eindtyd aanskou. Wie is die uitverkorenes wat 
nou steen vir steen aan die nuwe stad Jerusalem help bou, terwyl 
hulle weet hulle gaan die Heerlikheid en Aangesig van God 
aanskou. 

Wie staan in die goeie werke nog kinderlik swak, maar aan God 
lojaal en trou en wie is in die Liefde vurig warm en nooit nie lou. 
Wie is die self erkende sondaars oor hulle foute en sonde in 
diep berou, terwyl Vergifnis, Waarheid en Wysheid in hulle wese 
ontvou. Wie is die vrye wesens buite die voëlvanger se kou, wat 
weet die kerke is as kerkers lankal te wantrou. Wie is die verseëlde 
eindtydwerkers wat onbevange lag, terwyl geheel die wêreld hulle 
uitjou, ja, die laaste Apartgesteldes (heiliges) tot die bitter einde 
aan hulle God getrou. 

Wie is die getuies terwyl geheel die profetiese rede in Vervulling 
oor die wêreld ontvou. Wie is die ware Sion, Elohim die Bruidegom 
se langverwagte seer geliefde vrou, wat HY Koesterend vir ewig 
altyd teen Sy Goddelike Hart vas wil hou. Wie is die martelare as 
suiwer lewende goddelike edelgesteentes, vir oneindige engelesfere 
te aanskou, want in hulle liefde vir God en die naaste was hulle tot 
hulle einde, ja, ten koste van hulself getrou. 

So hoor ek weer die Stem wat sê: Slegs die honderd-vier-en-
veertigduisend verseëldes gaan die Hoop en Geloof tot die bitter 
einde behou en hulle oë sal die Glorie van Elohim aan die einde 
van die tydvak aanskou. Sion en Jerusalem is die uitverkorenes 
wat as eindtydwerkers besig is om die nuwe stad Jerusalem onder 
die Aanvoering van YaHWeHshua te bou, terwyl hulle reikhalsend 
uitsien om die Heerlikheid van hulle God te aanskou. Al staan hulle 
daarom nog kinderlik menslik swak, is hulle aan die Waarheid getrou, 
want in hulle liefde vir Elohim is hulle vurig en selde lou. Hulle weet 
hulle is nog nietige sondaars en toon daarom teenoor God hulle 
berou sodat die Waarheid en Wysheid in Sy Volheid in hulle wese 
kan ontvou. 

Die werkers van die eindtydwingerd vlieg vry buite die voëlvanger 
se kou en dit is diegene wat hulleself bevry het vanuit die kerksisteem 
met sy kerkgebou, terwyl hulle slegs op die Innerlike Waarheid en 
Wysheid van Elohim vertrou. Ja, dit is hulle wat onbevange lag, 
terwyl ‘n uiters onnosele Babiloniese wêreld hulle spottend uitjou, 
want slegs aan Elohim is hulle tot die bitter einde getrou. 

Die Suiwer Gees en Waarheid is die getuies met die profetiese 
Oordeel wat nou globaal ontvou. Met Sion as Elohim se 
persoonlike huishouding, ja, as Sy bruid, Sy geliefde vrou nou 
teen Sy Goddelike Hart vasgehou. Met die martelare reeds as 
Sy kinders veilig onder Sy Dak, ja, hulle Ouerhuis gehou, want 
in Sy ewige Liefde staan Hy teenoor hulle trou en kyk, daar is 
meer geen trane van smart wat oor hulle wange uitdou, want Sy 
Oneindige Vrede en Genade het hulle koesterend omvou. 

Daarom is dit dan, dat ook elkeen wat hierdie nou lees en dit met 
vaste sekerheid sonder enige twyfel in hul wese as die Waarheid 
vashou, kan weet, dat ook hulle een van dié is wat in onwankelbare 
Geloof en Hoop die koms van hulle Meester, ja, hulle Hemelse Vader 
sal aanskou. 


Revelation 2122 
Who is who… 
Thursday 10 July 2014 05:10
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
It was an early winter morning and it is bitter cold and in a dream 
a pen is handed to me. I heard a voice saying: It is time for you to 
remember again; there is a task reserved for you eons ago. So, 
awake from your slumber while the frost dews onto the earth and 
know, the end-time-sky is like now- grey and gloomy. 

But soon heaven will unfold pure-pure blue over the end-time 
sealed ones. So, who will maintain Hope and Faith to the bitter 
end and whose eyes will witness the Glory of Elohim in the very 
last phase of the end-time. Who are the chosen ones who are 
now helping to build the new city Jerusalem brick by brick, while 
they know that they are going to see the Glory and Face of God. 

Who are standing childlike-weak in good works, but to God they 
are loyal and faithful and who is fervently warm in their Love and 
never lukewarm. Who are the self-confessed sinners and in deep 
remorse about their mistakes and sin, while Forgiveness, Truth 
and Wisdom are unfolding in their essence. Who are the free 
beings outside the fowler's cage, which knows that the churches, 
as dungeons, cannot be trusted. Who are the sealed end-time 
workers who are laughing with an open mind while the entire 
world scorns them, yes, the last Set-apart (holy ones) faithful 
to their God to the bitter end. 

Who are the witnesses while the entire prophetic reason unfolds 
across the world. Who are the true Zion, the Bridegroom Elohim’s 
long awaited dearly beloved wife that He wants to Cherish against 
His Divine Heart forever. Who are the martyrs as pure living divine 
gemstones, to be seen by infinite angelic spheres, because in their 
love for God and neighbor they were faithful to their end, yes, at 
the cost of themselves. 

Again I hear the Voice that says: Only the hundred and forty four 
thousand sealed ones will keep up the Hope and Faith to the bitter 
end and their eyes will see the Glory of Elohim at the end of the 
era. Zion and Jerusalem are the chosen who are working as end-
time workers to build the new city JeruSalem under Command of 
YaHWeHshua, while they are longingly looking forward to see the 
Glory of their God. Even though they are therefore still childlike-
humanly weak, they are faithful to the Truth, because in their love 
for Elohim they are fervently and seldom lukewarm. They realize 
they are still insignificant sinners and therefore they show their 
]remorse to God so that Truth and Wisdom can unfold in His 
Fullness in their being. 

The workers of the end time-vineyard roam freely outside the bird-
catcher’s cage and it is those who have freed themselves from the 
church system with its church building, while they trust only in the 
Inner Truth and Wisdom of Elohim. Yes, it is those who laugh 
freely, while an utterly stupid Babylonian world mockingly scolds 
them, for only to their God they are faithful right up to the bitter 
end. 

The Pure Spirit and Truth are the witnesses with the prophetic 
Judgment now unfolding globally. With Zion as Elohim’s personal 
household, yea, as His bride, His beloved wife now held close to 
His Divine Heart. With the martyrs already safely as His children 
under His Roof, yea, their Parental Home, because in His eternal 
Love He is faithful to them and behold, there are no tears of 
sorrow running over their cheeks, because His Infinite Peace and 
Mercy nurturing embracing them.    

Therefore everyone that is reading this and who embrace it as 
Truth without any doubt in their essence can know that they are 
also among those who shall, with unwavering Faith and Hope, 
see the coming of their Master, yes, their Heavenly Father.  


Openbaring 2123 
Ware Israel of Jood? 
Maandag-nag 14 Julie 2014
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die aarde tol nou tevergeefs om haar eie as, want tussen 
die boom en die bas is daar tussen wit en swart meer geen 
kontras. Die ware Juda staan rein maar klein en die Jood is 
groot en blas, want deur hulle Bileams-leer het hulle die 
wêreld, ja, elke volk en ras geleer om mekaar in verbastering 
te betas. Geheel die christen kerk is onder hierdie juk belas 
en daar is ewig nooit 'n reinigingsmiddel wat hulle skoon kan 
was. So, wie is daar wat die Jood nog onder Jakob Israel as 
die uitverkore volk wil klas want vir elke volk en ras was hulle 
as oorheersers ‘n onuithoudbare las. 

Die aarde tol nou tevergeefs om haar eie as en die Jodedom 
kan globaal nou tevergeefs maar vas. Hulle terugkeer na 
Palestina kan hulle ook maar verpas, want Israel is ‘n volk 
wat niemand as ‘n land, ja, ‘n grondgebied kan klas en vir 
millenniums lank is die Jood meer geen suiwer volk of ras 
en in hulle bloed is daar tussen wit en swart meer geen 
kontras. So laat die vyand van die Jood nou feesvier en 
bras want binnekort word die land Palestina van alkant 
af verras met die Weste wat onseker in die donker rondtas. 

So tol die planeet tevergeefs om en om haar eie as en dit 
raak tyd vir die ware Israel om terug na Jakob Israel te verkas 
sodat die laaste stuk van die legkaart volmaak in kan pas vir 
die leeu van Juda om in die Suide anderkant die riviere van 
Kus almal te kan verras. 


Revelation 2123 
True Israel or Jew? 
Monday-night 14 July 2014 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
The earth is now spinning in vain around her own axis, for 
there is no contrast anymore between white and black. The 
true Judah is standing pure but small and the Jew is big and 
swarthy , because through their Ba'laam doctrine they have 
taught the world, yes every nation and race to interbreed. 
The entire Christian church is heavily burdened under this 
yoke and there will never ever be a cleansing-cure to cleanse 
them by. So, who still wants to categorize the Jew under Jacob 
Israel because as oppressors they have been an unbearable 
burden to every nation and race. 

The earth is now spinning in vain around her own axis and the 
Jewry globally fast in vain. They can also miss their return to 
Palestine because Israel is a nation that nobody can categorize 
as a country, even a territory and for millenniums the Jew has 
been no pure nation nor race and in their blood there is no 
contrast between white and black anymore. So let the enemy 
of the Jew now feast and carouse for soon the country Palestine 
will be surprised from all sides with the West gropeth in the dark 
in uncertainty 

The earth is now spinning in vain around her own axis and it 
becomes time for the true Israel to return to Jacob Israel so 
that the last piece of the puzzle can fit perfectly for the lion 
of Judah to surprise everyone in the South beyond the rivers 
of Cush. 


Openbaring 2124 
‘n Knal… 
Dinsdag 22:00 15 Julie 2014 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar klink ‘n knal en wie gaan staan en wie gaan val, want oor 
die wye wêreld heen, ja, oral oor, daar klim die dodetal. 

Daar klink ‘n knal en oral oor in die groot heelal fluister al die 
wesens: Kyk, daar op die aarde val ‘n baie bitter beker gal en 
almal raak daar van vrees, nou mal. 

Daar klink ‘n knal en die aarde swenk en swaai soos ‘n goedkoop 
speelbal met ‘n reuse aardbewing oor berg en dal en kyk, die 
beseerdes en dooies is sonder tal. 

Daar klink ‘n knal en die pad na redding is nou uiters smal, maar 
op ‘n reguit lyn tussen Namibië en Natal is daar ‘n handvol wat vir 
ander tot hulp gaan staan en nie gaan val. 

Daar onder in die Kaap staan ‘n baie ou-ou perd op stal en dit raak 
tyd vir ‘n skaal van Openbaring om nou te val… 


Revelation 2124
A bang…
Tuesday 22:00 15 July 2014
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
There sound a bang, who will stand and who will fall, because 
worldwide, yes allover the death toll is on the rise. 

There sound a bang and everywhere in the big universe all the 
beings whisper: Behold, a very bitter cup of gall is falling on 
earth and everyone there is now maddened with fear. 

There sound a bang and the earth turns and swerves like a 
cheap football with a massive earthquake over mountains 
and valleys and look, the injured and dead are countless.   

There sound a bang and the path to salvation is now utterly 
narrow, but on a straight line between Namibia and Natal there 
are a handful that will stand as help for others and who are not 
going to fall.

Down in the Cape a very old horse is standing in the stable 
and soon it is time for a scale of Revelation to fall…  

Openbaring 2125 
In skeppings-herbegin. 
Woensdag 16 Julie 2014 04:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Op die dag wanneer U Groot Genade oor Sionsvolk uit sal 
kring en U ‘n einde aan die gees van verdeeldheid onder U 
volk sal bring. Op dáárdie dag sal die ware Liefde wyd onder 
die heiliges uitkring en JeruSalem sal haar suiwer loflied luid 
kan sing. 

Op die dag wanneer die Waarheid die leuen sal verdring 
en die volheid van die geloof sy kant sal bring, sodat God 
se Môregloed die donkernag van die wêreld sal verdring, 
ja, op daardie dag het die heiligdom hulle hande klaar 
wanhopig saamgewring. 

Op die dag wanneer ‘n nuwe tydvak vars begin met die 
verheerliktes wat die Nuwe Lied op die berg Sion sing 
‘wyl hulle om Elohim in hulle midde al nader dring. Op 
daardie skone dag is dit weer ‘n nuwe begin. 

Ja, op die nuwe dag, die Agtste dag in skeppings-herbegin 
en op die nuwe aarde heers daar nêrens meer enige onmin, 
want in liefde en verdraagsaamheid sal die uitverkorenes 
mekaar nou alles gun. Ja, al is hulle in hul getalle ook 
hoe min, want hulle weet, die nuwe aarde is in Volheid en 
Heerlikheid vir hulle gewin. 

Op die dag wanneer U Genesing oor die oorblyfsel van 
die klein Boervolk uit sal kring en U die haat en nyd, as 
satan self, onder hulle vir ‘n duisend jaar vas sal bind. 
Ja, op daardie dag wat U sal roep: O’ apartes, julle was 
die laaste skerm in die eindtydwind en daarom is julle 
as my kind, ja, My eersteling, vir die Melgisedek Koninkryk 
gewin, want vanaf die oerbegin is julle as My uitverkiesdes 
in My Vaderhart in Goddelike Liefde vasgebind om in die 
Nuwe stad JeruSalem die Nuwe Lied tot My Lof en Eer te 
sing. 


Revelation 2125
A new Creation.
Wednesday 16 July 2014 04:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
On the day when Your Great Mercy will circle upon the Sion-nation 
and when You will put an end to the spirit of dissension among 
Your nation. On that day true Love will be widely disseminated 
amongst the holy ones and JeruSalem will be able to sing aloud 
her pure song of praise. 

On the day when Truth will supplant the lie and when the fullness 
of faith will have effect, so that God’s Brilliant Light of dawn will 
push aside the dark night of the world, yea, on that day the sanctuary 
will stop wringing their hands in despair. 

On the day when a new era starts afresh with the exalted ones 
singing the New Song on Mount Sion while they move closer 
and closer around Elohim within their midst. On that wonderful 
day a new beginning will start. 

Yea, on the new day, the Eighth day when it will be a new creation 
and on the new earth discord will not be found anymore, for in 
love and forbearance the chosen ones will not withhold anything 
from each other. Yea, even though they are so few in numbers, for 
they know that the new earth has been won for them in Fullness 
and Glory. 

On the day when Thy Healing will spread over the remnant of the 
small Boer nation and when Thou will tie down 
 hate and envy 
amongst them as satan himself for a thousand years. Yea, on that 
day when Thee will call: Oh, chosen ones, you were the last cottage 
in the winds of the end-time and therefore you were won as My 
child, yes, My firstling, for the Melchizedek Kingdom, for since 
the very beginning you were bound by Divine Love in My Father 
Heart to sing the New Song in the New city of JeruSalem to My 
Glory and Honor. 


Openbaring 2126 
Ware vrye kind. 
Woensdag 16 Julie 2014
 16:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Luister na die Gees wat wink op die vlerke van die wind, daar 
waar die vryheid lokkend wink met geen wêreldorde sisteem 
wat die kind van God ewig ooit vas kan bind. 

Voel die Saligheid van die Koel aandwind in die laaste sonstrale 
met alles rosig pienk getint, met jou siel wat God in die skoonheid 
daarvan soek en vind terwyl jy Sy skepping waarderend indrink. 

Luister na die voëlgesang daar waar dit by ‘n helder spruit opklink 
met vinkies wat vrolik in ‘n groen wilger rond rinkink en terwyl jy 
die wonderwerke van Sy Hande oordink, weet verseker, jy moet 
die weg na Sy Ewigheid en die Liefde vind. 

Luister na die onbevange vrolike gelag van ‘n kind en dit in ‘n 
wêreld so verniel en vermink. Ja, daar waar alles reeds ontbind 
en stink, klink daar die lag-stem van ‘n kind waar dit in die mees 
swaarste tye opklink. Weet daarom, ook dit is die Troostend Hand 
van God wat die moed-verlorene naderwink. 

Luister na die golwe van die see waar dit oor uitgestrekte strande 
rinkink, met seemeeue in hulle vlug so flink, terwyl ‘n Albatros 
ook sy maat daarbo in die blou ruimtes vind en weet, Elohim het 
dit goed gevind vir jou, O’ mens om Sy skepping te kan oordink. 

So, luister na die Roepstem van die Gees wat oral wink, ja, op die 
vlerke van die soms wilde wind, daar waar die Vryheid so lokkend 
wink en weet, daar is geen aardse mag of sisteem wat die ware 
vrye kind van God ewig ooit vas kan bind. 


Revelation 2126
Truly free child. 

Wednesday 16 July 2014 16:50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Listen to the Spirit beckoning on the wings of the wind, there 
where freedom is luring with no world order system that can 
ever bind the child of God. 

Feel the Beatitude of the Cool evening breeze in the fading 
rays of the sun with everything tinted rosy, with your soul 
searching for God in its beauty and finding Him therein, 
whilst you appreciatively enjoy the glory of His creation. 

Listen to the singing of the birds at a clear brook with finches 
joyfully frolicking, and while meditating about the wonders of 
His hands, know, you should find the way to His Eternity and 
Love. 

Listen to the unfettered joyful laughter of a child, and this in a 
world so ruined and mutilated. Yea, where everything has been 
decayed and stinking the laughter of a child sounds in the worst 
times. Therefore know, this too is the Consoling Hand of God that 
beckons those without hope closer to Him 

Listen to the waves of the sea where it rollicks across extensive 
beaches, with seagulls so brisk in their flight, while an Albatross 
also finds his mate in the blue spaces and know, Elohim has 
thought it fit for you Oh human to ponder over His creation. 

So listen to the Voice of the Spirit calling everywhere, yes, on 
the wings of the occasionally rough wind, it is Freedom Who 
is winking enticingly and know, there is no power nor system 
on earth that would ever bind the truly free child of God. 

 
Openbaring 2127 
Die wit velkleur.
Donderdag 17 Julie 2014 04:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op ‘n planeet in ‘n land in ‘n vêraf streek, daar waar Raka 
hom oor sy velkleur op ander wreek, terwyl hy alles om hom 
stukkend breek en in bloedlus alles met ‘n mes net dood wil 
steek. Hy hoor nie wanneer iemand om sy lewe smeek, maar 
hy voed op sy prooi oud, jonk en swak se doodsangs kreet. 

Op ‘n planeet in ‘n land in ‘n vêraf streek, word daar liberaal 
so woes gepreek en in die kerke word geleer om nie oor 
Raka se moorde te murmureer, maar om met moordenaars 
so sag en liefdevol te kommunikeer en om hul gruweldade 
onder kwansuise hongerpyne toe te smeer. So, wee ook elke 
slagoffer se naasbestaandes wat sou beweer dit alles gaan 
hier net om kleur. 

Op ‘n planeet in ‘n vêraf streek, dáár word moord en misdaad 
lankal nie meer deur ‘n regverdige regstelsel besweer. Maar 
wee die een wat daaroor sou protesteer, want op hom of haar 
word nou as die misdadiger, die terroris gekonsentreer. Ja, ‘n 
bose rassis met geen reg op die lewe, lief of leed, want sy sonde 
is sy velkleur, heeltemal te wit en bleek en daarom het sy vyand 
die reg om hom na willekeur maar dood te steek. 

Op ‘n planeet in ‘n land met ‘n vêraf streek, word ‘n blanke ras 
op elke gebied geteer en veer en in moord diep onteer. Hulle 
toekoms word onder die outoriteit van ‘n kamma reënboognasie 
swart gesmeer en in hul kerke word hul geleer om hul moordenaars 
as hul dierbaar naastes diep te eer en wee die 'ketters' wat daarteen 
sou protesteer, want die wit liberaal het onder vrymesselaars-eed 
gesweer om die wrede dier van Openbaring as ‘n god te eer. 

Op ‘n planeet in ‘n land in ‘n veraf streek, daar waar Raka hom 
oor sy velkleur op ander wreek, daar sien niemand die vertrapte 
heiligdom se diepe leed, ja, daar waar hulle daagliks staan om 
slagoffer se oop graf, geklee in die roukleed en wee die siel wat 
oor die onreg sou murmureer of protesteer en wat dit sou waag 
om te beweer dit gaan alles hier net om die wit velkleur. 


Revelation 2127
The white skin color. 
Thursday 17 July 2014 04:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
On a planet in a country in a distant region, where Raca is 
taking vengeance on others about his skin color, while he 
wants to destroy everything around him and in bloodlust he 
wants to stab and kill everything with a knife. He has no mercy 
when someone is begging for his life, but he feeds on the agony 
screams of his prey, young, old and weak. 

On a planet in a country in a distant region, preachers are 
preaching liberal and frantic and in the churches they teach 
people not to murmur about Raca’s murdering spree, but to 
communicate so gentle and loving with murderers and to cover 
their atrocities under feigned hunger. So, woe to every victim’s 
next of kin that alleges that everything is just about skin color. 

On a planet in a distant region, murder and crime is no longer 
allayed by a fair legal system. But woe to the one who would 
protest about this, because such a person will be concentrated 
upon as a criminal, a terrorist. Yes, an evil racist with no right to 
life, love or sorrow, for his sin is his skin color, completely too 
white and pale and therefore his enemy has the right to choose 
at random to stab him to death at will. 
 
On a planet in a country with a distant region a white race is being 
tarred and feathered on every terrain and deeply dishonored by 
being murdered. Their future is now blackened under the authority 
of a supposedly rainbow nation and in their churches they are 
taught to honor their murderers deeply as their dearest neighbor 
and woe to the ‘heretics’ that would protest against this, because 
the white liberal swore a freemason’s pledge to honor this cruel 
beast of Revelation as a god. 

On a planet in a country in a distant region, there where Raca 
is taking revenge on others because of his skin color, here 
nobody sees the downtrodden sanctuary’s deep sorrow, yes, 
where they stand around the open grave of a victim daily, 
dressed in sackcloth and woe to the soul that murmur or 
protest over the injustice and who would dare to allege that 
this is all just about the white skin color. 


Openbaring 2128 
My Waarheid en Wysheid. 
Donderdag 17 Julie 2014 07:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Vanaf my ontstaan in geheel my klein bestaan met al my kom 
en gaan is daar net EEN wat ek wil en kan verstaan en waardeur 
ek my ook laat vermaan. HOM ken ek op Sy Grote Naam, want in 
die Liefde is Hy so bekwaam. Hy is my Elohim, so Nederig, maar 
in my oë is Hy Groot en so Vernaam, want elke probleem groot 
of klein kan Hy so goed verstaan en vir alles het Hy die beste 
plan te beraam en ek weet, my vyand, dié sal Hy vir my verslaan. 
Al is daar niemand in hierdie wêreld wat my wese kan verstaan is 
ek nooit alleen of eensaam , ja, met my God wat altyd by my staan 
en Hom nooit vir my as kleine sondaar skaam. 

Vanaf my bestaan, daar waar ek vir my ‘n weg deur die lewe 
probeer oopbaan terwyl ek soms wanhopig om my skop en 
slaan is daar net Een Waarheid wat ek kan en wil verstaan en 
dit is my Elohim en Hom ken ek op Sy Grote Naam. Al is die 
tyd in die uurglas van die wêreld besig om vinnig weg te taan 
en geen wêreldmag meer daarteen ‘n plan kan beraam, met ‘n 
groot hongersnood wat kom om nooit weer weg te gaan, want 
kyk net hoe swak lyk binnekort globaal die wêreldgraan. Maar 
ek weet dat dit met die opregte kind van God goed sal gaan al 
sal daar ook hoeveel kataklismes oor die aarde gaan. In die tyd 
van vrees en waan sal ek steeds vir Sy Naam daar regop trots 
bly staan, want Sy Sorg en Liefde laat my ewig nooit beskaam. 

Vanaf my ontstaan in geheel my klein bestaan met geheel 
my kom en gaan, voel ek my in Sy Genade so beskerm en 
diep bekwaam en al kan ek aldag die Grootheid van Sy Liefde, 
Geduld en Barmhartigheid nie mooi verstaan, stort ek nogtans 
daaroor ‘n verborge blydskap-traan, want ek weet, elke oomblik 
van my klein bestaan is Sy Goddelike Arm in Liefde en 
Beskerming om my geslaan en dáárom kan geen prediker of 
kerk my ewig ooit vermaan, want dit is net die innerlike taal 
van Sy Wysheid en Waarheid wat ek wil en kan verstaan. So, 
daar waar ek val of staan weet ek dat my God my hart verstaan 
en ook dat Hy my Liefhet en Hom nooit vir my sal skaam en 
daarom loop ek my lewenspad net met Hom oral Saam. 


Revelation 2128 
My Truth and Wisdom. 
Thursday 17 July 2014 07:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 
 
Judith de Beer 
Since my origin in my entire, small existence with all my going 
out and my coming in
 there is only ONE that I want to and can 
understand and by Whom I let myself be admonished. I know 
HIM by His Great Name, because in Love He is so ably. He is 
my Elohim, so Humble, although to me He is Great and so 
Important, because He understands every problem, big or 
small so well and for anything only He can make the best 
plan and I know He will defeat my enemy. Even though there 
is nobody in this world that is able to understand my being.
I will never be alone or lonely, yes, with my God that always 
stand by me and He is never ashamed of me as a little sinner. 

Since my existence, where I have tried to pave my way through 
life while sometimes desperately kicking and hitting around me 
there has always been only One Truth that I could and wanted 
to understand and it is my Elohim and I know Him by His Great 
Name. Even though the world's time is  running out fast and no 
world power can stand up against this, for a great famine is 
coming never to go away again, because just look how bad 
the grain situation will be soon globally. But I know that 
everything will be fine for the sincere child of God despite 
how many cataclysms will go across the world. In the time 
of fear and delusion I will still stand proud and upright for His 
Name, because His Love and Care never ever put me to shame. 

Since my origin in my entire little existence in my entire coming 
and going I feel so protected and deeply apt in His Grace and 
even when I cannot fully understand the Greatness of His Love, 
Patience and Compassion each day, still I shed a hidden tear of 
joy because of this, for I know, every moment of my little existence 
is in His Divine Arm, placed around me in Love and Protection and 
therefore no preacher nor church can ever beseech me, because it 
is only the inner language of His Wisdom and Truth that I can and 
want to understand. so, where I stand or fall I know that God 
understands my heart and also that He Loves me and will never 
be ashamed of me and therefore I walk my path in life together 
with Him only, wherever I go. 


Openbaring 2129 
Storms en verwoesting. 
Maandag 21 Julie 2014 06:40
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die mistige dowwe lig van die maan dans daar in ‘n wals, 
'n tifoon en ‘n orkaan. Met ‘n harlekyn in ‘n maltrapdans 
wat nou ook daaruit ontstaan. So klink die simfonie van 
‘n sikloon in ‘n wilde waan. 

Met die lig van die maan nou oor die see in ‘n baie rowwe 
baan, is dit ‘n reuse storm in sy ontstaan wat verwoestend 
oor groot streke sal gaan. O’ wie is daar wat die misterie 
van die konveksiestroom werklik kan verstaan en waaruit 
die koel bries sowel as die wilde stormwind ontstaan. 

In die misterieuse vogtige dowwe lig van die maan loei daar 
skril die wind in die stemme van ‘n tenoor en sopraan, met 
‘n reuse storm wat in die hemelruim ontstaan. In sy kort 
maar verwoestende bestaan het ook hy/sy alweer ‘n eienaam. 
En dit is ‘n skaal uit die Boek van Openbaring wat verwoestend 
oor groot streke sal gaan. 

En Dit is ‘n Goddelike Traan, ‘n Verwoestende Waterstroom uit ‘n 
hemelkraan wat geniepsig na die aarde slaan, sodat infrastrukture 
soos speelgoed-kaartehuise daaronder soos kaf in die wind sal 
vergaan. 


Revelation 2129
Storms and destruction.

Monday 21 July 2014 06:40

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In the misty dim light of the moon a typhoon and a hurricane are 
waltzing together. From this originates a harlequin in a helter skelter 
dance. Welcome to the symphony of a cyclone in a wild delusion. 

The light of the moon shines down on the wild sea developing in a 
huge devastating storm that will destructively go over large regions. 
Who will truly understand the mystery of the convection stream and 
from where the cool breeze as well as the wild tempest arose. 

In the mysterious, dim foggy light of the moon, the wind is wailing in 
the high pitched voices of a tenor and soprano, with a gigantic storm 
brewing in the sky. In it’s short but devastating existence he/she 
already has a name. And it is a scale form the Book of Revelation that 
will cause devastation over large areas. 

And It is a Godly Tear, a Devastating Water-stream from heaven that 
deliver a nasty blow to Earth, causing infrastructures to perish like 
toy houses, like chaff in the wind...  


Openbaring 2130 
'n Ou dodelike pes…
Dinsdag 22 Julie 2014 08:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Raka se gebroedsel spuug in die stof voor die voete van 
die Eva van die Adamiet en dáárom sal die Oordeel oor 
Afrika wyd geskied, want daar is niks wat die Kusiet tot 
voordeel vir die Nuwe Vrederyk aan kan bied. 

Die Groot Engel van Openbaring word deur Elohim Self 
nou ontbied en vinniger as die vinnigste weerligstraal 
kom Hy aangevlieg en in 'n skrikwekkend pes begin 
Kanaän om bloed en long uit te spuug, want die parasiet 
word nou self besmet deur ‘n dodelike mikroskopiese 
parasiet. 

So, luister na die lied van die rasegte Israeliet en kyk, Raka 
en sy gebroedsel bewe van die koors in doodsweet soos 
‘n riet. So, wee die wit liberalis en die wit prostituut, want 
kyk, hulle sterf saam met die nuttelose deugniet. 

Ja, Raka se gebroedsel spuug in die stof voor die Eva van 
die Adamiet en daardeur het Kanaän die Oordeel oor homself 
uitgegiet en oraloor klink die gehyg en hoes met bloedspatsels 
op grond en graniet en die pes trek oor ‘n baie groot gebied, ja, 
vanaf die landstreek van die sprinkaan tot in die land van die 
geel termiet en die engel van die dood word ook nie in die 
Weste verbied. 

Raka se gebroedsel spuug in die stof voor die voete van die 
Eva van die Adamiet en die Oordeel kom om reg te laat geskied 
en met bloedspatsels op die vlerke van die wind tot ver in die 
niet, toets wyd oor Afrika en die wêreld die bloedlyn van Kanaän 
en elke baster Kusiet in ‘n dodelike pes nou positief, om die baie 
ou vloek van Abraham se Sarah van onder uit Suid-Afrika tot bo 
in Egipte en van daar regoor die wêreld te laat geskied, want die 
gebroedsel van Raka spuug mos in die stof voor die voete van 
die Eva van die Adamiet.  


Revelation 2130
A fatal pestilence…

Tuesday 22 July 2014 08:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Raca’s brood spits in the dust before the feet of the Eve of the 
Adamite therefore the Judgment will occur wide across Africa, 
because there is nothing that the children of Cush can offer to 
the benefit of the New Reign of Peace. 

The Great Angel of Revelation is now called by Elohim Himself 
and and faster than lightning He comes flying and in a horrifying 
plague Canaan begins to spit out blood and fragments of lung, 
because the parasite itself is now infected by a deadly microscopic 
parasite. 

So hear the song of the purebred Israelite and behold, Raca and its 
brood are shivering with fever in death like a cane. So, woe to the 
white liberalist and the white prostitute, because behold, they die 
together with the useless scoundrel. 

Yes, Raca’s brood spits in the dust before Eve of the Adamite and 
through this Canaan brought the Judgment onto itself and all over 
the heaving and coughing with specs of blood on ground and granite 
and the pestilence spreads over a very large area, yea, from the region 
of the grasshopper into the land of the yellow termite and the Angel of 
Death is also not prohibited in the West. 

Raca’s brood spits in the dirt before the feet of the Eve of the Adamite 
and Judgment comes to bring justice and with specs of blood on the 
wings of the wind far into the void. Widely across Africa and the world 
the bloodline of Canaan and every hybrid Cushi now tests positive for 
a deadly pestilence, in order to bring about the age old curse of Abraham’s 
Sarah from below from South-Africa to the top of Egypt and from there 
right around the word, for the brood of Raca dare to spit in the dust at 
the feet of the Eve of the Adamite. 


Openbaring 2131 
Die e-sword soldaat. 

Vrydag 25 Julie 2014 05:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In twis en haat, daar waar hulle van vroeg tot laat soos outomate 
voor die rekenaar waak, daar sit so kordaat die e-sword soldaat. 
Oor die geloofs-onkunde van ander is hulle tog so diep beswaard 
en die opinie van ander maak hulle altyd baie kwaad. Oor ander 
se meer vrye onafhanklike denke moet hulle altyd smaad en 
daarom kap hulle links en regs na ander met hulle vlymskerp 
swaard, want meeste van die tyd is die aanvaller mos 'n e-sword 
soldaat. 

So sit die hedendaagse kamma skrifgeleerdes van vroeg tot laat 
voor hulle rekenaars as 'n e-sword soldaat en elkeen dink hy saai 
vir God se koninkryk net goeie intelligensie-saad. So, wee daarom 
elkeen wat hom nie op die wysheid van die e-sword soldaat se 
kamma ‘alwetendheid’ en dié se ‘skerpsinnige’ raad wil verlaat. 

Die debattering opposisie van die e-sword soldaat is mos ketters 
en satanskinders wat nooit in die ‘waarheid’ sal kan ontwaak en 
terwyl die rekenaarvraat hulle ook dikwels net op die ‘wysheid’ 
van google verlaat met hulle e-sword antwoorde so paraat en dit 
terwyl hulle die heeltyd oor mekaar se antwoorde en sienings 
smaal. Ja, met elkeen wat nou as oorwinnaars alleen op die 
sogenaamde waarheid aanspraak probeer maak, is dit oral in 
die geloofsdebattering net haat op haat met e-sword antwoorde 
flink en vinnig in wraak op wraak. 

So is elke rekenaarchristen nou sonder enige liefde vir bykans 
elke ander rekenaarchristen nou baie kwaad, want in rekenaarhel, 
daar debatteer in twis en haat van vroeg tot laat die so verhewe 
e-sword soldaat. Die skrifnavorsing van ander skrifkenners, die 
wil hulle altyd as hulle eie breinkind uitmaak en so heers daar 
wêreldwyd, maar veral in Suid-Afrika, onder soveel sogenaamde 
gelowiges nou die rekenaarsleutelbord wraak, waarby die Koninkryk 
van God selde iets positiefs by kan baat. Want links en regs kap 
daar wild na mekaar, ja, met andermans intelligensie die vlymskerp 
swaard van die nimmer rustende e-sword soldaat. 


Openbaring 2132 
Geestes pelgrims. 
Maandag 28 Julie 2014 14:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Swerwers in die geloof, geestes pelgrims, ja, soekers sonder vaste 
denkrigting of hoop. Wie is jou God, jou Elohim, ja, jou Geestes Hoof, 
want die een dag word dit en die volgende dag weer dat aanbid en 
geloof. 

Swerwers in die geloof, geestes pelgrims, soekers sonder vaste 
denkrigting of stabiele geloof. Die een dag nog al jou liefde en 
trou aan God en jou naaste met al jou passie beloof, maar jou 
eie dwalende gedagtes het jou van dit alles beroof. 

Swerwers in die geloof, wispelturige geestes filosoof, hoe vurig het 
jy jou nie al vir die leuen, maar dikwels ook vir die Waarheid afgesloof. 
Ja, sodat selfs die engele hulle soms oor jou verstommende werke, 
jou voor God sou loof. Maar deur twyfel het satan jou van dit alles 
beroof. 

Swerwers in die geloof sonder rigting of hoop, as christen het 
jy jou eens laat doop, daarna ontpop in allemans liefde as 'n 
filantroop. Daarna het jy vurig vir die Waarheid gestaan al wou 
die wêreld jou ook daaroor onthoof. Maar deur twyfel het jy nog 
altyd jou siel maklik verkoop en so die Waarheid verlaat om agter 
‘n leuen aan te loop. 

So, swerwers in die geloof, geestes pelgrims sonder vaste denkrigting 
van alles wat heilig is beroof. Wie is jou God, ja, wie is jou Geestes Hoof, 
want die een dag word dit en die ander dag weer dat aanbid en geloof. 


Openbaring 2133 
Die ware terugtog. 
Dinsdag 29 Julie 2014 05:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Daar is ‘n sprokie, ja, 'n fabel wat lui; op die dag wanneer die 
Jode weer na Palestina terug sal kom om om Salomo se tempel 
saam te drom, op daardie dag nader die eindtyd met die Messias 
wat vir die eerste keer sal kom. Maar hierdie storie is net ‘n fabel, 
want kyk, Edom is as die Jodedom vermom en wêreldwyd aanbid 
hulle net een god en dit is Mammon. 

Maar daar is nog ‘n ou oorlewering, ja, ‘n Waarheid wat oor 
millenniums kom en dit gaan oor die verstrooide volk Israel 
wat weer op die berg Sion bymekaar uit sal kom en dit is slegs 
‘n handvol edelkoring wat uit die Saksiese volkere tot volmaakte 
geestes wasdom sal kom en op daardie dag sal die leeu en die 
lam, ja, die ware Juda en Benjamin weer in eenheid by die ander 
tien verlore stamme uitkom. 

So weet! Wanneer die leeu saggies gevaarlik begin om vir die 
honger hiënas wat te na aan haar kleintjies kom te grom, ja, 
wanneer die Joodse wolf Edom, homself vir oulaas as die goeie 
skaapwagter probeer vermom. Ja, op daardie dag wanneer die 
valse engel van die lig met sy laaste wanhopige valse vredes- 
boodskap die ware huis van Israel hééltemal verstom. Op hierdie 
dag sal die verseëldes weet dit is tyd om huis toe te kom, ja, om 
te vergader op die berg Sion en op daardie dag sal die Son van 
Waarheid wyd oor al die uitverkorenes oopblom. 

En terwyl geheel die christendom nog steeds hoopvol sal bly 
wag op die terugkeer van die wydverspreide Jodedom om na 
Palestina terug te kom, staan daar in die verre Suide ‘n weeskind 
en sy lyk verwaarloos, verwese, klein en dom. Maar hierdie kleine 
meisie gaan geheel die wêreld nog verstom. 

Kyk, sy staan op ‘n baie Stewige Rots met haar silhouette skerp 
afgeëts teen die wêreldhorison en in haar hand hou sy ‘n spierwit 
blom en ‘n engel vra: Vir wie is dit bedoel en waarom? Daar staan 
‘n ander engel wat dit nou só opsom en hy sê: Kyk, die blom is die 
Ware Tempel, ja, die Enige Waarheid wat Jerusalem nog kortkom 
en Sion sal in Wysheid tot voordeel van al die uitverkorenes, ja, vir 
die nuwe tydvak in al haar glorie tot eer van haar Elohim oopblom, 
want dít is die tyd wat die Bruidegom gaan kom. 


Revelation 2133
The true return. 
Tuesday 29 July 2014 05:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
There is a fairy tale, yes, a fable that goes like this: on the day when 
the Jews return to Palestine to gather around Solomon’s temple, on 
that day the end time approaches with the Messiah who would come 
for the first time. But this story is just a fable, for behold, Edom is 
being disguised as the Jews and worldwide they only worship one 
God and it is Mammon. 

But there is still another old tradition, yea, a Truth that comes over 
millennia and it is about the scattered nation of Israel that will gather 
again on the mount Sion and it is only a handful of precious wheat 
that will come from the Saxon nations to perfect spiritual maturity 
and on that day the lion and the lamb, yea, the true Judah and 
Benjamin will be united with the other ten lost tribes. 

So know! When the lion begins to growl softly dangerously at the 
hungry hyenas that come too close to her children, yes, when the 
Jewish wolf, Edom, tries for the last time to disguise himself as 
the good shepherd. Yes, on that day when the false angel of light 
stunned the true house of Israel altogether with his last desperate, 
false peace-message. On this day the sealed ones will know it is 
time to come home, yes, to gather on the mount Sion and on that 
day the Sun of Truth will rise widely over all the chosen ones. 
 
And while the whole of christianity still hopefully will continue 
awaiting the return of the widespread Jews to Palestine, in the 
far South an orphan is standing and she looks neglected, orphaned, 
small and stupid. But this little girl is going to completely astound 
the entire world. 

Behold, she is standing on a very Solid Rock sharply silhouetted 
against the worldly horizon and in her hand she is holding a brilliant 
white flower, and an angel asks: Who is this meant for and why? 
There is a second angel that make a summary and reply: Behold, 
the flower is the True Temple, yes, the Sole Truth which Jerusalem 
is is still lacking and Sion will bloom in Wisdom in all her glory, in 
honor of her Elohim, to the advantage of all the chosen ones, yes, 
for the new era, because this is the time for the Bridegroom to arrive. 


Openbaring 2134 
Spreuke.
Saterdag 2 Augustus 2014 23:30
  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Een plus een is twee minus een is maar net weer een en 
ook daardie een is spoedig weer vir altyd daarmee heen. 
Dit kraak en dit breek deur vleis, vlees en been 'wyl alles 
in die voedselketting mekaar die lewe wreed ontneem en 
in oorlog op oorlog raak alles nou buitensporig ekstreem. 

Dit kreun en dit steun in frekwensie wat dreun met vreeslike 
aardbewings wat oraloor nou in chaos begin dreun en iemand 
roep: Kyk, in die vloek daarvan skuil vir die voortbestaan van 
die aarde soveel seën. 

Deur eons heen met millenniums daardeur heen klink ontelbare 
geslagte se vrolike lag en bitter geween met biljoene wat kom 
en gaan en niemand weet nou eintlik waar is hulle heen. 

Ja, die lewe gee om net weer te neem en die onkunde vra 
verbouereerd; wáárheen… en die Wysheid antwoord geduldig: 
Na God en die Liefde, dáárheen en dit is op alles die enigste 
antwoord alleen. 

Die optimis lag altyd deur so vrolik aaneen terwyl die pessimis 
net oor alles wil ween en teem en op die einde word deur die dood 
die lewe beide ontneem. 

Daar is altyd ‘n sorgsame een wat oor die welstand van ‘n ander 
verneem en maklik saam met hom oor sy hartseer ween, maar jy 
kry ook weer ‘n ander een en dié staan sy naaste weer in alles 
teen. 

Daar is altyd iemand wat net oorvloedig wil gee, met ‘n ander 
een wat weer net wil leen, terwyl nog ‘n ander persoon dit wat 
hy begeer vir homself toeëien en dit daarom blatant net neem. 

‘n Adder byt ‘n mens in die hakskeen en ‘n verraaier lei sy eie 
broer na sy ondergang heen en die liberalis staan teen sy eie 
beterwete die Waarheid altyd in alles teen. 

Ja, in voorspoed en seën, in die faal of die oplossing van elke 
probleem, in droogte of in die seën van reën is dit Elohim wat 
mildelik gee, maar presies weet wanneer is dit tyd om weer 
terug te neem. 

Daarom is een plus een twee minus een maar net weer een 
en so kom en gaan die tyd en spoedig is alles in sy siklus 
maar net weer daarmee heen. 


Revelation 2134
Proverbs.
Saturday 2 August 2014 23:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
One plus one equals two minus one is just one again and also 
that one will soon be gone forever. It crunches and breaks 
through meat, flesh and bone while everything in the food 
chain is cruelly deprived from its life and in war upon war 
everything is now becoming excessively extreme. 

It moans and groans in frequency that roars with terrible 
earthquakes that now begin to roar everywhere in chaos 
and someone cry, Behold, in the curse thereof there are 
so many blessings concealed for the survival of the earth. 

Throughout eons and millennia the cheerful laughter and 
bitter weeping of countless generations sounded with 
billions coming and going and nobody really knows 
where they went. 

Yes, life gives only to take again and the ignorance asks 
flustered; whereto…. And Wisdom patiently answers: To 
God and Love, that is where and this is the only answer to 
everything.  

The optimist always laughs so cheerful and continuously 
while the pessimist only wants to weep and moan about 
everything and in the end by death both are deprived of 
life.

There is always a caring one about the welfare of another 
and who would easily weep with him over his sorrow, but 
you also get another one that will oppose his neighbor in 
everything. 


There is always someone who likes to give generously, 
with another who always wants to borrow, while another 
person whatever he hanker after appropriates to himself 
and therefore blatantly just take.

A serpent bites a human in the heel and a traitor leads his 
own brother to his downfall and the libertarian opposes 
Truth in everything against his own better judgment. 

Yes, in prosperity and blessing, in failure of the solution 
of each problem
, in drought or in the blessing of rain it 
is Elohim that gives abundantly but knows precisely 
when it is time to take back again. 

Therefore one plus one equals two minus one is just 
one again and so time comes and goes and soon 
everything is once again gone in its cycle. 


Openbaring 2135 
Skeba se skaal. 
Dinsdag 5 Augustus 2014 04:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Skeba staan oor die onbevoegdheid van haar uiters dom kinders 
diep bedruk, want soos die hol klank van 'n klip in 'n leë geroeste 
blik kon Kanaän hom nog nooit na sy leë beloftes skik en daarom 
kan hy hom nie in die salige heerlikheid van die eerlikheid verkwik 
en daarom gaan Afrika nog altyd onder die eeue oue vloek van 
allerhande konflik gebuk. 

Raka trap klei en verdwyn is sy eie selfgeskepte slik, want aan die 
verbode vrug van die Weste het hy hom vergryp en daarin verstik. 
So staan die eens suiwer natuursiel onfatsoenlik met 'n Westerse 
pruik opgesmuk en terwyl hy nou die bitter vrug daarvan pluk, 
weet hy hy moes hom maar eerder onder die outoriteit van die 
Adam vir sy eie beswil skik. 

So sit daar in die duisternis van die donkermaan 'n patetiese 
figuur by 'n smorende vuurtjie gebuk, ja, gehurk en geheel die 
Afrika kontinent voel binnekort diep bedruk, want dit het hulle 
vir 'n kort ruk geluk om die heiligdom te vertrap, onderdruk en 
te verdruk. Maar met hulle eie wrede maat word nou vir hulle 
gemeet en terwyl hulle daaraan sluk om net daarin te verstik 
moet hulle maar net aanhou sluk, want die pad van Kus se 
geluk het nou in ongeluk gevurk met die dood wat groot 
getalle vir homself kom pluk. 

Ja, Raka se engel van geluk, naamlik die Westerse liberalis 
het skielik 'n ontwykende nuk, want dié staan nou self voor 
die vloek van Afrika verskrik en saam sal hulle aan die ellende 
moet sluk, want hulle het self oor hulle eie lot beskik. 

Skeba staan huilend oor die onbevoegdheid van haar uiters 
onnosele kinders bedruk, ja, sy staan onder 'n pikswart 
gebrande Afrika-boom en loer boosaardig na die Ooste 
en die Weste, die Suide en die Noorde, deur 'n pikswart 
mik. Sy grom soos 'n beseerde tierkat en sê: Die oordeel 
waaraan Afrika moet sluk totdat hulle sterwend daaraan 
sal verstik, is nou ook as lot vir die ander kontinente beskik. 

Sy lag waansinnig en sê: Kyk, ook ek het my eie skaal 
en dit is 'n kleipot vol pikswart pik en reg rondom my 
sal ek dodelik sekuur daarmee na die ander kontinente 
mik en so staan geheel die wêreld binnekort verskrik oor 
'n baie wrede lat vir hulleself gepluk.  


Revelation 2135
Sheba’s scale. 
Tuesday 5 August 2014 04:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Sheba is very deeply depressed about the incompetence 
of her utterly stupid children, because like the hollow 
sound of a stone in an empty rusted can, Canaan could 
never manage to settle its empty promises and therefore 
he cannot find solace in the blissfulness of honesty and 
therefore Africa has been suffering for centuries under 
the age-old curse of all kinds of conflict.     

Raca is floundering about and disappearing in its own 
self-created sludge, because he transgressed with the 
forbidden fruit of the West and he choked in it. So a 
once pure nature soul is standing immodest with a 
Western wig and while he now reaps the bitter fruit 
thereof, he realizes that he should rather have stayed 
under the authority of the Adam for his own benefit. 

So in the darkness of the dark moon a pathetic figure is 
sitting hunched over a smoldering little fire, yes crouching, 
and the entire continent of Africa soon feels depressed, 
because they succeeded for a short while to trodden and 
oppress the sanctuary. But with what measure ye mete it 
shall be measured to you again and while they swallow it 
and choke on it, they just have to keep on swallowing 
because the path of Cush’s luck has now forked in 
misfortune with death that comes to reap large numbers 
for itself.  

Yes, Raca’s angel of
 fortune, namely the Western liberalist 
suddenly has an evasive whim, because he himself is now 
standing terrified before the curse of Africa and together 
they will have to swallow the misery because they have 
determined their own fate. 
 
Sheba is crying and depressed over the incompetence of her 
utterly stupid children, yes, she is standing under a pitch-black 
burned Africa tree and evil-minded she peered at the East and 
the West, the South and the North, through a pitch-black forked 
stick of the tree. She growls like a wounded tigress and says: 
The judgment that Africa has to swallow until they would choke 
to death is now also destined as the fate of the other continents.  

She laughs dementedly and says: Look, I also have my own 
scale and it is a clay pot filled with black pitch and right around 
me I will aim, deadly and securely at the other continents and 
so the entire world will soon be terrified over a very cruel cane 
that they have picked for themselves. 


Openbaring 2136 
Oordeel VAS en DEFINITIEF.
Donderdag 7 Augustus 2014 04:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Hef O’ Sion, in wêreld-duisternis nou aan jou aandlied oor 
elke oomblik so snel in vergete eons heen verskiet, want 
in verkorte tyd sterf die tyd so vinnig vliet ‘wyl die Oordeel 
dit nou onophoudelik oor geheel die aarde begin uitgiet, 
ja, sodat Elohim se Wil oor versteurde ordes kan geskied. 

So klink daar nou die Vaalperd se hoewegedonder oor 'n baie 
groot gebied en die kosbaar lewe van biljoene raak net dode 
statistiek. Kyk, O’ Sion na die laaste stuiptrekkings van die 
valse vrede in sinnelose mimiek en luister na die valse noot 
van ‘n eenwêreldorde se nuttelose liriek, want daar is niks 
wat hulle het om as oplossing of kuur aan te bied. 

Van bo uit Afrika tot onder in Suid Afrika en ook in die arm 
landjie Mosambiek, selfs daar sterf deur ‘n wrede kiem nog ‘n 
Kusiet en vanuit ‘n wêreldmoeras, daar pluk ‘n engel as ‘n 
meetstok nou ‘n riet, want Elohim het Gebied en Alleen Sy 
Grote Wil sal in Oordeel oor die wêreld, maar ook in Redding 
oor die uitverkorenes nou geskied. 

Kyk, die een na die ander kataklisme tref wêreldwyd nou 
oor ‘n groot gebied, ja, dit tref die swart sowel as wit publiek 
en in die Ooste sterf daar menig Arabier, maar ook die Joodse 
Israeliet. Daarmee saam fluister sterwend ook nou Suid-Afrika; 
kyk, ook ek was eens ‘n trotse republiek maar die Weste het aan 
die kaalvreter my oppervlakte aangebied en onder die outoriteit 
van die moordenaar en die dief, in goeie werke heeltemal passief 
of negatief, geskied daar ewig nooit iets opbouend of konstruktief 
en daarom geskied die Oordeel nou seker VAS, ja, DEFINITIEF. 

So Sion neem nou jou eie inisiatief en breek die seël van ‘n baie 
ou, maar ook nuwe openbarings brief en sing voor Elohim jou 
blydskaps-jubellied oor die geregtigheid wat in Oordeel oor die 
aarde nou wyd geskied.  


Revelation 2136
Judgment 
FIXED yes, DEFINITIVE. 
Thursday 7 August 2014 04:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Start to sing, Oh Sion, your evensong in world-darkness about 
every moment so quickly faded away in forgotten eons, because 
in shortened time, time dies so fleetingly quick while Judgment 
begins to pour itself out incessantly across the entire earth, 
yes, for Elohim’s Will can be done over disturbed orders. 

The thundering sound of the Pale horse’s hooves carries 
over a very large area and the precious lives of billions 
only becomes statistics. See, O' Zion, the death throes 
of the false peace in senseless mimic and listen to the 
false note of a one-world-order’s useless lyric, for there 
is nothing they have to offer as a solution or cure. 

From the top of Africa down to South Africa and also in 
the very poor country Mozambique, even there another 
Cushite dies due to a cruel germ and from a world swamp 
an angel pick a reed as measuring stick, because Elohim 
Commanded and Only His Great Will be done in judgment 
across the world, but also in Salvation of the chosen ones. 

Behold, one after the other cataclysm now struck worldwide 
over large areas, yea, it befall the black as well as white public 
and in the East many Arabs dies, but also the Jewish Israelite. 
Along whispers the dying South Africa; Behold; I was once a 
proud republic but the West offered my surface to the 
cankerworm and the caterpillar and under the authority of the 
murderer and the thief, completely passive or negative in good 
works, nothing ever occurred that is uplifting or constructive 
and therefore the Judgment now occurs, FIXED yes, DEFINITIVE. 

So Sion use your own initiative and break the seal of a very 
old, but also new revelation letter and sing your jubilant song 
of rejoicing about the righteousness that now occurs widely 
across earth in Judgment. 


Openbaring 2137 
Rooi, wit, swart en vaal. 
Vrydag 8 Augustus 2014 05:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Ek sien 'n dal en in die middel daarvan 'n bont koei en haar kolle 
is rooi, wit, swart en vaal en terwyl 'n kort maar neerdrukkende 
stilte neerdaal kom daar in die vêrte 'n persoon aan en dié is kaal. 
Ek sien dit is nóg man nóg vrou, maar 'n engel wat volmaak in 
die weergeboorte begin straal, maar wat terselfdertyd dit nog 
teen die vlees moet staal. Vanuit die hemel kom daar 'n mantel 
wat op hierdie naakte vleesgeborene neerdaal en die profeet 
open sy mond en sê: Enkel en Alleen het slegs die Verlosser 
vir JeruSalem en Sion se foute kom betaal en sal daarom slegs 
in húlle midde neer kom daal. Maar die wêreld sit steeds met al 
sy dwalinge opgesaal en sal daarom aan die einde van hierdie 
tydvak baie duur daarvoor moet betaal en daarom moet hulle 
maar begin om hulle teen die ergste van die ergste te staal. 
Want spoedig lui daar 'n klok en dit is die einde van Babilon 
se antieke maar ook moderne verhaal. 

Die profeet steek sy hand onder sy mantel in om vier kommetjies 
daaruit te haal en die houertjies se kleure wissel van rooi, swart, 
wit en vaal. Hy stap daarmee na die bont koei en kyk, ook het sy 
vier spene en die een is wit en die ander drie onderskeidelik rooi 
swart en vaal. Hy hou die wit kom onder die wit speen terwyl melk 
daaruit straal en dit word dadelik dik en suur en 'n stem sê: Kyk, 
dit was die Woord en die Waarheid is deur drogleerstellings en 
dwalinge daaruit gehaal. Hierna hou hy die rooi kom onder die 
rooi speen en kyk, bloed kom daaruit in 'n dik straal en dit ruik 
na suur en swawel, want die Gees van Liefde is deur die wêreld 
daaruit gehaal. Hy hou nou die swart houer onder die swart speen 
en pik gemeng met gal kom daaruit in 'n straal en kyk, die Oordeel 
oor versteurde Ordes is besig om Bitter van Bo na benede neer te 
daal. Hierna hou hy die vaal beker onder die vaal speen en in stank 
is dit die wurm van die dood wat grusaam daarin neerdaal. Hierna 
hoor ek 'n stem wat sê: Kyk daar na die horison aan die einde van 
die dal en ek kyk en ek sien 'n berg só hoog dat dit moeilik is om 
die hoogte daarvan te bepaal en ek hoor weer die stem wat sê: Die 
hoogte daarvan kan jy op vier eons myle bepaal. 

Hierna sien ek vier perde opgesaal en die perde is rooi, swart, wit 
en vaal en hulle ruiters is ook elkeen onderskeidelik geklee in rooi, 
swart, wit en vaal en terwyl daar weer 'n kort neerdrukkende stilte 
neerdaal, gaan staan die man geklee in die mantel voor hulle en 
sê: ek het opdrag gekry om elk sy loon met 'n skaal te betaal. Hy 
oorhandig aan die witgeklede ruiter op die wit perd die wit kom 
en hy sê: Dit is tyd om die Waarheid met geweld uit die leuen te 
loop haal. Hierna hou hy die rooi kom na die rooigeklede ruiter 
op die rooi perd en hy sê: Die suiwer Liefde sal jy net vanuit die 
midde van Sion en JeruSalem kan haal. Hy hou die swart kom 
na die swartgeklede ruiter terwyl hy sê: So bitter soos gal, swyg 
daarom en luister na die oorverdowende knal van geheel 'n wêreld 
se verskriklike val. Laastens hou hy die vaal beker na die vaal 
ruiter op die vaalperd en hy sê: Waar jy ookal hierdie beker sal 
laat val, daar sal die dood op die aarde neerdaal, want die loon 
van die onvergeeflike sonde is die dood en daarom sal alle 
verbasterde vlees moet betààl. 

Hierna gee die een in die mantel 'n teken en in nog 'n 
skrikwekkende stilte wat neerdaal is dit tyd vir die vier ruiters 
om die openbaringsweg te betree wat na die hoogte van die berg 
spiraal. Ja, om met elke omwenteling van die berg die inhoud van 
hulle komme na die aarde daaronder te werp as 'n skaal. Kyk, die 
wit ruiter trek eerste sy skerp tweesnydende swaard en al die 
geloofsdenominasies voel skielik diep beswaard terwyl die 
mensdom in bloedige oorlog hulle eeue oue haat moorddadig op 
mekaar uithaal en dit is tydens hierdie oorlog wat Migael vanuit sy 
hoogte na die laagte van die aarde neerdaal en die geveg vanuit 
die hemel tot onder op die aarde is skrikwekkend kolossaal. 

Die ruiter op die rooi perd jaag met hoefgedonder al om en om 
die berg wat die hoogte in spiraal en in sy hand hou hy omhoog 
sy skaal, ja, sy beker met verrotte bloed terwyl hy roep: Kyk, die 
afgod baäl het nou die aanhang en liefde van al sy kerkgemeentes 
gefaal en daarom moet hulle met hulle lewens betaal, want van die 
Suiwer Weg en die opregte liefde vir Elohim het hulle heeltemal 
afgedwaal. So slinger hy sy skaal en die katastrofiese gevolge 
daarvan kan geen mens ewig ooit bepaal en Gabriël kom staan 
laggend aan Migael se sy en hy rinkel sy sleutels en sê: Dit is 
tyd vir die valse vredevors en die pous asook die hele liggaam 
van die draak om sy prys te betaal. 

Op die derde vlak van die berg sien ek nou die swart ruiter wat in 
sy reis na bo spiraal en in sy hand hou hy omhoog ook sý skaal. 
Van bo uit die hemel sirkel nou 'n pikswart kraai en hy gryp in sy 
klou die beker met pik so bitter soos gal en hy laat val dit op die 
vlakte en die oorblywende mensdom raak oortrek van bose swere 
en hulle begin om teen God te laster in afskuwelike taal en daarom 
kom Uriël en hy laat die son in vreeslike hitte oor hulle straal maar 
die mensdom staan steeds hardnekkig, ook teen hierdie skaal. Op 
die hoogste punt van die berg is dit nou die vaal perd met sy ruiter 
wat daar spiraal en ook hy laat val nou sy skaal wat in doodse 
stilte na die aarde neerdaal en Rafaël open die poorte wat na die 
doderyk en Hades neerdaal sodat almal wat onrein is in hulle 
somtotaal daarin neer kan daal. 

Hierna sien ek die berg staan skitterend skoon met die Onmeetlike 
Son en Lig van Elohim wat dit omstraal en bo-op hierdie berg Sion 
staan die Seun van Elohim as 'n Nederige mens en die honderd-
vier-en-veertigduisend sing Sy nuwe Melgisédek lied sodat geheel 
die oneindigheid die Waarheid volkome kan verstaan en die een 
wat die mantel ontvang het vanuit die hemel steek sy hande uit, 
elkeen met 'n kandelaar en die twee kandelare word nou vier en 
hy steek dit aan by die ewige Lig van Waarheid en hy oorhandig 
elk daarvan aan die vier aartsengele wat die Melgisédek Lig 
daarvan na elke uithoek van die skepping uitstraal. 


Revelation 2137
Red, white, black and pale. 

Friday 8 August 2014 05:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
I see a valley and in the middle thereof is a cow with spots and 
the spots are red, white, black and pale and while a brief but 
depressing silence descends, a person approaches from afar 
and he is naked. I see it is neither man nor woman, but an 
angel that starts to shine in rebirth, but at the same time still 
has to guard against temptations of the flesh. From heaven 
a cloak descend on this naked, flesh begotten person and the 
prophet opens his mouth and says: The Saviour Solely and 
Only came to pay for the mistakes of JeruSalem and Sion and 
therefore He will descend only in their midst. But the world is 
still burdened with all its fallacy and will therefore have to pay 
dearly for this and therefore they should start preparing 
themselves for the worse of the worst. Because soon a bell 
will toll and will be the end of Babylon’s ancient but also 
modern tale. 

The prophet put his hand under his cloak and take out four 
bowls and the colours of the containers varies from red, black, 
white and pale. He walks towards the spotted cow and see, she 
has four teats and one is white and the other three respectively 
red, black and pale. He holds the white bowl under the white teat 
while milk streams from it and it immediately becomes thick and 
sour and a voice says: Behold, it was the Word and Truth was 
extracted from it by false doctrines and delusions. Then he 
holds the red bowl under the red teat and behold, a thick jet of 
blood comes from it and it smells of acid and sulphur for the 
world has removed the Spirit of Love from it. He now holds the 
black bowl under the black teat and a stream of pitch mixed with 
gall comes from it and look, the Judgment over disturbed Orders 
is descending Bitterly from Above to down below. He then holds 
the pale cup under the pale teat and in stench the worm of death 
descends gruesomely into it. I then heard a voice saying: Look at 
the horizon at the end of the valley and I look and saw a mountain 
so high that it is difficult to determine its height and again I heard 
the voice saying: The height thereof can be determined to four 
eons miles. 

After this I saw four mounted horses and they are red, black, 
white and pale and their horsemen are each respectively dressed 
in red, black, white and pale and while a short, depressing silence 
descends again, the man wearing the cloak goes and stand before 
them and says: I have been instructed to pay each his wage with a 
scale. He handed over the white bowl to the rider dressed in white 
on the white horse and says: It is time to go and remove Truth with 
force from the lie. He then offers the red bowl to the rider dressed 
in red on the red horse and he says: Pure Love you will only get 
from the midst of Sion and JeruSalem. He offers the black bowl 
to the black-clad rider on the black horse while he says: As bitter 
as gall, therefore be silent and listen to the deafening bang of 
the entire world’s terrible fall. Finally he offered the pale cup to 
the rider with the pale dress and he says: Wherever this cup will 
be dropped, death will descend upon earth, because the wages 
of the unpardonable sin is death and therefore all interbred flesh 
shall pay

Then the one with the cloak gives a sign and during another 
frightening silence that descends it is time for the four horsemen 
to enter the path of revelation that spirals towards the top of the 
mountain. Yes, to cast the contents of their bowls down at the 
earth with every rotation around the mountain. Behold, the white 
rider first draws his sharp two-edged sword and all the religion-
denominations are suddenly deeply depressed while mankind 
murderously takes out their centuries old hatred on one another 
in bloody war and during this war Michael descends from his 
height to the earth’s surface and the battle from heaven down to 
earth is terrifying huge. 

The rider on the red horse race with thundering hooves around 
and around the mountain spiralling towards the top, and in his 
hand he holds up his scale, yes, his cup with rotten blood while 
calling: Behold, the idol Balaam has now failed the support and 
love of all of his church congregations and therefore they have 
to pay with their lives, for they have strayed entirely from the 
Pure Way and the sincere love for Elohim. So he flung his scale 
and the catastrophic consequences thereof no man will ever 
determine and Gabriel stand laughing at Michael's side and he 
jingles his keys and says: It is time for the false prince of peace 
and the pope, as well as the entire body of the dragon to pay his 
price. 

On the third level of the mountain I now see the trooper clad in 
black in his spiralling journey to the top and he also raised his 
bowl. A black crow now circles from the sky above and it grabs 
the cup with pitch as bitter as gall and he dropped it on the plain 
and the remaining humanity becomes covered with evil fester 
and they begin to blaspheme against God in foul language and 
therefore Uriël come and he let the terrible heat of the sun beam 
upon them but mankind still remains stubborn, even against this 
scale. On the highest pinnacle of the mountain it is now the pale 
horse with its rider spiralling and he too dropped his scale which 
descends in absolute silence onto earth and Raphael opens the 
gates leading into Sheol and Hades for all who are impure, in their 
total sum to descend therein. 
 
Then I see the mountain is brilliantly clean with the Infinite Sun 
and Light of Elohim surrounding it and on this mount Sion the 
Son of Elohim stands as a Humble man and the hundred and forty 
four thousand sings His new Melchizedek song for the entire 
infinity to fully understand Truth and the one who received the 
cloak from heaven stretches out this hands with a candlestick in 
each hand, and the two candles now become four and he lit it at 
the eternal Light of Truth and then he handed it over to the four 
archangels who beam the Melchizedek Light from there to every 
corner of the creation. 


Openbaring 2138 
'n Werklike droom… 
Dinsdag 19 Augustus 2014 06:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In 'n droom hoor ek die meerderheid van die mensdom alles 
wat Heilig is Godslasterlik hoon en hulle aanbid hulle ikoon, 
ja, die leviatan met die trippel ses heerserskroon nou op al 
tien sy koppe vir ‘n vlietende oomblik gekroon. 

In my droom kyk ek op na die hemel, daar ver verby die grense 
van die osoon en ek sien in die konveksiestroom van wolke en 
stoom ‘n draak afgeteken deur weerligstraal in ‘n afskuwelike 
patroon, terwyl ook hierdie illusie-dier alles wat Heilig (apart) 
is Godslasterlik hoon en terwyl hierdie gevalle engel van lig 
en gebluste vuur nou die massas wat die trippel ses dier 
aanbid met allerhande lewensmiddele beloon, begin hy om alle 
geloofsdominasies gelyktydig te onttroon en hiervoor gebruik 
hy die hoer van Babilon en haar pous as ‘n valse vredes-ikoon 
en die pous nooi groot en klein, vryman sowel as slaaf vanaf die 
Ooste tot in die Weste om hulle self onderdanig aan hom te kom 
toon en hulle terselfdertyd ook van hulle foute soos strewes na 
vryheid te verskoon. 

Hierna word die wêreldorde se nuwe Santa Claus globaal aan 
almal vertoon en dit as ‘n oënskynlike baie gawe kersfees-oom. 
Maar die Ooste laat hom nie so maklik voorsê deur hierdie valse 
vredevors wat homself nou openlik as die antichris begin vertoon, 
want kyk, die Weste noem homself nou arrogant ses-ses-ses en 
alle wêreldekonomieë word onder dwang na trippel ses gekloon 
en die dollar, die roebel en die yen word in harde kontant nou 
heeltemal van die aarde verskoon en so ook die euro, die pond 
en die rand en alle kontantstelses in daardie verband word in my 
droom net nuttelose speelgoed-kontantgeld waarmee kinders op 
die hoeke van strate mekaar in ‘n spel daarmee beloon. 

So begin daar in my droom globale oorlog wat geheel die planeet 
nou omsoom en almal praat net van die krag van die atoom en 
nêrens word meer handelsware in vertoonvensters of in 
advertensies vertoon en in ongekende armoede is dit ‘n vreeslike 
hongersnood wat tussen al die volke kom woon met pes en plaag, 
aardbewings en kataklismes wat niemand verskoon. So bid al die 
volke en nasies nou tevergeefs tot hulle trippel ses rekenaar 
ikoon, want kyk, hy was die heeltyd net ‘n illusie, ja, ‘n wêreldorde 
se nikswerd droom en vir hierdie gemors het die massas God 
verloën en daarom word almal wat die dier met die merk aanbid 
het, nie van die vreeslike Oordeel van God verskoon. 

Ja, in ‘n visioen, in ‘n droom kyk ek op na die hemel verby die 
grense van die aarde se osoon en ek sien vier vreeslike 
vreesaanjaende oordeels Weerligstrale en ek weet dit is die 
werklikheid en nie meer langer net ‘n droom en ek weet verseker 
die hemel gaan nie meer langer skroom, want Elohim reinig in Sy 
Oordeel nou ‘n uiters besoedelde aarde vir die toekoms, ja, Hy was 
dit vir Sy duisendjarige vrederyk weer suiwer skoon. 


Revelation 2138 
A reality dream… 

Tuesday 19 August 2014 06:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In a dream I heard the majority of mankind blasphemously 
scorn all that is Holy and they worship their icon, yes, the 
leviathan crowned with the triple six crown, on each of its 
ten heads for a fleeting moment. 

In my dream I looked into the sky, and beyond the boundaries 
of ozone I saw a dragon silhouetted by lightning in a hideous 
pattern against the convection stream of clouds and steam, 
while this illusion-beast also blasphemously scorns everything 
that is Holy (set-apart) and while this fallen angel of light and 
extinguished fire now rewards the masses that worships the 
triple six beast with all kinds of provisions, he starts to dethrone 
all faith denominations simultaneously and for this he uses the 
whore of Babylon and her pope as false peace-icons and the 
pope invites big and small, freeman as well as slave from the 
East to the West to come and subserviently show themselves 
to him and at the same time he will excuse their mistakes, like 
aspirations as to strive to freedom. 

Then the world-order’s new Santa Claus globally gets displayed 
to everyone as an ostensibly very pleasant Christmas-uncle. But 
the East does not allow themselves to be manipulated by this false 
prince of peace who who has set himself openly as the antichrist, 
for behold, the West now arrogantly calls itself six-six-six and all 
world economies are being forced to be cloned to triple six and 
the Dollar, the rouble and the yen are now completely excused 
from earth in hard cash and even the euro, the pound and the 
rand and in my dream all cash systems in that regard become 
useless toy cash with which children on street corners reward 
each other in a game.  

In my dream a global war starts that hemmed the entire planet 
and everyone speaks only about the power of the atom and 
nowhere merchandise could be found in display windows or 
advertisements anymore and in unprecedented poverty it is a 
terrible famine that comes and lives among all the nations with 
pestilence and plague, earthquakes and cataclysms that pardons 
nobody. So all the nations and peoples now pray in vain to their 
triple six computer icon, for he was always an illusion, yes, the 
world-order’s worthless dream and for this mess the masses 
betrayed God and therefore everyone who worshipped the beast 
with the mark is not excused from the terrible Judgment of God. 

Yes, in a vision, in a dream I look up at the sky, beyond the limits 
of the earth’s ozone and I see four terrible, frightening judgment 
Lightning bolts and I know it is reality and no longer only a dream 
and I know for sure that heaven will no longer hesitate, because 
in Judgment Elohim now purifies an utterly polluted earth for the 
future, yes, He washes it pure and clean for His millennial reign of 
peace.
 


Openbaring 2139 
'n Goddelike Stilte.
 
Vrydag 22 Augustus 2014 08:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die verwoeste prag en praal van die wêreld se eens mooiste 
katedraal kom daar 'n salige stilte wat oor die aarde neerdaal. 
Maar vanuit die hel kom daar ‘n vreeslike onmenslike kabaal 
en dit raak tyd vir alles liberaal om vir hulle lasterspraak teen 
die Ordes van Elohim te betaal. 

So roep daar ‘n stem: Kyk daar is niemand vanuit die wêreld 
braaf genoeg om die olyfbome te akkommodeer of selfs 
skynheilig te onthaal, want hulle weet die Oordeel is hier en al 
hulle pogings is fataal en een na die ander val nou die profetiese 
skaal en globaal raak dit tyd vir ‘n bloedige stryd van staal teen 
staal en die volke en die nasies vervloek mekaar nou elkeen in 
sy eie taal. 

So vlieg daar vier engele oor berg, dal, land, see en eilande 
gevorm vanuit vulkaan en koraal en hulle sing die lied van 
die grond, wind, water en vuur, want dit is die laaste uur en 
hulle waarsku die aarde om haar teen die ergste te staal, want 
dit is tyd vir die mensdom om vir al sy wandade te betaal. 

In die Suide staan ‘n getuie en wys na die hemelruim, ja, 
eers na die Orion en daarna na die Kraal en kyk, daar kom ‘n 
skrikwekkende voorwerp met ‘n stert wat deur die hemelruim 
straal en wie is daar wat die profetiese Woord betyds kan verklaar 
en daarom is dit maar weer net die Goddelike Stilte wat oor die 
aarde neerdaal. 

In die verwoeste prag en praal van die wêreld se eens mooiste 
katedraal probeer die hoer van Babilon om vir oulaas die pous en 
die wêreldbankiers te onthaal en daarom nooi sy al die grotes van 
die wêreld na haar laaste donker aandmaal. In ‘n heildronk lig sy 
haar beker gevul met mensebloed terwyl ‘n globale oorlog begin 
woed en die massas vra bevrees wie van die moondhede gaan 
eerste sy atoombomme uithaal. 

Ja, in ‘n stilte wat neerdaal is dit die tyd wat daar vermakerig 
smaal want die Big Ben staan vir die laaste rondte afgestof 
voordat ook dit sal val as ‘n voorspelde skaal en die uitgeloopte 
tyd geheel die mensdom in alle opsigte sal faal en al wat sal oorbly 
is net die dood wat sy wêreldmassas vir hel en Hades kom haal. 


Revelation 2139 
A Godly Silence.
 
Friday 22 August 2014 08:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In the ruined pomp and splendour of the world’s once finest 
cathedral comes a blissful silence that descends upon earth. 
But from hell comes a terrible inhuman racket and it becomes 
time for everything that is liberal to pay for their blasphemy 
against Elohim’s Order. 

A voice called: Behold, there is nobody in this world brave enough 
to accommodate or even sanctimoniously treat the olive trees, 
because they know Judgment is here and all their efforts were 
fatal and one after the other the prophetic scales are tumbling 
and globally it becomes time for a bloody battle with steel against 
steel and in their own languages the nations and peoples are 
cursing each other. 

So four angels are flying over mountains, valleys, land, sea and 
islands formed from volcano and coral and they sing the song 
of soil, wind, water and fire as it is the last hour and they warn 
the earth to brace herself for the worst, for it is time for humanity 
to pay for all its atrocities. 

In the South a witness is standing and pointing towards the sky, 
yes first at Orion and then to the paddock and behold, there is a 
terrifying object on its way with a tail that beams across the sky 
and who is there who can explain the prophetic Word in time 
and therefore it is once again only the same Divine Silence that 
descends on earth. 

In the ruined pomp and splendour of the world’s once finest 
cathedral the whore of Babylon tries for the last time to
 entertain the pope together with the world bankers and 
therefore she invites all the great ones of the world to her 
last dark evening meal. In a toast she lifts her cup filled with 
human blood as a global war begins to rage and terrified the 
masses ask which of the world powers will be the first to take 
out their atom bombs. 

Yes, in a silence that descends, time sneers spitefully because 
Big Ben has been dusted for the last round before it too will fall 
as a predicted scale and time that has ran out will fail mankind 
in all regards and all that will remain is only death that arrives 
to fetch its world-multitudes for hell and Hades. 


Openbaring 2140 
Die ou en nuwe dag.
Dinsdag 26 Augustus 2014 04:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Iemand vra; het die groot verdrukking klaar begin, want oraloor 
het die leuen dit self finaal as die Waarheid kom versin en die 
massas staan hierdeur heeltemal verblind. 

In hierdie tyd van globale oorlog en groot onmin wil niemand 
meer die son net so 'n bietjie oor ‘n ander se hoof nou gun en 
in terreur is daar oraloor net lyke wat ontbind. Wee daarom, in 
hierdie tyd elke swanger vrou en die wat soog en ook elke 
kleine kind, want blatante haat het die laaste bietjie simpatie 
kom verdring en globaal begin die wreedste oorlog ooit uitkring. 

So, laat die voltallige martelare nou begin om hulle oorwinningslied 
te sing, want aan die einde van die tyd word ook die dood deur 
homself verslind en die heerser daarvan word vir ‘n baie lang 
tyd vasgebind en op daardie dag is dit weer ‘n nuwe begin. 

Op die dag van die volmaakte nuwe begin met die Sewe 
Geeste om Elohim se Troon in ‘n volmaakte kring. Ja, op 
daardie dag word die verseëldes op die vlerke van die 
Arend en die Wysheid na ewige Veiligheid gebring. 

Op daardie skone dag sal oneindige engeleskares Elohim 
se Lof toesing en Sion sal oorwinnend luid uitroep: Kyk, 
ek alleen is die bruid, ja, die Bruidegom s’n en die hoer 
van Babilon, die kerk, sal haar nie meer self langer in 
daardie posisie probeer indring. 

Op daardie dag wanneer die uitverkorenes weer met God 
saam wandel in die Koel Aandwind ‘wyl hulle weet hulle 
het die Volmaakte Vrede vir ewig gevind en die geredde 
sondaar verruk sal uitroep: Kyk, ek is Elohim se volmaakte 
weergebore kind! Ja, op daardie dag het die Lig die duisternis 
vir ewig kom verdring. 


Revelation  2140
The old and the new day.

Tuesday 26 August 2014 04:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Someone asks: Has the great tribulation started already, 
because the lie came to fabricate itself as Truth and the 
masses are totally blinded by this. 

During these times of global war and major discord 
selfishness is the order of the day and in terror, decaying 
corpses are decomposing everywhere. Woe therefore, 
during this time each pregnant or lactating woman and 
every small child, because blatant hate came to push out 
the last little bit of sympathy and globally the cruellest war 
ever is spreading. 

So, let the Plenary martyrs now start to sing their song of 
victory, because at the end of time death will devour itself 
and its ruler is bound for a very long time and on that day 
it is a new beginning again. 

On the day of the perfect new beginning with the Seven Spirits 
around Elohim’s throne in a perfect circle. Yes, on that day the 
sealed ones are brought out of harms way for ever on the wings 
of the Eagle and of Wisdom. 

On that beautiful day infinite angelic hosts will praise Elohim 
and Sion will cry aloud victoriously: Behold, I alone am the 
bride, yes, the Bridegroom’s and the whore of Babylon, the 
church, will no longer try to encroach into that position. 

On that day when the chosen ones will again walk together with 
God in the Cool Evening-breeze while they know that they have 
found Perfect Peace for ever and enraptured the saved sinner 
will exclaim: Behold, I am Elohim’s perfect born-again child! 
Yes, on that day the Light will push out darkness for ever. 


Openbaring 2141 
‘n Spesifieke Oordeelskaal. 
Vrydag 29 Augustus 2014  22:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Ek hoor die pous eentonig preek terwyl 'n Groot Stem hom 
skielik onderbreek. Ja, ek hoor die Stem wat spreek en Hy sê: 
Daar is ‘n spesifieke streek en vir sewe millenniums lank is daar 
‘n spesifieke Oordeelskaal vir hierdie streek versteek en spoedig 
raak dit nou tyd om dit oop te breek sodat die REG dit op die 
onreg kan kom wreek. Ek hoor ‘n ander stem, ja ‘n vrouestem wat 
vra: Waar, O’ waar is hierdie streek, terwyl twee kore saggies op 
die agtergrond in tenoor- en sopraanstemme smeek: O’ spaar die 
Weste en die Ooste en maak dit Noord of Suid sodat die oordeel 
dit daar kan wreek. 

Ek hoor weer die pous wat eentonig preek en ek hoor die Groot 
Stem wat hom sonder verskoning onderbreek en Hy sê: Kyk, 
die heiligdom is reeds klaar uitgemeet en op slegs die plek 
van veilige bewaring na, val die vreeslike skaal oor ‘n groot 
globale wêreldstreek en oraloor is daar baie leed en in ‘n 
groot hongersnood baie min om te kan eet. 

Hierna hoor ek weer die pous nou desperaat daar preek, maar 
sy woorde maak niemand meer sag of week, want die vallende 
skaal het dit self in pes en plaag op die aarde kom ontsteek en 
die rigterskaal kan nie meer voorbly om die volgende aardbewing 
te kan meet. Oraloor raak in kannibalisme mensvleis die 
hoofmaaltyd in menigeen se dieet en ek hoor die pous nie meer 
langer eentonig preek, want die hel word uitgewerp om dit op 
geheel die aarde, as ‘n globale streek, te kom wreek. 


Revelation 2141
A specific Judgment Scale. 

Friday 29 August 2014  22:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
I hear the pope preaching monotonously when suddenly 
he is interrupted by a Great Voice. Yes, I hear the Voice 
that spoke and He said: There is a specific region and for 
seven millennia a specific Judgment Scale was hidden away 
for this region and soon it will be time to open it in order for 
Justice to come and get revenge on injustice. I heard another 
voice, yes a woman’s voice that asked: Where, Oh where is this 
region, and in the background two choirs gently plead in tenor 
and Alamoth: Oh save the West and the East and let it be the 
North or the South for judgment to take it’s revenge there. 

Again I heard the pope’s monotonous sermon and I heard the 
Great Voice that interrupted him without apology and He said: 
Behold, the sanctuary has already been measured and except 
for the place of safekeeping, the terrible scale falls all over the 
world and there is much suffering everywhere and in a great 
famine there will be very little to eat. 

Again I hear the pope preaching desperately, but his words makes 
no impression on anybody anymore, for the falling scale has ignited 
itself in pestilence and plague on earth and the Richter scale cannot 
keep up measuring the following earthquakes. In cannibalism human 
flesh becomes the main meal in many a diet and I do not hear the pope’s 
boring sermon anymore, because hell is cast out to take vengeance on 
the entire earth as a global region. 


Openbaring 2142 
Tussen God, Gees en mens.
 
Saterdag 30 Augustus 2014  22:10 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
O’ Waar is die grens tussen God, Gees en mens, want met Sy 
Liefde vir die mens so Wyd en Onbegrens was dit Sy Wens 
en kom Hy sigbaar tussen hulle staan as net nog ‘n eenvoudige 
mens. Maar dit beswaar die mens en hulle roep woedend: Kruisig 
Hom, ja, kruisig Hom! Want kyk, Hy is geen God, maar net nog ‘n 
eenvoudige mens. So, waar is volgens die menslike standaard 
die grens tussen God, Gees en mens. 


Revelation 2142
Between God, Spirit and human.
 
Saturday 30 August 2014  22:10 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Oh where is the boundary between God, Spirit and human, for 
through His Love for mankind as Wide and Unbounded was 
His Wish and He came and stood visible among them as just 
another ordinary human. But it grieved mankind and they 
called angrily: Crucify Him, yes crucify Him! For behold, 
He is no God, but just a simple man. So, which is according 
to the human standard the boundary between God, Spirit, 
and human? 


Openbaring 2143 
Diep en donker…
Sondag 31 Augustus 2014  23:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer  
Hoe diep en donker is die eindtyd se bodemlose graf, want in 
die heiliges se midde val oorverdowend God se Staf en ‘n Groot 
Stem roep bedroef: O’ kyk, bykans alles was net nuttelose kaf en 
daarom word die laaste suiwer offer hier op aarde nou afgeskaf, 
want al die goeie sout is nou heeltemal laf en die donker dag het 
gekom waar die Apartgesteldes, ja, die hemelbroers mekaar nie 
meer langer ag. Maar hulle verkies om mekaar agteraf te verag 
en daarom dra die eindtyd wingerd nou swaar aan sy papvrot 
drag, terwyl die werkers daarvan steeds in die illusie van 
selfregverdiging die beste wyn oes daaruit verwag. 

Maar die parskuip is ‘n diep donker skag, met die einde 
daarvan die poorte van hel en Hades wat wag. Een word vir 
die hemel aangeneem en ‘n ander een word in die dieptes 
van die bodemlose put gewerp en vir ewig verag en die 
fantasie sonskyndag was die heeltyd net ‘n skyndroom 
in ‘n pikdonker nag. 

O’ luister net na die gefluister daar agteraf terwyl die laaste 
heiliges mekaar deurentyd bestraf. So, waar is die koring, 
want alles blyk te wees net nuttelose kaf en die hemel ween 
snikkend daaroor terwyl satan honend-oorwinnend daaroor 
lag. Die vergadering van God word nou minagtend deur die 
heiliges self verag en die liefde tussen die apartes lê naak 
en vermink, ja, bloedig in tweedrag en nyd geslag. So roep 
daar ‘n desperate stem: O’ Elohim, dit is tyd vir U om te kom 
in U Goddelike Almag anders sal nie een van die heiliges U 
Koms op U Groot Dag kan verwag. 


Revelation 2143
Deep and dark…

Sunday 31 August 2014 23:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
How deep and dark is the bottomless grave of the end-time, 
because amid the holy ones God’s Sceptre falls with a deafening 
sound and a Great Voice calls sadly: Oh look, almost everything 
was just useless chaff and therefore the last pure offering here 
on earth is now abolished, because all the good salt has lost it 
savour and the dark night has come where the Set-apart ones, 
yes the heavenly-brothers no longer value each other. But they 
prefer to covertly despise each other and therefore the end time 
vineyard is now heavily burdened by its rotten crop, while the 
vineyard workers still await the best wine harvest form it in the 
illusion of self-righteousness. 

But the winepress is a deep dark shaft, with the end thereof the 
gates of hell and Hades that is waiting. One will be adopted by 
heaven and another one is cast into the depths of the abyss and 
forever despised and all the time the fantasy sunny day was 
always an illusory dream in a pitch-dark night. 

Oh listen to the covertly whispering while the last of the holy 
ones constantly rebuke each other. So, where is the corn, 
because everything seems to be only useless chaff and heaven 
weeps sobbingly over this while satan scornfully-victoriously 
laughs over this. The gathering of God is now contemptuously 
despised by the holy ones themselves and love among the set-
apart ones now lies naked and maimed, yes, in bloody strife and 
envy. So a desperate voice calls: Oh Elohim, it is time for you to 
come in Your divine omnipotence, otherwise none of the holy 
ones will be able to await Your Return on Your Great Day. 


Openbaring 2144 
In Oordeels proklamasie… 
Dinsdag 2 September 2014  02:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer  
Geskryf in die sterre patroon van die hemel konstellasie, ja, 
vanuit lig en klank se nimmereindige inligtings-vibrasie is 
daar in 'n beeld van die kleine Aarde nou net ‘n vervalle 
Rooikruis murasie. 

So ontstaan daar op die planeet Aarde se oppervlak nou groot 
konsternasie, want in Raka se onbeheerbare nimmereindigende 
getalle, tot die suiwer Adamiet se ewige frustrasie en dit deur 
die toedoen van ‘n uiters arrogante blanke liberale generasie, ja, 
die so onnosele voorstanders van Kus en Kanaän se kwansuise 
intellektuele stimulasie, waar almal ten koste van alles moet 
Verwesters met al hul konsentrasie. 

En so ontstaan daar van onder uit Afrika tot heel bo in Asië 
en ook in Australië en Amerika in Oordeels proklamasie nou 
binnekort ‘n onomkeerbare situasie, want deur die spontane 
penetrasie van mikroskopiese inseminasie ontstaan daar in 
‘n baie vreemde kombinasie nou ’n onkeerbare mutasie. En 
in die verswakte geen van ‘n een te veel baster D.N.A variasie, 
is daar nou oraloor net fisiese swak volke en nasies. 

So verskyn daar op die vel van miljoene nou eienaardige 
dodelike bloedblasies en die Wêreldgesondheidsorganisasie 
staan magteloos voor al die tevergeefse konsultasies, want die 
loon van versteurde Goddelike Ordes is die dood in al sy wrede 
variasies. 

So staan al hierdie inligting vanaf die skeppings-begin opgeteken 
in die ewige sterre patroon van die hemel konstellasies en al wat 
op die einde oorleef vanuit geheel die wêreldpopulasie, is net ‘n 
baie geringe suiwer goddelike generasie. 


Revelation 2144
In Judgment proclamation…

Tuesday 2 September 2014  02:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Written in the star pattern of the heaven constellation, yes, 
from the never-ending information vibration of light and 
sound, in an image of the small Earth there is now only 
a dilapidated Red Cross ruin. 

Great consternation now originates on planet Earth’s surface 
because in Raca’s uncontrollable never-ending numbers, to 
the eternal frustration of the pure Adamite, thanks to an utterly 
arrogant white liberal generation, yes, the so stupid proponents 
of Kush and Canaan’s supposedly intellectual stimulation, where 
everyone at all costs must be Westernized with all their 
concentration. 

And so arises from below in Africa to the top of Asia, and also 
in Australia and America, in Judgment proclamation now soon 
an irreversible situation, because through the spontaneous 
penetration of microscopic insemination, in a very strange 
combination, an unstoppable mutation is formed and and in 
the impaired gene from a one too many hybrid DNA variation 
all over there are now only physically weak peoples and nations. 

So strange deadly haematocele appears on the skins of millions 
and the World Health organisation stood helpless before all the 
futile consultations, for the wage of disturbed Godly Order is 
death in all its vicious variations. 

All this information has been recorded since the beginning of 
creation in the eternal star pattern of the heaven constellations 
and all of the entire world population that survives in the end, 
is only a very insignificant pure divine generation. 


Openbaring 2145 
'n Boodskapper. 
Vrydag 5 September 2014 03:55
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Op die wêreldhorison kom daar al huppelend 'n boodskapper 
aan en die is heeltemal verspot en terwyl hy alles openlik 
bespot dans hy 'n maltrap riel in die wêreldstof. Hy sing 'n lied 
wat lui: Kyk, NATO dink hy is die wêreldgod en smee daarom 
nou openlik met vriend sowel as vyand sy bose komplot en 
daarom reageer Rusland al hoe meer afsydig-bot en vreesloos 
werp hierdie moondheid nou sy kaarte in 'n onverwagse lot en 
binnekort vergaan globaal die wêreldekonomie, nou heeltemal 
bankrot. Ja, met die Withuis nou net ‘n murasie- 'n vergane ou 
krot. 

In hierdie tyd sit Afrika heeltemal verflenter, honger en siek 
op die ashoop net soos 'n verlore ou Job en hulle ween en 
bid tevergeefs tot hulle wêreldgod, terwyl hulle vir oulaas 
die bedelaarshand uitsteek om vir net 'n bietjie meel, kos 
en medisyne aan te klop, maar niemand reageer hierop. 

Ja, die boodskapper sing en dans tot by 'n groot skavot en 
die woorde van sy lied lui: Kyk, hier rol binnekort menig politieke 
kop en globaal is almal in dieselfde bootjie, 'n pot papvrot sop. 
Daarom raak dit tyd vir Jakob om homself met die wapenuitrusting 
van die Enige ware God te omgord, want oraloor val daar nou 
gelyktydig 'n skaal oor elke landstreek, stad en dorp en geheel 
die wêreldbevolking roep desperaat; wat gaan nou van ons word, 
want kyk, voor oorlog, pes en plaag moet ons in oorgawe nou 
hensop en daar is niks of niemand wat die Oordeel van God kan 
stop. 


Revelation 2145 
A Messenger. 

Friday 5 September 2014 03:55 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
On the world horizon a rattling messenger approaches and he 
is completely slapstick and while he openly mocks everything 
he dances a madcap dance in the world-dust. He sings a song 
which reads: Behold, NATO thinks that it is the world god and 
therefore it openly forges its evil plot with friend as well as foe 
and therefore Russia increasingly reacts aloof and sullen. 
Fearless this power now throw its cards in an unexpected fate 
and soon the world economy perishes globally, now completely 
bankrupt. Yes, with the White House now only a ruin a tattered 
old shack. 

In this time Africa sat tattered, hungry and sick on the ashes like 
a lost old Job, and they were weeping and praying in vain unto 
their world god, while for the last time the beggar hand reached 
out for a little flour, food and medicine, but no one responded 

Yes, the messenger sing and dance right up to a large gallows 
and the words of his song goes reads: Behold, soon many-a-
political head will roll here and globally everyone is in the same 
state of affairs, a pot of rotten soup. Therefore it becomes time 
for Jacob to gird the loins with the armament of the Only True 
God, because everywhere scales are falling simultaneously in 
every region, city and town and the entire world population 
desperately cry: what will become of us now, for behold, we 
now have to surrender to war, pestilence and plague and there 
is nothing or nobody that can stop the Judgment of God. 


Openbaring 2146
Tussen hoogmoed en Liefde. 
Vrydag 5 September 2014 04:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
O’ hoe trots het My kudde nie die hoof die lug in opgesteek om 
deur die hoogmoed hulleself op mekaar te wreek. So, wee die 
een onder hulle wat mekaar laat weet, uit jou, my broer se hand, 
sal ek ewig nooit genadebrood wil eet. Daarom roep die Gees: 
Voor Ek heel, sal Ek eers die huis van Israel en Sion stukkend 
kom breek, Ja, Ek maak hulle daardeur swak en week, sodat 
hulle afhanklik van mekaar die hand van gee sowel as neem in 
liefde vir mekaar uit sal steek. 

'n Groot engel roep: Kyk, Hy kom, Hy kom, ja, Hy kom, want 
Hy het Sion nie vergeet en in die straf van die smartkleed 
reinig Hy Sy kind, ja, deur lief en leed maak Hy Sy bruid 
kompleet. Kyk, die voorhof en die binnehof is tot in die 
Allerheiligste uitgemeet en die lig van Suiwer Liefde word 
nou daarbinne opgesteek en Sion sien al die moeitevolle 
werke van haar hande was voor God heeltemal tevergeefs, 
want om te kan oorleef om ewig te kan voortleef, moet die 
opregte kind van God net na Sy Sewe Volmaakte Geeste 
streef. 


Revelation 2146
Between haughtiness and Love. 

Friday 5 September 2014 04:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
With pride my flock raised their heads to take revenge on each 
other through haughtiness. So, woe to the one among them who 
let each other know, from your hand, my brother, I will never ever 
want to eat the bread of charity. Therefore called the Spirit: Before 
I heal, I will first come and break the house of Israel and Sion into 
pieces, Yeah, by this I make them weak and faint, so they will, 
dependent on each other, lovingly stretch out their hands to 
each other, in giving as well as in receiving.  

A great angel cried, Behold, He is coming, He is coming, yea He is 
coming for He has not forgotten Sion and in the punishment of the 
grief-garment He cleanses His child, yea, through love and sorrow 
He makes His bride complete. Behold, the court, and the courtyard 
has been measured up unto the Most Holy and the Light of Pure 
Love is now lit inside and Sion saw that all the laborious works 
of her hands were completely in vain before God, because to be 
able to survive to live for all eternity the sincere child of God must 
only strive towards His Seven Perfect Spirits.  


Openbaring 2147 
'n Onoorbrugbare kloof.
 
Maandag 08 September 2014 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die sagte rooi oggendgloed van die opkomende son al 
skynend daar Oos. In die sagte koel wind waar Elohim die 
rasegte suiwer Adamiet nog troos. Ja, in die sagte geur van 
'n spierwit roos met ‘n wítmens wat liggies nog oor sy foute 
kan bloos, wyl engele mekaar daaroor bemoedigend probeer 
troos met die woorde; met een uit ‘n groot kontrei en een uit 
‘n stad is God wel nog nie heeltemal kinderloos, maar het Hy 
nog wel ‘n kroos en dit maak satan brullend daar boos. 

So spreek nou die Woord: Die lot is gewerp en wat is uitgeloot, 
want dit is soort by soort soos dit lankal reeds hoort en die 
wêreldnood word oneindig groot en daar beur die heel laaste 
martelare nou moedig voort, ja, na die ewige lewe se poort, 
want ondanks die ligaamlike dood, weet hulle dat hulle vir ewig 
aan Elohim behoort. 

So roep daar ‘n stem; Noord en Oos, wie is sterk en wie is broos 
want die dood sluip rond, met sy kop in lappe toegedraai is hy 
heeltemal gesigloos en daar is niemand wat al die vlugtelinge 
versterk of vertroos. 

O’ hoe wyd is tussen Wes, Oos en Suid die onoorbrugbare kloof, 
want almal vergeet; ALLEEN GOD is GROOT en Hy is die KONING 
en die HOOF en daar is niemand meer vanuit geheel die wêreld 
wat Hom daaroor eer of loof, want die mens het al die blink skatte 
van die materie aan hulle self beloof en daardeur is al hulle sinne 
heeltemal verdoof. Maar om hulle self te regverdig gebruik hulle 
kamma-geloof om hulle oor die vergryp van menselewens te 
veroorloof. 


Revelation 2147
An unbridgeable gorge.
 
Monday 08 September 2014
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 

In the crimson morning twilight in the East. In the soft cool 
breeze where Elohim still consoles the pure Adamite. Yea, 
in the soft fragrance of a snow white rose with a white human 
that can still blush gently over his mistakes, while angels try 
to encourage and comfort each other with the words; with one 
out of a large region and one from a city God may still not be 
completely childless, but indeed He still has an offspring and 
it causes satan to roar in anger. 

Thus speak the Word The lot is cast and what has been taken 
because birds of a feather flock together as it was supposed 
to be from the start and the worlds distress becomes infinitely 
large and the very last martyrs still push forward bravely, yes, 
to the gate of eternal life, for despite the bodily death, they 
know that they belong to Elohim forever. 

A voice called; North and East, who is strong and who is frail 
because death sneaks around with its head wrapped in rags 
it is completely faceless and there is nobody to strengthen or 
comfort all the refugees. 

Oh how wide is the unbridgeable gorge between West, East 
and South, For all forgotten; ONLY GOD is GREAT and He is 
the KING and the HEAD and there is nobody from the entire 
world anymore that honours or praises Him for this, because 
man has promised all the shiny treasures of matter to himself 
and through this all their senses are completely numb. But they 
use quasi-faith to justify themselves to the violation of human 
lives. Openbaring 2148 
'n
 Vergeefse fantasie.
Woensdag 10 September 2014 02:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer  
Daar is niks wat U nie kan verstaan en niks wat U Alwetendheid 
ontgaan en nogtans laat die mens hom nie deur U Wysheid 
vermaan. Dikwels kom die mens diep beskaam voor U te staan 
en nadat U Gees hulle ernstig oor hulle foute sou vermaan sodat 
hulle dit baie goed verstaan, dan sal hulle heengaan om dieselfde 
sonde maar net weer te begaan. Ja, oor die onkunde van die 
duisternis stort menig soeker dikwels 'n bedroefde traan, maar kan 
nogtans nie die prikkels van die versoekinge daarvan weerstaan. 

Ook is daar iets wat die mens nog nooit mooi kon verstaan en 
dit is waarom die moeitevolle werke van hulle hande die een of 
ander tyd weer moet vergaan, sodat ‘n volgende se poging die 
plek daarvan vol kan staan sodat ook dit maar net weer op sy 
beurt moet vergaan en so gaan dit aan en aan tot aan die einde 
van ‘n tydvak waar alles voor ‘n nuwe vars begin moet vergaan. 

So leef die laaste generasie van hierdie tydvak in ‘n fantasie 
en waan, terwyl hulle verbete die moderne ontwikkeling in al sy 
fasette voorstaan, wyl hulle baie goed weet dat dit alles in hierdie 
eindtyd gaan vergaan. Ja, die profyt van die wêreld oes word nou 
hoog geraam, maar dit alles is reeds klaar volkome na die maan en 
al wat oorbly is volke en nasies wat mekaar in bloedige oorloë wil 
verslaan. 

So roep daar ‘n stem: Beskadig nou maar die wyn, olie en meel 
en al die nuttelose graan, want die Skrif is aan die muur en die 
Oordeel aan die stuur en al die onreg het God se Oë nie ontgaan 
en die al hoe swakker wordende hartklop van die wêreld kom 
reeds van ‘n dooie orgaan. So, wie staan daar nou weer so vals 
beskaam en wat baat dit die Gees om hulle langer oor hul foute 
te vermaan, want daar is bykans niemand oor wat die prikkels 
van versoeking van ‘n reeds papvrot wêreld kan weerstaan. 


Revelation 2148
A futile fantasy.

Wednesday 10 September 2014 02:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
There is nothing that You cannot understand and nothing 
that escapes Your Omniscience and still man do not heed 
Your Wisdom. Often man will stand deeply ashamed before 
You and although Your Spirit has gravely reprimanded them 
they still go forth to commit the same sin over again. Yes, 
in the ignorance of the darkness many-a-seeker often sheds 
a mournful tear, but nevertheless they cannot withstand the 
urge of temptation. 

There is also something that man has never been able to 
understand and it is why the wearisome works of their hands 
must perish some or other time, so that the efforts of someone 
else could take its place, in order to also have to perish in turn 
and so it carries on until the end of an era where everything 
must perish before a fresh new beginning. 

So the last generation of this age lives in a fantasy and delusion, 
while they fiercely support modern development is all its facets, 
while they very well know that everything must perish in this 
end-time. Yes, the profit of the world-harvest is now overestimated, 
but all of it is already completely gone all that remains are peoples 
and nations that strive to conquer each other in bloody wars. 
 
So called a voice: the wine, oil and flour and all the useless grain 
must now be damaged for the Writing is on the wall and Judgment 
is at hand and all the injustice did not evade God’s Eyes and the 
weakening heartbeat of the world is coming from a starved organ. 
So, who is standing there pretending to be ashamed and and what 
does it benefit the Spirit to reprimand them over their mistakes 
anymore, because there is almost nobody left who can 
withstand the urge of temptation of an utterly rotten world. 


Openbaring 2149 
Onmin… 
Dinsdagnag 23 September 2014 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Elke oog met 'n reuse-balk opgesaal staan slaggereed om 'n 
splinter uit 'n ander se oog te haal, ja, in 'n oorlog so verbaal 
is die mens nou met sy eie ego opgesaal en dit blyk te wees 
'n ongeneeslike kwaal. Ja, dit vloek en smaal in afbrekende 
taal, want die hel het in sy volheid op die aarde neergedaal 
en daarom word groot getalle vanuit die wêreldpopulasie vir 
hel en Hades gehaal. 

Ja, die mens is met sy eie ego opgesaal en staan daarom 
teenoor mekaar gestroop en kaal en die eieliefde is so fataal. In 
nog 'n stilte wat neerdaal val daar ook nou tussen die Adamiete 
'n wrede skaal en so gaan derduisende in nederlaag faal, want in 
'n oorlog so verbaal, ja, in laster en skindertaal is dit die ontblote 
hel waarteen almal hulle nou moet staal. 


Revelation 2149 
Discord…
Tuesday night 23 September 2014
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Every eye burdened by a giant-beam is eager to remove a mote  
from someone else’s eye, yes, in a verbal war man is burdened by 
his own ego and it seems to be an incurable disease. Yes, they 
curse and belch out in destructive language, for hell has 
descended in its fullness onto earth and therefore large numbers 
from the world population are fetched for hell and Hades.  

Yea, man is burdened by his own ego and therefore they stand 
stripped bare and naked opposite to each other and the 
narcissism is so fatal. In another silence that descends a brutal 
scale also falls among the Adamites and so many thousands will 
fail in defeat, because in a war so verbal, yes in libel and slander 
everyone must now brace themselves against the exposed hell. 


Openbaring 2150 
'n Wrede beul. 

Woensdag 24 September 2014 04:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Honger is 'n baie wrede beul en hy staan met 'n vlymskerp 
byl op menig keel, so met een maat olie en een maat meel, 
want kyk, iemand het die res gesteel en in hongersnood is 
dit eerste Raka wat oor al die tekorte neul en daarna 'n 
wêreldpopulasie in sy groot geheel, want die kosvoorrade 
raak binnekort te min om rojaal uit te deel. 

In 'n vuurtjie waar die laaste kole smorend smeul is dit 
Mammon wat in 'n wêreld-ritueel met die groot bankiers 
pateties heul. Ja, met wurms wat nou oral uit hulle gate 
peul is daar nêrens meer 'n oplossing aan te beveel in 
die slae wat die Weste nou so rojaal uitdeel, terwyl hulle 
deur wêreldoorheersing die merk van die dier aan almal 
wil uitdeel. 

Maar die hemel raak oor die Weste se kaperjolle nou erg 
verveeld en daarom raak die skale nou kort opmekaar 
uitgedeel en die mikroskopiese wêreld word onomwonde 
beveel om in ongekende ontploffings aan te teel en wie is 
daar wat die aanslag van die pes kan genees of heel. 

So Sion, beskadig in jou midde nie die olie of die meel, want 
met die weduwee verwilderd staan die kwaad geil in jou midde 
en min word binnekort vir 'n tydperk ook aan jou uitgedeel. 


Revelation 2150
A cruel executioner. 

Wednesday 24 September 2014 04:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Hunger is a very cruel executioner, and he stands with a razor-
sharp axe on many-a-throat, with one measure of oil and one 
measure flour, for behold, someone has stolen the rest and in 
his famine Raka is the first to moan over all the shortages and 
then the entire world population follows, because the food supply 
soon become insufficient to hand out generously. 

In a little fire with the last smoldering embers it is Mammon that 
pathetically colludes with the big bankers in a world-ritual. Yes, 
with worms that crawls out of holes allover there is nowhere any 
solution that can be recommended at all for the punishment that 
the West is now so generously handing out, while they are eager 
to hand out the mark of the beast to everyone through world 
domination 

But heaven is becoming seriously bored by the West’s antics and 
therefore the scales are in quick succession distributed, and 
the microscopic world is unequivocally ordered to multiply in 
unprecedented explosions and who can cure or heal the 
onslaught of the pestilence. 

So Sion, do not damage the oil or the flour in your midst, because 
with the widow bewildered, evil is standing rank in your midst 
and for a period of time, little will be handed out to you also.