.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 2051 
Waar is my hemel…

Sondag 9 Februarie 2014 09:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

O’ Waar is my hemel, die hemel wat ek so graag wil 
aanskou, want ek weet dit is nie daarbo in 'n kosmos 
wat ewig nooit ophou. Ja, ek soek na my hemel met 
sy nuwe stad Jerusalem- nie deur mensehande 
herbou en ek weet verseker dit is nie op hierdie aarde 
want daarvoor skyn ons kleine son heeltemal te flou. 
My hemel is ook nie in die filosofieë van die verlede, 
want gister se gedagtes is reeds besig om tot niks te 
verflou en more se toekoms is net 'n illusie soos die 
hemel se wispelturige blou. 

O’ Waar is my hemel, die hemel wat ek so graag wil 
aanskou terwyl ek met my laaste hoop so verbete 
aan hierdie gedagte vasklou, want die hemel is nie 
in die soms verruklike, maar verganklike skoonheid 
wat my oë soms aanskou en ook nie in die vars prag 
van die oggend dou want in die sonstrale verdamp 
dit te gou, al sou ek dit ook hoe graag vir ewig wou 
vashou. Ja, ek soek na my hemel waar ek my 
Verlosser van Aangesig tot aangesig vir ewig kan 
aanskou terwyl ek weet Sy Beeld gaan ewig nooit 
in illusie verflou. 

So, waar is my hemel die hemel wat ek so graag wil 
aanskou. Ek weet dit is 'n plek nie deur mense of 
selfs engele hande vir my ewigheid gebou. Maar ek 
vermoed dit is 'n plek of toestand waar my lewe en 
verwagting nooit weer gaan ophou. So soek ek na 
my hemel in 'n ewige bergvesting, maar my lewenslig 
is donker en die lig-lamp van my soeke brand 
daarvoor so effentjies heeltemal te flou en gister 
se mooi gedagtes is klaar weer besig om vinnig 
te verflou. Met more net 'n illusie soos die hemel 
daarbo se wispelturige blou en my hemel is steeds 
nie 'n gedagte wat ek vir ewig in my denke vas kan 
hou. 

So roep ek desperaat: O’ waar is my hemel, die hemel wat 
ek so graag vir ewig wil aanskou. So kom daar tot my 'n 
Stem wat nou sonder ophou aanhou: Kyk, jou hemel is 'n 
ewige toestand wat jy deur jou vrye wil vir jouself in Hoop, 
Geloof en Liefde moet bou, want jou hemel is Sy Eie Hand 
wat Elohim in Genade na jou uithou en daarom word jou 
hemel weer 'n helpende hand wat jy onbaatsugtig na jou 
naastes uithou. Ja, die Stem sê: In jou hemel word daar 
nooit weer aan foute en sondes van gister herkou, want 
hier heers die opregte berou en die Vergifnis van jou 
Verlosser word hier ewig altyd onthou. So, onthou, jou 
hemel is op die ewigheids-fondasie van God se Oneindige 
Liefde gebou en daarom begin jou hemel in jou eie innerlike 
tempel in jou hart gebou en kyk, dit is nie gister of more, maar 
dit is op hierdie oomblik en dit is nou! 


Revelation 2051
Where is my heaven…

Sunday 9 February 2014 09:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Oh where is my heaven, the heaven I so long to see, because 
I know it is not there up above in a never ending cosmos. Yes, 
I am looking for my heaven with its new city Jerusalem – not 
rebuilt by human hands and I know for sure that it is not on this 
earth because our little sun is shining far too weak. My heaven 
is also not in the philosophies of the past, because yesterday’s 
thoughts are fading into nothing and tomorrows future is just an 
illusion like the sky’s changeable blue. 

Oh where is my heaven, the heaven I so long to see while I hold 
on so fiercely to this thought with my last hope, because heaven 
is not in the sometimes enchanting but impermanent beauty that 
my eyes sometimes see and also not in the fresh beauty of the 
morning dew because in the rays of the sun it evaporates too 
soon, even if I desire to hold it forever. Yes, I am searching for 
my heaven where I can see my Saviour, Face to face forever while 
I know that His Image will never fade like an illusion. 

So, where is my heaven, the heaven that I so long to see? I know 
that it is not a place build by human- or even an angel’s hands for 
my eternity. But I suspect it to be a place or state where my life 
and expectation will never stop again. So I am looking for my 
heaven in an eternal mountain-fortress but my life-light is dark 
and die lamp-light of my search is burning much too weak and 
yesterday’s beautiful thoughts are already fading quickly. With 
tomorrow only an illusion like the changeable blue of the sky 
above and my heaven is still not a thought that I can hold in 
my thoughts forever. 

So I desperately call: Oh where is my heaven, the heaven that 
I so badly forever would like to see. So a Voice comes to me 
that carries on without stopping: Behold, thy heaven is a 
perpetual state that thy have to build for thyself through the free 
will in Hope, Faith and Love, because your heaven is His Own 
Hand that Elohim holds out to you in Mercy and therefore your 
heaven in turn becomes a helping hand that you unselfishly hold 
out to your neighbours. Yes, the Voice says: in thy heaven the 
mistakes and sins of yesterday is never to be remembered again, 
because here the true remorse reigns and the Forgiveness of your 
Saviour is always and ever remembered. So, remember that your 
heaven is built on the eternal-foundation of God’s Infinite Love 
and therefore the building of thy heaven starts in thy own inner 
temple in the heart, behold it is not yesterday nor tomorrow, but 
at this moment and it is right now! 


Openbaring 2052 
Eindtydgawes van die Gees. 

Donderdag 13 Februarie 2014 03:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Vanaf die oerbegin tot en met nou is daar ‘n goue draad deur 
die suiwer kronieke geweef en so staan daar in verborgenheid 
geskryf, ja, in Aramees maar ook in Hebreeus, dat die gawes 
van die Gees weer sterk in die laaste fase van die tydvak in ‘n 
handvol heiliges (apartes) gaan herleef. Vanwaar dit oorwinnend 
oor die boosheid sal seëvier wat nou in die mens heers sodat 
Jerusalem met behulp van Sion sal streef om in die groot dag 
van die Goddelike Stilte, ja, in ‘n Godverlate tyd geestelik sowel 
as fisies kan oorleef. Daarom sal al die suiweres op hierdie dag 
sonder enige simpatie hulle op die besoedeldes van die aarde 
wreek en die Waarheid sal die groot leuen tot op die been 
oopbreek. 

So roep daar nou ‘n boodskapper: Daar is ‘n ou-ou verborgenheid 
geskryf in Aramees, maar ook in Hebreeus en dit is dat die gawes 
van die Gees weer in die eindtyd in profeet sowel as die apostels 
sal herleef. So staan daar nou ‘n kleine maagd en kort voor lank is 
Sion gereed vir ‘n heerlike hemelse Godgegewe-gawe fees. Sodat 
die Gees weer soos in die oerbegin op aarde kan heers oor alle 
vlees en so sal die gawes van die Gees in Goddelike Oorwinning 
oor geheel die wêreld heers. Klee daarom nou die bruid in ‘n rein 
wit, Spierwit kleed en stuur die eindtyd boodskappers met 
huweliksfees-uitnodigings na elke streek. Maar hulle voete mag 
nie gaan op die wêreldweg want dit is in boosheid, wyd en breed 
en vir die reisigers daarop, wag daar ewige bitter leed en wee elke 
een wat by die Bruilof opdaag en nie geklee is in die Heilige 
(aparte) Bruilofskleed. 

So, laat alles wat lewe nou voor die Aangesig van Elohim beef 
want slegs die wat gered is deur die Bloed van die Lam sal tot in 
alle ewigheid bly leef. Maar wee elke een wat opdaag by die Heilige 
Bruilofsfees en nie geklee is in die Bruilofskleed, want die Oordeel 
het nou naby gekom om Hom op hierdies te wreek. Laat die gawes 
van die Gees daarom nou in Sion en Jerusalem herleef sodat die 
duisendjarige vrederyk aan kan breek. 


Revelation 2052
End time Gifts.. 

Thursday 13 February 2014 03:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Since the primeval beginning up until now a golden thread is 
woven through the pure chronicles and so in concealment it 
is written in Aramaic but also in Hebrew that the Gifts of the 
Spirit will be revived in a handful of the holy (separate) 
ones during the last phase of the period. From there it will 
triumphantly be victorious over the evil that now reigns in 
man so that, with the aid of Zion, Jerusalem will strive to 
survive spiritually as well as physically on the great day 
of Divine silence, yes in a Godforsaken time. Therefore 
the pure ones will take revenge on the contaminated ones 
of the earth and the Truth will crack open the great lie. 

So a messenger is calling that an ancient mystery has been 
written in Aramaic but also in Hebrew and it says: The gifts 
of the Spirit will be revived in the end-time in prophet as 
well as the apostles. A little maiden is standing there and 
soon Zion will be ready for a glorious God-given Gifts-feast. 
Therefore the Spirit can again prevail over the entire world 
as it used to be in the very beginning 

Therefore clothe the bride in a pure snow-white garment and 
send the end-time messengers with Wedding-feast invitations 
to every region. But their feet may not go on the world-path 
because it is wide and broad and for the travellers thereupon 
awaits bitter grief and woe to each one that arrives at the 
Wedding who is not clothed in the holy (Apart) wedding 
garment. So let all that live now tremble before the Face 
of Elohim because only those who have been saved by the 
Blood of the Lamb will live eternally. But woe to each one 
that arrives at the holy Wedding feast who is not clothed 
in the wedding garment because the Judgment has now 
come close to take revenge on those. Let the gifts of the 
Spirit therefore revive in Zion and Jerusalem so that the 
Thousand-year reign of peace can start. 


Openbaring 2053 
Net 'n dodedal

Donderdag 13 Februarie 2014 16:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oor die aarde vlieg daar ‘n engel en hy roep: Kyk, dit alles 
is net ‘n dodedal, ja, soet soos heuning maar bitter soos 
gal en wyd is die weg na die verderf, maar na die hemel so 
dun en smal. Ja, hy roep: Val, val daarom O’ skale, val nou 
met ‘n harde knal, ja, val op die aarde want kyk, dit is maar 
net ‘n klein blougroen nietige planete bal. Met daarop ‘n 
selfgesentreerde mensdom sonder begin of einde in hulle 
tal en hulle maak en hulle breek, want bykans almal is boos 
en mal. 

Oor die aarde vlieg daar ‘n boodskapper en hy roep: Alles is 
binnekort net ‘n verlate dodedal, want eens was die lewe op 
hierdie aarde soet soos heuning maar nou is dit bitter soos 
gal en wyd is die weg na die verderf, maar na die hemel is dit 
gevaarlik smal. Ja, hy roep: Val, val daarom O’ skale, val nou 
met ‘n harde knal. Val op die aarde en ledig jou Oordeelsbeker 
van bitter gal en open Openbaringe se perdestal want die 
maatbeker is vol in geheel sy getal. Breek daarom damme, 
dyke en elke keerwal en kyk, die dood besoek in kataklisme, 
pes en plaag ‘n bose mensdom, ja, almal. 


Revelation 2053
Only a valley of death.
Thursday 13 February 2014 16:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
An angel crosses the earth and he calls out: Behold, all became  
a valley of death, yes, sweet like honey but bitter like bile and 
wide is the path to perdition, but the way to heaven is so narrow. 
Yes, he cries: Pour out the vials with a loud bang, yes pour out 
upon earth. Behold, it is only a little blue-green planet-ball, home 
to a self-centered mankind, unknown in its numbers and almost 
all of them are evil and insane. 

A messenger crosses the earth and he calls out: Soon everything 
will only be a deserted valley of death, once life on this earth was 
sweet like honey but now it is bitter like bile and wide is the path 
to perdition, but to heaven it is dangerously narrow. Yes, he cries: 
Therefore pour out, pour out the vials, pour with a loud bang. Pour 
upon earth and empty your Judgment-cup of bitter bile and open 
the horses-stable of Revelations because the measuring-cup is 
filled in its measure. Therefore demolish dams, dykes and each 
weir and look, death visits evil mankind, yes everyone in 
cataclysm, pestilence and plague. 


Openbaring 2054 
Die laaste bladsye… 
Vrydag 14 Februarie 2014 05;30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Terwyl twee groot engele deur die laaste bladsye van die 
toekoms blaai, vlieg daar vanuit die vatikaan se rigting ‘n 
valse vredesduif, ‘n oorlamse seemeeu en ‘n aggressiewe 
swart kraai en Daniel en Elia roep: Die mensdom is lank 
genoeg met leuens gepaai en so begin die vier winde 
verwoestend in alle rigtings te waai. Die hemelruim raak 
dreigend en donker met aasvoëls wat onrusbarend oral 
begin draai, terwyl die Oordeel dit veral op die Weste begin 
ontlaai, met die Ooste wat daaroor in groot genot baai terwyl 
hulle sê: Hierdie moondhede krap al lankal sonder ophou in 
almal se slaai, so, laat die winde van onheil nou sonder 
ophou oor hulle lawaai. 

Terwyl twee groot boodskappers deur die laaste bladsye 
van hierdie tydvak blaai, vlieg daar vanuit die vatikaan se 
venster ‘n valse vredesduif en dié word aangeval deur ‘n 
oorlamse seemeeu en ‘n aggressiewe kraai en Migael en 
Gabriël roep: Kyk! Die pous se valse vredeoffer, nou 
heeltemal te vaal en saai word op die gruwel altaar van 
die hoer van Babilon gebraai. Sy lig in ‘n heildronk haar 
oorvol beker en dit is vuil, bloederig en taai, terwyl die 
konings, rykes en grotes mekaar nou gewetenloos begin 
verloën en verraai. So begin die Waarheid, eens deur hulle 
in ‘n leuen verdraai in verwoestende storms globaal te waai 
en daar is niemand wat die Oordeel meer kan keer of ontlaai, 
want geheel ‘n bose wêreld lê binnekort deur kataklisme, 
pes en plaag heeltemal in sy maai. 

Terwyl twee profete deur die laaste bladsye van die eindtyd 
blaai, vlieg daar vanuit die vatikaan se venster ‘n valse 
vredesduif en die word aangeval deur ‘n oorlamse seemeeu 
en ‘n aggressiewe kraai, met twee olyftakke wat in die Suiwer 
Lig van Sewe Kandelare baai terwyl hulle uitroep: Sion, die wáre 
bruid, is lank genoeg minagtend deur al die kerke versmaai en 
daarom raak die hemelruim oor al die Westerse gemeentes nou 
dreigend en donker met Oosterse aasvoëls wat onrusbarend oor 
hulle draai en wie sou kon weet en wie sou kon raai, die eindtyd 
het gekom om nooit weer na gister om te draai. 


Revelation 2054
The last pages… 
Friday 14 February 2014 05:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
While two large angels are browsing through the last pages 
of the future, a false peace-dove, a cunning seagull and an 
aggressive black crow comes flying from the vatican’s 
direction. Daniel and Elijah calls out: Mankind was coaxed 
with lies for long enough and the four winds begin their 
destruction in all directions. The sky becomes brooding 
and dark with vultures that alarmingly start to circle 
everywhere, while Judgment mainly comes down upon 
the Western world the East rejoices over this while saying: 
These powers have been interfering in everyone’s affairs 
without stop, so let the winds of calamity now roar over 
them without ending. 

While two great messengers browse through the last 
pages of this era, a false peace-dove comes flying from 
the vatican’s direction and it is attacked by a cunning 
seagull and an aggressive crow and Michael and Gabriel 
call out: Behold! The pope 's false peace offering, now 
too bland and boring is roasted on the whore of Babylon’s 
altar of horror. She raised a toast in her overflowing cup 
but it is dirty, bloody and sticky while the kings, the rich 
and great ones now ruthlessly begin to repudiate and 
betray each other. The Truth, once twisted into a lie, 
starts going around globally in destructive storms and 
there is no one who can stop or turn back Judgment, 
because an entire evil world soon will be done with by 
cataclysm, pestilence and plague. 

While two prophets are browsing through the last pages of 
the Apocalypse, a false peace-dove comes flying from the 
vatican’s direction and it is attacked by a cunning seagull 
and an aggressive crow, with two olive branches standing 
in the Pure Light of Seven Candlesticks while they call out: 
Zion, the true bride, has been scorned disdainfully by all the 
churches for long enough and therefore the sky above all of 
the Western congregations now becomes brooding and dark 
with Oriental vultures circling alarmingly above them and who 
could have known and who could ever have guessed, the end-
time has arrived never to turn back to yesterday. 


Openbaring 2055 
Vuur van Grimmigheid.
Maandag 17 Februarie 2014 00;10 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die Woord het tot my gekom en gesê: Nie Samaria Of Israel, 
maar die Boervolk heet Ohóla en die liberale Afrikaner Ohóliba 
en dit is twee straatvroue wat uit die hoer van Babilon voortkom. 
Ja, vanuit die gruwel skoot van die katoliek het die Afrikaanse 
blanke Christendom gekom en kyk, hulle afgod heet Mammon 
en hulle kruip al biddend op hulle knieë reg rondom hom. Ohóla 
en Ohóliba gee Ek daarom aan haar minnaars oor en onder hulle 
wrede hand sal sy omkom. 

Daarom wag daar ‘n klein suiwer oorblyfsel vanuit Jerusalem 
nou ongeduldig op die sterkmanne uit Sebulon en hulle roep 
desperaat na die verseëldes uit die geledere van Simeon en sy 
vra na Juda na die jongman Nagson. Sy roep na die Regverdigheid 
en die wette van Moses en Aaron wyl sy weeklaag en sê: Wat het 
geword van die priesterdom, want kyk net na die einde se valse 
Christendom. Daar staan ‘n afgod langs die hoer van Babilon en 
dit is die stokoue eens gevalle Dagon wat weer staangemaak is 
en oor sy afskuwelike hoof skyn daar ‘n valse son. Bring daarom 
oor die laaste tyd die verwarringsgees van Ekron sodat die 
dodelike siekte van atoom-geswelle oor die mensdom sal kom. 
So, wee daarom elke afgodedienaar, want op hulle rus die ewige 
vloek van Ammon. Wee ook die verbasteraar want die donkerte 
van die duisternis sal onverwags oor hulle kom net soos die 
blinde toestand van Simson. 

Jerusalem kyk beskuldigend na die stad London terwyl sy roep: 
Op jou rus die ewige vloek van Edom want jy versaak en verstoot, 
ja, jy vertrap tot jou eie voordeel die suiwer kronieke maar troetel 
teen jou bors die altyd bevoordeelde Jodedom en daarom sal alles 
in jou bose midde omkom en die beendere van die pousdom sal in 
hopies as lê op die gruwel-altare van die Christendom en so ook in 
al die stede van Manasse, Efraim en Simeon tot by Naftali, reg 
rondom. Maar in hierdie tyd sal die oorblyfsel van Jerusalem wel 
by die berg Sion uitkom. Kyk, die vlakte van Armageddon lê in die 
middel van Suid- Afrika en die Gog en die Magog sal daar 
bymekaar uitkom waarna menig vreesaanjaende kernbom oor 
Europa, Amerika, Asië, die midde Ooste en ook Australië in 
paddastoelwolke oop sal blom. 

Jerusalem wag ongeduldig op die Wysheid wat uit Sion moet 
kom terwyl sy klaend vra: Waarom huiwer Gideon so lank in 
sy ontwikkeling by die klein waterbron, want kyk, die dier met 
die dodelike wond is reeds lankal gesond en met die draak 
van Openbaring smee sy ‘n hegte bond en saam spreek hulle 
Godslasterlik vanuit een gruwelmond en hulle vertrap die heilige 
Aparte ou verbond en oor dit alles wapper die veragtelike Engelse 
nuttelose pond. Maar die dood sluip nader en hy roep: my bynaam 
is nie verniet die ouderdom en kyk, een van die baie grotes kom 
binnekort om met ‘n skote-saluut wat uit ‘n ou kanon uitkom. 
Terwyl die heel grotes van die vryebouers om ‘n oop graf 
saamdrom begin ‘n reuse aardplaat onder groot druk in protes 
te brom en oral verbrokkel stede van beton. In die Weste 
staan daar teen die hemelruim ‘n onheilspellende duister donker 
wolkkolom terwyl die son rooi soos bloed oor die Ooste opkom 
en in ‘n enkele oomblik kom daar ontelbaar baie mense in die 
dood om en in die middel van die nag kom ‘n volk in beroering 
en almal vra verskrik, waarom. 

Die Oordeel roep: Ek stuur onder die wêreld die swaard, 
hongersnood en pes sodat menigtes daarvan om moet kom, 
ja, die hele gemengde en gekleurde bevolkings vanaf Askelon, 
Gaza en Ekron maar veral oor Edom, Moab en al die kinders 
van Kus en ook Ammon. Dit sal strek vanaf die ou Sidon tot en 
met by die moderne London want Elohim Self trek Sy Swaard 
teen al die inwoners van die aarde sodat ‘n groot oorlogsrumoer 
oor die hele planeet sal kom. Kyk, die Verenigde Nasies se Mag 
sal val op die wêreldpleine en haar jong soldate kom almal om 
en die hart van die helde van Edom sal op hierdie dag in vrees 
verstom en geheel die Jodedom roep nou tevergeefs; vrede-vrede, 
ja, shalom, want die Groot Vuur van My Grimmigheid het oor hulle 
almal gekom. 


Revelation 2055 
Fire of Fury. 
Monday 17 February 2014 00:10 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
The Word came to me and said: Not Samaria nor Israel, but 
the Boer Nation is called Ohóla and the liberal Afrikaner is 
called Aholibah and they are the two prostitutes that originate
from the whore of Babylon. Yes, from the abomination-womb 
of the catholic Afrikaans white christianity they came and 
look, their idol is called Mammon and they crawl on their 
knees in circles around it, praying. Therefore I hand Aholah 
and Aholibah over to her lovers and under their cruel hand 
she will perish. 

Therefore a little remnant from Jerusalem is now waiting 
impatiently on the strong men from Zebulon and they are
desperately calling the sealed ones from the ranks of 
Simeon and she asks about Judah, about the young man 
from Naashon. She calls for Righteousness and the laws 
of Moses and Aaron while she laments and say: What has 
happened to the priesthood, just look at the false end time 
Christianity. There is an idol along the whore of Babylon 
and it is the age-old once-fallen Dagon that has been erected 
again and over its hideous head a false sun is shining. 
Therefore, bring the spirit of confusion of Ekron upon the 
last period so that the fatal disease of atomic tumors will 
fall upon mankind. So, woe to any idolater, because on 
them rest the eternal curse of Ammon. Woe also to the 
inter-breeder, because the darkness will descend upon 
them unexpectedly just like Samson’s state of blindness. 

Jerusalem looks accusingly at the city of London while she 
calls out: Upon you rests the eternal curse of Edom because 
you abandoned and ostracized, yes, you’ve trampled the pure 
chronicles to your own advantage but against your chest 
you pamper the always beneficiary Jewry and therefore 
all evil in your midst will be destroyed in your midst and 
the remains of the bones of the papacy will lie in small 
piles of ash on the abomination-altars of christianity and 
also in the cities of Manasseh, Ephraim and Simeon up to 
Naphtali. But in this period the remnant of Jerusalem will 
indeed reach the mount Zion. Behold, the plain of Armageddon 
lies in the center of South Africa and the Gog and the Magog will 
meet there and then many terrifying nuclear bomb will mushroom 
over Europe, America, Asia, the Middle East and also Australia. 

Jerusalem is impatiently waiting on the Wisdom that must come 
from Zion while she plaintively asks why Gideon hesitate so long 
in his development at the little water source, for behold , the 
beast’s deadly wound has long been healed and  she forges 
a close bond with the dragon of Revelations and together they 
speak blasphemy from a horror mouth and the trample the holy 
Separate old covenant and above this the vile English useless 
pound is flapping. But death is creeping closer and he cries: my 
nickname is not old age without reason and behold, one of the 
many greats will soon come to his end by salute shots fired from 
an old cannon. While the greats of the free masons will gather 
around an open grave a giant earth-plate will start to grumble 
in protest under very high pressure and everywhere cities of 
concrete will start to crumble. In the West an eerie dark cloud 
is standing against the sky while the sun rises as red as blood 
in the East and in a few moments countless people perish and 
in the middle of the night a nation is in turmoil and everyone is 
terrified and they asks – why? 

Judgment calls: I send to the world the sword, famine and 
pestilence so that multitudes must perish, yes the entire 
mixed and colored populations from Ashkelon, Gaza and 
Ekron but especially over Edom, Moab and all the children 
of Kush and also Ammon. It will stretch from the old Sidon 
all the way to modern London because God Himself draws 
His Sword against all the inhabitants of the earth so that a 
great tumult of war will come upon the whole planet. Behold, 
the Force of the United Nations will fall on the streets and all 
her young soldiers will perish and the hearts of the heart of 
the mighty men of Edom will be stunned in fear on this day 
and the entire Jewry will now be calling; peace-peace yes, 
shalom in vain for the Great Fierceness of My Wrath came 
upon them all. 


Openbaring 2056 
'n Droomvisioen… 
Dinsdag nag 18 Februarie 2014
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

In ‘n droomvisioen het ek die volgende gesig gehad. 
‘n Man vanuit die Boervolk het ‘n groot huis met ‘n grag 
daarom gekoop en die water daarom was skoon en helder 
en hy het uitgelate heen en weer daardeur gehardloop. 

‘n Ander man het daarnaas met ‘n groot dooie prehistoriese tipe
voël- amper iets soos die uitgestorwe ‘Dodo’ rondgeloop. Dit het 
gestink en almal in die omgewing het daarvan weggehardloop en 
uitgeroep kyk! Dit is die groot pes! 

Daarna het ek nog ‘n man gewaar en hy het ‘n groot en sterk stert 
gehad en op die punt daarvan was ‘n groot angel en daaronder ‘n 
sak vol giftige gif en hy kon nie daarmee naby een van die heiliges 
kom nie, maar het tussen die wêreldlinge rondbeweeg. Nog ‘n man 
het met geboë skouers al agter hierdie man aangeloop en hy het 
alles wat doodgesteek was in 'n sak versamel. 

Daar was nog ‘n man en die het ‘n groot en gewigtige kop gehad 
en daarop was ‘n groot half verspotte glimlag vasgeplak en ‘n 
groot stem het gesê: Dit is die doring in jou vlees waarmee jy die 
uitverkorenes sal opvrolik en bemoedig en jy mag nie daarsonder 
rondloop nie. 

Iemand het ‘n groot sleutel na ‘n vrou geslinger en sy het 
gespring en dit met een hand in die lug gevang. Haar seun 
het daar naby geloop en onder sy arms was ‘n paar groot 
spierwit ganse en sy wou weet waar hy dit sou aanhou omdat 
hulle na ‘n tweeslaapkamer woonstel sou verhuis. Waarop die 
eerste man gesê het: Daar is meer as genoeg plek by die huis 
met die grag. 

Hierna het daar ‘n vrou nadergestaan en in haar hande was ‘n 
Sus en Daan boek (Afrikaanse leesboek vir beginners) oopgeslaan 
terwyl sy mompel; ek moet dit uit my kop uit leer. Haar eie kinders 
het langs mekaar gesit en die een se hande was oor sy oë, die 
ander een se hande oor sy mond en die kleinste een se hande oor 
sy ore en ‘n stem het gesê: Die kinders van God moet eers leer om 
Godvresend soos dit volwassenes betaam, ordentlik met mekaar 
te kommunikeer. 

Hierna het ‘n ander vrou met behulp van ‘n spierwit vadoek 
ongewenste diere verwilder en ‘n ander vrou het met ‘n wit waslap 
elke keer eers haar eie gesig gewas en daarna ‘n kind s’n en daar 
was baie kinders. 

Ek het van hierdie toneel af opgekyk en ‘n man met ‘n ou geroeste 
sekel sien loop wat hy heen en weer geswaai het terwyl hy ryp 
grassade afgekap het wat hy net so laat lê het om weer te kan 
groei. Sy vrou het daar naby gesit en om haar was mense wat 
gehuil het en sy het die trane van hulle wange afgesoen. 

Nog ‘n man het met ‘n stukkende wekker rondgehardloop om 
die stilstaande wysers angstig aan mense te wys. Sy ma het 
langs hom met haar vinger op haar mond geloop en fluister 
‘sjuut’. 

Daar was nou nog ‘n man en die binnekant van sy handpalms was 
twee gladde spieëls en nadat hy elke keer eers self daarin gekyk 
het, het hy dit aan iemand gewys met die woorde; kyk net hoe lyk 
jy. Sy broer het daarnaas geloop en oor en oor gesê; dit is alles te 
laat en tevergeefs. 

Daar naby het ‘n vrou gestaan en ‘n bloedrooi vloeistof van een 
proefbuis na ‘n ander oorgegooi en langs haar het haar seun met 
‘n diskus gestaan en hy het nie geweet waarheen om dit te slinger 
nie. 

Daar was ‘n jongvrou en sy het ‘n armoedige rok aangehad 
waarvan sy die voorste rokspante opgetel het om iets swaar 
daarin te dra, maar niemand kon sien wat dit was nie. 

Nog ‘n vrou het haar hande in die lug gegooi en uitgeroep: Wat 
staan ons nou te doen. Daar was ‘n jong seun wat met reuse tree 
'hop scotch' gespeel het terwyl hy sing: Eind goed- alles goed. 
‘n Jong meisie het daar naby met haar kop op haar knieë gesit 
terwyl sy saggies sing; Kyk, my troudag kom nader, want my 
bruidegom is aan die kom. 

Al hierdie mense was vanuit die Boervolk afkomstig en aan die 
einde van die droom het ‘n stem gesê: Plaas hierdie gesig as ‘n 
openbaring omdat daar lesers met ‘n oop gees is wat dit kan uitlê. 


Revelation 2056
A dream-vision… 

Tuesday night 18 February 2014

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In a dream-vision I saw the following: A man from the Boer Nation 
bought a large house with a moat around it and the water around it 
was clean and clear and elated he ran back and forth through the 
water. 

Another man walked around with a large dead bird, almost like a type 
of prehistoric ‘Dodo’. It was smelling very bad and everyone in the 
vicinity ran away from it and shouted: look! This is the great plague! 

After this I saw another man and he had a large and strong tail and at 
the end of it was a big sting and under it a bag full of toxic poison and 
he could not get near any of the holy ones with it, but he moved around 
among the world lings. Another man with hunched shoulders followed 
him and he gathered everything that was stabbed to death into a collecting 
bag. 

There was another and he had a big and weighty head and a there was 
a big semi goofy smile pasted onto it and a loud voice said: This is the 
thorn in your flesh with which you will brighten and encourage the chosen 
ones and you shall not wander without it. 

Someone flung a large key towards a woman and she jumped and 
caught it in the air with one hand. Her son was walking nearby and 
under his arms were a few large snow-white geese and she wanted 
to know where he would keep them because they were going to move 
into a two-bedroomed flat. The man with the house replied: There is 
more than enough place at the house with the moat.  

Then a woman stepped closer and in her hands was an opened book 
(Afrikaans reading book for beginners) and she mumbled: I have to 
learn it out of my head. Her own children were sitting next to each other 
and one of them covered his eyes with his hands, the other one covered 
his mouth with his hands and the smallest one covered his ears with his 
hands and a voice said: God’s children should first learn to respectfully 
communicate with one another like it behoves adults who 
feareth God 
 
There also was a woman who used a white cloth to repel unwanted animals 
and another woman firstly washed her own face and thereafter the face of a 
child with a facecloth and there were many children. 

I looked up from this scene and saw a man walking around swaying an old 
rusted sickle from side to side whilst cutting off ripened grass seeds which 
he left laying so it could grow again. His wife sat nearby and around her were 
people crying and she kissed the tears from their cheeks. 

Another man ran around with a broken alarm clock to anxiously show the 
clock’s stationary pointers to people. His mother walked next to him with 
her finger on her mouth and she whispered ‘shush’. 

There now was another man and the inside of his hand palms were two 
smooth mirrors and every time he firstly looked into it and then he would 
show it to somebody else with the words: just see how you look. His brother 
walked next to him and said over and over: all of this is too late and in vain. 

Close nearby a woman was standing pouring a scarlet-red liquid from one 
test tube into another and her son was standing next to her with a discus 
not knowing in which direction to throw it. 

There was a young woman and she was wearing a shabby dress and she 
was holding the front part of the skirt to carry something heavy in it, but 
nobody could see what it was. 

Another woman threw her hands into the air and exclaimed: What should 
we do now. There was a young son playing hop-scotch with giant steps while 
singing: End good – all is good. A young girl sat nearby with her head on her 
knees while softly singing: Behold, my wedding day is coming closer, for my 
bridegroom is on his way. 
 
All these people were from the Boer Nation and at the end of the dream a 
voice said: Publish this vision as a revelation because there are readers with 
an open mind who will be able to interpret it. 


Openbaring 2057 
Om te behoort…
Woensdag 19 Februarie 2014 09:04 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
 
Daar is drie, nee vier dinge ewig enig in hul soort en wat beslis 
in die nuwe ryk op aarde gaan behoort. Die eerste is om as ‘n 
ten volle weergebore kind aan Elohim, ons Hemelse Vader, in 
volheid te behoort. Die tweede is om geestelik in volle vryheid 
soos ‘n arend te kan vlieg van Oos na Wes, Suid na Noord. Die 
derde is om verstom te staan voor die Eenvoud van die mees 
delikate klein skepping en te weet, die werke van Elohim is 
volmaak en oneindig groot. Die vierde is om as ‘n volkome vrye 
wese te weet jy is van Elohim se Eie soort en daarom nie as ‘n 
ruggraatlose, ja, ‘n willose slaaf aan ‘n wêreldsisteem te behoort. 

Daar is drie, nee vier dinge wat ewig nooit in die Nuwe Jerusalem 
sal behoort. Die eerste hiervan is ‘n individu nié uniek en enig in 
sy karakter, van vervelige eenvormige wêreld-soort. Die tweede 
is ‘n afgestompte kerklidmaat, want met die valse engel van die 
lig en die hoer van Babilon gaan hulle in alles akkoord. Die derde 
is die wêreld-marionet want kyk, hulle dans op een en dieselfde 
noot van ‘n toonaangewende wêreld duet en daar is biljoene 
duplikate van hulle in een enkele soort. Die vierde is die met 
die merk van die dier, ja, binnekort aan hulle liggaam ontbloot, 
want vir ewig is dit aan satan wat hulle behoort. 


Revelation 2057

To belong…

Wednesday 19 February 2014 09:04 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer 
There are three, no four things eternally unique in their kind 
that will definitely belong in the new kingdom on earth. The 
first is to belong in fullness to Elohim, our Heavenly Father, 
as a fully reborn child. The second is to be able to spiritually 
fly like an eagle in complete freedom from East to West, South 
to North. The third is to be astounded by the Simplicity of the 
most delicate little creation and to know that the works of 
Elohim are perfect and infinite. The fourth is to be aware that, 
as a completely free being that you are of Elohim’s Own kind 
and therefore do not belong to a world system as a spineless, 
yes, a will-less passive slave. 

There are three, no four things that will never ever belong in the 
New Jerusalem. The first of this is an individual not unique in his 
character, of the boring uniform world-type. The second is a dulled 
church congregation member, for they always agree with the false 
angel of light and the whore of Babylon to everything. The third is 
a world-puppet for behold, they are dancing to one-and-the-same 
tune of a trendsetting world duet and there are billions of duplicates 
of them of a single kind. The fourth is those with the mark of the 
beast, yes soon exposed on their bodies, because forever they 
belong to satan. 


Openbaring 2056.
'n Uitleg. 
Donderdag 20 Februarie 2014 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die volgende is ‘n uitleg van openbaring 2056 gestuur deur 
iemand wat verkies om anoniem te bly. 

Die gesig begin met die man wat ‘n groot huis met ‘n helder 
skoon watergrag daarom koop. Volgens my beskeie geestelike 
insig moet dit ons Meester self wees wat ondanks ons kritieke 
tye vir ons geestelike sowel as fisiese akkommodasie skep 
want ‘n huis dui op geestelike of ‘n fisiese struktuur en helder 
water op die Suiwer Woord. 

Die man met die uitgestorwe prehistoriese voël dui op ‘n 
katastrofiese pes wat in die verlede groot chaos teweeg 
gebring het en in die toekomende tyd weer sy verskyning 
kan maak. 

Die derde paragraaf dui duidelik op gebeure soos in die 
boek van Openbaring uiteen gesit, maar dui ook op twee 
groepe tussen die wit Suid Afrikaners, heel moontlik die 
konserwatiewes sowel as die liberales en die giftige venyn 
wat daar nie net tussen hulle maar ook onder mekaar heers. 
Dit dui ook sterk op verseëling maar ook ‘n definitiewe finale 
skeuring. 

Die vierde paragraaf dui op die wanaangepaste ego sowel as 
grootdoenerigheid van die Boervolk wat met valse bravade 
steeds hulle stempel op mekaar probeer af forseer. Maar wat 
ongeag daarvan steeds deel uitmaak van die uitverkorenes en 
daarom beteken die doring in die vlees dat hulle ten koste van 
hulleself hulle taak in die eindtyd sal uitvoer. 

Die groot sleutel wat na die vrou geslinger word beteken iets 
word afgesluit en ‘n nuwe fase ontsluit want die eerste wee is 
besig om verby te gaan en ‘n ander kom gou. Die spierwit ganse 
dui op suiwer wesens of engele wat vanuit die geestelike realm 
die verseëldes sal bystaan want hulle aardse akkommodasie dui 
daarop dat hulle opgeneem gaan word by die huis met die skoon 
helder grag. 

Die vrou met die beginners leesboek dui op ‘n groep mense wat 
sekere geestelike inligting vinnig onder die knieë moet kry om 
dit op hulle beurt weer aan ‘n seker deel van die oningeligte volk 
(die drie kinders met die hand oor die oë, ore en mond) oor te dra. 

Die vrou met die wit vadoek wat diere verwilder dui op die 
verwydering van die onverbeterlike in die volk wat verwyder 
gaan word en die vrou met die waslap beteken dat slegs die 
wat deur loutering gesuiwer is bevoeg sal wees om ander in 
hulle geestelike reiniging by te staan. 

Die man met die wekker beteken die tyd is uitgeloop en die vrou 
wat stilte met haar vinger oor haar mond afdwing beteken ‘n 
Godverlate geestelike stilte (toestand) wat op aarde neerdaal. 

Die man met die spieëls in sy hande dui op innerlike suiwering 
en diesulkes sal ander weer bystaan om van aangesig tot 
aangesig met die Gees in hulle in aanraking te kom. 

Die man met die sekel is die opvoedingsgees onder die volk 
wat seker maak dat die goeie saad (Woord) nie verlore sal gaan 
nie maar weer sal opkom. Met die vrou wat die trane afsoen en 
wat niemand anders as die Trooster die Heilige Gees se werking 
onder die heiliges is nie. 

Die vrou met die rooi vloeistof van die een proefbuis na die ander 
dui op oorlog steekproewe wat die groot moondhede versigtig 
na mekaar begin steek en die diskus dui op ‘n baie gewigtige 
saak en niemand weet werklik uit watter rigting die eerste groot 
moeilikheid gaan kom nie. 

Die armoedige jongvrou met iets swaar in haar skoot dui op die 
armsaligheid van die Boervolk maar ook die geweldige geestelike 
potensiaal in hulle midde. 

Die vrou met haar hande in die lug dui op die Boervolk, magteloos 
met sy hand in die hare. Maar die seun wat in sy spel groot tree 
gee dui op die groot geestelike ontwikkeling van ‘n sekere groep 
mense in die volk met die meisie wat dan ook beteken Sion staan 
gereed vir haar Meester om te kom. 


Moontlike verklaring van Openbaring 2056 

deur Callas.

Die eerste vers verwys na `n sekere “man” (edelsaad
wat `n huis, of `n kasteel – of dan `n “Burg” verkry het 
wat omring is deur skoon water. In die Middeleeue het 
veral die Duitse adelstand vir hulle kastele (burg) gebou 
met `n grag rondom wat as beskerming moet dien teen 
aanvalle van buite. Die skoon water van die grag – wat die 
beskerming bied, is die suiwer kennis van die goedheid en 
waarheid, wat direk uit die “Burg” uit stroom! Die “Burg” is 
ons Rotsvesting – en niemand anders as die Messiah Self nie. 
Vuil, bruin en besoedelde water stel die boosheid en valsheid 
voor, wat die misleidende leerstellings van die verskillende 
kerke is. Hierdie suiwer kennis van goedheid en waarheid is 
net in `n sekere deel van die Boervolk beskikbaar, daarom 
hardloop die “man” uit die Boervolk heen en weer van blydskap, 
want hy weet hy het die kosbaarste skat van sy lewe ontdek. 

Dit laat my onwillekeurig dink aan Matt. 13:44; “Verder is die 
koninkryk van die hemel soos `n skat wat verborge is in die 
saailand, wat `n man kry en weggesteek; en uit blydskap 
daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop 
daarmee die saailand.”

[“Goedheid” bestaan uit die twee Liefdes wette wat ons alreeds 
ken, en “Waarheid” bestaan uit die Wet, Psalms en Profete – maw. 
Die hele Wet hang aan die Liefde en Naasteliefde. 

Die ander “man” (godsdienstige sisteem) daarnaas, wat aan die 
buitekant van die “Burg” en die grag rondbeweeg met die dooie 
“Dodo”, is niks anders as die stinkende en dooie leerstellings 
van die Roomse kerk en sy dogters wat uit boosheid en valsheid 
bestaan en wat die suiwer kinders (edelsaad) vervolg met dodelike 
leerstellings en doktrines uit die hel, maar baie besef dit en 
hardloop weg. Die “Dodo” is `n tipe voorloper van die 
hedendaagse bromvoël wat `n aasvreter is, en dit is hierdie 
stinkende aas wat uitgehou word as die waarheid en goedheid, 
en is leerstellings uit die prehistoriese tydperk van 'Nimrod en 
Semiramis' met hulle “drie-eenheids god”, wat deur die eeue deur 
die heidense Tempels kom en gesetel is in die Rooms Katolisisme 
van vandag. Die derde “man” (draak sisteem) het die naam van 
Abbádon of Appóllion en verwys na die Boek van Openbaring 
9: 10-11; “En hulle het sterte gehad soos dié van skerpioene, 
en daar was angels in hul sterte en hulle mag was om die mense 
vyf maande lank skade aan te doen.” 
Hierdie kerkleerstellings is 
dodelike gif en die angel is die soetsappige liefdespraatjies van 
die predikers. (baälpriesters op die kansels) Omdat die “heiliges” 
verseël is, kan hulle nie skade aangedoen word nie, maar die 
wêreldmens word die slagoffer van die doodsengel wat loop met 
`n sak om al die onkruid daarin bymekaar te maak wat vir die vuur 
bestem is. Die “vyf maande lank” is die tydperk wat duur vanaf die 
stigting van die menslike “kerk” op aarde tot sy vernietiging by die 
instelling van die gemeente of Q-Hall (wit uitgeligtes) van die Messias 
by die oprigting van die Vrederyk. 

Daar was nog `n vierde man (sisteem) wat `n groot en gewigtige 
kop het – behalwe vir die “viskop” of “Mitre” wat die pous dra, is 
die 'kop' wel gewigtig, want met die miljoene baster nasies wat die 
Rooms Katolisisme aanhang, is dit verseker een van die grootste 
godsdienstige sisteme wat vandag opereer, en met die 
lagwekkende gesegde op sy “viskop” uitgeborduur nl. “Vicarius 
Villii Dei”
 (verteenwoordiger van die Seun van God”) is dit 
voorwaar lagwekkend en `n doring in die vlees van die 
uitverkorenes, want sommige van die hedendaagse NG. kerke 
bring die Roomse ikone soos beeldjies en prente van Moeder 
Maria weer terug in die kerk! 

Vers 5 meld `n vrou (Sion) wat spring wat `n sleutel met die een 
hand vang – en `n vrou in die Woord is altyd `n “kerk” of `n 
gemeente. Dit laat my onwillekeurig dink aan die gemeente van 
Openbaring 3:7; (die sesde brief aan die “gemeente van 
Philadelphia”) wat sê; “En skryf aan die engel (gemeente of vrou) 
in Philadelphia: dit sê die Heilige, die Waaragtige (die waarheid), 
wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, 
en Hy sluit en niemand maak oop nie.” 
Ons almal weet dat die 
naam van Pretoria was voorheen “Philadelphia” voordat dit 
verander is na Pretoria. En Philadelphia was en is nog steeds die 
stad van die Boervolk – alhoewel totaal besoedel! Dit is ook die 
ENIGSTE gemeente wat `n SLEUTEL EN `n KROON het – en aan al 
die ander gemeentes word `n kroon belowe as hulle oorwin! Sy 
(Sion) het `n seun daar naby wat niemand anders kan wees as die 
seuntjie wat as die “Melgisedek Orde,” wat bestaan uit konings en 
priesters, uit die vrou gebore word. Wit ganse is ook `n simbool 
van vrede (net soos die wit duif), want in hierdie geval is dit mak 
voëls, maar dit is `n “waarskuwende vrede” - want ganse waarsku 
en is baie fyn om gevaar aan te dui - dus om op die uitkyk te wees 
vir die valsheid en boosheid wat nog steeds aanwesig is rondom 
die waters van die Burg by die grag waar hierdie ganse op 
uitnodiging moet tuisgaan. (Die Nuwe Jerusalem) 

Daar het `n ander vrou nadergestaan (ander gemeentes buite die 
hoofstroom kerke)
, wie se gedagtes deurmekaar is, (gemompel) 
wat hulle kerklike doktrines (die melkkos) uit die kop moet leer 
(Sus en Daan boek vir beginners) want daar is `n mengdom van 
hulle, sonder die inagneming van die leerstellings wat die Messiah 
Self in Sy eie woorde gegee het, (berg redes) want die 
nakomelinge sluit hulle oë en ore en praat nie oor hierdie 
waarhede nie. Die lede van hierdie gemeentes moet dus eers leer 
hoe om Godvresend te leef voordat hulle oor waarhede (vaste 
spys)
 met mekaar kan kommunikeer. 

Hierna het `n ander vrou (kleiner gemeentes – ook 
waarheidsoekers)
 getrag om vry te word van onreine geeste en 
demone wat met valse leerstellings gepaard gaan, (ongewenste 
diere is altyd demone), 
want wit doeke stel altyd die reiniging van 
die hart voor, en daar word eers na die eie reiniging gekyk 
alvorens daar na die ander volgelinge gekyk word. Vergelyk hier 
ook Handelinge 10:11 oor die laken met rein en onrein diere wat 
voor Petrus verskyn het. 

Daar verskyn toe `n man (in hierdie geval onedel saad – of `n 
wêreldmag) 
met `n geroeste sekel, wat dui op `n baie ou politieke 
sisteem wat deur die jare nie van siening verander het nie (daarom 
die geroeste sekel) 
wat begin te maai onder die ryp grassade – en 
ryp graslande dui op volke – wat nou afgemaai word – en wie 
anders dra die hamer en sekel as embleem van sy sisteem – as 
Rusland self, uit die land van 'Magog' (Magog kom vanaf die 
woord GIG, wat 'gigantic' beteken!) Hier kom Esegiël 38 en 39 in 
gedrang. Sy “vrou” wat daar naby sit wat die trane 'afsoen' is die 
volks moeder wat as simbool die sterwende volke probeer troos. 

Nog `n man wat rondhardloop met `n stukkende wekker, is `n 
engel wat die tyd probeer aandui – dat die tyd vir die aarde verby 
is, en is hoogs waarskynlik die halfuur stilte in die hemel van 
Openbaring 8:1. Sy ma langs hom is die Gees van Wysheid wat 
met die  “sjuut” aantoon dat die waarskuwings tydperk 
daarmee heen is en dat daar nie meer aanmanings sal wees om 
terug te keer na die ou weë nie. 

Nog `n man, met die twee spieëls in sy handpalms, is weereens `n 
engel wat aantoon dat jy eerstens na jou innerlike moet kyk, want 
`n spieël is `n refleksie van jouself, voordat jy vir jou broer kan sê; 
“kyk net hoe lyk jy!” En hier kom Matt. 7:3 ter sprake, (“en waarom 
sien jy die splinter in die oog van jou broeder maar die balk in jou 
eie oog merk jy nie op nie?”) 
en vir baie sal dit te laat en 
tevergeefs wees! 

Die naby staande vrou wat die bloedrooi vloeistof van die een 
proefbuis na die ander gooi is die gruwel wetenskaplike proewe 
wat op die bloed en DNA van die mens uitgevoer word en die 
gevolge daarvan vlieg soos die seun se diskus in alle rigtings 
maar hulle weet nie waar dit gaan land nie. 

Die jong vrou met die armoedige rok wat iets swaar dra in haar 
voorste rokspante, is die “dogter van Sion” wat op hierdie stadium 
tot moordens toe moeg is van al die vertrapping wat sy moes 
verduur, maar niemand het dit gesien en tot dusvêr ook opgemerk 
nie. 

13. Die ander vrou wat haar hande in die lug gooi en uitroep; “wat 
staan ons nou te doen?” wat vind dat die deur toe is, is die vyf 
dwase maagde wat terug is na die wêreld en die wêreld se liefde, 
en die seun wat daar speel, is die wêreldse plesier en al die ander 
dinge wat die aanloklikheid veroorsaak het, want hulle het nie 
gewaak en gewag tot middernag nie. Die jong meisie wat met haar 
kop op haar knieë sit, heel waarskynlik in gebed, is die vyf wyse 
maagde wat die bruid van die bruidegom is, en sy is die werklike 
en egte “ Dogter van Sion”. 


Openbaring 2056 
Nog ʼn verklaring van ʼn jong man. 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In ‘n droomvisioen het ek die volgende gesig gehad. 

‘n Man vanuit die Boervolk het ‘n groot huis met ‘n grag 
daarom gekoop en die water daarom was skoon en helder 
en hy het uitgelate heen en weer daardeur gehardloop. 

Hierdie “man” verteenwoordig ‘n sekere groep onder die 
“wese” van die volk – m.a.w. ‘n sekere “gemeente” d.w.s. 
‘n “geestelike gemeente” of “geesgenote” van Vader. Die 
“huis” verteenwoordig hulle harte m.a.w. hulle innerlike huise 
en terselfdertyd hulle geestelike huis. Opmerklik is dat die 
enigste “man” is met ʼn konkrete vaste huis onder die mense 
getoon. Die grag met helder skoon water verteenwoordig die 
“Strome van Lewende Water” oftewel die Suiwer Waarheid” 
oftewel die “Woord” in alle aspekte en volledigheid daarvan 
(ou Skrifte, nuwe openbaringe, profesieë, ens.). Die 
sogenaamde “Koop” van die huis dui op ‘n sekere aanwins 
van die huis (geestelike woning) in ruil vir ‘n sekere opoffering. 
Dit is tog ooglopend dat die geestelike nie “gekoop” kan word 
nie – maar die opofferings dui op die “SELF-OFFER” wat deur 
die individue gedoen word. M.a.w. hulle wat eerstens “op soek” 
is na ʼn huis en dan terselfdertyd bereid is om die prys te betaal 
om dit te kan bekom. Die uitgelatenheid dui op die innerlike 
vreugde wat so ‘n siel as individu, en ook oor die algeheel gesien 
die “man” of die geesgenote, beleef wanneer hulle dan die waarde 
van hierdie “Huis” asook die grag van “Suiwer Waarheid” besef 
wat hulle te beurt geval het. 

'n Ander man het daarnaas met ‘n groot dooie prehistoriese tipe 
voël - amper iets soos die uitgestorwe ‘Dodo’ rondgeloop. Dit het 
gestink en almal in die omgewing het daarvan weggehardloop en 
uitgeroep kyk! Dit is die groot pes!  

Hierdie prehistoriese voël dui op ‘n vorige uitgestorwe oftewel 
nie-meer-van-toepassing leer (vervalle verbond) oftewel dogma. 
Die voël se wese toon duidelik dat daar geen “vlug” vermoë is 
nie. Ook is dit ʼn afgestompte voël vergeleke met die skerp sig 
en vlieg vermoë van die Skriftuurlike arend. M.a.w. die eienskap 
van die “arend” is afwesig en daarom het die voël ook uitgesterf. 
Hierdie toon op ʼn groep onder die volk wat ‘n vergane leer 
aanhang wat geen geestelike “vlug” en “insig” bevat nie. Dus 
toon dit ook aan dat hierdie geestelike leer slegs in staat is om 
te loop op vaste aarde wat ʼn sekere natuurlike “wet” is en dus 
nie die vermoë het om hulleself op die “winde te steun met 
gespreide vlerke en sodoende die prooi oor ‘n groot afstand te 
kan bemerk nie” of andersins gestel hulle besit nie die vermoë 
om in die GEES op te styg en hoog te vlieg sodat hulle ‘n skerp 
uitkyk kan hê oor die waarheid nie – dus het hulle ʼn LETTERLIKE 
en materiële aanhang en uitkyk oor die Skrifte en die “Wet”. Die 
identiteit van hierdie groep is maklik te vinde in selfs die 
oppervlakkige denker. Hierdie oeroue voël dui ook op die oeroue 
pes naamlik die EIELIEFDE en SELFVERHEFFING. 

Daarna het ek nog ‘n man gewaar en hy het ‘n groot en sterk stert 
gehad en op die punt daarvan was ‘n groot angel en daaronder ‘n 
sak vol giftige gif en hy kon nie daarmee naby een van die heiliges 
kom nie, maar het tussen die wêreldlinge rondbeweeg. Nog ‘n man 
het met geboë skouers al agter hierdie man aangeloop en hy het 
alles wat doodgesteek was in die sak versamel. 

Hierdie man verteenwoordig hulle met ‘n leerstelling wat die gif 
toedien wat dan die aangetastes se (geestelike) dood veroorsaak. 
Die gif is die self- of eieliefde. M.a.w. die regverdiging van die “eie 
ek” en die aanhang van die wêreldse en materiële dinge (‘n tipiese 
voorbeeld sal “Living in abundance” leerstellings wees). Die man 
wat agterna loop en optel dui op die groep “geloofs-industrie” 
(kerke) wat dan baat en materiële voordeel versamel (geld skep) 
uit hierdie geestelike dooies. 

Daar was nog ‘n man en die het ‘n groot en gewigtige kop gehad 
en daarop was ‘n groot half verspotte glimlag vasgeplak en ‘n 
groot stem het gesê: Dit is die doring in jou vlees waarmee jy die 
uitverkorenes sal opvrolik en bemoedig en jy mag nie daarsonder 
rondloop nie. 

Hierdie dui op die wat se harte ook in eieliefde gevang is. Die 
“boom van die dood” se vrugte is menig maar twee daarvan 
is die “eiewysheid/eiesinnigheid”. Die “groot kop” dui op die 
opgeblase eiewysheid. Hierdie (geestelike gesien) verspotte 
doring in die vlees is tot aanskoue van die “uitverkorenes” wat 
slegs kan kopskuddend glimlag hieroor. 

Iemand het ‘n groot sleutel na ‘n vrou geslinger en sy het gespring 
en dit met een hand in die lug gevang. Haar seun het daar naby 
geloop en onder sy arms was ‘n paar groot spierwit ganse en sy 
wou weet waar hy dit sou aanhou omdat hulle na ‘n 
tweeslaapkamer woonstel sou verhuis. Waarop die eerste man 
gesê het: Daar is meer as genoeg plek by die huis met die grag. 

Hierdie dui op ‘n baie geestelik georiënteerde groep wat die 
sleutel tot die gees (vrou) ontvang het. Maar die sleutel word 
slegs gedeeltelik aangeneem (een hand in plaas van beide m.a.w. 
nie volledig in vlees EN gees nie). Die sleutel is die volledige 
onbaatsugtige onbeperkte naasteliefde. Haar “seun” is die vrug 
wat uit haar voortgekom het – m.a.w. die siel. Die twee wit ganse 
dui op die dom materiële (geestelik gesien; seremoniële) aanhang 
wat van hierdie siele nog in die wêreld (vlees) het en dit wat hulle 
nie maklik wil los en prysgee nie. Die tweeslaapkamer woonstel 
wat hier tot ‘n sekere toekomstige doel staan dui daarop dat 
hierdie groep ‘n klein woonplek kan bekom, maar dat dit min 
volledige Liefde in al sy volheid van Vader het – want daar is nie 
plek vir baie nie. Dit dui dus op hulle wat liefde afskaal tot slegs 
sekere uitverkorenes (daarom ook die vang van die sleutel in slegs 
een hand). Hierdie groep het egter blootstelling aan die eerste man 
wat hulle dan nooi om in sy huis te kom woon...(Ook hierdie groep 
is maklik te identifiseer deur ʼn skerpsinnige ondersoeker) 

Hierna het daar ‘n vrou nadergestaan en in haar hande was ‘n Sus 
en Daan boek (Afrikaanse leesboek vir beginners) oopgeslaan 
terwyl sy mompel; ek moet dit uit my kop uit leer. Haar eie kinders 
het langs mekaar gesit en die een se hande was oor sy oë, die 
ander een se hande oor sy mond en die kleinste een se hande oor 
sy ore en ‘n stem het gesê: Die kinders van God moet eers leer om 
Godvresend soos dit volwassenes betaam, ordentlik met mekaar 
te kommunikeer. 

Hierdie dui op die leerskool vir geloofsgroepe wat beginners 
(kinders) in die geloof is. Die Sus en Daan boek is die Skrifte wat 
op geestelike “laerskool vlak” geskryf is. Die vrou wat hulle leer is 
die Gees van Vader (Gewyde/Heilige Gees) wat hierdie kinders die 
basiese beginsels van geestelike samesyn, vrye wil en keuse en 
geestelike wysheid leer. Hier geld die “vrees God” beginsel en is 
hulle deur EIE keuse sommige blind, sommige doof en sommiges 
stom. 

Hierna het ‘n ander vrou met behulp van ‘n spierwit vadoek 
ongewenste diere verwilder en ‘n ander vrou het met ‘n wit waslap 
elke keer eers haar eie gesig gewas en daarna ‘n kind s’n en daar 
was baie kinders. 

Die vrou met die spierwit vadoek wat die ongewenste diere 
verjaag, is die Geestelike suiwering wat deur die Gees van Vader 
gedoen word onder ‘n sekere groep. Die was van die gesig is die 
skoonmaak van die “aangesig” met ander woorde die beeld wat 
gesien word van die HEILIGE GEES. Dus vind daar ‘n suiwering 
plaas van die “BEELD EN GELYKENIS” van VADER (vroue se eie 
gesig) EN van die beeld van ‘n sekere “kind” onder hierdie groep. 
Let op dat daar baie kinders is.......

Ek het van hierdie toneel af opgekyk en ‘n man met ‘n ou geroeste 
sekel sien loop wat hy heen en weer geswaai het terwyl hy ryp 
grassade afgekap het wat hy net so laat lê het om weer te kan 
groei. Sy vrou het daar naby gesit en om haar was mense wat 
gehuil het en sy het die trane van hulle wange afgesoen. 

[Hierdie dui op die “afsny” van die gras. Let wel nie die “oes van 
die koring nie”. Die geroeste sekel dui op ‘n skerp oordeel wat 
“baie oud” is – dus NATUURLIKE verdelging m.a.w. natuurrampe 
van kataklismiese omvang. Die ryp grassade is hulle wat ‘n sekere 
rypheid bereik het en wie se lewens nou beëindig sal word sodat 
hulle weer kan “kiem” en opnuut groei in ‘n volgende tyd. Die vrou 
wat weer die trane afsoen is die Gees van Vertroosting wat aan die 
“mense” (m.a.w. hulle wat reeds tot “mens” dus geestelik tot Vader 
se volledige “beeld en gelykenis” gegroei het) wat hierdie oordeel 
(afsny van die gras) sal aanskou, vertroosting sal bied. 

Nog ‘n man het met ‘n stukkende wekker rondgehardloop om die 
stilstaande wysers angstig aan mense te wys. Sy ma het langs 
hom met haar vinger op haar mond geloop en fluister ‘sjuut’. 

Die stukkende wekker dui daarop dat die tans slapendes nie meer 
gewek sal kan word nie. Die meganisme wat hulle moes wek het 
onklaar geraak. Hierdie wêreldse tydsbepalinge is onklaar en 
bekende tyd gaan staan. Dit word uitgewys, maar dit word deur 
die toedoen van die Moeder nie openbaar verkondig nie. 

Daar was nou nog ‘n man en die binnekant van sy handpalms was 
twee gladde spieëls en nadat hy elke keer eers self daarin gekyk 
het, het hy dit aan iemand gewys met die woorde; kyk net hoe lyk 
jy. Sy broer het daarnaas geloop en oor en oor gesê; dit is alles te 
laat en tevergeefs.  

Hierdie dui op hulle wat na innerlike selfbeskouing gewys word. 
Die handpalms met die spieëls dui op die vleeslike (regterhand) 
en die geestelike (linkerhand) DADE wat reflekteer in die spieël 
van LIEFDE (ook tweeledig m.a.w. Liefde tot Vader en Liefde tot 
Naaste). Dit gaan gepaard met die besef dat die mensdom volledig 
beskaamd staan in sy eie refleksie en daar niks meer bereik kan 
word nie. 

Daar naby het ‘n vrou gestaan en ‘n bloedrooi vloeistof van een 
proefbuis na ‘n ander oorgegooi en langs haar het haar seun met 
‘n diskus gestaan en hy het nie geweet waarheen om dit te slinger 
nie. 

Hierdie dui op die geestelike wisselwerking van die Liefde. Die 
twee proefbuise stel Liefde tot Vader en die Liefde tot die (eie) 
Vlees voor. Die rooi vloeistof wat heen en weer gegooi word toon 
dat hoe meer die buis van eieliefde vol gegooi word, hoe leër word 
die buis met liefde tot Vader en ook omgekeerd. Die seun hier dui 
op die siel wat met sy “diskus” (gewigtige sondes teen die Gees 
m.a.w. sondes teen die Liefde) rondstaan en nie weet hoe om dit 
van hom af weg te werp nie. Ook dui dit op die onvermoë van die 
huidige siele om sy drange en begeertes weg te werp. 

Daar was ‘n jongvrou en sy het ‘n armoedige rok aangehad 
waarvan sy die voorste rokpante opgetel het om iets swaar 
daarin te dra, maar niemand kon sien wat dit was nie. 

Dit dui op die geestelikes wat hulle bekleed het met nederigheid 
en hulself voorberei vir ‘n sware las wat opgelê gaan word en 
waarvan die omvang ongekend en verborge is. 

Nog ‘n vrou het haar hande in die lug gegooi en uitgeroep: Wat 
staan ons nou te doen. 

Dit dui op hulle wat alles insien maar wat in ‘n toestand van 
geestelike moedeloosheid en hopeloosheid sit. 

Daar was ‘n jong seun wat met reuse tree 'hop-scotch' gespeel het 
terwyl hy sing: Eind goed- alles goed. 

Hierdie dui op die siele wat gelate en ongeërg aanvaar dat alles 
volbring sal word volgens Vader se wil. 

‘n Jong meisie het daar naby met haar kop op haar knieë gesit 
terwyl sy saggies sing; Kyk, my troudag kom nader, want my 
bruidegom is aan die kom. 

Dit dui op die geestelike bruid of “Dogter” wat besef dat die 
Bruidegom op pad is en ook dan slegs fokus op Hom en haar 
Troudag. 

Al hierdie mense was vanuit die Boervolk afkomstig en aan die 
einde van die droom het ‘n stem gesê: Plaas hierdie gesig as ‘n 
openbaring omdat daar lesers met ‘n oop gees is wat dit kan uitlê. 

Al die bogenoemde dui op die verskillende geestelike trappe of 
toestande onder die volk. Sy Bruid, Sy Kinders, Sy Huis van Israel, 
die Huis van Israel, Sy Dogters van Sion, die kerke, verskillende 
geloofsgroepe asook die wilde diere en plante (grassade) is almal 
hierbo te vinde vir die nadenker. 

daar is nog baie meer in die visioen. As jy mooi kyk sal jy ʼn 
verband tussen die mans en vroue ook vind. Wat vir my 
interessant was, was dat die dodo voël ook aan my uitgewys 
was in ʼn vroeëre gesig. ek sal dit vir jou stuur. 


'n Gesamentlike ontleding deur twee persone. 

1. Die huis verteenwoordig die volheid van die geestelike, 
wat die eintlike doel is waarna ons moet strewe. Wat omvat 
word deur die 7 geeste waarin ons moet ywer. Dis met water 
omring, dus afgesluit en is nie te betree deur diegene wat nie 
kwalifiseer. Die een/ groep wat die huis bekom is geroep/ moet 
werk om dit daar te stel. 

2. Die man met dooie prehistoriese voël, is reeds uitgediende 
leerstellings, rituele en gebruike wat nog deur sommige gevolg 
word, waarvoor ander vlug, omdat dit nogal opgedring kan word, 
hulle weet dit is nie meer van toepassing nie, daarom vlug hulle 
weg.  

3.  Die man met die groot sterk stert wat vol gif was, is bedrieër/s 
wat groot invloed het en heelwat mense geestelik “dood” met die 
dwaling wat eintlik op hulle afgedwing word. Die heiliges het die 
gees van onderskeiding so hulle word nie aangetas nie, maar daar 
is ander wat geskaad word. Die man met die geboë skouers is 
beswaard oor diegene wat “dood” is en probeer nog om te red wat 
te redde is, versamel hulle in sak. 

4. Die man met die groot kop is een/diegene wat vol is van eie 
wysheid, hoogmoed en wat selfvoldaan handel en optree. 
Hedendaagse “leraars” wat soms dinge kwytraak waaroor die 
uitverkorenes net die kop skud in verstomming. Dit kan dan ook 
die doring is die vlees wees omdat hy dalk wel ‘n mate van wete 
het dat iets nie reg is nie, maar nie kan omdraai nie, is vasgevang. 

5 Die groot sleutel wat na die vrou geslinger is, is die profetiese 
amp wat aan een van ons gegee is om Vader se Woord vir 
hierdie tyd aan ons oor te dra. So word dit wat ons nie geweet 
het nie vir ons oopgesluit sodat ons meer insig kan kry om tot 
wedergeboorte te kan kom en Sion sy werk kan doen en 
Melgisedek na vore kan tree. Die kleiner huisie waarna gegaan 
moet word beteken dat daar nog meer van die materiële afgelê 
moet word. Die wit ganse kan wees dat daar sekere sieninge wat 
goed is saam geneem wil word, maar dat dit nie regtig wesentlik 
belangrik is nie, daarom die vraag waar hulle aangehou sal 
word, dit is nie skadelik nie, daarom sal daar plek vir dit in die 
groot huis wees. Ons is tog verskillende wesens met verskillende 
opdragte om te vervul. 

6.  Die vrou met die Sus en Daan boek in haar hande. Mense wat 
die grondbeginsel van die waarheid bemeester en aan ander wil 
oordra. Kinders/ die onkundiges in die waarheidsgeloof, is nie juis 
gretig om dit te leer nie, hande voor mond, oë en ore, net soos die 
Volk is, ons laat ons nie leer nie, is tog so slim en tevrede met ons 
lewe. Al weet ons nie eens hoe om met respek teenoor ons naaste 
te praat en op te tree nie. 

7.  Die vrou met die spierwit vadoek. Sy probeer om die onsuiwere 
en onreine te verdryf, wat nog oral is, die vrou met die waslap, 
doen dit meer intensief, sy was, maak meer ernstig skoon eers 
haarself, sodat sy geen onreinheid dra, voordat sy ander help om 
ook skoon te kom. Die feit dat dit kinders is, sê ook nog jonges in 
die geloof en daar is baie. Dalk Jerusalem wat gehelp word om ook 
tot waarheid en lig te kom. 

8.  Man met ou geroeste sekel. Die persoon besluit dat almal wat 
nie aan sy sieninge, wat totaal liefdeloos en ook uitgedien is, 
voldoen nie, afgesny moet word en dus volgens hom verlore is, 
tipies van sommige van die Israel leraars. Hy gee ook nie om wat 
van hulle word nie. Dit is mense wat nie total onkundig is nie, want 
die grassade is ryp, so hulle het kennis en agtergrond oor die 
waarheid. Dan is daar die een/vrou wat vol van die liefdesgees is 
wat hulle troos en hulle wys wat liefde is, waaroor alles eintlik 
gaan, dus sal hulle weer tot “lewe” kan kom. 

9.  Die man met die stukkende wekker. Die tyd om nog wakker te 
word in die geloof is eintlik verby. Hy word stil gemaak, dws, moet 
nie so voorwaarts te wees met sy aankondiging nie. Vader sal self 
besluit wanneer die tyd finaal verby is. Mense tog so geneig om 
ander te wil uitsluit uit Vader se genade. 


10.  Man met spieëls aan binnekant van sy handpalms. Wat die 
uithou van die spieëls aanbetref voel ons is meer positief as 
negatief, hy doen self innerlike selfondersoek en probeer dan die 
ander ook laat sien dat hulle almal “stukkies” van Vader is soos 
wat die Openbaring gesê het om hulle aan te spoor tot geestelike 
ywer en werksaamheid, want Vader het hulle lief.. Die ander man is 
‘n moedelose en voel die tyd is te min om veel te vermag, so hy 
het geen motivering.

11.  Die vrou met die rooi vloeistof, kan soos gesê is, die 
wisselwerking tussen eie liefde en Goddelike liefde wees. Dit kan 
ook wees diegene wat nog vashou aan die wetenskaplike 
verklaring vir alles, wat hulle nêrens bring sonder die liefde vir 
Vader wat die volheid van alles is nie.  Die seun met die diskus, hy 
is opgesaal met iets in sy lewe met gewig en eintlik nutteloos, en 
weet nie waarheen om dit te gooi nie, dws wat die beste rigting is 
om in te slaan om van dit ontslae te raak nie, want daar is soveel 
wat hulle rigting as die regte een aandui. 

12.  Die jong vrou met armoedige rok. Sion, misken deur die 
wêreld, moet ‘n vrag dra,  haar taak is om Jerusalem in te bring, sy 
verstaan nog nie regtig die omvang van haar taak nie, dis nog vir 
haar verborge, sy maak egter aanstaltes, haar rokspante is 
opgetel. 

13. Vrou met hande in die lug. Sy besef die haglike toestand wat 
heers en soek raad, wil weet wat gedoen kan word. Die seun is nie 
baie gepla nie, hou hom met sy speletjie besig en meen dat alles 
tog wel op die einde sal reg uitwerk. Sommiges wil nog iets doen, 
ander kan net nie omgee nie en gaan voort met hulle alledaagse 
doen en late, is deur die algemene lering van mening dat almal 
hemel toe sal gaan. 

14.  Jong meisie wat kop op knieë sit en sing. Sion wag in 
rustigheid en met geloofsvertroue op die koms van haar 
Bruidegom vir die huwelik van alle eeue. 

]Ons is van mening dat die visioen die huidige toestand, probleme 
en tekortkominge, in die Boervolk uitwys, maar ook diegene wat 
wel iets positiefs doen, en ywer in dit wat reg en goed is. Die 
mening is dat die groot huis, die volmaakte is, en dat alles maar 
neerkom op die leef van die 7 geeste. Dit is al manier, hoe ons deel 
kan word van die huis, wat die volmaakte wedergeboorte aandui. 

Dus is dit weereens ‘n aanwysing van Vader waar ons 
tekortkominge  lê en waaraan ons moet  werk om in die “huis’ 
opgeneem te word. Sion/ Melgisédek-orde  Die feit dat daar 
verskillende mense in die visioen genoem word,  mans, vrouens, 
jongvrou, kinders, moeder en broer beteken vir ons dat dit ook dui 
op die liggaam, met al sy lede, elkeen het ‘n taak en bydrae te 
maak, wanneer almal positief werksaam sal word, sal alles 
volbring word soos dit moet. 

Ons dank aan die persone wat bydraes gelewer het en 
hierby volstaan ons met die uitlegte en verklarings. Openbaring 2058 
‘n Plek...
 
Donderdag 20 Februarie 2014 5:10 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar word ‘n plek voorberei waar die skape van My kudde 
op groen weivelde rond sal wei, ja, daar waar alleen hulle 
Goeie Herder hul rond sal lei. 

So word daar vir Jerusalem ‘n plek voorberei waar die wêreld 
hulle ewig nooit weer sal kan verlei en op hierdie plek word 
nooit weer een van hulle ge kasty. 

In ‘n God Gereinigde skoon kontrei word ‘n plek vir honderd-
vier-en-veertig-duisend voorberei en hier word die onsuiwer 
modder van die edel klei geskei terwyl geheel die hemel hulle 
oor die werke van Sion verbly. 

Daar word ‘n heilige (aparte) plek voorberei waar al die verseëldes 
salig ewig vry gaan bly en op daardie plek sal hulle hul vlerke 
soos die arend oop kan sprei terwyl Elohim se Sewe Volmaakte 
Geeste hulle die Melgisedek orde in sal lei. 

Daar word ‘n skone plek voorberei waar die skape van My kudde 
so vreedsaam op groen weivelde rond sal wei. Ja, ‘n plek waar my 
kinders hulle salig by My voete neer sal kan vlei. So, wee elke een 
wat hulle probeer beveg of bestry want kyk, die diepte van die hel 
is klaar vir hierdies voorberei. 


Revelation 2058 
A place...
 
Thursday 20 February 2014 5:10
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
A place is being prepared where the sheep of My flock will feed 
on green pastures, yes, there only their Good Shepherd will lead 
them around. 

A place is being prepared for Jerusalem where the world will never 
ever be able to seduce them again and in this place not one of them 
will ever be 
chastised again. 

In a region cleansed and purified by God a place is being prepared 
for one hundred and forty four thousand and the impure mud is 
separated from the noble clay while the entire heaven is rejoicing 
the works of Zion. 

There a holy (set-apart) place is being prepared where all the 
sealed ones will stay 
blissfully free forever and here they will 
spread their wings like an eagle while Elohim’s Seven Perfect 
Spirits will lead them into the Melchizedek order. 
 
A beautiful place is being prepared where the sheep of My flock 
will peacefully graze on green pastures. Yes, a place where my 
children can blissfully nestle down at My feet. Woe to anybody  
who tries to fight them or oppose them because look, the depths 
of hell is already prepared for them. 


Openbaring 2059 
A different place.
 
Maandag 24 Februarie 2014 08:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer 
In a Cosmos far from here in a different place in a brilliant sphere. 
In that place there is no hate nor anger and there never ever falls 
a tear. 

On a holy planet far far from here where the pretty sky is always 
fresh, brilliant blue and clear. It is a place where no one ever fear 
because there is no gun, there is no sword, nor spear. There is no 
bitterness or hate and all the people call each other "my good 
neighbor, yes, my sweet dear. 

In a cosmos far from here in a different place in a brilliant sphere. 
In this Godly Space live a Godly race and in their place there is no 
anger, hate or any fear. 


Openbaring 2060 
Wie sal verstaan… 
Dinsdag 25 Februarie 2014 07:04
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar is iets wat die wêreld nie mooi kan of wil verstaan en dit 
is; daar is ‘n kleine Sionsvolk met ‘n vaste wil wat haar staan 
vir haar Elohim gaan staan en wat haar nie deur ‘n wêreld laat 
vermaan terwyl sy koppig haar eie weg sal gaan.  

Daar is iets wat die gemeentes nie so mooi kan of wil verstaan 
en dit is; daar is ‘n Jakob-Israel wat nie vir die leuen van die kerke 
terug gaan staan, maar met die Suiwer Woord en Waarheid sal hy 
na hulle slaan, ja, tot op die dag wat die hoer van Babilon verskrik 
terug sal staan. 

Daar is iets wat ‘n bose wêreldorde nie mooi kan of wil verstaan 
en dit is; daar is ‘n Gideonsbende wat niemand ewig ooit kan 
verslaan, want waar hulle Elohim sê hul moet gaan daar sal hul 
gaan en as Hy sê hul moet staan dan sal hulle gehoorsaam daar 
bly staan en daarom is dit vir hulle vyand ewig na die maan. 

Daar is iets wat al die volkere en nasies ewig nooit kán of wil 
verstaan en dit is; daar is net een Goddelike uitverkore groep 
wat hulle ewig nooit vir hulle suiwer edelbloed sal skaam en 
al sou hulle liggame in die dood vergaan sal hulle ewig as ‘n 
suiwer ras in geheel die skepping bly voortbestaan. 

Daar is iets wat die bankiers van die aarde nie mooi kan of 
wil verstaan en dit is die verseëldes wat hulle nie met die 
gruwelmerk van die dier sal laat beslaan, want in verrotting 
het Mammon klaar vir hulle vergaan en daarom is Sion en 
Jerusalem klaar vir die geldlose vrederyk bekwaam. 

Daar is iets wat die pousdom, die konings en die grotes nie mooi 
kan of wil verstaan en dit is met katoliek en Christen aan die einde 
van die tydvak heeltemal gedaan, terwyl Sions volk steeds met ‘n 
vaste wil in die duisendjarige vrederyk sal bly voortbestaan. 


Revelation 2060
Who will understand… 

Tuesday 25 February 2014 07:04

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
There is something that the world cannot understand or do not 
want to understand and it is; there is a small Zion-people with 
determination to stand firm for her Elohim and who will not allow 
herself to be reprimanded by the world while she will 
stubbornly 
follow her own path. 

There is something that the congregations cannot understand 
or do not want to understand clearly and it is; there is a Jacob-
Israel that will not back up for the lies of the churches, but with 
the Pure Word and Truth he will hit them, yes up until the day 
that the whore of Babylon will step back, terrified. 

There is something that an evil world order cannot understand 
or do not want to understand clearly and it is; there is a Gideon’s 
band that nobody will ever be able to defeat, because where their 
Elohim say they have to go, there they will go and when He says 
they have to stand they will obediently stand and therefore all is 
eternally over for their enemy. 

There is something that all the people and nations never can 
understand or want to understand, there is only one divine 
chosen group who will never ever be ashamed of their pure 
noble blood and even if their bodies should perish in death, 
they will eternally exist as a pure breed in the entire creation. 

There is something that the bankers of the earth cannot 
understand or do not want to understand clearly and it is the 
sealed ones who will not allow themselves to be marked with 
the abomination-mark of the beast, because they know Mammon 
has already perished in rot and therefore Zion and Jerusalem 
are already equipped for the cashless reign of peace. 
 
There is something that the papacy, the kings and the great ones 
cannot understand or are unwilling to understand clearly and it 
is that catholic and Christian are completely done with at the end 
of the period, while Zion will still carry on with a steadfast will in 
the millennial reign of peace. 


Openbaring 2061 
harry potter bybelboek. 
27 Februarie 2014 05:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar is ‘n pous en dié is soek want op sy eie versoek speel 
hy die rol as die grootste 'kroek' ,ja, as ‘n afskuwelike trol in 
‘n nuwe harry potter bybelboek. Voorwaar is daardie pous 
geen papbroek, want in daardie fantasie-boek gaan hy die 
diepste hel self permanent besoek, ja, daar in Hades se heel 
vêrste smeulende hoek. 

Daar is ‘n pous en hy en al sy biskoppe is globaal nou soek, 
want op hulle eie gretige versoek speel hulle in ‘n demoniese 
spel die rolle van trolle en drake in stokou kastele met krake 
in ‘n nuwe harry potter boek. In hierdie boek wat afspeel teen 
‘n vreemde onheilspellende gloed met al die grotes en konings 
wat voortbeweeg in ‘n afskuwelike stoet terwyl ‘n stokou koningin 
al haar Zombie onderdane toewuif met ‘n papvrot hand in ‘n 
kamma koninklike groet en langs haar sit die hoer van Babilon 
met ‘n afgekapte kop en uit haar nek spuit ‘n nimmereindigende 
fontein van bloed. Die valse vredevors is ‘n ernstige bleekgrys 
begrafnis ondernemer met ‘n smerige slymerige varksnoet en hy 
hou ‘n plakkaat na die skare en daarop staan geskryf; jy word 
dringend as ‘n soldaat vir die dood gesoek want die laaste 
wêreldoorlog gaan dit binnekort tussen julle uit kom woed. 

Daar is ‘n ou pous met ‘n vette boep wat vreeslike leuens uit 
kan poep en dié is nou oral soek want op sy eie versoek speel 
hy die rol van ‘n afskuwelike demone-trol in ‘n nuwe harry potter 
kinder bybelboek. So beweeg die regerings van die wêreld geklee 
in perde-kostuums heel voor in die groteske stoet en agter hulle 
beweeg die vryebouers in duiwel-kostuums op Harley Davidson’s 
met bok horings as stuurstange in die vreemde stoet en perd, 
sowel as ysterbok, beweeg tot by die stang in mensebloed en 
oor dit alles vlieg daar ‘n afskuwelike draak wat vuurbolle spoeg 
en boonop vreeslike kan vloek. Agter hulle loop die wêreld 
predikante as vals profete en mantelswaaiers ook in die 
afskuwelike stoet terwyl hulle in een stem uitroep: Ons profeteer 
deur ons doen en late al hierdie gebeure al van toet en daarom 
demonstreer ons dit nou self op ons seer geliefde trolle-pous se 
eie fantasie versoek. Hy beweer die goeie ou oorspronklike 
bybelboek is net uitgediende goed en daarom soek hy vir ‘n 
toekomende hel-demoniese geslag ‘n nuwe verbeeldingryke 
Lucifer storieboek en daarvoor benodig hy ‘n heel nuwe 
hel-dimensie fantasie-vishoek. 

Daar is ‘n pous en die is voorwaar geen papbroek want hy is 
openlik besig om as God se teenstander met God moeilikheid 
te soek en hy vertel spottend aan God: Jou ou bybel is vir die 
moderne tyd uitgediende goed en daarom sal ek dit laat herskryf 
deur ‘n geslepe heks met ‘n pikswart punthoed. Ja, in ‘n hel 
sprokiesboek waar demoniese rolspelers mekaar agter die 
gordyne hatig uitvloek. So is daar ‘n ou pous en die is soek 
want op sy eie versoek speel hy die hoofrol as afskuwelike 
trol in ‘n nuwe harry potter bybelboek. 


Revelation 2061 
harry potter bible book. 
27 February 2014 05:45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
There is a pope and he is missing because at his own request 
he plays the role as the greatest crook, yes, as a hideous troll
in a new harry potter bible book. Verily that Pope is no coward, 
because in that fantasy book he himself is going to permanently 
visit the deepest hell, yes the outer smoldering corner of Hades. 

There is a pope and globally he and all his bishops are now 
missing, because at their own eager request, in a demonic 
play, they play the roles of trolls and dragons in age-old 
ancient castles with cracks in a new harry potter book. 
In this book, set against A strange eerie glow with all the 
greats and kings moving forward in a hideous parade while 
an age-old queen waves with a rotten hand at all her Zombie 
subjects in a mock-royal greeting and seated beside her is 
the whore of Babylon with a severed head and from her neck 
a never-ending fountain of blood is squirting. The false prince 
of peace is a serious pale-grey undertaker with a filthy slimy 
pig-snout and he is holding a poster before the crowd and on 
it is written: you are urgently needed as a soldier for death 
because the last world war will soon rage among you. 

There is an old pope with a fat potbelly who can fart out 
terrible lies and he is now missing because at his own request 
he is playing the role of a hideous demon-troll in a new harry 
potter children bible book. So the governments of the world 
progresses dressed in horse costumes right in front of the 
grotesque procession and behind them are the freemasons 
in devil costumes on Harley Davidson's with goat-horns as 
handlebars in the strange procession and horse as well as iron-
goat move in human blood and it reach up to the bits and above 
it all flies a horrific dragon that spits fireballs and on top of it all 
it can curse terribly. Behind them follow the world-preachers as 
false prophets and turncoats also in the horrific procession while 
they shout in one voice: We prophesize through our doings all 
these events since long ago and therefore we now demonstrate 
it on our dearly beloved troll-pope’s own fantasy-request. He 
claims that the old original bible book is only worn-out stuff 
and therefore he is looking for a new imaginative Lucifer story-
book for a future demonic generation, and for this he needs a 
completely new hell-dimension fantasy hook. 

There is a pope and he truly is no coward because as God’s 
opponent he is openly looking for trouble with God and mockingly 
he tells God: Your old bible is obsolete in the modern times and 
therefore I will have it rewritten by a cunning witch with a pitch-
black peaked hat. Yes, in a hell-fable-book where demonic role 
players hatefully curse at each other behind the curtains. So there 
is a pope and he is missing because at his own request he plays 
the leading role as a horrific troll in a new harry potter bible book. 


Openbaring 2062 
‘n Droomvisioen.

Maandag 3 Maart 2014 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

 Judith de Beer 
In ‘n droomvisioen sien ek ‘n baie hoë gebou met daarbinne 
‘n aantreklike Westerse man wat met ‘n verskeidenheid van 
plofstof en tydmeganismes besig is om ‘n tydbom voor te 
berei en ek hoor ‘n stem wat sê dit gaan tien uur ontplof. 
Ek verlaat inderhaas saam met ‘n ander man en ‘n vrou die 
gebou. 

Nadat ons ‘n ent daarvan wegbeweeg het, kyk ek om en 
sien hoedat die bom daarbinne ontplof waarna dit ‘n groot 
gedeelte van die wolkekrabber in puin lê. Hierna hoor ek 
iemand se dat daar ook twee Westerse kinders in die 
ontploffing dood is, maar dat dit so vinnig gebeur het 
dat hulle nie eens daarvan geweet het nie en hulle siele 
daarom weggeruk is na die hemel. Hierna sien ek weer 
die man wat die bom geplant het maar hierdie keer is hy 
‘n donker Oosterling. 


Revelation 2062
A Dream-vision.

Monday 3 March 2014 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In a dream-vision I saw a very tall building and inside it an 
attractive Western man busy preparing a time bomb with a 
variety of explosives and timer-mechanisms and I hear a voice 
saying that it is going to explode at ten O’ clock. Hastily I left 
the building along with another man and woman. 

As soon as we have moved away, I looked back and saw the 
bomb exploded inside and it left a great part of the skyscraper 
in ruins. Then I heard someone saying that two Western children 
got killed in the explosion, but that it happened so quickly that 
they did not even know about it and therefore their souls were 
snatched away to heaven. Again I saw the man who planted the 
bomb but this time he was a dark Oriental person.


Openbaring 2063 
Serubbábel- Serubbábel
Dinsdag 4 Maart 2014 14:16.
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

 Judith de Beer 
Sing jou lied O’ Serubbábel- Serubbábel en vertel die 
Genesis verhaal en van die donker Kain se moord op 
die ligte Abel en vertel ook van Nimrod en die oprigting 
en val van die gruwelstad Babel. 

Sing jou lied, Serubbábel- Serubbábel en vertel van Exodus, 
ja, van Moses se wette geskryf op kliptafels en van die oprigting 
van die Heilige Tabernakel. 

Sing jou oorwinningslied, Serubbábel- Serubbábel en vertel aan 
die heilige volk die Woord van God is geen sprokie of fabel, maar 
kyk, dit gaan van krag tot krag, ja, van stapel tot stapel en daar 
is geen kragtige leuen wat die Waarheid ooit sal kan uitrafel. 

Sing daarom jou lied, O’ Serubbábel- Serubbábel en vertel aan 
die Jood, ja, die gruwel nageslag van Babel dat hulle oordeel 
nou vinnig nader. Kyk, Gabriël, Rafael, Uriël en Migael is besig 
om hulle te omsingel met ‘n Onbreekbare Heilige Kabel en twee 
van hulle hou die Suiwer Swaard omhoog en die ander twee elk 
die Vlymskerp Sabel. 

Sing daarom jou oorwinningslied, Serubbábel- Serubbábel, want 
tussen jou en Silo lê ‘n baie lang verlore skakel. Open daarom 
julle oë en sien, die Koning van Salem is Melgisedek, jou eie 
Innerlike Lewende Tabernakel. 

So, sing daarom jou loflied, O’ Serubbábel- Serubbábel en vertel 
aan Sion sy is swanger en haar barensnood kom vinnig nader, 
want kyk, die doener en die dader word geskei van die niksnut 
en die kwaadprater. 

Sing daarom jou lied, Serubbábel- Serubbábel en vertel aan almal- 
die groot verdrukking kom vinnig al hoe nader en kyk, hoe later 
word dit nou al hoe kwater want die Westerse moondheid maak 
van homself voor die Ooste ‘n geweldige krater, want hy is net 
‘n lafaard en ‘n baie groot prater. 

Sing daarom jou lied, O’ Serubbábel- Serubbábel en vertel van die 
vervulling van Openbaring, ja, van oorlog, pes, plaag en baie bitter 
vuil giftige water. Vertel van die valse vredevors en sy bedrieglike 
snater terwyl hy so skelm beplan om ander lande binne kort toe te 
takel. 

Sing daarom jou oorwinningslied, Serubbábel- Serubbábel en 
vertel van stede wat gaan val vanaf Kaapstad tot Johannesburg 
en vandaar tot in London en Lost Angeles, ja, reg rondom die 
aardbol tot in Napels, want die boek van Openbaring is nie meer 
‘n geheim om te ontrafel en so sal al die stede val want hulle almal 
val ‘n ewige val onder die vloek, ja, oordeelspel van die ou 
gruwel basterstad Babel. 


Revelation 2063
Zerubbabel - Zerubbabel

Tuesday 4 March  2014 14:16.

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Sing your song Oh’ Zerubbabel - Zerubbabel and tell the Genesis 
tale and of the dark Cain’s murder on the light-skinned Abel and 
also tell of Nimrod and the building and fall of the abomination-city 
of Babel. 

Sing your song, Zerubbabel - Zerubbabel and tell of Exodus, yes, 
of Moses-laws written on stone tablets and of the building of the 
Holy Tabernacle. 

Sing your song of victory, Zerubbabel - Zerubbabel and tell the 
holy nation that the Word of God is no fairy tale nor fable, behold, 
it goes from strength to strength, yes, from stack to stack, and 
there is no lie powerful enough that will ever be able to unravel 
the Truth. 

Therefore sing your song, Oh’ Zerubbabel - Zerubbabel and tell 
the Jew, the disgusting offspring of Babel that their judgment is 
now approaching fast. Look, Gabriël, Raphael, Uriël and Michael 
are surrounding them with an Unbreakable Holy Cable and two 
of them are keeping the Pure Sword and the other two the Razor-
sharp Sable. 

Therefore sing your victory song, Zerubbabel - Zerubbabel, for 
between you and Silo lies a very long missing link. Therefore 
open your eyes and see, the King of Salem is Melchizedek, your 
own Inner Living Tabernacle. 

So, therefore sing your song of praise Oh’ Zerubbabel - 
Zerubbabel and tell Zion she is pregnant and her time of 
travail is fast approaching, behold, the doer and the action-
taker is separated from the nitwit and the evil-talker. 

Therefore sing your song, Zerubbabel - Zerubbabel and tell 
everyone that the great tribulation is approaching fast and 
see, the later it gets the worse it becomes because the Western 
power is making a huge ass of himself before the east, because 
he is just a coward and very great talker. 

Therefore sing your song, Oh’ Zerubbabel - Zerubbabel and tell 
about the fulfilment of Revelation, yes of war, pestilence, plague 
and very bitter, dirty and toxic water. Tell of the false prince of 
peace and his fraudulent mouth while he so cunningly plans to 
soon attack other countries. 

Therefore sing your victory song, Zerubbabel - Zerubbabel 
and tell of cities that are going to fall from Cape Town to 
Johannesburg and thence to London and Los Angeles, yes, 
right around the globe up to Naples, for the book of Revelation 
is no longer a mystery to unravel and so all the cities will fall a 
perpetual fall under the curse, yes, the judgment spell of the old 
abomination bastard city Babel. 


Openbaring 2064 
Spreuke.
 
Vrydag 7 Maart 2014 06:36 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Wie die Waarheid in hulleself dra sal die leuen nooit kan verdra, 
maar wie die leuen in hulle dra, die kan op hul beurt nooit die 
Waarheid verdra en sal daarom altyd willens of onwetend gretig 
om die leuen vra. 

Wie sy lot van soggens vroeg tot laat saans beklae, die hou 
daarvan om ander met hulle treurmares te pla, maar om ander 
se probleme aan te hoor, dit kan hulle glad nie verdra. 

Die ja-broer beaam alles altyd met ‘n instemmende ja en skreeu 
maklik graag saam met vriend sowel as vyand "hoera" en daarom 
kry die ja-broer gereeld van beide partye maklik ‘n groot pak slae. 

Die Casanova dink hy het in alle vrouesake diep insae en roep 
daarom graag in hulle geselskap Oe la la! Maar agter sy rug knip 
hulle vir mekaar die oog en lag hom saggies uit met ‘n ha ha ha.

‘n Celebrity maak op die rooi tapyt gewoonlik groot opslae, maar 
sodra hulle ster verskiet staan hulle vergete en verstote eenkant 
heeltemal verslae. 

‘n Hoer wat haar wulps gedra vra vir haar dienste gewoonlik groot 
bedrae waaroor haar kliënte selde kla en so betaal hulle baie duur 
vir pessiektes wat hulle lank gaan pla. 

‘n Jong meisie, vroeg ryp vroeg vrot altyd voor op die wa luister 
selde na die goeie raad van haar pa of ma en daarom is sy self 
reeds vroeg in haar lewe ‘n afgeremde ma, ja, ‘n ouvrou wat oor 
ander jong meisies se sorgelose lewe mor en kla. 

By skoonheidskompetisies glimlag die deelnemers op die verhoog 
suikersoet vir mekaar terwyl hulle mekaar haat en glad nie kan 
verdra, maar agter die skerm gluur hulle openlik hatig na mekaar 
en gryp mekaar maklik aan die hare en krae. 

Daar is ‘n tipe buurman of vrou wat graag leen en daardeur hulle 
bure van vroeg tot laat pla en gee ‘n goedhartige buurman hieraan 
toe raak hy van hulle slegs met baie groot moeite ontslae. 

Die geldskieter skiet graag geld voor in groot bedrae, met rente 
op rente wat hy daarvoor vra terwyl die ondergang van sy kliënt 
hom nooit nie pla en dit is daarom dat die geldskieter maklik sy 
prooi voor die gereg aankla. 

Ja, wie die Waarheid in hulleself dra kan die leuen nooit verdra, 
maar die wat die leuen in hulleself dra, sal die Waarheid altyd tot 
‘n leuen probeer verdraai en dit bloot omdat hulle die Waarheid 
nie voor hulle aangesigte kan verdra. 


Revelation 2064
Proverbs.
 
Friday 7 March 2014 06:36
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
They who carry Truth in themselves will never be able to bear 
the lie, but they who carry the lie in themselves, will in turn 
never bear the Truth and therefore they will always intentionally 
or unknowingly eagerly ask for the lie. 

He who bemoans his fate from early until late, likes to annoy 
others with his lamentation but he can not tolerate the problems 
of his fellow man. 

The conformist always agrees with a consensual yes and shouts 
“hurray” easy like with friend and foe and therefore the conformist 
regularly and easily gets a good hiding from both parties. 

The Casanova thinks that he has access to all woman-issues and 
therefore likes to call ooh la la! in their conversations but behind 
his back they wink at each other and softly laugh behind his back 
with a ha ha ha.

A celebrity usually causes a big stir on the red carpet, but 
once that star fades they stand forgotten and pushed aside, 
totally flabbergasted.  

A harlot behaving voluptuously usually charges large amounts for 
her services and her clients rarely complain and so they pay very 
expensive for pestilences that will bother them for a very long time 
afterwards. 

A young girl, ripened too early in life usually rots very early 
precocious because of her always being wise in her own eyes 
she rarely listens to good advice from her father or mother and 
therefore early in her life she herself becomes an exhausted 
mother, yes, and old woman that grumble about the carefree 
lives of other young girls. 

At beauty pageants the contenders smile ever so-sweet at 
each other on the stage while they actually hate each other 
and cannot bear one another, but behind the scenes they 
openly glare hatefully at each other and easily grab one another 
by the hair and collar.

There is a type of neighbour that likes to borrow and through this 
they annoy their neighbours from dawn to dusk and when a good-
hearted neighbour concede to this he can only get rid of them with 
great difficulty. 

The lender likes to loan huge amounts of money, with interest 
upon interest that he charges while the demise of his 
client never bothers him and this is why the lender easily 
deliver his prey to the law.

Yes, those who bear Truth in themselves can never ever tolerate 
the lie, but those who bear the lie within themselves will always 
try to distort Truth into a lie because they cannot bear the Truth. 
 

Openbaring 2065 
Nie vanaf 'n koperverhoog.
Dinsdag 11 Maart 2014 11:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Waarom sal Elohim in die duisternis, ja, in die donkerte wil 
woon. Ja, waarom sal Hy in verganklike kerkgeboue Sy Ewige 
Onverganklike Troon wil vestig om daar so uiters beperk sy 
ewige Glans en Almag te vertoon. In die vryheid van die woestyn 
het Moses die slang tot genesing van die volk verhoog en op 
Golgota onder die oop hemelruim is die Seun van die Mens vir 
die huis van Israel verhoog. 

Maar Salomo bou ‘n koperverhoog om hom al knielend voor 
God ver bokant die volk te verhoog en dit terwyl hy terselfdertyd 
aan al die afgode van sy vele vroue soog. Kyk, Mammon die 
god van handel het hy ook ver bokant Elohim se troon verhoog 
en so het al die infrastrukture en handel van Salomo deur die 
eeue heen in vrymesselary tot ‘n eenwêreldorde-ryk in die 
moderne tyd vergroot en die kamma tempel van God word 
áltyd as ‘n tipe replika as kerktorings in al die dorpe en stede 
tussen die dom gemeentelede verhoog sodat al die geld van 
die gemeentes in die vryebouers se beurs nie opdroog. Ja, op 
die Salomo koperverhoog word vrymesselary tot vandag toe 
verhoog sodat goud, diamante, silwer, platina, ru olie en al die 
skatte van die wêreld die vryebouers se skatkamers in kan 
stroom. 

Maar kyk, die Folterpaal op Golgota is nie tevergeefs verhoog 
want uit die geledere van die ware Sion kom ‘n nuwe betoog 
(nuwe lied) en die melodie daarvan is die nuwe Innerlike Tempel 
wat gebou is vanuit Sewe Hoekstene, ja, die Sewe Volmaakte 
Geeste van Elohim en dit staan in die middel van die nuwe 
Jerusalem, vir die duisendjarige vrederyk beloof en hier sal 
geen kerktoring dit self ewig weer verhoog. Want Elohim woon 
nie in die bouwerke van mensehande van geloofstrukture soos 
deur die katoliek en christen aan die mensdom in leuens beloof. 
Maar Hy woon slegs in die suiwer hart en hoof van hulle wat Hom 
in Liefde en Waarheid vanuit hulle innerlike tempel deur hulle 
liefdes werke vir hulle naastes loof. 

So, luister daarom na die lieflike loflied van die suiwer 
weergeborenes se toon, ja, wat aan die einde van hierdie 
tydvak geheel die nuwe aarde en vandaar die ewigheid 
gaan omsoom en weet, die ware bruid Sion word binnekort 
aan geheel die ewigheid vertoon. Terwyl haar Bruidegom 
YaHWeHshua Melgisedek as die Suiwer Tempel binne haar 
innerlike (hart) gaan woon. So, wéét- op hierdie dag sal Sion 
haar nie op ‘n Salomo hoogmoed koperverhoog verhoog nie, 
maar in die Volmaakte Nederigheid sal sy as mede erfgenaam 
haar aan haar Skoonvader, die Oue van Dae, ja, haar Elohim 
(Die Ewige Waarheid en Wysheid) vertoon. 


Revelation 2065 
Not from a copper stage.

Tuesday 11 March 2014 11:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Why would Elohim want to stay in gloom, yes, in darkness? 
Yes, why would He want to establish His Everlasting 
Imperishable Throne in transient church buildings in order to 
display His eternal Lustre and Omnipotence? In the freedom 
of the desert Moses raised the snake for the healing of the 
nation and on Golgotha under the open sky the Son of Man 
was raised for the house of Israel. 

But Solomon built a copper stage in order to, while kneeling 
before God, exalt himself far above the nation and this while 
he simultaneously suckle on all the idols of his many wives. 
Behold, he also exalted Mammon the god of trade far above 
Elohim’s throne and so all the infrastructures and trade of 
Solomon have grown in freemasonry through the centuries 
into a one-world-order empire in the modern times and the 
mock-temple of God is always exalted as a type of replica 
as church steeples in all towns and cities among the stupid 
parishioners so that all the money of the congregations in 
the freemason’s purse will not dry up. Yes, upon the Solomon 
copper stage freemasonry is exalted to this day so that 
gold, diamonds, silver, platinum, crude oil and all the treasures 
of the world can flow into the treasure-rooms of the freemasons. 

But look, the Stake on Golgotha is not in vain for out of the 
ranks of the true Zion comes a new argument (new song) 
and the melody thereof is the new Inner Temple which is 
built from Seven Corner Stones, yes, the Seven Perfect 
Spirits of Elohim and it stands in the centre of the new 
Jerusalem, promised for the thousand-year reign of peace 
and here no church tower will ever exalt itself. Because
 Elohim does not live in the religion-structures built by 
human hands as promised to humanity in lies of the 
catholic and the Christian. But He only lives in the pure 
heart and head of those who praise Him in Love and 
Truth from their inner temple through their deeds of 
love for their neighbours. 


So therefore listen to the lovely song of praise of the tone of the 
pure born-again, yes, that hemmed the entire new earth and hence 
eternity and know, the true bride of Zion will soon be displayed to 
all of eternity. While her Bridegroom YaHWeHshua Melchizedek 
will stay within her heart as the Pure Temple. So know – on this 
day Zion will not exalt herself on a Solomon copper stage, but in 
Perfect Humility she will, as co-heir, show herself to her Father-in-
law, The Aged, yes, her Elohim (The Eternal Truth and Wisdom).   


Openbaring 2066 
My Geliefde kind. 
Dinsdag 11 Maart 2014 16:30 
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Sion Ek sien jou in die werke van My Hande, ja, in die 
dagbreek se sagte vars môregloed tint. Ook sien Ek 
jou in die middagson gloed waar dit dorstig al die vog 
verslind. Ek sien jou ook in die aandskemering se 
bloedrooi tint en Ek weet, My Oë sal jou altyd soek en 
ook altyd vind want jy is Myne, ja, jy is My kind. Kyk Sion, 
Ek gee jou daarom die vryheid van die wind want daar is 
niemand wat jou in mensgemaakte wette vas kan bind en 
alles wat jou in jou goddelike ontwikkeling dwarsboom sal 
Ek in Oordeel vermorsel en vermink. Sion, wat het satan vir 
‘n oomblik laat dink dat hy jou in Sheol, hel en Hades kon 
verslind en wat het hom laat dink dat hy jou ondanks jou 
verseëling deur die leuen kon verblind. 

Sion Ek sien jou in die werke van My Eie Hande, ja, in die 
dagbreek se vars môregloed tint. Ek sien jou in die warm 
middagson gloed waar dit dorstig al die vog verslind en 
Ek sien jou in die aandskemering se bloedrooi tint. Ek sien 
jou, Sion, daar waar jy soos die arend op die vryheid van die 
lugstrome rond rinkink terwyl jou nuwe lied triomferend oral 
opklink. Sion, jy is die voorloper wat die ewigheidsweg tot 
voordeel van My ander kinders eerste sal vind want jy, Sion, 
is My eersteling, ja, My seer geliefde kind en met bande sterker 
as bloed, ja, met bande van die Suiwer Liefde is jy aan My 
vasgebind. 

Daarom sien Ek jou O’ Sion, deur die werke van My Eie Verstand 
en Insig. Ek sien jou in die dagbreek se sagte môregloed tint, 
ook in die middagson gloed waar dit dorstig al die vog verslind 
en Ek sien jou in die aandskemering se pragtige bloedrooi tint 
en Ek weet, My Oë sal jou altyd soek en altyd vind want binne en 
buite tyd en ruimte, ja, in elke dimensie binne en buite materie 
en Gees se grense is dit aan jou, My Geliefde kind aan wie 
Ek deurentyd dink.  


Revelation 2066 
My beloved child.

Tuesday 11 March 2014 16:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Zion I see you in the works of My Hands, yes, in the dawn’s 
fresh morning glow soft tone. I also see you in the fierce midday 
sun where it thirstily devours all the moisture. I see you in the 
twilight's crimson tint and I know My Eyes will always search for 
you and find you because you are Mine, yes, you are My child. 
Zion, therefore I give you the freedom of the wind for nobody will 
ever bind you in man-made laws and everything that thwart you 
in your divine development I will crush and mutilate in Judgment. 
Zion, what made satan think for one moment that he could devour 
you in Sheol, hell and Hades and what made him think that he 
could blind you through the lie despite your sealing. 

Zion I see you in the works of My Own Hands, yes in dawn’s 
fresh morning glow tone. I see you in the warm noon sun’s 
glow where it thirstily devours all the moisture and I see you 
in the twilight 's crimson hue. I see you, Zion, where you are 
frolicking around like the eagle on the freedom of the thermals 
while your new song triumphantly resounds everywhere. Zion, 
you are the precursor that will find the eternal way first, to the 
benefit of My other children because you, Zion, you are My 
firstling, yes, My dearly beloved child and with ties stronger 
than blood, yes with ties of Pure Love you are tied to Me. 

Therefore I see you Oh Zion, through the works of My Own Mind 
and Insight. I see you in the tone of the soft morning glow, also 
in the noon glow of the sun where it thirstily devours all the 
moisture and I see you in the the twilight 's beautiful crimson 
hue and I know, My Eyes will always search for and always find 
you because inside and outside of time and space, yes in every 
dimension inside and outside the limit of matter and Spirit it is 
of you, My beloved child, whom I am constantly thinking of. 


Openbaring 2067 
Wat bestem is is bestem.
 
Woensdag 12 Maart 2014 16:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
So kom daar ‘n stem in ‘n donderende klank en kyk, daar hardloop 
twee lang rye soldate en albei rye is bykans ewe lank. Ja, een 
aan die linkerkant en die ander aan die regterkantste flank. Hulle 
betrap mekaar by die ontmoetingspunt heeltemal onkant en beide 
partye se nuttelose soldy is die merk van die dier want niemand 
gebruik meer harde kontant en in hulle midde is daar niemand 
meer oor wat God nog vir die kosbare lewe bedank, want die 
soetheid daarvan het heeltemal vergaan en die nasmaak daarvan 
is bitter en frank. Wie vir die swaard bestem is sal val deur die 
swaard want hulle siel is reeds lankal daarvoor verpand. 

So kom daar ‘n stem in donderende klank terwyl ‘n pes in 
‘n dodelike siekte deur lande, dorpe en stede soos ‘n giftige 
plant oor wêreldkaarte rank en daar is weinig nog oor wat 
God vir die kosbare lewe nog bedank. Wat beteken ‘n dollar, 
pond of ‘n rand want die merk van die dier eis jou voorhoof 
of jou hand en die koring en die gars wat die mensdom nog 
desperaat vir hulleself probeer plant sal ook beland in die 
wêreldorde se nimmerversadigende inhalige hand. So wie 
bestem is vir die pes sal sterf deur die pes en vergaan in die 
dood se afskuwelike stank. 

So kom daar ‘n stem in ‘n skrikwekkende donderende klank 
en globaal herrys daar oraloor die vreesaanjaende konsentrasie 
kamp en die nag is pikdonker en nêrens brand daar ‘n bietjie lig 
of net ‘n flou lamp en in die groot verdrukking manifesteer satan 
in die hoogste menslike amp en daar is niemand in die wêreld 
meer oor wat God om die gawe van die lewe nog bedank. Wie 
vanuit die wêreld bestem is vir die gevangenis sal sterf in die 
gevangenis en daar is niks meer oor waarvoor die mens nog 
sy siel kan verpand. 

So kom daar ‘n Stem maar hierdie keer so teer in ‘n baie sagte 
klank en dit sê: Dit is tyd vir die verseëldes, ja, vir die oorblyfsel 
so rein en blank om Elohim vir die Gawe van die Ewige Lewe te 
bedank. So sit hulle aan vir die groot feesmaal en die hoofmaal 
is Genade en ‘n Suiwer Liefdes Hemel drank. Wie bestem is vir 
die duisendjarige vrederyk sal woon in die nuwe stad Jerusalem 
en hulle sal Elohim loof met geheel hulle hart, siel en verstand, ja, 
daar waar hulle met Hom sal wandel so salig hand aan hand. 


Revelation 2067
What is destined, is destined.

Wednesday 12 March 2014 16:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer 
A voice comes with thundering sound and behold, there are
 two lines of running soldiers and both rows are almost of 
equal length. one on the left and the other on the right flank. 
They catch each other completely off guard at the meeting 
point and the unprofitable pay of both parties is the mark of 
the beast because nobody is using hard cash anymore and 
in their midst there is nobody left that still thanks God for 
the precious life, because the sweetness thereof has completely 
dissolved and the after taste thereof is bitter and frank. They 
who are destined for the sword will fall by the sword because 
their soul has been pawned for this long ago. 

A voice comes with thundering sound while a pestilence in a 
deadly disease runs through countries, towns and cities over 
world maps like a toxic creeper and there are few left that still 
thank God for the precious life. What is the value of a dollar, 
pound or rand because the mark of the beast claims your 
forehead or your hand and the wheat and the barley that 
mankind desperately still tries to plant for themselves will 
also end up in the hand of the world-order’s never satisfied 
greedy hand. So he who is destined for death will die through 
the pestilence and perish in death’s horrible stench. 

A voice comes in a terrifying thunderous sound and globally 
the fearsome concentration camp rises again everywhere and 
the night is dark and nowhere is there a little light or just a feeble 
lamp and in the great tribulation satan manifests in the highest 
human position and there is no one left in the world who still 
thanks God for the gift of life. He who is from the world and 
destined for prison will die in prison and there is nothing left 
for which man can still pawn his soul. 

A Voice comes, but this time so tender in a very soft sound and 
it says: It is time for the sealed ones, yes for the remnant so pure 
and white to thank Elohim for the Gift of Everlasting Life. So they 
sit at the great feast and the main meal is Mercy and a Pure Love 
Heavenly beverages. Who is destined for the thousand year reign 
of peace will stay in the new city of Jerusalem and they will praise 
Elohim with all their heart, soul and mind, yes, there where they 
will walk with Him so blessed hand in hand. 


Openbaring 2068 
Naasteliefde. 
Donderdag 13 Maart 2014 07:05
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die opregte naasteliefde sal in haar soeke na die behoefte 
van haar naaste reg rondom die aarde swerf en al kom daar 
‘n dag wat sy moet sterf dan laat sy haar liefde in ‘n skatkis 
van weldade agter sodat haar naastes dit alles weer kan erf. 

Die naasteliefde sal alles doen om wedersydse opregte liefde 
te kan werf en daarom bied sy haar weldade aan in ‘n grote 
liefdes gerf. Soms is die naasteliefde onskuldig soos ‘n kind 
in bloedrooi hartjies oral uitgeverf of soms soos ‘n jong minnaar 
wat dit iewers sorgvuldig uit moet kerf. Maar daar is wel iets wat 
die naasteliefde kan bederf en dit is onbeantwoorde naasteliefde 
wat spoedig treurig eensaam sterf. 


Revelation 2068
Love for the neighbour.

Thursday 13 March 2014 07:05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
The sincere love for the neighbour will roam right around the 
earth in her quest for the need of her neighbour and even if a 
day comes that she has to die she will leave behind her love in 
a treasure chest of kind actions so that her neighbours can inherit 
everything. 

The love for the neighbour will do everything to gain sincere 
mutual love and therefore she offers her kind actions in a huge 
bundle of love.. Sometimes the neighbour-love is innocent like 
a child who paints little scarlet hearts all over or sometimes like 
a young lover who has to meticulously carve it out somewhere. 
But there is something that can spoil the love for one’s neighbour 
and that is unrequited neighbour-love that soon dies a sad lonely 
death. 


Openbaring 2069 
Wolwe in skaapklere.
 
Saterdag 15 Maart 2014 08:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die ou sowel as die nuwe testament vanaf die begin tot 
en met die end vind ‘n mens nog altyd die té oorywerige 
skrifstudent wat elke woord en fragment vanuit spykerskrif, 
Arabies, Grieks en Hebreeus, ja, van Genesis tot en met die 
boek van Openbaring se end, tot voordeel van al hulle vele 
redenasies aanwend. 

In hulle soeke spandeer hulle dan ook soveel denkbeeldige 
tyd in Abraham se tent en vanuit die ou profetiese woord 
beskryf hulle vir jou selfs tot die hedendaagse oorlogstenk 
en hulle vertel ywerig aan jou; die wysheid was nog altyd 
afkomstig vanuit Salomo se tempel en net aan die ywerige 
meestal Joodse skrifstudent bekend. 

Spoedig word hierdie skrifstudent dan ook die opgeblase 
fariseër en skrifgeleerde en vandaar die priester, predikant, 
biskop, pous tot en met die hedendaagse skrifdosent en al 
die wysheid van God is aan hierdies kamma tog so goed 
bekend. Vanuit hierdie geledere bestaan vandag ook geheel 
die wêreldraad van kerke en dié manipuleer en regeer geheel 
die wêreldmens met hulle tentakels tot in elke parlement. 

Ook bykans al die bloedige oorloë was nog altyd georkestreer 
as gevolg van hulle wenk. So pasop vir die té oorywerige 
skrifstudent, want wanneer hulle jou begin leer is hulle 
spoedig in alles jou rabbi, leermeester en dosent en daardeur 
trek jy spoedig aan die heel kortste end. Van vroeg tot laat gaan 
hulle jou leer- jy is van elke sonde so vuil deurdrenk en gaan jy 
dood, eindig jy op in die hel vir ewig altyd permanent. 

Daarom is volgens hulle jou enigste redding om al jou tyd en 
aandag aan slegs hulle leerstellings te skenk. So, wees versigtig 
vir die té oorywerige skrifstudent, want spoedig word dié jou té 
oorywerige streng dosent en die leuen word maklik soos ‘n 
voëlent op die waarheid deur mis ingeënt. Hierdie halwe waarheid, 
nou ‘n volbloed leuen, word meeste van die tyd ook gehuisves in 
kerke, gebou van stene en sement, wat ywerig onderhou word 
deur die skrifgeleerdes met sy vele gemeente-skrifstudent. Ja, 
hulle wat jou so maklik weg kan lei van die innerlike Waarheids 
Gees en jou daardeur na die valse engel van die lig kan laat 
swenk. 

Laat daarom slegs die Innerlike Gees van Onderskeid jou die 
Wysheid van Elohim in oorvloed skenk. Waarna jy dan met 
blydskap self die Woord van die Ou sowel as die Nuwe
 testament sal bestudeer en so word die nuwe Jerusalem 
se stewige fondament deur die Hoeksteen van Elohim in 
jou innerlike Tabernakel deur Hom vir ewig in jou hart vas 
gesement. 


Revelation 2069
Wolves in sheep’s clothes.
 
Saturday 15 March 2014 08:50
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In the old as well as the new testament, from the beginning to 
the end you always find the overzealous scripture student that 
uses every word and fragment from cuneiform Arabic, Greek 
and Hebrew, yes from Genesis up to and including the end of 
the book of Revelations to the benefit of all their many arguments. 

In their search they then also spend so much imaginary time 
in Abraham’s tent and from the old prophetic word they even 
describe the modern war tank and they eagerly tell you: the 
wisdom always derived from Solomon’s temple and is only 
known by the avid mostly Jewish student of scripture. 

Soon this student of scripture then also becomes the inflated 
pharisee and scribe and 
hence the priest, preacher, bishop, 
pope and 
contemporary scripture lecturer
 and all the wisdom 
of God is 
to pretend so well known to all of them. Today the 
entire world council of churches originates from these ranks 
and they manipulate and rule the world-person entirely and 
their tentacles reach into each and every parliament.  

Almost all of the bloody wars have also always been orchestrated 
due to their suggestion. So beware the overly-zealous student of 
scripture, for as soon as they start teaching they soon become 
your rabbi, teacher and lecturer in all matters and thereby you 
will find yourself pulling the shortest straw. From early till late 
they will let you understand that you are so dirty and drenched 
by every sin and when you die you will end up in hell, forever 
and always, permanently. 

Therefore, according to them your only salvation is to spend all 
your time and attention on only just their doctrines. So, be very 
careful of the overzealous student of scripture, because soon he 
becomes your overzealous strict lecturer and the lie is easily 
inoculated on truth like birdlime through bird droppings. This 
half-truth, now a full-blooded lie, is most of the time housed in 
churches , built of bricks and mortar, diligently maintained by 
the scribes with their many congregation-students of scripture. 
Yes, they who can so easily lead you away from the inner Truth 
Spirit and through this they can cause you to swerve towards 
the false angel of light.  

Therefore, only let the Inner Spirit of Discernment grant you the 
Wisdom of Elohim in abundance. Then you will joyfully study the 
Word of the Old as well as the New Testament by yourself and so 
the solid foundation of the New Jerusalem is eternally concreted 
by Him into your heart, your inner Tabernacle, by the Cornerstone 
of Elohim.  


Openbaring 2070 
Die volmaakte beeld. 
Sondag 16 Maart 2014 15:51
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
 
Iemand skryf en vra die volgende; 
Ek “worstel” al lank met die vraag; vir wie almal gaan Vader 
kom? In Die Bybel lees ons, kom Ons maak mense na Ons 
beeld. M.a.w. daar was reeds ander na iemand anders se beeld 
geskape. Toe Kain uit Eden uitgesit is het hy vir Vader gesê 
dat hy bang is dat hulle hom sal doodmaak, so, met ander 
woorde daar was reeds ander wesens gewees en ook Adam 
kon ook nie alleen die tuin bewerk nie. 

In ander dele van Die Bybel se Hy Hy kom net vir Israel m.a.w. 
ek sien dit as net vir Sy volk. In ander gedeeltes se Hy dat Hy 
(ek dink dit was boomstamme en klippe) aan die heidene gegee 
het om te aanbid. Toe Pineas die man en vrou deurboor het 
omdat die nie met mekaar mag getrou het nie omrede hulle nie 
van dieselfde ras was nie het Vader gesê dat Sy Naam in der 
ewigheid hierdeur onthou sal word. 

In Ester 10:10 (Deutero-kanonieke toevoegings) staan daar: Ook 
het Hy twee lotsbestemminge verordineer; een vir die volk van 
God en een vir die orige nasies. Verder is daar nog ‘n stukkie wat 
daarop neerkom dat ons nie almal van Hom is nie en dat die wilde 
diere van die veld Nebukadnésar ingeneem het en hom kos ens. 
gegee het. ‘n Leeu of bobbejaan kon dit tog nie gedoen het nie. 

Nog ‘n voorbeeld in die Woord is waar Vader aan een vra: Vriend 
hoe het jy hier ingekom? Neem hom en die een wat hom ingebring 
het en gooi hulle in die buitenste duisternis. Dit sê vir my dat die 
een wat ingekom het wel gekwalifiseer het om daar in te kom maar 
tog nie daar gehoort het nie. Binne in my voel dit vir my dat almal 
nie daar behoort nie en ook dat die boodskap nie vir almal bedoel 
is nie, maar net vir die wat na Sy beeld geskape is. Is ek verkeerd? 
Maar tog voel dit so reg. 

Ek praat nie van die Jode nie want soos ek dit verstaan is daar 
nie so iets nie, maar ek verstaan dat hulle Edomiete is en daar sê 
Vader dat Hy hulle nooit sal vergewe nie. As ‘n mens so ver terug 
gaan as voor die 1611 Bybel is daar nie woorde soos Jew en 
gentile nie maar word daar net gepraat van Edomiete. So het ek 
gelees. 

Antwoord: 
Kan ‘n Kankerroos veredel word en kan ‘n orgidee wat in 
die Amasone aard in die hartjie van die Noordpool groei. Die 
kakiebos het nie dieselfde skoonheid as ‘n Protea nie en so is 
daar vele plante en bome waarvan sommige se vrugte voedsaam 
en ander s’n weer dodelik giftig is en tog word beide daarvan tot 
die een of ander verskillende voordeel van die mens aangewend. 
Net soos die klank en die lied van die verskillende voëls verskil, 
ja, soos die lag van die hiëna voor die brul van die leeu verstil. 
Net so het Ek die tale van die mens tydens die bou van die stad 
Babel laat verskil en tussen die volke en die nasies was daar 
grense tot die mens se eie beswil en dit was volgens God se 
Eie Wil. Op die regte tyd is die profetiese woord vervul en die 
Ontoeganklike Lig het Toeganklik vir die mens geword en Ek 
het as Mens gekom vir alles wat lewe se ontwikkeling en beswil 
en dit terwyl alles, ja, goed sowel as kwaad se ordes en 
bestemminge hemelsbreed van mekaar verskil. 

Tydens My weg oor die aarde maak Ek eendag die skare stil 
en sê: Luister na My Woord, in die huis van My Vader is daar 
duisende woninge (dimensies) wat almal van karakter en 
funksie van mekaar verskil en Ek gaan om vir julle  ja, 
elkeen na sy eie soort, plek te berei volgens My ewige 
Ordes en vasgestelde Wil en in hierdie dimensies sal almal 
daar teenwoordig in soortgelykheid volgens hulle geestelike 
ontwikkelingsvlak vergader en sal daarom in hulle saligheid 
nie van mekaar kan verskil. Net hulle wat vanuit Gees en 
Waarheid gebore is sal in die suiwer vergadering van Elohim 
mag kom. Maar wie vanuit satan gebore is sal ewig nooit in 
die hemelvergadering van Elohim kan kom nie, want wie deur 
die vlees verbaster het, maar na tien geslagte gesuiwer is mag 
op hierdie aarde weer in die vlees in die vergadering van die 
Adam kom. Maar wie se gees onherroeplik in die verbasteringsleer 
ingebaster het, dié se siel het teen die Heilige (Aparte) Gees 
gesondig en gelaster en Satan mag in der ewigheid nooit weer 
in die vergadering van Elohim deur hierdies insluip om sodoende 
daar in te kan kom nie. 

Ewig nooit kan die Lig en die duisternis saam onder een dak 
woning maak nie, want wanneer die dag en nag meng kan die 
son nie meer sy glans uitstraal nie en so is die nag se duisternis 
in ‘n skemergrou grys ook daarmee heen. Want die heerlikheid 
van die son is anders as die heerlikheid van die maan en anders 
is die heerlikheid van al die ander hemelliggame want alles verskil 
in hulle heerlikheid en werke van mekaar en dit is volgens Elohim 
se Eie ewige Wil. So het dan ook die eerste mens, Adam volgens 
My Wil (Asem) ’n lewende skeppende siel teenoor die ander 
skepsele geword en Ek as die laaste Adam het vir hom, ja, binne 
hom ‘n Lewendmakende Gees (My Eie Asem) geword en daarom 
sal Ek met My tweede koms net na hulle kom wat soortgelyk is 
aan My en wat Lewende Gees geword het en daardeur reeds die 
Volmaakte Beeld van die hemele in hulle dra. 


Revelation 2070
Perfect image.

Sunday 16 March 2014 15:51

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Someone writes and asks the following: For a long time I have 
been “grappling” with the question; to whom is Father returning? 
In the Bible we read, let Us make people after Our image. In other 
words there were already others who were created to someone 
else’s image. When Cain was evicted from Eden he told Father 
that he is afraid that they will kill him, so in other words there 
were already other beings and Adam could also not work the 
garden by himself. 

In other parts of the Bible He says that He only comes for Israel 
in other words I see it as only for His people.  In other parts He 
says that He gave (I think it were wood and stones) to the pagans 
to worship. When Phineas stabbed the man and woman because 
they were not allowed to marry because they were not of the same 
race, Father said that His Name will forever be remembered due to 
this. 

In Ester 10:10 (Deuterocanonical additions) it is also written: He 
ordained two destinies: one for the people of God and one for the 
remaining nations. Furthermore, there is another part that comes 
down to the fact that we are not all of Him and that the wild beasts 
of the field took Nebuchadnezzar in and gave him food etc. Surely 
a lion or baboon could not have done it. 

Another example in the Word is where Father asked someone: 
friend, how did you get in here? Take him and the one who has 
brought him in and cast them into the outer darkness. This tells 
me that the one who came in has indeed qualified to get there but 
did not belong there. It feels to me that not everyone belong there 
and also that the message is not meant for everyone but only for 
those created after His Image. Am I wrong? Yet it feels so right. 

I am not referring to Jews because as I understand it there is no 
such thing
 but I understand that they are Edomite and Father 
says that He will never forgive them. When one goes back as far 
as before the 1611 Bible there are no words like Jew and gentile 
but but only Edom is spoken of.
 So I have read.   

Answer: Can a cocklebur be ennobled and can an orchid that 
grows in the Amazon thrive in the heart of the North Pole. The 
khaki bush does not have the same beauty as a Protea flower 
and so there are many plants and trees of which the fruit is 
nutritious while the fruit of others is deadly poison and yet both 
are used to one-or-the-other benefit of man. In the same way as 
the sound and song of different birds differ, yes, like the laugh 
of the hyena will be silenced in the presence of the lion’s roar. 
In the same way I caused the languages of man during the 
building of the city of Babel to differ and between the tribes 
and nations there were borders to man’s own benefit and this 
was according to God’s 
Will Self. At the right time the prophetic word was fulfilled and the 
Inaccessible Light became Accessible to man and I came as a man 
for the development and good of all that lives and this while the 
ordes and destinies of everything, yes, good as well as evil, vastly 
differ. 

During My path on earth one day I silenced the crowd and said: 
Listen to My Word, in the house of My Father there are thousands 
of homes (dimensions) that differ in character and function and 
I am going to prepare a place for you, yes, each to his own kind, 
according to My eternal Order and ordained Will and in these 
dimensions everyone who is  present in similarity according to 
their spiritual developmental level, will congregate and therefore 
they will not be able to be different regarding their bliss. Only 
those who are born from Spirit and Truth will be allowed to come 
in the pure assembly of Elohim. But those born from satan will 
never ever be able to congregate in the heavenly assembly of 
Elohim. because who by bastardizing the flesh but purified after 
ten generations, may congregate in the assembly of the Adam in 
the flesh on this earth. But those whose spirit has interbred 
irrevocably in the doctrine of bastardisation, their soul has sinned 
and blasphemed against the Holy (Set-apart) Spirit and satan may 
never in eternity again sneak into the gathering of Elohim through 
these in order to gain entrance. 

Light and darkness does not belong under one roof, for when day 
and night mix, the sun can no longer shine and give its lustre and 
the night’s darkness also gone in a twilight  grey.
 For the glory of 
the sun differ from the glory of the moon and different is the glory 
of all the other planets because everything differs in their glory 
and deeds of each other and it is according to Elohim’s Own 
everlasting Will. So the first human, Adam, became a living 
creative soul separate from the other creatures according to My 
Will (Breath) and I as the last Adam became a Life-giving Spirit 
(My Own Breath) inside him and therefore, with My second coming 
I will only come to those who are similar to Me and who has 
become Living Spirit and through this already carry the Perfect 
Image of heaven in them. 


Openbaring 2071 
Engele in die vlees.

Sondag 16 Maart 2014 19:55 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Iemand skryf en wil weet: Kan die Gees ons meer leer van engele 
in die vlees asook natuurgeeste en wesens van ander planete wat 
die pad van die aardse vleeswording neem. Besluit die wesens, 
veral die engele, om self die vlees aan te neem of doen hulle so 
net op God se bevel. Wat gebeur met die engele as hulle die pad 
'byster' raak terwyl hulle in die vlees is? Hulle, soos almal, kan 
immers niks onthou van wie hulle is/was nie. Is hierdie wesens 
meestal met geestelike werk betrokke of is hulle ook in bv. die 
wetenskap en kunste besig? Dankie. 

Antwoord: 
Baie volmaakte wesens of dienende geeste van watter salige of 
aktiewe dimensie ookal, begeer dikwels om kinders van Elohim 
te wees en dit kan slegs gebeur deur die uitlewing van die vrye 
wil en waar so ‘n wese ‘n keuse het om sonder enige dwang die 
weg van sy oorheersende liefde te kies. Daarom is engele, gebore 
in die vlees niemand anders as sommige van die van bo-gebore 
geeste (seuns van God) ja, die twee derde wesens wat nie saam 
met Lucifer teen Elohim in rebellie in opstand gekom het nie, maar 
deur alle ewighede heen tot en met nou, getrou en diensbaar deel 
van Sy ryk gebly het en waarvan sommiges van hulle veral nou 
aan die einde van hierdie tydvak op hulle eie versoek die weg van 
die vlees bewandel om daardeur tot moontlike Goddelike kinders 
te ontwikkel, want dit is voorwaar baie saliger om ‘n kind as ‘n 
dienaar te wees. 

So kom probeer hulle om deur die oorkoming en daardeur 
oorwinning van menslike swakhede en sonde die groot genade 
en vergifnis van YaHWeHshua se kruisdood hulle eie te maak. 
Omdat die suiwer engele hulself nog altyd net in ‘n volmaakte 
toestand bevind het, was dit vir hulle dikwels onverstaanbaar 
sowel as onverskoonbaar dat die mens, ondanks Elohim se 
groot Genade teenoor hulle, so dikwels ondankbaar teenoor 
Hom in opstand kom. Tydens hulle eie menswording verloor 
hulle hul geheue oor hulle herkoms totaal en dit is sodat hulle 
vrye wil, hetsy vir goed of kwaad nie daardeur beïnvloed kan 
word nie. Nou is hulle self in die netelige posisie van die mens 
met die so dikwels dwingende behoefte en begeerlikhede van 
die vlees en dit terwyl die Gees hulle dringend daarteen vermaan. 
So ondervind hulle nou hoe moeilik die keuse tussen materie en 
gees soms kan raak. 

Indien hierdie geeste nou deur hulle eie sondeval in die vlees 
nie tot volmaakte weergeborenes ontwikkel nie, keer hulle na 
hulle liggaamlike afsterwe bloot terug na die orde waarvandaan 
hulle kom om daar dadelik weer salig en diensbaar as dienende 
engelgeeste te raak. Maar nou met die verskil dat hulle met baie 
meer deernis en simpatie na die sondaar kyk, ja, omdat hulle 
self in die praktyk daar was en so is hierdie ondervinding van 
die menswording deur die vlees vir hulle van onskatbare waarde. 
Hierdie wesens word tydens hulle aardse lewens dikwels met die 
een of ander uitsonderlike talent of gawe vir hulle menswording 
toegerus en kan groot bydraes tot die positiewe of selfs negatiewe 
ontwikkeling van die kunste, wetenskappe of op ander gebiede 
lewer. Maar net soos baie ander aartsgebore mense word hierdie 
gawes dikwels lui onder die maatemmer begrawe. 

Missiedraers is van ‘n hoër aartsengele orde afkomstig en word 
soms meer as eenkeer met ‘n spesifieke missie, soos byvoorbeeld 
as ‘n patriarg of profeet na die aarde gestuur en waarvan die engel 
Gabriël wat eers as die profeet Elia en daarna as Johannes die 
doper gestuur is ‘n goeie voorbeeld is.-


Revelation 2071
Angels in the flesh.

Sunday 16 March 2014 19:55
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Someone writes and wants to know: Can the Spirit teach us more 
about angels in the flesh as well as nature-spirits and beings from 
other planets following the path of earthly 
incarnation in flesh
Does the beings, especially the angels, decide by themselves to 
take on flesh or do they only do this on God’s command? What 
happens to the angels if they get “lost” on the path? They, like 
everyone else, can 
after all not remember anything of who they 
are/were. Are these beings mostly 
engaged in spiritual work or 
are they also involved in, for instance, science and the arts? 
Thank you. 

Answer: 
Many perfect beings or serving spirits of whatever blissful or 
active dimension, often want to become children of Elohim and 
it can only happen by exercising the free will and where such a 
being have a choice without any coercion to follow the path of 
his dominant love. Therefore angels born in the flesh are indeed 
some of the born-from-above spirits (sons of God) yes, the two-
thirds of beings who chose not to agree with Lucifer in rebellion 
against God, but through all eternities up until now, they faithfully 
and subserviently stayed part of His kingdom and  where some of 
them, especially now at the end of this period, follow the path of 
flesh at their own request in order to possibly develop into Godly 
children, because it is truly much more blissful to rather be a child 
than a servant. 

So they come and try to, through the overcoming and thus victory 
over human weaknesses and sin, make the big mercy and 
forgiveness of YaHWeHshua’s cross-death their own. Because the 
pure angels have always only found themselves in a perfect state, 
it was often incomprehensible to them that man, despite Elohim’s 
great Mercy for them, so often ungratefully rebelled against Him. 
During their incarnation they lose their memory regarding their 
origin totally so that their free will, whether for good or evil, 
cannot be influenced by it. Now they often find themselves in 
the predicament of man with the so often compelling need and 
desires of the flesh and this while the Spirit desperately against 
admonished. So they now experience how difficult the choice 
between matter and spirit can sometimes become.  

Whenever these spirits by their own fall into sin cannot develop 
into perfect born-again children, it happens so that after their 
physical death they merely return to the order from which they 
come to once again immediately become blissful and subservient 
as serving angels. But now, with the difference that they look at 
the sinner with much more compassion and sympathy, yes, 
because they themselves were there in practice and so this 
experience of being a human in the flesh is of immeasurable 
value to them. During their earthly lives these beings are usually 
equipped with one or the other exceptional talent or gift for their 
human experience and they can make huge contributions to the 
positive or even negative development of the arts, science or in 
other fields. But just like in the case of many earth-born people, 
these gifts are often buried under the bushel. 

Mission bearers are from a higher archangel order and are 
sometimes sent to earth more than once with a specific mission, 
for instance as a patriarch or a prophet , a good example of this is 
the angel Gabriel to airs as the prophet Elijah and then as John the 
Baptist. 


Woensdag 19 Maart 2014 

Die persoon wat die vraag in verband met openbaring 2071 
gevra het het die volgende brief geskryf.

Ek het nie die keer 'n vraag nie, maar liewer iets wat ek aan 
Vader wil sê: Vader ek wil U net bedank vir die geskenk van 
die lewe asook die vrye wil. Dankie dat U besluit het om te 
skep. Baie keer vergeet ek en ander om dit te waardeer. Dit 
is 'n geskenk wie se waarde nie bereken kan word nie. So, 
ek dank U vir die lewe met al sy hoogtepunte en laagtepunte. 
Laastens bedank ek U vir die grootste geskenk naamlik die 
ewige lewe wat U ons gegee het vanweë U vleeswording en 
opstanding. 

Van 'n verlore seun.


Openbaring 2072 
Sion of Zion…
Donderdag  20 Maart 2014 07:12
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
‘n Walglike wêreldorde het die oorhand oor die heiliges (apartes) 
gekry en die naam Zion het hulle Godslasterlik om God te tart 
vir hulleself verkry terwyl Raka onder die vryebouers se wette 
en beskerming in die pragtige land in die Suide gedy. Ja, terwyl 
geheel die vrymesselaarorde vanaf die Withuis tot die vatikaan 
en vandaar tot in die koningshuis in London, hulle oor hulle 
kortstondige mag oor die eindtyd heiligdom (Apartgesteldes) 
verbly, ja, die suiwer loot wat as kind gebore is vanuit die edelste 
Kaukasiese bloedlyn en wat ingeënt is op die Afrika kontinent 
om daar vir drie en ‘n halwe tydperk plus te bly. 

Maar kyk, ‘n vreeslike oordeel word reeds vir die volke en 
nasies van die aarde voorberei en die Weste se eens valse 
globale vredesmag is binnekort vir altyd verby. Want die dier 
met die dodelike wond is gesond en sy oorlogsweg na die 
Weste word met Westerse bloed uitgeplavei, waar hulle tot 
beide se ondergang tot die dood toe sal baklei. Oor haar 
ewige val gaan die ware Jerusalem en Sion hulle uitermate 
verbly en Sion se klaaglied sal in ‘n oorwinningslied verander 
om op lieflike klanktone deur geheel die ewigheid te gly en 
die verseëldes sal op die groen weivelde van Elohim in ‘n 
duisendjarige vrederyk rond wei. 

Al die weë wat na Sion lei gaan hulle hieroor jubelend verbly 
want kyk, die Waarheid, Liefde en Regverdigheid sal in die 
harte van honderd-vier-en-veertigduisend gedy en Sion sal 
nie langer as weduwee, maar as stralende bruid sal sy haar 
oor haar Bruidegom verbly, ja, terwyl sy haar in salige 
verrukking by Sy Voete neervly. 


Revelation 2072
Zion or Sion…
Thursday 20 March 2014 07:12

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
A sickening world order have prevailed against the holy ones 
(separate ones) and they have blasphemously obtained the 
name Zion to defy God while Raca thrives under the freemason’s 
laws and protection in the beautiful land in the South. Yes, while 
the entire freemason order, from the White House to the Vatican 
and from there to the royal house in London, rejoices over their 
short-lived power over the end-time sanctuary (Set-apart ones), 
yes, the pure offshoot that was born as child from the noblest 
Caucasian bloodline and who was inoculated on the African 
continent to stay there for a period of three and a half plus. 

Behold, a terrible judgment is already prepared for the peoples 
and nations of the earth and the once false global peace-force 
of the West will soon come to an end forever. Because the beast 
with the deadly wound has been healed and his path of war 
towards the West is paved with Western peoples blood, where 
they will fight to death, to the downfall of both. The true Jerusalem 
and Sion will be exceedingly glad over her eternal fall and Sion’s 
song of lamentation will change into a victory song to glide 
through the entire eternity on lovely sound-tones and the sealed 
ones will graze on the green pastures of Elohim in a thousand year 
reign of peace. 

All the paths leading to Sion will rejoice over this, for behold, 
Truth, Love and Righteousness will thrive in the hearts of hundred 
and forty four thousand and Zion will no longer be a widow, but as 
radiant bride she will rejoice over her Bridegroom, yes, and she, in 
blissful delight, will lie down at His Feet. 


Openbaring 2073 
‘n Oordeelsbevel.
Vrydag 21 Maart 2014  07:38
  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So kom daar ‘n Oordeelsbevel en dit raak tyd dat die mens 
hom oor al sy wandade begin te kwel want kyk, geheel die 
hel lê op die aarde uitgewerp met duister geeste wat boosaardig 
oral ronddwel. So roep daar in ‘n wêreldse klokkespel die einde 
van die tydvak nou vaarwel en die laaste jare, maande, weke, 
dae word nou noukeurig afgetel. 

So val daar ‘n skaal in Oordeelsbevel en Daniël is weer hier om 
die einde van die profetiese Woord vir die laaste geslag te kom 
vertel, ja, om dit saam met Elia vir hulle uit te spel want die 
gruwelbeeld is weer vir aanbidding vir al die nasies en volkere 
oopgestel. Maar op verbrokkelende voete van klei word Mammon 
en daardeur die ekonomie nie te lank van nou neergevel en die 
merk van die dier word op al die kopers en verkopers as eiendom 
van satan uitgespel. Twee en veertig maande word deur ‘n eentonige 
stem afgetel, so, luister na die wêreldse klokkespel en weet dit is tyd 
vir die mens om hulle met rede diep te kwel. 

So kom daar ‘n Oordeelsbevel en ‘n stem vra: Wie is nou weer die 
Jood en wie is die ware Israel want Edom word net tot by een getel 
maar Jakob Israel word soos die apostels tot by twaalf getel en die 
van ewig af gehate Esau word in Oordeel neergevel. Maar Israel 
word tot genesing opgetel en vanuit sy midde word nie meer die
 Leviet, maar Sion as Melgisedek priesters vir die duisendjarige 
vrederyk aangestel. So, luister na die laaste wêreldse klokkespel 
en weet, dit is die sterwende stem van die hoer van Babilon en sy 
roep haar gemeentes nou toe- vaarwel. 

So kom daar ‘n Oordeelsbevel en die tyd is vinnig besig om na sy 
einde toe te snel want die lot is klaar gevel en oor die wêreld kom 
‘n selfgeskepte bose spel met Elia wat in Woede oor die arrogansie 
van die wêreld skel. Die skale word nou vinnig die een na die ander 
afgetel en dit geskied alleen op Elohim se bevel terwyl Rafael, Migael, 
Gabriël en Uriël met Sy Oordeel soos weerlig na die aarde snel. So, 
luister na die laaste klokkespel en weet, die einde van die tydvak 
roep geheel die mens spoedig toe- vaarwel. 


Revelation 2073
A Judgment command.
Friday 21 March 2014  07:38
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So a Judgment order comes and it is time for man to worry 
about all his misdeeds, for behold, the entire hell is cast onto 
the earth with dark spirits that virulently dwell around everywhere. 
So the bells toll worldwide to bid this period farewell and the last 
years, months, weeks and days are meticulously counted down. 

A scale fall in Judgment and Daniël is here again to come and tell 
the end of the prophetic Word to the last generation, yes to spell 
it out with Elijah because the abomination-image has been opened 
to be worshipped by all the nations and peoples. But on crumbling 
feet of clay Mammon and the economy is to be struck down very 
soon and the mark of the beast is placed on all the buyers and 
sellers as property of satan
. Forty two months are counted down 
by a monotonous voice, so listen to the worldly bells toll and know 
it is time for man to start with some deep thought and with reason. 

There is a Judgment order and a voice asks: Who is the Jew and 
who is the true Israel for Edom is counted to only one but Jacob 
Israel is counted to twelve like the apostles and the ever hated 
Esau is struck down in Judgment. But to their healing Israel is 
uplifted and from his midst, not the Levite but Zion is appointed 
as Melchizedek priests for the thousand year reign of peace. So, 
listen how the worldly bells toll and know it is the dying voice of 
the whore of Babylon and she is now bidding her congregations 
farewell. 
 
So a Judgment order comes and time is running out fast because 
the lot has already been announced and a self-created evil spell 
comes upon the world by Elijah who scolds the world in Anger 
because of the arrogance. The scales are now rapidly counted 
down one after the other and it only takes place on God's 
Command while Rafael, Michael, Gabriël and Uriël rush to earth 
like lightning with His Judgment. So, listen to the last toll of the 
bells and know, the end of the period will soon bid the entire 
mankind farewell. 

Openbaring 2074 
Die gevalle ster. 
Woensdag 26 Maart 2014 00:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Eens by die dorpie Betlehem verskyn daar die mooiste helder 
ster en heerlike hemelwesens vergader daar sonder tal, want 
kyk, gebore in ‘n nederige stal lê die Koning van die grote heelal 
en daardeur word vir die ewigheid die kaf geskei van die afval. 

Maar nou klink daar vanuit die hemelruim ‘n enorme knal en 
dit is ‘n ster sonder lig wat daar val en die uitgewerpte hel is 
in geheel sy demone-ryk hier op aarde oneindig in getal en 
die weg na die verderf is nou geheel die breedte van die aarde 
bal en daar is vir die liberale wêreldling geen pad na die hemel, 
ook hóé smal. 


Revelation 2074
The fallen star. 

Wednesday 26 March 2014 00:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Once at the village of Bethlehem the most beautiful bright 
star appeared and a countless number of glorious heavenly-
beings gathered there, for behold, born in a humble stable 
the King of the universe is lying and thereby the chaff is 
separated from the waste for eternity. 

But now an huge bang resounds from the sky and it is a star 
without light that is falling and the entire demon-kingdom of 
the ejected hell is infinite in number here on earth and the 
way to perdition is now the entire width of the earth-ball and 
for the liberal worldling there is no path to heaven, how narrow 
it may be. 


Openbaring 2075 
Wee die dag…
Woensdag 26 Maart 2014 03:48 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
O’ Wee die dag van die bloed maan, ja, Wee die dag van 
die bloedrooi son. Deur twee donker dekades kom daar 
in Suid-Afrika soveel blankes in ‘n uitgerekte volksmoord 
(xenofobie) in die wreedste moorde onder die hand van 
Raka om en globaal kyk geheel die wêreld met bloedlus 
daarna en niemand gee met deernis of simpatie daaroor 
net ‘n bietjie om. Ja, die wêreld regbank en die wêreldraad 
van kerke staan oor hierdie misdaad wat ten hemele skreeu 
voor mens en God kamma so onwetend stom en satan staan 
skynheilig, vroom as die engel van die lig, ja, as die ‘illuminati 
son’ naamlik die verligte Jood, as die wêreldheerser slim 
vermom en deur sy slinkse toedoen lê vertrap, geheel die 
ware heiligdom. 

O’ Wee die dag van die bloed-maan, ja, wee die dag van die 
bloedrooi son, want op so ‘n dag het die 'seuns' van God 
neergedaal op die berg Hermon en met bastersaad het hulle 
na die dogters van die aarde gekom en die boosheid het 
onder die mensdom oopgeblom en in ‘n groot verdrukking van 
daardie tyd, ja, onder die gruwelvoet van die reuse misbaksels 
naamlik hulle eie kinders verwek vanuit hulle 'gode' het hulle 
wreed omgekom en net Noag en sy gesin het van dit alles 
vrygekom. Ook vanuit Sodom se gruwel midde kon daar nie 
eers twintig regverdiges kom en daardeur kom geheel die 
landstreek Sodom en Gomorra onder Elohim se Oordeel om. 

So, wee die wêreld met die dag van klein begin want dit is die dag 
van die bloed maan en wee die dag van die bloedrooi son, want 
daar het ‘n klein suiwer oorblyfsel vanuit ‘n vertrapte Boervolk 
vrygekom wat soos ‘n skerm in die stormwind, windverwaai maar 
heel, voor die Aangesig van Elohim nader kom terwyl sy Hom met 
geheel haar hart vra: Laat U Wil geskied en laat daardeur U 
Oordeel oor my vertrappers en onderdrukkers kom, want U Wil is 
Regverdig en U Wil is dat Waarheid en Liefde na die Adamiet in ‘n 
duisendjarige vrederyk moet kom. 

So! Wee die dag van die bloed maan en wee die dag van die 
bloedrooi son, want daar waar hierdie maan en son wreed oor 
Sion se vertrappers op gaan kom, gaan geheel ‘n bose wêreld 
deur hulle eie toedoen vir ewig omkom. Maar vanuit dieselfde 
rigting van die bloed maan en bloedrooi son, kom daar oor 
Elohim se uitverkorenes en verseëldes, ja, die eens vertrapte 
heiligdom, U Groot Genade-Wolkkolom en Raka sowel as die 
wêreld liberalis, maar veral die Jood staan voor Elohim se 
Oordeelwoede verskrik-verstom en kyk, hulle almal kom vir 
ewig in ‘n oordeel-wegraping oor die ewige afgrond in hel en 
Hades om en dit terwyl die nimmer rustende wurm van die 
dood hom gulsig oor sy grote feesmaal heeltemal verstom. 


Revelation 2075
Woe to the day…

Wednesday 26 March 2014 03:48
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oh Woe to the day of the blood moon, yes, Woe to the day of 
the scarlet sun. During two dark decades so many whites perish 
in South Africa in a protracted genocide  (xenophobia) in the 
most brutal murders under the hand of Raca and globally the 
entire world look on in bloodlust and nobody cares about this 
not even with a little compassion or sympathy. Yes, the world 
judiciary and the world council of churches are supposedly so 
dumb and ignorant about this crime that cries to heaven before 
man and God and satan is standing sanctimonious, pious as the 
angel of light, yes, as the ‘illuminati sun’ namely the enlightened 
Jew, as the world-ruler smartly disguised and through his cunning 
doings the entire true sanctuary lies trampled.  

Oh Woe to the day of the blood moon, yea, woe to the day of the 
scarlet sun, because on such a day the ‘sons of God’ descended 
on the mount Hermon and with bastard-seed they came to the 
daughters of the earth and evil bloomed among mankind and in 
a great oppression of that time, yes, under the abomination foot 
of the giant dregs namely their own children begotten from their 
‘gods’ they perished in a cruel way and only Noah and his family 
escaped from this. Also in Sodom disgusting midst there were 
not even twenty righteous people and thereby the entire region 
of Sodom and Gomorra perished in Elohim’s Judgment. 

So, woe to the day of small beginning because it is the day of 
the blood moon and woe to the day of the scarlet sun, because 
a small pure remnant from a downtrodden Boer nation escaped, 
and is standing like a shelter in the stormy wind, windblown but 
in one piece, before the Face of Elohim while she asks Him with 
her whole heart: Thy will be done and Thy Judgment come upon 
my oppressors, because Thy Will is Just and Thy Will is that Truth 
and Love must come to the Adamite in a thousand-year reign of 
peace. 

So! Woe to the day of the blood moon and woe to the day of 
the scarlet sun, because where this moon and sun will rise in 
cruelty over the oppressors of Zion, an entire evil world will 
forever perish by their own doing. But from the same direction 
of the crimson moon and scarlet sun Your Big Mercy Cloud-
column comes over Elohim’s chosen- and sealed ones, but 
Raca as well as the libertarian world, but especially the Jew, 
stand stunned and dismayed before Elohim’s Judgment Anger 
and look, they all perish forever in a judgment rapture into the 
everlasting abyss in hell and Hades and that while the never-
resting worm of death is voracious and completely amazed by 
its big feast. 


Openbaring 2076 
Wie sal verstaan.
Vrydag 28 Maart 2014 08:04
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer. 

Daar is iemand so arm en iemand anders so ryk en vernaam. 
Daar is iemand op pad na die hel terwyl iemand anders sy 
weg na die hemel oopbaan. So is daar iemand wat kom en 
iemand anders weer wat besig is om te gaan. Iemand word 
geskop en geslaan en iemand anders weer gepamperlang 
in sy troetel-bestaan. Iemand word oral opgemerk en ‘n ander 
weer altyd verontagsaam. Ja, daar is iemand wat val en ‘n 
ander wat weer opstaan. Daar is iemand wat oorwin en 'n 
ander word weer verslaan. Iemand leef in realiteit en ‘n ander 
weer in ‘n waan. Daar is iemand so trots en ‘n ander weer so 
skaam. Iemand vind die weg van die lewe so leersaam terwyl 
‘n ander alles weer verontagsaam. 

Terwyl die toekoms vir die jeug winkend oopgaan is tyd 
besig om vir die ouderdom weg te taan. Die wyse wil alles 
graag goed verstaan maar die dwaas laat hom nie vermaan. 
In een en dieselfde oorlog is daar ‘n party wat wen maar die 
ander een word verslaan. Daar is iemand wat jubel oor die 
koms van ‘n nuweling terwyl ‘n ander ween oor ‘n geliefde 
se heengaan. So is daar iemand omring van geliefdes en ‘n 
ander weer so verstote en eensaam. Iewers in ‘n hospitaal 
word ‘n sieke opgeneem en ‘n ander weer gesond ontslaan. 
Ja, iets word iewers vernuwe terwyl iets anders besig is om 
te vergaan. So wie wil weet en wie wil verstaan van die geboorte 
van ‘n nuwe planeet en van hierdie tydvak en wêreld wat besig 
is om te vergaan. 


Revelation 2076
Who will understand.

Friday 28 March 2014 08:04
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer. 

There is someone so poor and someone else so rich and 
important. There is someone on the way to hell while someone 
else is making his way to heaven. There is someone coming 
and someone else who are to go. Someone is being kicked 
and punched while someone else is pampered in his petting 
existence. Someone is noticed everywhere
 and another always 
disregarded, yes, there is someone falling and another standing 
up again. There is someone that conquers and others are 
defeated. Someone lives in reality and another in a delusion. 
There is someone so proud and another so shy. Someone find 
the way of life as instructive while another disregard everything 

While the future is beckoning the youth, time is waning for the 
aged. The wise always want to understand everything well but 
the fool do not allow himself to be reprimanded. In one-and-the-
same war there is a party that is wins but the other one is 
defeated. There is someone rejoicing over the coming of a 
new arrival while another is weeping over the death of a 
beloved person. So is there someone surrounded by loved 
ones and another so lost and lonely Somewhere in a hospital 
an ill person is admitted and another healthy again discharged. 
Yes, something is renewed somewhere while something else is 
perishing. So who would know and who wants to understand the 
birth of a new planet and of this period and world that is perishing. 


Openbaring 2077 
Loflied vir Elohim. 

Sondag 30 Maart 2014 17:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar waar die sterre wink en die Suiderkruis oor eons 
heen konstant bly blink. Ja, daar waar die nuwe loflied 
tot ere van die Skepper opklink. Geskryf deur al die 
profete met die woorde daarvan so oer-oud maar ook 
nog nat in die ink. Waar serafs en gerubs die woorde 
daarvan noukeurig oordink terwyl die lig en klankgolwe 
daarvan deur al die ruimtes weerklink, wyl die duisternis 
voor die glansrykheid daarvan verskrik wegkrimp. 

Daar waar die son so glansryk stralend blink met 
die melkweg in biljoene sterre wat oraloor wink. 
Ja, daar waar die nuwe liefdes loflied tot Ere van 
Elohim opklink, geskryf deur die twaalf apostels 
terwyl die sewe hoofengele elke woord daarvan 
indrink om dit tot in alle ewigheid noukeurig te 
oordink, wyl hemelsfere van engeleskares voor 
die Troon aantree so flink om hierdie nuwe loflied 
saam met Sion en Jerusalem vir die Hemelse Vader 
te kan sing. 

Daar waar die Orion-gordel sy weg na die einde van 
die kosmos toe vind terwyl sewe sonne, naamlik 
die sewe susters in die onmeetlike wink, ja, daar 
waar die nuwe suiwer loflied tot Ere van Elohim 
opklink. Geskryf deur die twee getuies in die lig 
van sewe kandelare met die woorde daarvan so 
oud maar ook nog nat in die ink. So waai die 
Gees deur die hart van die suiwer Boer in 'n Koel 
Aandwind en Hy fluister: Jy is Enig, ja, Apart want 
jy is My Eie goddelike kind. 

Daar waar die sterre wink en die Suiderkruis oor 
eons heen konstant bly blink. Ja, daar waar die 
nuwe lied tot ere van YaHWeHshua opklink, geskryf 
deur Elia en Johannes met die woorde daarvan so 
oer-oud maar ook nog so nat in die ink. Terwyl serafs 
en gerubs die woorde daarvan koesterend oordink 
met die leuen wat nou vir ewig voor die Waarheid 
weg begin krimp. 


Revelation 2077
Song of Praise for Elohim. 

Sunday 30 March 2014 17:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Where the stars are beckoning and the Southern Cross has 
constantly gleamed for eons. Yes, where the new hymn to 
honour the Creator will prevail. Written by all prophets with 
the words of such ancient age but still wet in ink. Where 
seraphim and cherubim carefully ponder the words thereof 
while the light- and sound waves thereof resounds through 
all space, while darkness is terrified by its radiance and shrinks 
away before it. 

Where the sun so glorious and radiantly shines with the milky 
way in billions of stars beckoning everywhere. Yes, where the 
new love song of praise to the glory of Elohim sounded, written 
by the twelve apostles while the seven main angels absorbing 
every word thereof to ponder meticulously for all eternity, while 
heaven-spheres of angelic hosts briskly line up before the Throne 
to sing this new song of praise for the Heavenly Father together 
with Zion and Jerusalem.

Where the Orion-belt path its way to the end of the cosmos 
while seven suns, namely the seven sisters beckons in the 
immenseness, yes, there where the new pure hymn to the glory 
of Elohim is being heard, written by the two witnesses in the light 
of seven chandeliers with the words thereof so very old but also 
still wet in ink. So the Spirit breezes through the heart of the pure 
Boer in a Cool evening Breeze and He whispers: You are unique, 
yes, set-Apart because you are My Own divine child. 

 
Where the stars beckon and the Southern Cross constantly keep 
on gleaming for eons. Yes, there where the new song to the glory 
of YaHWeHshua resounds, written by Elijah and John with the 
words thereof so ancient but also still wet in ink. While seraphim 
and cherubim cherish and meditate the words thereof, with the lie 
that now starts to fade away before Truth forever. 


Openbaring 2078 
'n Gruwel wêreldfees.
 
Dinsdag 1 April 2014  06:05 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer. 
Vanuit die hemel na die aarde hang daar ‘n skietlood en vanuit 
die wêreld vier elkeen na sy dominasie en geloof volgens sy eie 
kalender nou paasfees en kyk, almal drink kamma heilige wyn, 
eet paaseiers en sluk dit af met nagmaal brood en almal roem 
so vroom; hulle staan voor God en mens tog so verhewe, 
intelligent-groot. So, wee elkeen, selfs vanuit Jerusalem se 
midde, wat in deelname aan hierdie gruwel-wêreldfees behoort. 

Vanuit die hemel val daar ‘n oordeelskaal en dit is ‘n baie ou 
skietlood en ek hoor ‘n stem wat vra: Wie is voor God klein en 
wie is groot. Wie is die mees gehate volk in verstrooiing, ja, wie 
word eenkant toe verstoot. Is die dalk die klein Boervolk of is dit 
dalk die oraloor so verhewe Jood. So, wie word in die komende 
Oordeel tot die laaste een gedood, is dit geheel die Ooste of is dit 
dalk net die wêreld-Jood. 

Vanuit die hemel val daar ‘n skaal en dit is ‘n skietlood en die 
komende Oordeel is enorm groot en die wêreld verswelg in sy 
eie nood, want daar open ‘n poort en dit lei na die ewige dood. 
So, wee ook elke siel wat die kalender volg van die God-gehate 
Edom, ja, die Jood en wat saam smul aan hulle Babiloniese 
paasfees, ja, eet van hulle lam en gruwelbrood, want die Jood 
het nooit as slaaf aan die slawehuis van Israel behoort. Maar 
die Ware LAM van Elohim het hulle ten koste van hulle kinders 
se kinders op Golgota op ‘n folterpaal gedood. So, laat elkeen 
volgens sy eie kalender nou kom, soort by soort, maar Sion en 
Jerusalem mag nie as deel daarvan aan hierdie fees behoort. 

Want vanuit die hemel val daar ‘n skaal en dit is ‘n skietlood 
en vanuit die wêreld na-aap satan alweer vir God en dit ook met 
‘n nuwe lied, maar dié is geskryf op ‘n vreeslike valse noot en 
hulle wêreldse Jerusalem-struktuur, gebou deur die vryebouers 
onder aanvoering van die Jood, word op die gruwel Babiloniese 
Katolieke altaar van trippel ses voor geheel die wêreld vergroot 
terwyl hulle almal globaal aanmoedig om die ware heilige (enige) 
volkie van Elohim te vertrap, verstoot en te dood. So, wie is voor 
Elohim nederig en klein en wie is voor die wêreld so magtig, 
gewild en groot, ja, wie is die ware uitverkore volk, is dit dalk die 
mees gehate klein Boervolk of is dit die magtige gewilde wêreld 
Jood. Wee daarom elkeen wat sy hand uitsteek na die gruwel 
boklam, wyn en brood, ja, die gruwel paasfees (pasga) 
georkestreer deur die Jood. 


Revelation 2078
Abomination world-festival.
 
Tuesday 1 April 2014  06:05
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer.
A plumb line is hanging from heaven towards earth and everyone 
is celebrating Easter each to their denomination and religion 
according to their own Passover calendar and see, everyone is 
drinking “holy wine” eating Easter-eggs and swallowing it with 
holy communion” bread and everyone boasts so pious; they 
are standing oh so sublime before God and man, oh so intelligent-
great. So, woe to everyone, even from the midst of Jerusalem who 
belongs to this abomination world-festival by means of 
participation 

A judgment scale falls from heaven and it is a very old plumb 
line and I hear a voice asking: Who is small before God and 
who is great? Who is the most hated nation in diaspora, yes, 
who be cast aside. Is it perhaps the little Boer nation or is it 
perhaps the Jew everywhere so sublime. So, who is killed to 
the last one in the coming Judgment, is it the entire East or 
is it perhaps only the world-Jew. 

A scale falls from heaven and it is a plumb line and the coming 
Judgment is enormously big and the world is engulfed in its 
own distress since there opens a gate which leads to eternal 
death. So, woe to every soul following the calendar of the God-
hated Edom, yes, the Jew. Woe to every soul who feasts together 
with them on their Babylonian Easter, yes, who eats of their lamb 
and abomination-bread, because the Jew never belonged to the 
slave-house of Israel as a slave. But the True LAMB of Elohim 
was killed by them on the stake on Golgotha, at the expense of 
their children’s children. So, let every bird of a feather now flock 
together according to their own calendar, but Zion and Jerusalem 
may not belong to this festival or be part thereof. 

Because a scale falls from heaven and it is a plumb line and from 
the world, satan once again mimics God, also with a new song, 
but this was written in a dreadful  false note and their worldly 
Jerusalem-structure, built by the freemasons under command 
of the Jew, is enhanced before the entire world on the abomination 
Babylonian Catholic altar of triple six while they encourage 
everyone globally to trample, cast out and kill the true holy (sole) 
little nation of Elohim. So, who is humble and small before Elohim 
and who is so mighty , popular and great before the world, yes, 
who are the true chosen people, is it perhaps the most hated little 
Boer nation or is it the mighty popular world Jew. Woe therefore 
to everyone who reach with his hand for the abomination goat-
lamb, wine and bread, yes the abomination Easter (Passover) 
orchestrated by the Jew. 


Openbaring 2079 
'n Volk eensaam en alleen. 
Saterdag 5 April 2014 02:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Op die hartseer wysie van Job het die volk van die Suide 
in hulle verdrukking geteem, ja, onder hulle val en vergaan 
van ‘n bose wêreldsisteem en niemand het geluister na 
hulle eensame geween, want geheel die wêreld se hart 
was teen hulle uitermatig kliphard versteen. So klink die 
woorde van hulle lied: Kyk, alles is ons ontneem en in 
ons smart sit ons in sak en as sonder vriende- so 
eensaam en alleen. Ja, nie by die riviere van Babilon, 
maar by die riviere van Suid-Afrika sit die eens heilige 
apartes en verlang na Elohim se koel wolkkolom van 
vrede bokant hulle hoof uitgesprei sonder begin of 
einde vir ewig aaneen. Ja, hierdie volk is voorwaar 
eensaam en alleen, want selfs Elohim se Hart is teen 
die liberale gedeelte van die volk uitermatig hard 
versteen. Eens op ‘n tyd was hierdie volk die geliefde 
Juda, maar Efraim was vir haar soos ‘n verrotting, 
ja, kanker in die been en haar liefde vir haar El was 
hiermee saam heeltemal heen en daarom word Elohim 
Self vir Efraim die Brullende Leeu en vir Juda soos die 
verskeurende Leeu en Hy verskeur die oorblyfsels van 
Israel in die land van die Suide en Hy staan hulle in alles 
teen, ja, tot op die dag van hulle opregte berou waarna 
Hy na hulle sal terugkeer soos na ‘n lang droogte die 
welkome reën. 

Op die hartseer wysie van Job begin die vertrapte 
Boervolk nou saggies te ween en kyk, in haar midde 
is daar nêrens meer enige seën, want sy het verbaster 
en haar grenslyne verlê en van haar eens geliefde 
Elohim was sy nou heeltemal vervreem, want sy is 
nou net ‘n willose liberale slaaf in ‘n selfvernietigende 
wêreldsisteem. Van haar oer-wortels is sy nou ook 
heeltemal vervreem en daarom is haar eersgeboorte 
reg haar ook heeltemal ontneem. Laat die volk van 
die Suide daarom nou bitterlik ween want die dag van 
die vrede-wolkkolom is daarmee heen en duisternis 
en doodskaduwee verswelg hulle onder ‘n verdorwe 
eenwêreldorde sisteem en daarom heers Raka in 
grond onteiening oor haar aarde, ja, haar vrugbare 
veen terwyl die arme Boervolk dorstig drink aan die 
droë agterste speen. 

Op die miserabele wysie van Job het ‘n klein oorblyfsel 
van Jakob-Israel in die eindtyd in verdrukking geween, 
want haar en haar kinders se toekoms was heeltemal 
daarmee heen en haar eens Godgegewe Seën was tot 
haar verdrukkers se voordeel in hulle midde opgeneem 
en daarom is dit tyd vir Sion en Jerusalem om in sak 
en as, ja, opregte berou voor Elohim te ween terwyl sy 
uitroep: Moet my nie langer van U vervreem en moet 
nie U Liefde langer van my ontneem, want kyk, ek is 
‘n weduwee- heeltemal verstote en alleen. So, weet; op 
die dag wanneer Elohim sien sy is in haar berou opreg 
ekstreem, dan bly Sy Hart teenoor haar nie meer langer 
verhard en versteen. Op daardie blye dag neem Hy haar 
by die hand en sê: jy is My bruid en daarom is jy nie meer 
langer alleen. So, weet; Ons is nou vir ewig altyd saam 
en daarom is ons vir ewig altyd nou Een. 


Revelation 2079
A lonely nation. 
Saturday 5 April 2014 02:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
On the sad tune of Job the nation of the South whined, yes, 
during their tribulation and whilst they perished due to an 
evil world system and nobody listened to their lonely weeping 
because the heart of the entire world was extremely petrified 
towards them,  like fossilized stone. The words of their song 
go like this: Behold, everything has been taken from us and 
in our sorrow we are down and out and without friends – so 
lonely. Yes, not the rivers of Babylon but by the rivers of 
South-Africa the once sacred set-apart ones are sitting, 
longing for Elohim’s cool pillar of cloud of peace spread 
above their heads without beginning or end, into infinity. 
Yes, this nation is truly lonely, because even Elohim’s Heart 
is disproportionately hardened towards the liberal part of the 
nation. Once upon a time this nation was the beloved Judah, 
but Ephraim was for her as rottenness, yes, bone cancer 
and together with this she lost her love for Elohim and therefore 
Elohim Himself becomes the Roaring Lion to Ephraim and like 
the ravenous Lion to Judah and He tore the remnant of Israel in 
the land of the South and He opposes them in everything, yes, 
up to the day of their sincere remorse when He will return to 
them like a welcome rain after a long drought. 

On the sad tune of Job the downtrodden Boer nation now quietly 
starts weeping and behold, in her midst no blessing can be found, 
because she has interbred and shifted her boundaries and she 
was now completely separated from her once beloved Elohim, 
because she is now just a will-less liberal slave in a self-
destructive world system. She is now also completely alienated 
from her primeval roots and therefore she is completely deprived 
of her birthright. Therefore let the nation of the South now weep 
bitterly because the day of the peace-cloud-column is gone 
completely and darkness and the shadow of death engulf them 
under a depraved one-world order system and therefore Raca 
rule over her earth through land expropriation, yes her very 
fertile peat, while the poor Boer nation draw the short straw. 

On the miserable tune of Job a little remnant of Jacob-Israel 
has wept during the end-time tribulation, for her and her children’s 
future was completely done with and her once God-given blessing 
was taken up by them to their own benefit and therefore it is time 
for Zion and Jerusalem to weep with sincere remorse before 
Elohim while she calls: Do not be estranged from me any longer 
and do withhold Your Love from me, for behold, I am a widow – 
completely rejected and alone. So know, on the day when Elohim 
sees that she is extremely sincere in her remorse, His Heart will 
no longer be petrified towards her. On that glorious day He will 
take her by the hand and say: you are My bride and therefore 
you will no longer be alone.  We are together now, always and 
forever. Therefore We are now One, always and  forever . 


Openbaring 2080 
'n Land met bloed gekleur. 
Dinsdag 8 April 2014  07:41
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Waarom sal jy, O’ Afrikaner, nou wil treur en waarom sal jy jou 
klere stukkend skeur, ja, oor ‘n grondreg-materiereg lank gelede 
deur jou eie toedoen vir jou toekoms nou verbeur. Kyk, deur jou 
stede en oor jou vlaktes kom terreur en daar is niemand wat die 
lot van die liberale gaan betreur. 

Waarom daarom onder jou slawejuk nog voort wil beur en waarom 
nog verlang na Egipteland se vleispotte-geur, want jou toekoms 
is pikswart ingekleur, ja, jou geboorteland word met bloed gekleur. 
Kyk, daar is niks meer hier op aarde oor wat jou op kan beur, want 
die poorte van die hel, daar moet jy saam met geheel die wêreld 
deur.  

So, waarom sal jy langer treur oor ‘n geboortereg deur jou eie 
toedoen twee dekades gelede reeds verbeur, want jou toekoms 
is deur verbastering gekastreer en dit is nóg vis nóg vlees in ‘n 
somber grys ingekleur. So, werp jouself daarom nou in jou 
gruwelkerke neer en bid daar tevergeefs tot Baäl- jou liewe heer. 

Waarom sal jy langer ween en treur, want in volk-selfmoord 
het jy die reg op lewe reeds verbeur. Eens was jy swanger 
met ‘n wonderkind, maar jy het toegelaat dat jou vyand jou 
buik oopskeur, want vir sport en goud se kleur het jy toegelaat 
dat ‘n eenwêreldorde jou bestaansreg elimineer en daarom het 
jy geen toekoms oor om nou hartseer te wil betreur. 

Waarom, O’ Afrikaner, probeer jy desperaat om nog vorentoe te 
beur, want jou God en nasie het jy met ‘n ja stem versaak en 
daarom het jy jou eersgeboorte reg daardeur verbeur. So, begin 
om nou oor die lot van jou siel te treur en verootmoedig jou 
voor God daardeur, want oor jou stede, dorpe en plase kom 
groot terreur en daar is niemand wat die gruwel-lot van die 
liberale gaan betreur. 


Revelation 2080 
A land coloured in blood. 

Tuesday 8 April 2014 07:41

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Why would you, Oh Afrikaner, now mourn and why would you tore 
your clothes, yes over a land right-material right for your future 
forfeited by your own hand a long time ago. For behold, in your 
cities and across your plains terror will come and there is nobody 
who will regret the fate of the liberalists. 

Therefore why do you still want to push forward in the slave yoke 
and why do you still long for Egypt’s 
flesh pot-aroma, because 
your future is coloured black, yes your homeland is dyed with 
blood. For behold, there is nothing left on earth that can cheer 
you up because you have to go through the gates of hell together 
with the entire world. 

So, why should you any longer grieve a birth right forfeited 
two decades ago by your own hand, because your future was 
castrated by bastardisation and is neither fish nor fowl and it 
is coloured in a gloomy grey. So, cast yourself down in your 
abomination churches and pray in vain to Baal – your dear lord

Why would you weep and mourn because you have forfeit the 
right to live through nation-suicide. Once you were pregnant 
with a prodigy,
 but you allowed your enemy to tear open your 
abdomen because for the colour of sport and gold you have 
allowed a one-world-order to eliminate your right of existence 
and therefore you have no future left to weep over any more.  

Why Oh Afrikaner, are you so desperately trying to struggle on 
because you have forsaken your God and nation with a yes-vote 
and therefore you have lost your firstborn right. So start now to 
grieve about the fate of your soul, and humble yourself before 
God for great terror is approaching your cities, towns and your 
farms and nobody will grieve the horror fate of the liberalists. 


Openbaring 2081 
Daar…
Woensdag 9 April 2014 17:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar waar die liberalis op sy verbeeldings-bootjie na Kammaland 
toe vaar om die voorspoed van ‘n veroordeelde wêreld te kan 
ervaar, daar voel sy hart oor sy verlore ewigheid nie een 
oomblik net ‘n bietjie beswaar. 

Daar waar die kerklidmaat so vrolik op die kerkbasaar saam met 
Mammon rondrinkink en baljaar, daar dink hy hy het vir homself 
‘n grote skat in die hemel opgegaar, maar tot sy spyt kom hy te 
laat agter dit was heeltemal onwaar. 

Daar waar die politikus so eentonig tokkel op net een snaar 
terwyl die onrus in die land nou een maal net nie wil bedaar, 
daar raak alles in chaos en muitery nou heeltemal deurmekaar 
en te laat vind almal uit- die landbou was hul lewegewende 
lewens-aar. 

Daar waar miljoene Christene so hoopvol na die hemel staar 
terwyl hulle dink God gaan vandaar na hier op aarde neer kom 
daal, ja, daar wag hulle tevergeefs op Hom vir ‘n duisend maal 
‘n duisend jaar, want sy Grote Wederkoms word net in die 
volmaakte weergeboorte ervaar.

In ‘n baie vreemde, vreemde skrikkeljaar terwyl globale troepe 
hulle in twee groepe bymekaar begin te skaar, daar kom die 
Gog en Magog vir die laaste wêreldoorlog bymekaar met soveel 
ongekende vrees wat in menigtes se harte nie kan bedaar. 

Daar waar die valse vredevors sy toertjies doen soos ‘n wafferse 
towenaar terwyl die wêreld-onrus nou eenmaal net nie wil bedaar, 
daar begin die grootste hongersnood dit nou by die Oordeel skaar 
en almal probeer te laat om genoeg kos op te gaar. 

Daar waar Sion en Jerusalem so hoopvol wag op die volmaakte 
vrede van ‘n duisend jaar, daar begin sy haar nou so lojaal by 
haar Elohim te skaar, terwyl sy die tekens van die tyd as 
voldonge feit begin aanvaar. 

Ja, daar waar die liberalis op sy verbeeldings-bootjie na 
Kammaland toe vaar om die voorspoed van ‘n reeds verdoemde 
wêreld te kan ervaar, daar voel sy hart oor sy verlore ewigheid 
nie een oomblik beswaar want sy tyd hier op aarde raak nou min 
en hy verkies om dit om te kan baljaar. 


Revelation 2081
There…

Wednesday 9 April 2014 17:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
There where the libertarian is sailing on his little imaginative-boat 
to fairyland to experience the prosperity of a condemned world, 
there his heart is not even a little burdened over his lost eternity. 

There where the church members are so happily frolicking with 
Mammon on the church bazaar, he thinks he has gathered a great 
treasure in heaven for himself, but to his regret he realizes too late 
that it was utterly false. 

There where the politician so monotonously toggles one string 
while the unrest in the country just doesn't want to subside, 
everything becomes totally confused in chaos and mutiny and 
too late everyone realizes that agriculture was their life-giving 
artery of life...


There where millions of Christians are staring hopefully at the 
sky whilst they think that God will descent to earth from above, 
yes there they will be waiting in vain on Him for a thousand times 
a thousand years, since his great Second Coming will only be 
experienced in the perfect re-birth.  

In a very strange, strange leap year while global forces starts to 
gather into two groups there the Gog and Magog comes together 
for the last world war with such unprecedented fear in the hearts 
of multitudes that cannot subside. 

There where the false prince of peace is doing his tricks like a 
real wizard while the global turmoil simply just do not want to 
calm down, there the greatest famine join hands with the 
Judgment and too late everyone tries to gather enough food. 

There where Zion and Jerusalem wait so hopefully on the perfect 
peace of a thousand years, there she starts to join her Elohim with 
loyalty now, while she accepts the signs of the times as important 
truism. 

There where the libertarian is sailing on his little imaginative-boat 
to fairyland
  to experience the prosperity of an already doomed 
world, there his heart is not burdened for one moment by his lost 
eternity because his time on earth is now running out and he 
prefers to spend it frolicking.  


Openbaring 2082 
'n Volk in duisternis.
 
Maandag 14 April 2014 02:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die duisternis van ‘n pikdonker nag is daar ‘n bewende 
stem wat beangs wil weet wanneer die dag nou uiteindelik 
gaan aanbreek. Maar vanuit die donker duisternis laat ‘n  
ander stem onseker weet: Miskien nooit, want dalk het God 
heeltemal van ons bestaan vergeet. So antwoord daar nog 
‘n stem wat bewend spreek, dalk word daar nou vir ons 
gemeet, ja, met dieselfde goddelose maat waarmee ons 
so dikwels mee sou meet. 

In die duisternis van ‘n baie donker nag waar die skone Lig 
nou heeltemal ontbreek kom daar ‘n stem wat saggies smeek, 
O’ waarom word daar hier nie net ‘n baie flou liggie vir ons 
aangesteek, want dit voel altoos God het hier nou heeltemal 
van ons vergeet. So antwoord daar nou ‘n ander stem wat nou 
net soos ‘n predikant wil preek en dié begin ongeag sy benarde 
posisie hoogdrawend te spreek: Ja, tot my spyt moet ek nou 
ruiterlik erken; hierdie duisternis is lank gelede reeds sonder 
enige lig in die kerke ge-ontsteek en die leuen is vir die reine 
waarheid deur die kweekskool in die gemeentes ingekweek 
en daarom is dit dat die lig hier nou heeltemal totaal ontbreek.  

So het ‘n ou siener ook eens lank gelede van hierdie duisternis 
geweet en hy het gewaarsku dat ‘n volk in benoudheid in die 
donkerte daarvan uitermatig sou sweet en hy het gesê: Kyk, 
daar kom ‘n duister nag waar die volk die hand voor hulle eie 
oë uit sou steek. Maar in daardie donker nag sou hulle nie ‘n 
enkel tree voor hulle uit kon meet en dit terwyl ‘n donker duister 
volk hulle wreed op hierdie kleine volk sou wreek. So het hul deur 
hulle eie toedoen hulle self van die Lig in die duisternis weg kom 
steek. 

Ja, in die donker duisternis van ‘n pikdonker nag is daar ‘n onseker 
bang stem wat nou wil weet: Daar moet tog iemand wees wat ‘n lig 
in hierdie donker duisternis aan kan steek, al is dit ook maar net weer 
die een of ander charismatiese prediker wat vanuit woord en skrif vir 
ons hier wil kom dweep. Maar voor die volk in duisternis hierdie saak 
verder kon bespreek, klap daar met ‘n harde knal nou ‘n sweep. 
Waarna ‘n Stem met groot gesag begin te spreek en Hy sê: die Lig 
van Waarheid was oor hierdie volk alte duidelik uitgespreek. Maar 
hardkoppig wou hulle daarvan net mooi niks van weet en dit is 
waarom hulle eie duisternis dit nou op hulle kom wreek. Want kyk, 
vir ‘n blinde word ‘n lig ewig tevergeefs aangesteek. Daarom word 
die profetiese Woord nou ‘n meetstok, ja, ‘n riet wat slegs vir die 
Aparte Heiligdom ‘n landstreek van Vrede in die Ewige Lig uit gaan 
meet. 

In die duisternis van ‘n pikdonker nag waar die Lig nou heeltemal 
ontbreek, daar roep die Oordeel: Kyk, die tyd is binnekort heeltemal 
kompleet. So, laat die verlore volk in duisternis nou maar wéét, hulle 
tyd van Oordeel het nou aangebreek en dit is te laat om nou ‘n skielike 
liefde vir Elohim en die suiwer naaste aan te probeer kweek en daarom 
sal die Suiwer Lig in hulle donker midde vir ewig, altyd nou ontbreek. 


Revelation 2082 
A People in darkness.
 
Monday 14 April 2014 02:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In the darkness of a pitch-black night a trembling voice 
anxiously wants to know when the day finally will come. 
But from the darkness another uncertain voice is heard: 
Perhaps never, maybe God has completely forgotten 
about our existence. So another trembling voice answers, 
perhaps we are now measured with the same wicked 
measure that we so often
 would measure with. 

In the darkness of a very dark night where the beautiful 
Light is now completely absent, a voice comes begging 
softly, Oh why is not even a very faint light lit for us, 
because it always feels as if God has now completely 
forgotten about us. A different voice sounding like a 
preacher answers and regardless of his precarious 
position
 he starts to speak pompously: Yes, much 
to my regret I must now openly admit; this darkness 
was already inflamed without any light in the churches 
long ago and the lie was cultivated into the congregations 
by the theological seminary as the pure truth and this is 
why the light is now completely absent here. 

And an old seer also knew about this darkness long ago 
and he warned that a people would excessively perspire 
in fear of the darkness and he said: Behold, there comes 
a dark night where this nation would held out their hands 
before their eyes. But in that dark night they will not be 
able to see one step in front of them and this while a dark 
nation would cruelly avenge themselves on this small people. 
In this way, through their own actions they hid themselves in 
the darkness, away from the Light. 

Yes, in the darkness of a pitch-black night there is an uncertain 
frightened
 voice that want to know: There must be someone 
that can bring some light in this darkness, even if it is only 
once again one or the other charismatic preacher that wants 
to come and enthuse from the word and scriptures. But before 
this nation in darkness could discuss this matter any further, 
a whip cracks out loud and a Voice begins to speak with great 
authority and He says: 
 the Light of Truth was upon this people 
but stubbornly they did not want to know anything about it and 
this is why their own darkness is now coming to avenge them.
 
Behold, for the blind a light is lit in vain. Therefore the prophetic 
Word now becomes a yardstick, yes a reed which will only measure 
a region of Peace in the Eternal Light for the Set-Apart Sanctuary. 

In the darkness of a pitch-black night where the Light is now 
completely absent, there the Judgment calls: Behold, the time 
is soon fulfilled. So, let the lost nation in darkness now know, 
their time of Judgment has come and it is too late now to suddenly 
attempt to cultivate a love for Elohim and the pure neighbour and 
therefore the Pure Light will now be forever absent from their dark 
midst. 


Openbaring 2083 
Definisie van 'n liberalis. 
Dinsdag 15 April 2014 03:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Iemand skryf en wil weet: Wat is ‘n liberalis en waar bevind 
Israel en Jerusalem hulleself. 

Antwoord; 
Die geestelike definisie van liberaal of liberalis beteken; wanneer 
gekluisterde duister denke as kamma-verlig in gewaande vryheid 
probeer woon. Met die donker nag wat as ligkoning oor die dag 
wil uittroon. Wanneer Lucifer (die gevalle ligdraer) sy outoriteit 
vêr probeer vestig bokant Elohim se Troon. 

Wanneer versteurde geslag-ordes ononderbroke in begeerte 
van dieselfde geslag droom. Wanneer die Gees van Elohim 
die eens suiwer vlees verlaat omdat dié nou in verbastering 
woon. Wanneer die Adamiet die ou vasgestelde Wet en Ordes 
van Elohim uittartend begin te hoon. 

Wanneer die Babiloniese eenheidsleer van Bileam met min 
teenstand in die midde van die mensdom woon. Met die 'statue 
of liberty' wat as die verligte vryheid-simbool van die massas 
oor Amerika uittroon. Wanneer die skyn-verligte gees in die 
liberale hart van die linksgesinde Christen loom. 

Met die eens trotse boer wat sonder stamp of stoot sy vyand met 
sy bloedgekoopte grond beloon. Wanneer die hoogmoed van die 
vrymesselaar-Jood sy weg as verligte wêreldheerser aan almal 
probeer vertoon. 

Wanneer valse demokrasie (valse vryheid) in die verwarde 
massa-denke van die wêreldpopulasie woon. Ja, alles van die 
valse lig wat in binding aan die linkerkant van die Goddelike 
Orde woon vanwaar dié gefrustreerd die ware lig en vryheid 
uittartend spottend probeer hoon. 

Daarom is die liberale gees van die liberalis niks anders as 
gefrustreerde, ja, gekluisterde donker denke vasgevang in die 
liefde vir die materie en wat nou as kamma verlig in gewaande 
vryheid probeer woon. So sal elkeen self weet of hy/sy in die 
leuen, ja, die kentering van Lucifer, of in die Suiwer Waarheid 
en Lig van Elohim woon. 


Revelation 2083 
Definition of a libertarian.
Tuesday 15 April 2014 03:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Someone wrote and wanted to know: What is a libertarian 
and where are Israel and Jerusalem at present? 

Answer: 
The spiritual definition of liberal or libertarian means; when 
fettered dark thoughts tries to live as mock alleviate perceived 
freedom. With the darkest night that tries to rule as as an 
illuminated king over the light of day. When Lucifer (the fallen 
light-bearer) tries to establish his authority far beyond Elohim’s 
Throne. 

When disturbed gender orders continuously dream in desire of 
the same gender. When the Spirit of Elohim leaves the once-
pure flesh because the flesh now lives in interbreeding. When 
the Adamite defiantly starts to jeer the old established fixed 
Law and Orders of Elohim. 

When the Babylonian unity-doctrine of Balaam lives in the midst 
of mankind with little resistance. With the ‘statue of liberty’ that 
towers over the masses of America as the enlightened freedom-
symbol. When the sham enlightened spirit languid in the liberal 
heart of the leftwing Christian. 

With the once proud boer that rewards his foe with his land 
bought in blood. When the haughtiness of the freemason-
Jew tries to display his path as enlightened world-ruler to 
everyone. 

When false democracy (false freedom) lives in the confused 
mass-thinking of the world population. Yes, everything of the 
false light that is bound and is dwelling on the left of the 
Divine Order from where it tries to scorn and mock the true 
Light and freedom provocatively in frustration. 

Therefore the liberal spirit of the liberalist is nothing but 
frustrated, yes, fettered dark thoughts trapped in the love 
for matter and now tries to live as quasi-enlightened in 
pretended freedom. In this way each person will know 
whether he or she is living in the lie, yes, the shackles 
of Lucifer, or in the Pure Truth and Light of Elohim.  


Openbaring 2084 
Hoe koud die winter...
Saterdag 19 April 2014
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die herfs roep vroeg vaarwel met ‘n rypkombers waarteen mens 
en dier hulleself moet staal. O’ hoe koud is die winterwind met 
sneeuvlokkies wat op bergpieke neerdaal met ysige dae in die 
kleur van loodgrys en opaal. In yskristalle van ys-stalagmiet 
en ys-stalaktiet bou die natuur sy eiesoortige miniatuur 
katedraal en elkeen daarvan vertel sy eie oeroue verhaal, ja, 
van ongenadige koue winters in een van die vele fasette van 
Elohim se Oordeelskaal. 

Die herfs roep vroeg vaarwel met ‘n ysige motreën wat in ‘n 
rypkombers oor die vlaktes neerdaal en die bees en skaap 
verkies die veiligheid van die boer se kraal maar die diere van 
die veld moet die volle prys van die koue winter betaal. Met 
die volk van die plakkerskamp wat al bibberend om konka-
vure al fluisterend met mekaar probeer praat terwyl weldadige 
verwarmings-hitte deur die prag en praal wonings van regerings-
amptenare straal, ja, met belasting geld van vertrapte blankes wat 
daarvoor betaal. 

Die herfs roep vroeg vaarwel en die vroeë winterwind is baie koud 
en skraal. By die kuslyn raas ‘n grys see onheilspellend oor nat 
swart rotse van graniet en koraal en die boorde in die land staan 
gestroop van hulle somerkleed, so somber en kaal. ‘n Ongenadige 
swartryp en sneeustorm fluister deur ysige konveksiestrome vir 
mekaar; wie van ons twee gaan in ‘n vallende skaal die reënboog-
nasie so ‘n bietjie vir al haar gruwels laat betaal. Kyk, die grys perd 
van die winter staan globaal reeds opgesaal en hy het reeds sy 
eerste menslike offerande in ‘n ander sterwende winter op die 
hoogste sneeubedekte piek loop haal. 

So roep die Suid-Afrikaanse herfs vroeg vaarwel en die winter 
grinnik onheilspellend vir mens en dier soos ‘n honger kannibaal, 
ja, in ‘n onheilspellende stilte voor ‘n groot storm wat oor land en 
see in ‘n yskoue deuntjie draal voordat dit gaan losbars met ‘n 
helse kabaal. So, hoe koud is die winterwind en uiters skraal, ja, 
met ‘n ongenadige rypkombers waarteen mens en dier hulleself 
moet staal terwyl ysige sneeuvlokkies sprokie-agtig op bergtoppe 
en vlaktes in die land neerdaal met die dood wat weer sy kwota 
deur ‘n koue winter in siektes vir homself kom haal. 


Revelation 2084 
An ice cold winter. 
Saturday 19 April 2014
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Autumn bids an early farewell, with a blanket of frost-against 
which man and animal should brace themselves. Oh, how 
cold the winter wind with snowflakes that descend upon 
mountain peaks with icy days colored in lead-grey and opal. 
In ice-crystals of ice-stalagmite and ice-stalactite, nature 
construct its own distinctive miniature cathedral and each 
of them tells its own ancient story, yes, of harsh cold winters 
in one of the many facets of God's Judgment Scale. 

Autumn bids an early farewell with an icy drizzle that descends 
in a frost-blanket on the plains and the cattle and sheep prefer 
the safety of the farmer's kraal but the animals of the veld must 
pay the full price of the cold winter. With the natives of the 
squatter camp shivering around drum-fires whispering to each 
other whilst trying to speak and in the meantime bounteous heat 
is beaming throughout the grandiose houses of government 
officials, yes, with tax money coming from downtrodden whites. 

Autumn bids an early farewell and the early winter-wind is 
freezing. At the shoreline rage a gray sea ominously over 
wet black rocks of granite and coral and the orchards on 
the land stripped of their summer dress so bleak and bare. 
A merciless black frost and blizzard whispers at each other 
through icy convection currents; which one of us is going 
to let the rainbow nation pay a little for all her abominations 
by means of a falling scale. Behold, the grey horse of winter 
is already saddled globally and it has already fetched its first 
human-sacrifice in another dying winter on the highest snow-
capped peak. 

So the South-African Autumn bids an early farewell and the 
winter grins ominously at man and beast like a hungry cannibal, 
yes, in an ominous calm before a big storm that lingers over 
land and sea in an icy-cold tune before it is going to erupt with 
an infernal racket. So very cold the winter wind, yes with a harsh 
merciless frost-blanket against which man and beast should brace 
themselves while icy snowflakes descend like in a fairy tale on 
mountain peaks and planes with death takes its quota through 
illness and disease in a cold winter. 


Openbaring 2085  
Die Volmaakte Lig. 
Saterdag 19 April 2014 17:43 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Iemand skryf en wil meer weet oor die Sewe Geeste van Elohim en 
of dit ‘n belangrike rol speel in die siels- en geeste weergeboorte 
van die mens hier op aarde. Hy wil ook weet of daar ‘n verbintenis 
tussen die sewe geeste en die sewe kerke van Openbaring asook 
die sewe kleure van die elektromagnetiese spektrum en die sewe 
klanke van antieke musiek is. 

Antwoord: Soos elektriese magnetiese weerligstrale wat binne 
en buite ruimte en tyd deur die ruimtes van materie sowel as nie-
materie skiet het die edel aartsengele hulle ligbestaan te danke 
vanuit die Superieure Ligbron tot lewe vir hulle aangebied. 
Daarom sing hulle op die Goddelike frekwensie van die sewe 
suiwer klankgolwe (note) hulle volmaakte Liglied, ja, op die 
wysie van Elohim se Eie Skeppings-lied en wat gebore is vanuit 
Suiwer Lig en Waarheid vir die totale ewigheid as Ewige Lewe 
(bestaan) aangebied. 

In die glinstering van die son in vogdeeltjies daar waar die 
reënboog dit so hoog bokant die aarde verhoog, val daar in 
die wonder van lewensgewende lig en water ‘n wonderskone 
Traan uit God se Oog om die onbeskryflike prag daarvan te 
weerspieël in Sy beelddraer en daardeur in die mens se oog. 

Daar waar die Noorderlig asook die Suiderlig die Goddelike 
skepping toedig, daar voel lig en nogmaals lig ditself in die 
magnetiese liefdes-frekwensie van wedersydse lig in die 
Aurora verplig en die mooiste kunswerke geskep deur God 
se eie Hand kom in wonderskone sig en daar bestaan geen 
verstand of hand wat in woorde die doel en skoonheid van 
lig toe kan dig. 

Daar waar reuse sonne soos vêraf klein sterre aan die 
hemelwand blink, ja, daar is die menslike oog vir al die 
skeppings kennis geskryf in pragtige kleure heeltemal 
blind en vanaf die oertyd se toeka tot en met nou het die 
mens nog altyd naïef gedink dat die weg en die bane van 
die sterre waar hulle vanuit hulle nimmereindige liggolwe 
vanuit ‘n verre kosmos verlede wink, dit is die hemel wat 
die mens na sy ewige toekoms in die hiernamaals wink. 

So is die Sewe Geeste die Sewe Suiwer Lig Karaktertrekke wat 
Elohim se Volmaakte Wese toedig en die Eerste daarvan is die 
suiwer Goddelike Liefde en kyk, dit is Suiwer Goddelike Lig. 

Die Tweede is die Enige Wysheid en Waarheid 
en ook dit is Suiwer Lig. 
Die Derde die Goddelike Genade en Barmhartigheid asook 
die Werksame Wil en ook dit is Suiwer Lig. 
Die Vierde is Elohim se Vrede en Geduld 
en dit is Goddelike Sagmoedige Lig. 
Die Vyfde is die Goddelike Orde en ook dit is Suiwer Lig. 
Die Sesde is die Goddelike Erns en dit is voorwaar Lig. 

Die Sewende is die Goddelike Saligheid, Goedertierenheid en 
Vergifnis en dit is Suiwer Lig en al Sewe Tesame sal as Elohim 
Self, Sion as die Bruid in die nuwe stad Jerusalem verlig en die 
son sal daar nie meer wees nie want Elohim Self is die Ewige Lig. 

Ja, soos sewe elektriese magnetiese weerligstrale wat deur die 
lig-eter skiet is dit die sewe aartsengele wat hulle in diensbaarheid 
vir Elohim aan die sewe gemeentes bied sodat Elohim se Liefdeslig 
deur sy Sewe Kandelare in die Liefdeslig van die mens se 
weergeboorte kan geskied. 


Revelation 2085 
The Perfect Light.
  
Saturday 
19 April 2014 17:43
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Someone wrote and wanted to know more about the Seven Spirits 
of Elohim and if it plays an important role in the soul- and spiritual 
rebirth of man here on earth. He also wanted to know if there is a 
commitment between the seven spirits and the seven churches of 
Revelations as well as the seven colours of the electromagnetic 
spectrum and the seven sounds of Ancient music.   

Answer: Just like electric magnetic flashes of lightning that shoots 
through spaces of matter as well as non-matter, inside and outside 
of matter and time, the light-existence of the noble archangels 
comes from the Superior Light Source which offers them life. 
Therefore they sing their perfect Light Song on the Godly 
frequency of the seven pure sound-waves (notes), yes on the 
tune of Elohim’s Own Song of Creation which is born from Pure 
Light and Truth, offered to the total eternity as Everlasting Life 
(existence.) 

In the sparkle of the sun in moisture particles there where the 
rainbow rises so high above the earth, in the wonder of life-giving 
light an exceedingly beautiful Tear falls from God’s Eye to reflect 
the indescribable beauty thereof in His image bearer, in man’s eye. 

There where the Northern Lights as well as the Southern Lights 
ascribe the Godly creation, there the light and more light feels 
itself compelled in the magnetic love-frequency of mutual light 
in the Aurora, and the most beautiful artworks created by God’s 
Own Hand come into sight and there is no mind or hand that can 
express the purpose and beauty of light in words. 
 
There where giant suns shine like faraway little stars in the sky, 
yes, there the human eye is completely blind to all the creation-
knowledge written in beautiful colours and from primeval times 
up until now man has always naïvely thought that the paths and 
orbits of the stars where they beckon from a faraway cosmos-
history - is heaven beckoning man to his everlasting future in 
the afterlife. 

So the Seven Spirits are the Seven Pure Light Traits that ascribe 
Elohim’s Perfect Being and the First thereof is the pure Godly 
Love and behold, it is the Pure Godly Enlightenment 
The Second is the Only Wisdom and Truth and it is also Pure Light. 
The Third is the Godly Mercy and Compassion 
as well as the active Will and it is also Pure Light. 
The fourth is God's Peace and Patience and it's Gentle Divine Light.
The Fifth is the Divine Order and it is also Pure Light. 
The Sixth is the Divine Earnestness and it is indeed Light.  
The Seventh is the Divine Salvation, Loving-kindness and 
Forgiveness and it is Pure Light and all Seven Together will, 
as Elohim Himself, illuminate Zion as the Bride in the new city 
Jerusalem and the sun will not be there anymore because Elohim 
Himself is the Eternal Light.  

Yes, like seven electric magnetic lightning flashes through the 
light-ether it is the seven archangels that offer themselves, in 
subservience to Elohim, to the seven congregations so that 
Elohim’s Love-light can come to pass in the Love-light of man’s 
rebirth through his Seven Candlesticks. 


Openbaring 2086 
Kus se pruike. 
Woensdag 23 April 2014 05:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die aasvoëls voed op ‘n feesmaal van verrottende lyk wat 
oraloor onwelriekend ruik en die kraaie bou vir hulle nes 
met Raka se wydverspreide eens lagwekkende ydel pruik. 
Kyk, ook op die dak van die Withuis roep daar onheilspellend 
‘n uil en in die ondergaande son vertoon die mure van die 
vatikaan grys en vuil terwyl die hoer van Babilon ontevrede 
oor hierdie toestand pruil. O’ die groot verwyt van die eindtyd, 
kyk, onheil gaan van nasie tot volk, ja, groot onheil en met 
geen skuilplek, wáár gaan die vlugteling skuil want waarheen 
hy hom ookal haas, daar wag rasend honger die dood in ‘n 
enorme wêreld-leeukuil. 

Iemand kyk deur ‘n dowwe ruit na iemand op straat en dié speel 
‘n droewige deuntjie op ‘n goedkoop moderne plastiese fluit en 
in ‘n koerant opskrif teen ‘n paal staan daar geskryf; daar is vas 
besluit dat die volkere van die aarde mekaar nou behoorlik gaan 
opkeil. Van iewers klink daar ‘n vreeslike gekerm en dit is Afrika 
wat soos ‘n siek honger kind daar huil want hy het geen plek meer 
soos Suid-Afrika om langer in te gaan skuil. Want Kus het sy 
woonplek, ja, sy land en al sy goeie skatte en goud in korrupsie 
vir leë beloftes en nuttelose artikels soos sintetiese ydel pruike 
verruil.  

Kyk, ook op die dak van Buckingham paleis roep daar 
onheilspellend ‘n bangmaak uil en die ou koningin kyk na 
buite deur ‘n dowwe ruit en iemand slinger minagtend na haar 
‘n modderkluit en ‘n stem roep uit: Lank genoeg is die wêreld 
deur kamma blou bloed uitgebuit. So val daar in die strate van 
London ‘n oordeelskruik en al die Westers stede begin na die 
dood te ruik. Hulle eens goeie infrastrukture staan kort voor lank 
in onbruik, want oor die verwoesting van elke kerk en regstelsel 
is daar reeds lank gelede vas besluit en daar is geen wêreldse 
oplossing wat God se Oordeelplanne kan fnuik. 

O’ die bitter groot verwyt van die eindtyd, kyk, onheil gaan van 
volk tot volk, ja, baie groot onheil en daarom moet dít wat heilig 
is nou vinnig vanuit die wêreld se sisteem uit, want die valse vrede 
se tyd loop nou vinnig uit en al tien die konings van Openbaring 
loer gierig na Suid en al tien hoop Afrika word hulle persoonlike 
buit. Daarom begin die tyd van valse eenheid ook vinnig te verstryk 
en oorlog word ‘n realiteit in die praktyk. 

Kyk, op die dak van die Uniegebou roep daar onheilspellend 
‘n uil, want Suid-Afrika is gelyktydig aan die Ooste sowel as 
die Weste vir leë beloftes verruil. So, luister na die geweeklaag, 
gekerm en gehuil want Kus se kinders het nêrens meer ‘n 
veilige plek waar hulle teen oorlog, honger, siektes en pes 
kan skuil, want geheel die kontinent is in ‘n diep donker 
dodekuil en al haar infrastruktuur raak van al die beskawings 
eerste in onbruik. Oor haar verlate vlaktes waai daar nie die 
tradisionele tolbos, maar langs haar verlate snelweë hang 
daar in doringdraad en boom oral haarverlengstukke en 
die eens nuttelose ydel pruik. 

O’ die groot verwyt van die eindtyd, kyk, onheil gaan van die 
een kontinent na die ander, ja, gróót onheil en op die punt van 
die piramide van Giza roep onheilspellend daar ‘n donker uil 
en Egipte raak weer van oorlog, pes en plaag bevuil, want kyk, 
dit is die dood wat daar in haar midde skuil. So vind die dood 
ook nou in die land Israel sy permanente verblyf en oral hang 
die stank van menig baie verrottende lyk want die tyd van die 
valse vrederyk het ook nou vir die Jood verstryk. Met Edom 
wat in dit eens so boos deur hulle gesaai, die oordeel nou self 
maai en daarin lê hulle self nou vir ewig beswyk. 

Ja, die aasvoëls voed op ‘n feesmaal van verrottende lyke wat 
oraloor so onwelriekend ruik en die kraaie bou vir hulle kleintjies 
nes, ja, met Raka se wydverspreide eens lagwekkende ydel 
Westerse pruik. 


Revelation 2086
The wigs of Kush. 

Wednesday 23 April 2014 05:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
The vultures feed on a feast of foul-smelling rotting corpses 
which are everywhere and the crows are building a nest with 
Raca’s widespread ridiculous conceited wig. Behold, on the 
roof of the White House an owl is calling ominously and in the 
setting sun the walls of the Vatican look grey and dirty while 
the whore of Babylon is sulking displeased with this state. Oh 
how great the regret in the end time. Behold, evil shall go from 
nation to nation, yes, a great evil and nowhere to hide, where 
will the fugitive take shelter because wherever he may hurry 
death awaits raving-hungry in an enormous global-lions-den. 

Someone is looking through a dull window at someone on 
the street who is playing a mournful tune on a cheap modern 
plastic flute and a newspaper headline against a pole reads; 
it has been firmly decided that the nations of the earth are 
now going to make things difficult for each other. From 
somewhere comes a horrible moaning and it is Africa crying 
like a sick hungry child because it has no place to take refuge
 in any longer. Because in corruption Cush has traded its home, 
yes, its country and all its good treasures and gold, for empty 
promises and useless articles like synthetic vain wigs. 

Behold, on the roof of Buckingham palace a scary owl is also 
ominously calling and the old queen is looking through a dull 
window and someone contemptuously flung a clod of mud at 
her and a voice cried out: For long enough the world has been 
exploited by fake blue-blood. So a judgment barrel falls in the 
streets of London and all the Western cities begin to smell of 
death. The once good infrastructures soon becomes inoperable, 
because it has been determined long ago that every church and 
judiciary system will be destroyed and there is no worldly 
solution that can thwart God’s Judgment Plans. 
 
Oh the very great reproach of the end time, behold, evil shall go 
from nation to nation, yes, very great evil and therefore that which 
is holy must now rapidly withdraw from the world system, because 
the time of the false peace is now running out fast and all ten 
kings of Revelation are greedily peeking South and all of them 
hope that Africa will become their personal loot. Therefore the 
time of false unity is expiring soon and war becomes a reality 
in practice. 

Behold, on the roof of the Union building an owl is calling 
ominously, because South Africa has simultaneously been 
exchanged to the East as well as to the West for empty 
promises. So, Listen to the wailing, moaning and crying 
because the children of Cush no longer have a safe place 
anywhere so they can take refuge from war, hunger, 
sicknesses and pestilence, for the entire continent is 
a deep dark pit of death and of all the civilizations her 
infrastructure is the first to become obsolete. Over her 
desolate planes there is no traditional tumbleweed, but 
next to her abandoned highways, everywhere hair 
extensions and wigs are hanging useless on barbed wire 
and thorn trees. 


Oh the great regrets of the end time, Behold, evil shall go from one 
continent to the other, yes great evil and on the tip of the pyramid 
of Giza a dark owl is calling ominously and Egypt again becomes 
tainted with war, pestilence and plague. Behold, It is death that is 
lurking in her midst. So death now finds permanent residence in 
the land Israel and the stench of many rotten corpses is hanging 
everywhere, for the time of the false reign of peace has expired 
for the Jew. With Edom now reaping judgment in the evil they had 
sown, and through this they themselves are now lying deceased 
forever, thus themselves now lie dead for ever 
  
Yes, the vultures feed on a feast of rotten corpses that smell foul 
everywhere and the crows are building nests for their young with 
Raca’s widespread once laughable vain Western wig. 


Openbaring 2087 
ons Geliefde Hartedief…
Sondag 27 April 2014 23:55
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Lank gelede in ‘n baie ou verhaal lui daar ‘n storie wat begin met 
'eendag' en daardie openbaring van die verlede is nou die hede, 
ja, oor soveel eeue heen was dit soveel generasies se hoopvol 
gebede en vooruitsig, maar op ‘n handvol na word dit vandag 
meer deur weinig as die moeite werd geag. 

Lank gelede lui daar ‘n gelykenis; kyk, Ek kom onverwags soos 
‘n dief in die nag, ja, vroeg in die more van ‘n nuwe millennium 
diep in die donker duister nanag. Maar onder die mensdom is 
daar nog weinig oor wat Elohim se Wederkoms nog die moeite 
werd ag met die duisternis van die leuen wat in ‘n moderne 
fantasie-dag oornag. 

So roep Sion: O’ luister na ons stil gebede, ons noodroep en 
ons klag en skenk ons net asseblief nog so ‘n bietjie geloof, 
hoop en krag. Slaaploos lê ons wakker in die duister donker 
wêreldnag en ons wag, ja, ons wag op U, ons langverwagte 
Geliefde Dief in die nag om ons lot en ons smart te kom versag. 

Satan maak nou meedoënloos deur sy wêreldsisteem op 
U eiendom jag en dit met net een opdrag naamlik- maak Sion 
en Jerusalem onder die aanslag van Mammon sag. Oorlaai hulle 
verantwoordelikheidsin teenoor hulle geliefdes met ‘n baie swaar 
vrag en lê op hulle families deur die materiële sug na materie só 
beslag en bied daardeur vir hulle siel die hoogste bedrag. 

So ween Sion in stilte: Ons weet daar is niemand wat weet 
wanneer kom U in U groot wederkomsdag. En so lê ons 
slaaploos, maar hoopvol in hierdie pikdonker moderne dag 
en ons wag, ja, ons wag op ons Geliefde Hartedief wat in ons 
volmaakte weergeboorte onverwags gaan kom in hierdie duister 
nag. 


Revelation 2087
our Beloved Thief of Hearts…

Sunday 27 April 2014 23:55
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Long ago in an ancient tale a story started off with ‘one day’ 
and that revelation of the past is now the present, yes, for so 
many centuries it was the hopeful prayers and prospect of so 
many generations, but beside only a handful of people, today 
it is considered worth the effort by few.  

Long ago reads a parable: Behold, I come unexpectedly like a thief 
in the night, yes, early in the morning of a new millennium, deep in 
the dark gloomy wee hours of the night. But among mankind there 
are few left that still consider Elohim’s Second Coming worth the 
while, with the darkness of the lie that resides in a modern 
fantasy-day.   

So Zion called: Oh hear our silent prayers, our distress call and 
our complaint and please grant us just a little more faith, hope 
and strength. Sleepless we lie awake in the dark gloomy world-
night and we wait, yes, we wait on You, our long-awaited Beloved 
Thief-in-the-night to come and soften our grief and our sorrow.  

Satan is now relentlessly hunting Your property down by means 
of his world system and this only with one command; soften Zion 
and Jerusalem by means of Mammon’s pressure. Overload their 
sense of responsibility towards their loved-ones with a very heavy 
burden and seize their families by means of the craving after 
physical matter and therefore offer the highest amount for their 
souls. 

Silently Zion weeps: We know there is no one who knows when 
You will come in your great Second Coming. And so we lay 
sleepless, but  hopeful, in this pitch-dark modern day and we 
wait, yes, we await our Beloved Thief-of-Hearts Who will come 
unexpectedly in our perfect rebirth in this dark night. 


Openbaring 2088 
VRY!
Dinsdag 29 April 2014 09:50
  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Daar is net een wet om te onderhou en dit is die wet van die 
Liefde en dit maak my teen geheel die wêreld en daardeur die 
wet van die materie VRY en daarom sal ek in my Godgegewe 
Vryheid nie langer onder ‘n wêreldsiening ly, maar ewig salig 
sal ek in die ewige Liefde en die Vryheid daarvan bly. 

VRY! VRY! Van geheel die wêreld bevry kan niks of niemand 
my meer in binding kasty en niks sal my weer in my lewensoeke 
oorskry en daarom sal ek die lokstem van die wêreld van nou 
af ten alle koste vermy, ja, voordat dit my weer in sy wêreldse 
bindings-wip as gevangene kan kry. 

VRY! VRY! Van die kerk en sy dogma bevry want daar hoef ek 
nooit weer so skynheilig vroom te gaan ly en dit terwyl ek in 
die duisternis van die leuen moet bly wyl ek ten alle koste die 
Lig en Waarheid moet vermy en daarom is ek VRY waar ek my 
so salig bly by die voete van my Verlosser neer kan vly  

VRY! VRY! Van die sisteem bevry waar soveel moets en moenies 
my alewig kasty en dit net om die mens as ‘n gebonde skepsel 
vir die hel voor te berei. Nou is my lewensweg in die Godgegewe 
Vryheid uitgeplavei en geheel die ewigheid is vir my vryheidsvlug 
voorberei en daarom sal ek op die vleuels van vryheid my 
ewigheidstoekoms ingly. 

VRY! VRY! Van elke politieke party bevry en daarom hoef ek 
nóóit weer vir enige dom menslike saak te baklei want elke 
politieke leier het nou maar net eenmaal swak voete van klei 
met elke politieke party net ‘n troebel moerasagtige stinkende 
vlei en daarom is die tyd van die tien konings ook spoedig verby 
en in ‘n duisendjarige vrederyk is al Elohim se kinders so salig 
vry. 

VRY! VRY! Van alle vrees bevry en daarom kan satan my nie meer 
langer versoek of verlei, want in my vryheid kan hy nie meer vir my 
perke stel wat my onder gaan kry, want my Elohim het my van 
al my laste bevry en daarom is ek VRY, ja, VRY om vir ewig altyd 
in die Goddelike Liefde en Vryheid te kan bly. 


Revelation 2088
FREE!

Tuesday 29 April 2014 09:50
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
There is only one law to maintain and it is the law of Love and it 
frees me from the world and through this also FREE from matter 
and therefore, in my God-given Freedom I will no longer suffer 
under a worldview, but ever blissful I will stay in the eternal 
Love and the Freedom thereof. 


FREE! FREE! Freed from the whole world nothing or nobody 
can chastise me in bondage and nothing will surpass me again 
in my quest for life and therefore I will avoid the enticing voice 
of the world from now on at all cost, yes, ere I get caught again 
in its world bondage-snare as a prisoner. 

FREE! FREE!  Freed from the church and its dogma because 
I never have to go and suffer there so sanctimonious pious 
and this while I have to stay in the darkness of the lie while 
I must at all cost avoid the Light and Truth and therefore I am 
FREE where I can so blissfully nestle down at the feet of my 
Saviour.  

FREE! FREE! Freed from the system where so many do’s and 
don’ts always chastised me and this only to prepare man as a 
creature bound for hell. Now my path of life is paved in the God-
given Freedom and the whole of eternity has been prepared for 
my freedom-flight and therefore I will glide into my eternal-future 
on the wings of freedom. 

FREE! FREE! Free from every political party and therefore I 
never ever again have to fight for any absurd human issue 
because every political leader has weak feet of clay and every 
political party is only a turbid swampy stinking slough and 
therefore the time of the ten kings will also soon cone to an 
end and in a thousand-year reign of peace all Elohim’s children 
will be blissfully free. 

FREE! FREE! Free from all fear and therefore satan can no 
longer tempt or seduce me, because in my freedom he cannot 
set me any limits that I cannot overcome, because my Elohim 
has freed me of all my burdens and therefore I am FREE, yes 
FREE to stay in the Godly Love and Freedom for ever and always. 
 
 
Openbaring 2089 
'n Druppel water-'n korrel sand. 
Donderdag 1 Mei 2014 05:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die see is net ‘n druppel water in die Skepper se Hand en die 
Namib- en Sahara woestyn net ‘n Handvol nietige sand en Jan 
van Riebeeck het tevergeefs aan die Kaap geland, want Suid-
Afrika is nou net ‘n verlore toestand. O’ Boervolk, wáár was 
jou dóm liberale verstand en waar is nou jou toekoms en land 
met jou baster nasaat nóg swart, nóg blank. Kyk, daar op jou 
verwoeste straathoek se verwaarloosde kant speel jou kinders 
met jou waardelose sent en rand. Ja, met jou nuttelose kontant, 
want jy het jou siel verpand en geheel jou wese behoort nou aan 
'n gevalle wêreldsisteem en aan ‘n bankrot wêreldbank. 

Geheel die oseaan is net ‘n druppel water in God se Hand en die 
Namib- en Sahara woestyn net ‘n Handvol nietige sand. So kom 
en gaan tevergeefs die een na die ander opstand en niemand 
lees meer die berigte daarvan in vergete vergeelde ou koerant. 
So, wáár O’ Boervolk, was jou dóm liberale verstand en waar is 
nou jou toekoms en jou land, want bykans ‘n kwart van jou nasie 
krepeer in ‘n treurige plakkerskamp toestand. 

Die see is net ‘n druppel water in Elohim se Hand met die Namib- 
en Sahara woestyn net ‘n nietige Handvol sand en vandag se 
skone debutant is more se grysaard, oud en lank in die tand. So, 
wáár O’ Boervolk was jou dóm liberale verstand en waar is nou 
jou en jou kinders se toekoms en land. Kyk, jou vyand troon oor 
jou en jou nageslag- só dormant. So, waar is jou magtige applous 
oor jou rugbyvelde vir nog ‘n nuttelose drie geplant, want jou siel 
het jy vir sport verpand en die loon daarvan is ‘n patetiese 
Boervolk sonder toekoms of land. 

Die see is net ‘n verdampte druppel water in die Skepper se Leë 
Hand en al die woestyne van die aarde net ‘n nietige korrel sand 
en niks is voor die Woede en Oordeel van God bestand, want op 
‘n enkele handvol ná is niks meer na siel, liggaam en verstand 
meer raseg, suiwer of blank. So, wáár O’ dóm liberale Suid-Afrikaner 
was jou onnosele verstand. Kyk, vir jou val het jy net Satan en die 
Jood daarvoor te dank. So staan jy daar, verstote en eenkant en 
jou enigste vooruitsig is net ‘n donker duister verlore toestand. 
So, bal jou vuis en laat jou stem wegraak in die leë applous-gedruis, 
want kyk, nog ‘n drie of is dit nou ‘n vyf, word vir jou leë toekoms 
rég in die middel van die pale geplant. 

Die see is net ‘n verdampte druppel in God se Leë Hand en al die 
woestyne van die aarde net ‘n nietige korreltjie sand en ‘n eens 
klein maar edele trotse Boervolk is nou heeltemal vankant, want 
blindelings volg hulle die wêreld, ja, hééltemal sónder verstand 
en daarom sit hulle en hul nageslag nou sonder toekoms of land. 
Die vaders van die volk staan tog so graag galant by die kerk se 
deur eenkant, sodat vrou en kind eerste in die diepste kant van 
die duister-donker kerker kan beland en so sit die skynheilige 
Afrikaanse gemeentes Sondae verveeld op die kerkbank en kyk, 
in hulle hand hou hulle hul tiende in Mammons’ stank, terwyl 
hulle die predikant so kamma geestelik intellektueel vir nog ‘n 
leë dóm preek bedank. So, sing daarom O’ Boervolk in 'gospel' 
gedruis vir satans gespuis jou psalm en gesang, want nog ‘n 
edelvis, ja, nóg ‘n suiwer Boer word deur satans apostel vir 
die hel gevang. 


Revelation 2089
A drop of water-a grain of sand. 

Thursday 1 May 2014 05:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
The sea is only a drop of water in the Creator’s Hand and the 
Namib- and Sahara desert only a Handful of insignificant sand 
and Jan van Riebeeck has landed in the Cape in vain, because 
South Africa is now only a lost state. Oh Boer nation, where 
was your stupid liberal mind and where is your future and 
country now with your bastard offspring neither black nor white. 
Behold, there on the neglected side of your destroyed street 
corner your children are playing with your worthless rand and 
your cent. Yes, with your worthless cash for you have pawned 
your soul and your whole being now belongs to a fallen world-
system and a bankrupt world-bank. 

The entire ocean is only a drop of water in God’s Hand and the 
Namib- and Sahara desert only a Handful of insignificant sand. 
One after the other uprising come and go and nobody is 
reading the news reports thereof in a forgotten yellowed old 
newspaper anymore.  So, where Oh Boer nation was your 
stupid liberal mind and where is your future and your country 
now, because almost a quarter of your nation suffers in a 
lamentable squatter condition.  

The sea is only a drop of water in Elohim’s Hand with the Namib- 
and Sahara desert only an insignificant Handful of sand and 
today’s pretty debutant is tomorrow’s grey head, old and worn-
out. So, where Oh Boer nation was your stupid liberal mind and 
where is your and your children’s future and country now. Your 
enemy towers over you and your descendants being so dormant. 
So, where is your mighty applause on your rugby fields for yet 
another useless three scored, because you have pawned your 
soul for sport and the reward thereof is a pathetic Boer nation 
without future or country. 

The sea is only a drop of water that’s evaporated in the Creator’s 
Empty Hand and all the deserts of the earth is only an insignificant 
grain of sand and nothing can withstand the wrath and Judgment 
of God, because besides a single handful, there is nothing 
anymore in soul, body and mind that is racially pure, pure or 
white. So where, oh stupid liberal South African was your foolish 
mind. Behold, for your fall you only have Satan and the Jew to 
thank. So you are standing there, pushed aside and abandoned 
and your only prospect is just a very dark lost state. So, ball 
your fist and let your voice be lost in the noise of empty applause. 
Behold, another try or is it perhaps a five, is scored for your empty 
future right in the centre of the goalposts. 

The sea is just a droplet evaporated in God's Empty Hand and 
all the deserts of the earth is only a puny grain of sand and a 
once small but noble proud Boer nation is now completely 
destroyed, because they blindly followed the world, yeah, 
completely mindless and therefore they and their descendants 
are now without future or country. The fathers of the nation stand 
so eagerly aside at the church door so their women and children 
could firstly end up in the deepest part of the dark dungeon and 
so the hypocritical Afrikaans congregations are sitting, bored to 
death in the church pew and see, in their hand they hold their tithe 
in Mammon’s stench, while they thank the preacher so quasi- 
spiritual-intellectual for another vague brutish sermon. Therefore 
Oh Boer nation, sing in gospel-pounding for satan’s rabble, 
because yet another noble fish, yes, another pure Boer has been 
caught for hell by satan’s apostle.
 


Openbaring 2090 
Net self te blameer…  
Saterdag 3 Mei 2014 06:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Deur Millenniums heen roep die profeet: Bekeer- bekeer! Dit is 
nooit te laat om na God terug te keer. Strooi as op die hoof en 
klee julleself met die roukleed en begin om bitter te skreeu, want 
kyk! Die suiwer volk het alwéér oortree. Daarom word haar stede 
beleer en haar vyand sal oor haar regeer. Ook van pes, plaag, 
hongersnood en siekte sal sy krepeer, want sy laat haar mos 
nie deur haar El korrigeer. Oor haar stede, dorpe en landbougrond 
heers daar terreur en dit is te laat om oor die voorspoed van gister 
te treur. 

Deur die eeue heen waarsku vele profeet: Bekeer bekeer! Dit is 
nooit te laat om na God terug te keer. Strooi daarom as op die 
hoof en skeur die rykmanskleed, want dit is Mammon wat die 
siel van die eens opregte só van God wegkeer. Ja, in die sug 
na rykdom het die eens suiweres die onsuiwer weg betree en 
die wet van die Liefde het hulle afgesweer en dit terwyl hulle 
die afgode van die wêreld uittartend voor Elohim se Aangesig 
vereer. Daardeur het ‘n eenwêreldorde hulle in massas soos 
willose robotte begin beheer en daarom sal hulle onder al die 
plae van die bybel nou begin krepeer. 

Vanaf Genesis tot en met Openbaring roep soveel profeet hulleself 
heeltemal hees: Bekeer! Ja, bekeer! Dit is nooit te laat om na God 
terug te keer, want Hy het Barmhartigheid vir die sondaar wat 
opreg probeer. Maar die eens suiwer volk kon nog nooit vanuit 
die foute van hulle verlede sowel as die hede leer en sonder ‘n 
wrede strafgerig weier hulle om hulle te bekeer. Daarom word 
hulle maagde nou deur die vyand onteer en hulle jongmanne 
word binnekort ook wreed gekastreer. Al hulle vrugbaarheid 
word van hulle weggekeer, want deur die Bileams-leer het hulle 
met alles en almal in verbastering gehoereer. Voor die Woede 
van God probeer hulle vlug deur wêreldwyd te emigreer en so 
sit ‘n eens heiligdom verstrooid terwyl hulle ontevrede daaroor 
murmureer. Maar daar is geen plek waar hulle hul voor die 
Grimmigheid van Elohim weg kan keer. 

Deur alle tye heen roep die profeet: Jakob-Israel, dit is tyd om 
jou te bekeer en jy moet begin om na jou God terug te keer. Ja, 
dit is tyd om as op die hoof te strooi en die wêreldkleed stukkend 
te skeur. Maar die eens edelvolk laat hulle soos die manne en 
vroue van Sodom en Gomorra nie bekeer. Hulle laat hulle eerder 
veelkleurig tatoeëer, terwyl die veronderstelde Nasireër in hulle 
midde hul hoofde soos die Nubiër kaal laat skeer en dit terwyl 
hulle mekaar skaamteloos sodomiseer. In hulle kerke- daar roep 
hulle in satans kodetaal: Baäl Baäl, ja, heer O’ heer en hulle aanbid 
die wêreldraad van kerke se gruwelleuen en laat hulle hoogmoedig 
nie deur die Waarheid leer. Daarom sal die aarde haar op hulle 
kom wreek en sy sal haar onder hulle oop kom skeur en kyk, die 
goddeloses word in haar dieptes weggesleur terwyl die woede 
van die vuur alles voor die voet kom verteer. 

Die vier winde van die aarde sal die kontinente om kom keer en 
daar is niks wat die mens kan doen om die Oordeel van hulleself 
weg te keer. Die water van die see sal teen die kuslyne protesteer 
om dorpe en stede oral om te keer, want die grootste gedeelte 
van die edelvolk het al sy Goddelike voordele verbeur. Kyk, 
skaamteloos het hulle hulself in hulle gruwels voor God 
ontbloot, ja, hulleself so onteer en Elohim het op ‘n handvol 
na, die Saksiese volkere nou finaal die Rug toegekeer en daar is 
niemand behalwe hulself om daarvoor te blameer. Daarom word 
hulle stede nou deur onwettige immigrante beleër en dié sal as 
heersers oor hulle regeer. So word die Weste se infrastrukture 
stadig maar seker nie net in Suid-Afrika nie maar oral omgekeer 
en almal vreemd in hulle midde, beskik oor menseregte maar 
daardie luukse word van die witman weggekeer, want hulleself 
het hulle vyand geleer om in heerskappy oor hulle te triomfeer. 
Daarom sal hulle saam met die ander volke onder pes, plaag, 
oorlog en menig baie kataklisme krepeer want die eens suiwer 
Saksiese volkere wou hulle mos nie deur hulle Elohim laat leer. 

Aan die einde van hierdie tydvak roep die profeet: Dit is te laat 
om te bekeer, ja, dit is te laat om nou na God terug te wil keer. 
Dit is te laat om as op die hoof om te keer en die kleed van 
wêreldsonde stukkend te skeur. Daarom help dit nie meer vir 
die profeet om te roep: Bekeer, bekeer! Want kyk, Ek het My 
Rug in Godverlatenheid op ‘n goddelose wêreld gekeer. So, 
wáár is nou die Weste se valse Christendom, ja, hulle Baäl O’ 
Baäl, heer O’ heer, waarmee hulle so kamma in hulle gruwelkerke 
mee kon kommunikeer en dit terwyl hulle tog so grappig met die 
ware opregtes die gek kon skeer! 


Revelation 2090 
Only yourself to blame… 
Saturday 3 May 2014 06:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
For Millenniums the prophet called: Repent repent! It is never 
too late to return to God. It is time to repent in sackcloth and 
ashes and start to weep bitterly for behold, the pure nation 
transgressed again. Therefore her cities are besieged and her 
enemy will reign over her. She will also suffer due to pestilence, 
plague, famine and disease, because she will not listen to the 
admonishments of her God. In her cities, towns and farmland, 
terror reins and it is too late to mourn over the prosperity of 
yesterday.  

 
Through the centuries many a prophet warned: Repent- repent! 
It is never too late to return to God. Therefore it is time to repent 
in sackcloth and ashes and tear your clothes of wealth, because 
it is Mammon that turns the soul of the once-sincere away from 
God. Yes, in the desire for wealth the once pure had gone on the 
impure path and they renounced the law of Love and this while 
they provokingly honor the idols of the world in Elohim’s Face. 
Because of this a one-world order started to control them in 
multitudes like passive robots and therefore they will now begin 
to suffer under all the plagues of the bible. 

From Genesis to Revelation many-a-prophet called themselves 
hoarse: Repent! Yes repent! It is never too late to return to God, 
because He has compassion for the sinner sincerely trying. But 
the once pure nation could never learn from the mistakes of their 
past as well as the present and without a cruel judgment they 
refuse to convert. Therefore their virgins are now
 ravished by 
the enemy and their young men are also soon to be brutally 
castrated. All their fertility is taken away from them, for by 
Balaam’s doctrine they played the harlot with everything and 
everyone in interbreeding. They try to flee from the Wrath of 
God by emigrating worldwide and so a previous sanctuary is 
dispersed while they murmur disgruntled about this. But there 
is no place where they can escape the Wrath of Elohim. 

Throughout all times the prophet called: Jacob-Israel, it is time 
for you to repent and return to your God. Yes, it is time to repent 
in sackcloth and ashes
 and tore the world garment to pieces. 
But the once noble people did like the men and women of 
Sodom and Gomorra, they will not convert. Instead they’d 
rather get themselves multicolored tattooed, while the supposed 
Nazarite in their midst shave their heads like the Nubians while 
they shamelessly sodomize each other. In their churches they 
call in satan’s code language: Baal Baal, yes, lord Oh lord and 
they worship the world council of churches’ disgusting lie and 
haughty they do not allow themselves to be taught by Truth. 
Therefore the earth will avenge her among them and she will tear 
herself open underneath them and look, the wicked will be swept 
away into her depths while the fury of fire will devour everything 
on sight. 

The four winds of the earth will turn continents upside down 
and there is nothing that man can do to divert Judgment away 
from them. The sea will protest along the coastlines to demolish 
towns and cities everywhere, because most of the noble people 
has forfeited all their Godly benefits. Look, shameless they had 
bared themselves in their abominations before God, yes they 
defiled themselves in this way and besides a handful, Elohim 
has now turned His Back on the Saxon nations and there is 
nobody but themselves to blame for this. Therefore their cities 
are now besieged by illegal immigrants and those will be rulers 
over them. The infrastructures of the West are slowly but surely 
reversed not only in South Africa but everywhere and every 
foreigner in their midst has human rights but the white man is 
denied that luxury, because they have taught their enemy to 
triumphantly reign over them. Therefore they will suffer together 
with the other nations under pestilence, plague, war and many 
other cataclysms because the once pure Saxon nations didn't 
want to be taught by their Elohim. 

At the end of this period the prophet calls: It is too late to repent, 
yes, it is too late to now want to return to God. It is too late to 
repent in sackcloth and ashes and to tear the robe of world sin. 
Therefore there is no use for the prophet anymore to cry: Convert! 
Convert!. Behold, I have turned My Back on a Godforsaken wicked 
world. So, where is the false Christianity of the West, yes, their 
Baal Oh Baal, lord Oh lord, with whom they supposedly could 
communicate in their abomination churches 
 and this while they 
could oh so blatant mock the truly righteous people!  


Openbaring 2091 
In storm en drang...
Woensdag 7 Mei 2014 08:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die tyd van die valse vrede vermaak die leeu hom met 
die lam, ja, die leeuwyfie bied uitnodigend die donkievul 
haar pram en kyk, die tier paar met die bokram en die wit 
maagd keer haar rug op Adam en sy vermaak haar weer 
met die slang. ‘n Groot gedeelte van die Christendom 
onderwerp hulle aan Islam en hulle vervalste bybel word 
vervang deur die Koran. 

In die storm en drang van die valse vrede beweeg geheel die 
wêreld in die Jood se drukgang en in Babiloniese verbastering 
ontstaan ‘n wêreld-mengelmoes van elke volk en stam, want 
almal- wit swart, rooi, bruin en geel sê hulle is die kinders van 
Abraham en daarom sal Efraim en Dan ook saam in een tent 
ontspan. 

Aan die Suidpunt van Afrika heers die Khoi en die San, ja, Kus 
en Gam en kyk, die witman word uit die vergadering van die 
politieke heerskappy verban en die vrymesselaarorde draai in 
die regstelsel en grondwet onderdanig vir Skeba sy ander wang. 
Want vir 
Mórdegai is daar ‘n galg gebou en daar hang nou ‘n lyk 
daaraan en dit is dié van die moderne Haman en dit is die ewige 
wet van Susan. 

So, wee daarom die landstreek om die Jordaan, want in die tyd 
van die valse vrede is daar ‘n sieklike ou leeu en hy vermaak 
homself met ‘n pikswart lam en sy leeuwyfie bied in haar 
onvrugbaarheid haar prooi nou die pram en kyk, ook die eens 
trotse tier paar nou met die bokram en die suiwer maagd keer 
haar rug op haar Adam en sy bevrug haar weer met die saad 
van die slang en die sogenaamde christendom word die bruid 
van satan en net ‘n handvol edelkoring word vir die ware 
duisendjarige vrederyk uitgewan. 


Revelation 2091  
In storm and stress…

Wednesday 7 May 2014 08:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In the time of false peace the lion entertains itself with the lamb, 
yes, the lioness invitingly offers the donkey colt her teat and look, 
the tiger mates with the billy-goat and the white virgin turns her 
back to Adam and she entertains herself with the snake again. 
A large portion of Christianity submit to Islam and their falsified 
bible is replaced by the Quran 

In the storm and stress of the false peace the entire world is 
moving into the Jew’s crush pen and in Babylonian bastardisation 
a global -mix of every people and tribe comes into being, for all 
white, black, red, brown and yellow claim that they are the children 
of Abraham and therefore Ephraim and Dan will relax together in 
one tent. 
 
On the Southern tip of Africa reigns the Khoi and the San, yes, 
Cush and Ham and behold, the white man is banned from the 
congregation of political dominion and the freemasonry 
submissively turns the other cheek for Sheba
 in the judiciary 
system and constitution. For the gallows was built for Mordecai 
and a corpse is now hanging there and it is the corpse of the 
modern Haman and this is the eternal law of Shushan.   

So, woe the region around the Jordan, because at the time of
 false peace there is a sickly old lion and it entertains itself with 
a pitch-black lamb and it’s lioness offers her teat in her infertility 
to her prey and look, the once proud tiger now couple with the 
billy-goat and the pure virgin turns her back on her Adam and 
she impregnates herself again with the seed of the snake and 
the so-called Christianity becomes the bride of satan and only 
a handful noble wheat is winnowed for the true thousand year 
reign of peace.  


Openbaring 2092 
Lied van die seisoen.
 
Donderdag 8 Mei 2014 11:21 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die lied van die seisoen word woorde en note nie 
suinig gerantsoen, want die lieflike kontoer van elke 
wonderlike seisoen het sy eie uitsonderlike fatsoen. 
Die Winter staan kaalgestroop, maar kyk, in haar 
yskoue nagte is haar hemelruim so skoon en oop 
en in die flonkering van biljoene sterre lê glinsterend 
haar Hoop en sy Hoop op die koms van die Lente wat 
haar naaktheid, ja, haar kaal landskap weer in groen 
sal doop. 

In die lied van die seisoen word woorde en note nie 
spaarsamig gerantsoen, want die lieflike kontoer van 
elke wonderlike seisoen het sy eie uitsonderlike fatsoen 
terwyl die Lente met haar blommeprag haar Skepper so 
baldadig loof. Ja, in die Geloof van die Lente hou sy haar 
nie vir die lokkende roepstem van die Somer doof terwyl 
sy in oormaat haar vrugbaarheid vir die volgende seisoen 
beloof, want tussen Hoop en Geloof bestaan daar geen 
onoorkombare kloof. 

In die lied van die seisoen word woorde en note nie suinig 
gerantsoen, want die lieflike kontoer van elke seisoen het 
sy eie wonderlike fatsoen. In die warm Liefde van die Somer 
met die lugruim deur reënbuie nou so skoon, word onder 
sonstrale die ryp oes vertoon en alles word met die 
warmgewende Liefde van Elohim omsoom en kyk, al die 
seisoene se arbeid word mildelik in die Liefde van die Somer 
beloon. 

In die lied van die seisoen word note en woorde nie suinig 
gerantsoen, want die lieflike kontoer van elke uitsonderlike 
seisoen het sy eie wonderlike fatsoen en in die koel Genade 
van die Herfs skuil ook die Skepper se doel want Rus en 
Vrede is vir hierdie seisoen bedoel sodat alles wat lewe die 
Barmhartigheid en Vrede van God kan voel en Sion kan weet 
daar is ook ‘n ewigheid-seisoen vir die ewige lewe bedoel. 

Daarom word in die ewige lied van die seisoen, die woorde 
van Hoop, Geloof, Liefde en Genade ewig nooit deur Elohim 
gerantsoen, want op ‘n folterpaal op Golgota is die mens deur 
hierdie vier Goddelike Karaktertrekke weer met God versoen 
en daarom kan elke Sondaar nou op die vier seisoene van 
Hoop, Geloof, Liefde en Vrede roem. 


Revelation 2092 
Song of the season.
 
Thursday 8 May 2014 11:21 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
In the song of the season, lyrics and tones are not sparingly 
rationed, because the lovely contour of every wonderful 
season has its own unique shape. Winter is stripped bare, 
but look, in her frosty nights her skies are clear and open 
and in the twinkling of billions of stars lies her glistening 
Hope and she Hopes that Spring will come and clothe her 
barren landscape with green. 

In the song of the season lyrics and tones are not sparingly 
rationed, because the lovely contour or every wonderful season 
has its own unique shape while Spring with her flower splendor 
joyously praises her Creator. Yes, in Spring’s Faith she is not 
deaf to the luring call of Summer while she promises her fertility 
for the next season abundantly, because between Hope and 
Faith there is no insurmountable cliff. 

In the song of the season lyrics and tones are not sparingly 
rationed because the lovely contour of every season has its 
own wonderful shape. In the warm Love of Summer and the 
skies cleaned, washed and cleared by showers of rain, and 
the ripened harvest is being displayed in the rays of the sun 
and everything is hemmed by the warmth-giving Love of 
Elohim and see all the season's work is is generously 
rewarded in Summer’s love. 

In the song of the season notes and lyrics are not rationed 
sparingly, because the lovely contour of every exceptional 
season has its own wonderful shape and the Creator’s purpose 
is also hiding within the cooling Mercy of Fall because Resting 
and Peace is meant for this season so that all that live can feel 
the Compassion and Peace of God and so Sion can know that 
there is also an eternal season intended for eternal life. 

Therefore in the eternal song of the season the lyrics of Hope, 
Faith, Love and Mercy are never ever rationed by Elohim because 
on a stake at Golgotha man was reconciled with God by these four 
Divine character Traits and therefore every Sinner can now make 
the four seasons of Hope, Faith, Love and Peace, their own. 


Openbaring 2093 
Die sesde seël. 
Sondag 11 Mei 2014 05:55
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In ‘n tyd wat in die nabye toekoms aanbreek word die sesde seël 
gebreek en die son word swart, die maan rooi en die lugruim 
grysbruin en grou. Met vliegtuie wat nie hulle koers kan hou, 
want ‘n donker wolk van vulkaan-as is globaal te aanskou. So 
roep daar ‘n stem: Wie gaan die nuwe infrastruktuur herbou en 
waarom brand die eens helder gloeilamp van Mammon skielik 
so flou. Ja, in die chaos van ‘n reuse aardbewing te aanskou 
sterf daar ‘n hoer, ja, ‘n owerspelige vrou en Babilon, nou ‘n 
rommelhoop, het geen oplossing om vir ‘n globale krisis uit 
te hou. 

Die engele ween, want die finale fase van die vertrapping van 
die heiligdom is te erg om te aanskou, want op ‘n handvol ná 
word die laastes van die suiwer heiligdom as ‘n offer vir ‘n 
wêreldsisteem, ja, vir satan uitgehou. So, wie het gefaal en 
wie was tot die bitter einde aan Elohim getrou. Kyk, die helfte 
van die maagde se lampe brand nou onrusbarend flou terwyl 
hulle saam met die wêreld oor die fisiese val van Babilon rou. 
Maar kyk, die getroues word uit ontsaglike gevare veilig gehou, 
want tot op die einde was hulle aan God en die naaste in die 
liefde getrou en vir hulle word nou die laaste stene in die nuwe 
stad Jerusalem vir ‘n ewige geestelike infrastruktuur gebou. 

So, wéét Sion, daar is iets wat jy nou dringend moet onthou, 
kyk, daar staan slegs twaalf hoof engele by die poorte van 
die nuwe Jerusalem vir honderd-vier-en-veertigduisend gebou. 
So, het jy volhard of het jy verbrou en het jy jou El in al jou doen 
en late onthou of het jy skelm agter Sy Rug al agter die wêreld 
probeer aantou. Soos ‘n Judas Iskariot van ouds sal Ek die wat 
My versoek na hulle eie oordeel uithou en in hulle selfvernietiging 
sal hulle in hul teregstelling die bitter teleurstelling van Elohim 
aanskou. 

Kyk, die sesde seël word gebreek en geheel die wêreld staan in 
rou, want ‘n enorme aardbewing word globaal aanskou en in ‘n 
sonsverduistering word die son swart en die maan soos bloed 
en die lugruim is onheilspellend swartgrys en grou en waar is 
daar ‘n veilige grot of spelonk om die mens van die Grimmigheid 
van God weg te hou. 


Revelation 2093 
The sixth seal. 
Sunday 11 May 2014 05:55
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
A time dawns in the nearby future and the sixth seal will be broken 
and the sun will turn black, the moon red and the sky taupe and 
gray With aircraft that cannot stay on course because of a global 
cloud of volcanic ash. So cried a voice: Who will be rebuilding the 
new infrastructure and why is Mammon’s once-bright light-bulb 
suddenly dimmed. Yes, in the mayhem of a giant earthquake to 
behold dies a harlot, yes, an adulterous woman and Babylon, 
now a junk pile, has no solution 
to present for a global crisis. 

The angels weep because the final phase of the trampling of 
the sanctuary is too much to bare, because except for a handful, 
the last ones of the pure sanctuary is being held out as a sacrifice 
for a world system, yes, to satan. So, who has failed and who has 
been loyal to Elohim up until the bitter end. Behold, half of the 
maidens’ lamps are now burning alarmingly low while they are 
mourning the physical fall of Babylon. But look, the faithful ones 
are safely protected against immense danger, because in their 
love they were faithful to God and their neighbors until the end 
and for them the last bricks are now laid in the new city JeruSalem 
for an eternal spiritual infrastructure. 

So Zion know, there is something you urgently need to remember. 
Behold, there are only twelve head angels standing at the gates 
of the new JeruSalem built for hundred-and-forty-four-thousand. 
So, did you persevere or did you bungled and did you remember 
your El in all your doings or did you cunningly tried to follow the 
world behind His Back. Like a Judas Iscariot of old I will judge 
those who tempt Me according to their own judgment and in their 
self-destruction they will, in their condemnation, see the bitter 
disappointment of Elohim. 

Behold, the sixth seal is broken and the entire world is in 
mourning for a massive earthquake is seen globally and in 
a solar eclipse the sun turns black and the moon become 
like blood and the sky is ominously grayish black and where 
is a cave to safely hide in to keep man away from God’s Wrath. 


Openbaring 2094 
Die rooi pes. 

Maandag 12 Mei 2014 12:00  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Luister na die lied van ‘n Oordeelskaal wat uit volle bors daar 
sing terwyl die frekwensie daarvan Afrika, Asië en daarna al die 
kontinente deurdring. Wéét, dit is ‘n lied wat groot ontwrigting 
oor geheel die wêreld gaan bring, want die parskuip is getrap 
en dit word nou getap en die beker van Oordeel is tot oorlopens 
toe vol geskink. 

So, luister na die Oordeelslied wat die ruimtes deur weerklink 
en kyk, daar lê ‘n dooie kind in ‘n kiemvrye plastiese omhulsel in 
‘n lood doodskis toegebind, want die rooi pes gaan verwoestend 
onder die swart plaag begin. Raka, waarom wou jy jou nie betyds 
besin, maar in plaas daarvan het jou sterkste indoena saam met 
sy sterkste impi ‘n beker met vars bloed van ‘n witman gedrink 
en sy vlees is op ‘n vullishoop agter gelaat om daar in verrotting 
te stink. 

Kyk daarom, daar op jou horison staan ‘n ontevrede voorvader-
gees wat jou na sy kraal naderwink en hy stamp met sy kierie op 
die grond en sê: Luister na die vreemde vreesaanjaende lied van 
die groot wit voëls wat nou oral opklink. So gaan daar ‘n vreemde 
rooi pes onder die swart plaag begin en waar is nou al die sterk 
manne wat die goud en platina moet ontgin want almal lê deur 
hierdie pes uitgeteer, dood en vermink.  

So, luister na die lied van ‘n oordeelskaal, ja, die lied van Moses 
wat die pes en plaag nader bring en kyk, sy staf word weer in 
oordeel na die aarde gebring en dit oor die eindtyd-heiligdom in 
slawerny gebring. Wee daarom ook elke witvel wat die denkrigting 
van Raka in liefde na hulle boesem, ja, hulle hart sou bring, want 
die rooi pes word ook in hulle midde gebring en dit is te laat om 
die hande nou hulpeloos saam te wring en oor die sondes van die 
verlede te wil besin. 


Revelation 2094  
The red pestilence. 

Monday 12 May 2014 12:00  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Hear the song of a Judgment scale singing wholeheartedly 
while the frequency thereof permeates Africa, Asia and then 
all the continents. Know, it is a song that is going to bring 
great disruption across the entire world, because the winepress 
has been treaded and now it is tapped and the cup of Judgment 
has been filled to the brim and is overflowing. 

So hear the song of Judgment that resounds through space, 
behold, there is a dead child wrapped in a germ-free plastic 
enclosure in a coffin made out of lead, because the red 
pestilence will start devastatingly amongst the back plague. 
Raca, why would you not timely reflect, but instead your 
strongest induna drank a cup of fresh blood of a white man 
together with his strongest impi and his flesh was left on a 
rubbish dump to rot. 
 
Therefore look, there on your horizon is a disgruntled ancestor 
spirit standing, beckoning you to his kraal and he hit his stick 
on the ground saying: Hear the strange frightening song the big 
white birds resounding allover So there will be a strange red 
pestilence starting amongst the black plague and where are all 
the strong men now that are supposed to mine the gold and 
platinum, for everyone is lying emaciated, dead and maimed 
by this pestilence. 

So, hear the song of a Judgment scale, yes the song of Moses 
that will bring the pestilence and plague closer and behold, his 
staff is again brought to earth in judgment and this because of 
the end-time-sanctuary in slavery. Woe therefore also to every 
white skin that would bring the doctrine of Raca in love to their 
bosom, yes, to their hearts, because the red pestilence is also 
brought into their midst and it will be too late now to wring their 
hands helplessly and reflect on the sins of the past. 


Openbaring 2095 
O’ gee my…
Donderdag 15 Mei 2014 04:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
O’ Gee my die Lewend’ Brood deur die kosbare Woord en hou my 
vir die Waarheid nie doof sodat ek daardeur my Goeie Skepper vir 
die Wondergawe van die lewe kan loof. 

Gee my die salige rus van die nag en die gesonde arbeid van die 
dag en daarmee saam die Hoop om die arbeid van die agtste dag, 
ja, die ewige lewe te verwag. 

Gee my die vryheid van die wind, maar hou my oë vir die onreg 
nie blind, sodat my hart altyd die weg van die Liefde sal vind en 
ek daardeur verseker kan weet ek is God se kind. 

Gee my die innerlike Rigtingswyser sodat ek my weg kan vind, ja, 
van Oos na Wes, Suid na Noord, want kyk, in my lewensoeke soek 
ek voortdurend na die hemelpoort om in die Saligheids-oord vir 
ewig altyd aan Abba Vader te behoort. 

Gee my die Krag om geheel die sonde in al sy omvang te verag en 
gee my die Liefde wat my hart altyd vir my naaste sal laat versag. 
Maar gee my bowenal my weergeboorte daar waar ek so graag elke 
oomblik my Skepper verwag. 

O’ Gee my die Geloof sodat ek kan weet, tussen my en my Verlosser 
is daar geen onoorbrugbare kloof. Ja, skenk aan my geloof sodat 
satan my nie weer van die Goeie kan beroof, want lank genoeg het 
ek my vir die sonde afgesloof, maar deur die geloof is slegs Elohim 
nou my onmiddellike Hoof. 

Gee my Sagmoedigheid, Deernis en Barmhartigheid, want daarmee 
gaan die Liefde altyd akkoord. Skenk my ook die nietigheid van die 
ware Nederigheid, want voor Elohim is dit oneindig groot en daardeur 
oorwin die ewige lewe die menslike ego met sy onvermydelike dood. 

Ja, gee my my daaglikse Brood gebring deur God se kosbare 
Woord en hou my vir Sy Waarheid en Wysheid nie doof en skenk 
my ook, O’ Vader U groot Vergifnis, sodat ek altyd net aan U kan 
behoort daar waar ek U vir ewig altyd sal loof. 


Revelation 2095
Oh give me… 
Thursday 15 May 2014 04:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oh give me the Living Bread by means of the precious Word and 
let me not be deaf to Truth so that I can praise my Good Creator 
for the Wonderful gift of life. 

Give me the blissful rest of the night and the good labor of the 
day and also the Hope to expect the labor of the eighth day, yes, 
everlasting life. 

Give me the freedom of the wind, but do not blind my eyes to 
injustice, so that my heart will always find the path of Love and 
therefore I can know for sure that I am a child of God. 

Give me the inner Direction Indicator to enable me to find my way, 
yes, from East to Wes, South to North, for behold, in my quest for 
life I constantly search the gate of heaven to forever belong to 
Abba Father.


Give me the Strength to despise sin in its totality and give me the 
Love that will always soften my heart towards my neighbor. But 
above all give me my rebirth where I am longing for my Creator all 
the time. 

Oh give me Faith so that I can know that between me and my 
Savior there is no insurmountable chasm. Yes, grant me faith 
so satan will never again be able to rob me of the Good, because 
for long enough I have been enslaved by sin, but through faith, 
Elohim alone is now my immediate superior. 

Give me Gentleness, Compassion and Mercifulness, because 
Love is always in agreement with this. Also grant me the 
insignificance of true Humility, because before Elohim it is 
infinitely great and through this the eternal life conquers the 
human ego with its inevitable death. 

Yes, give me my daily Bread brought by God’s precious Word and 
let me not be deaf to His Truth and Wisdom and also grant me, Oh 
Father, Thou Great Forgiveness so that I can forever only belong 
to Thou and will always and ever praise Thou. 


Openbaring 2096
Die rooi pes? 
Vrydag 16 Mei 2014 04:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Iemand skryf en vra meer besonderhede oor openbaring 2094 
en die rooi pes. 

Antwoord: In geestelike terme beteken rooi; raseg, skaamte, 
asook die kleur van die liefde. Maar in ‘n ander konteks beteken 
dit gevaar sowel as bloed. Pes dui op ‘n dodelike oordraagbare 
of hoogs aansteeklike siekte. Rooi pes dui daarom op die een 
of ander dodelike bloed siekte wat die een of ander tyd in die 
toekoms gaan uitbreek en wat ‘n baie groot dodetal tot gevolg 
sal hê 


Revelation 2096
The red pestilence? 
Friday 16 May 2014 04:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Someone wrote and asked more information regarding revelation 
2094 and the red pestilence. 

Answer: In spiritual terms red means racially pure, shyness, as 
well as the color of love. But in another context it means danger 
as well as blood. Pestilence indicates a deadly transmissible 
communicable or highly contagious disease. Red pestilence 
therefore indicates one or other lethal blood disease that some 
time or other in the future is going to break out and will result 
in a very great death toll. 


Openbaring 2097 
Baas of klaas.
Vrydag 16 Mei 2014 05:50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Op ‘n model-plaas daar in die Suide klink daar ‘n helse geraas en 
‘n stem roep spottend uit: Wie is nou hier die baas en wie is nou 
klaas. Luister net na die baie voete wat daar gretig raas, want kyk, 
op groot skaal word daar binnekort wettig gemuit en na willekeur 
ge-aas en in die proses sterf daar iets en dit is niemand anders as 
SARS. 

In ‘n gevestigde besigheid staan daar ‘n eienaar hoogs verbaas, 
want na ‘n baie kort verduideliking in ‘n onsamehangend relaas 
word sy eiendom sonder meer na ‘n ander oorgeplaas. Maar kyk, 
in die proses sterf daar iets en dit is SARS. So, wie is nou die baas 
en wie is die klaas, want op groot skaal word daar in die toekoms 
wettig gemuit en op die laaste oorblyfsels van ‘n eens ryk land 
ge-aas. 


Revelation 2097
Master or slave.
Friday 16 May 2014 05:50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
On a model farm in the South there is one helluva commotion and 
a voice cry out mockingly: Who is now master here and who is 
really slave. Listen to many feet making noise eagerly for behold, 
on a great scale they soon lawfully steal and scavenge and in the 
process something dies and it is nothing less but SARS (South 
African Revenue Service). 

In an established business an owner is standing highly amazed 
because after a very brief explanation in an incoherent narrative 
his property is simply transferred to someone else. But see, in 
the process something dies and it is SARS. So who is now master 
and who is the slave, because in the future they will legally steal 
and scavenge on great scale on the last remnants of a once rich 
country


Openbaring 2098 
Sewe droë dorre jaar.
Dinsdag 20 Mei 2014 23:55 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer 
Aan die einde van die droë dorre sewe jaar wanneer ‘n nuwe 
geestes-reën weer oor die vlaktes sal kom baljaar. Op die dag 
wanneer die donker Wolke van Elohim se Grimmigheid weer 
op sal klaar en Sy Woede oor die eens edel, maar nou verlore 
volk sal bedaar. Ja, op die dag wat Sy Toorn oor die sondeval 
van Jakob-Israel sal bedaar en Hy Juda weer as Sy gunsteling 
sal aanvaar, want kyk, die vertrapte heiligdom was mos gebou 
op ‘n baie swak kerkpilaar en ín die heilige laer, dáár het die 
vyand wild rondbaljaar en teen die basterleer van Bileam het 
die eens edelvolk mos geen beswaar. Maar saam met ‘n 
reënboognasie het hulle hul mos geskaar en op die deuntjie 
van ‘n eenwêreldorde speel hulle kinders vrolik met ánder, 
deurmekaar. 

Maar daar kom ‘n dag wat die christen-kerkpriester, ja, 
die swendelaars sal val deur die skerpte van Elohim se 
Swaard, want dit raak tyd vir die heilige oorblyfsel om ‘n 
kind vir die nuwe tydvak te baar en die stam van Juda sal 
Hy weer uitverkies en die berg van Sion word weer opnuut 
as priesters en konings aanvaar, want haar eerstelinge, ja, 
haar seuns en dogters kom uiteindelik bymekaar en vanuit 
al die uithoeke van die aarde word Jerusalem vir die eindtyd 
vergaar, want aan die einde van die droë dorre sewe jaar raak 
Sion weer vrugbaar en kyk, die Aparte Heilige Banier staan in 
haar midde en sy sal My Naam weer ken en daarteen het sy 
meer geen beswaar, want Elohim Self is haar Sterkte, haar 
ewige Onwankelbare Pilaar. 

Aan die einde van die sewe droë dorre jaar wanneer ‘n nuwe 
geestes-reën oor die vlaktes van Suid Afrika sal baljaar, op 
daardie dag roep die Gees: Kyk, Ek is nie meer langer ‘n 
eensaam Wewenaar, want Sion staan gereinig as My Bruid 
en saam is Ons die Volmaakte Paar. 


Revelation  2098
Seven dry, barren years.
Tuesday 20 May 2014 23:55
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
At the end of the dry, arid seven years when a new spiritual rain 
will again come and rampaging across the planes. On the day 
when the dark Clouds of Elohim’s Wrath will clear up again and 
His Anger over the once noble but now lost nation will calm down. 
Yes on the day that His Anger over the fall of once noble Jacob-
Israel will calm down and He once again will accept Judah as His 
favorite, for behold, the trampled sanctuary was built on a very 
weak church pillar and in the holy laager, the enemy rampaged 
wildly and against the bastard-doctrine of Balaam the once noble 
nation had no objection. But they joined together with a rainbow 
nation and on the tune of a one-world-order their children happily 
played along with other children, confused and all mixed-up. 

But there comes a day when the Christian-church-priest, yes, the 
swindlers, will fall to the sharp edge of Elohim’s Sword, because 
it is time for the holy remnant to give birth to a child for the new 
era and the tribe of Judah will be chosen again by Him and the 
mount Zion will be accepted anew as priests and kings, because 
her firstlings, yes, her sons and daughters will eventually come 
together and from all the corners of the earth JeruSalem will be 
gathered for the end time, because at the end of the arid seven 
years Zion becomes fertile again and behold, the Set-apart Holy 
Banner is standing in her midst and she will know MY Name 
again and she will have no objection against this anymore, 
because  Elohim Himself is her Strength, her eternal Unshakeable 
Pillar. 

At the end of the seven arid years when a new spiritual rain will 
frolics across the planes of South Africa, on that day the Spirit 
will cry out: Look, I am no longer a lonely Widower, because Zion 
is cleansed and standing purified as My Bride and together We are 
the Perfect Couple. 


Openbaring 2099 
Die ras-egte lied.
 
Donderdag 22 Mei 2014 04:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
O’ Rubeniet en Gadiet, waar is jou altaar van herinnering met 
sy suiwer leer en jou jubellied met woorde wat lui: Laat alleen 
die grote Wil van Elohim geskied. So, luister daarom suiwer 
klein oorblyfsel na die betekenis van die lied wat verbastering 
heeltemal verbied en leef daarom volgens God se Woord, skoon 
en rigied. In die kroniek en statistiek van die rasegte Israeliet was 
vermenging nog altyd streng verbied. So, al woon die suiwer volk 
‘n duisend maal tienduisend keer in die landstreek van Kanaän 
of die Kusiet, mag daar nooit ‘n gemengde huwelik in hul midde 
geskied. Maar in die laaste vesting van die suiwer heiligdom 
luister weinig nog na die suiwer Apartgestelde Lied en Abraham 
en Isak se millennium-oue kroniek raak op ‘n handvol na verdelg 
in die kerklike leuen en dogma van die katolieke naaste-leer en 
vreemde mistiek. Want ‘n wêreldorde het globaal gehiet en gebied 
en kyk, hulle maak die Bileams-leer oraloor wettig en publiek en 
daarom is die mens se eens suiwer D.N.A nou goor en siek. 
Daarom sal ‘n pes ditself in die gedaante van die dood as 
oplossing kom uitgiet. 

O’ Rubeniet suiwer Israeliet, waar is jou herinnerings-altaar 
en jou ras-egte suiwer lied, want eens was jy en Juda as ‘n 
volk voor God so suiwer en rigied en die verbasteringsleer 
was al twaalf die stamme van Jakob heeltemal verbied. Ja, 
eens was daar 'n volk voor Elohim so ras-eg en eksklusief 
en kyk, hulle suiwer kroniek staan opgeskryf in die hemel 
argief, want hierdie eens ras-egte volk had hul Elohim bo 
alles lief en daarom was hulle in hul beskawings en werke 
so geseënd konstruktief asook produktief. In alles was 
hulle so skeppend en kreatief, want God se Asem, ja, Sy 
Eie Gees woon in die suiwer Adamiet, maar in ‘n 
verbasterde nageslag het hulle nou niks meer oor om 
die ewigheid in diensbaarheid aan te bied en daarom 
word hulle die vergadering van Elohim nou heeltemal 
verbied. 

O’ Rubeniet, waar is die twaalf stamme se Apartgestelde 
altaar en offer van hulle eens suiwer lied, want in JeruSalem 
se midde moet daar twaalf suiwer gerwe wees vir die eindtyd 
aan te bied, maar kyk, jou edel-oes staan op ‘n handvol na 
verwoes deur die wêreldorde satans-termiet. So, bring nou 
nader die meetsnoer en meet die klein oorblyfsel uit met ‘n 
riet, want ook al die bose werke van die Bileams-leer is nou 
puur verniet, want die eens suiwer Goddelike D.N.A is goor 
en siek en daarom sal die Vaalperd, ja, die dood, vir 
verbastering ‘n oplossing kom bied. 


Revelation 2099
The purebred song.
 
Thursday 22 May 2014 04:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oh Reubenite and Gadite, where is your altar of remembrance 
with its pure doctrine and your joyful song with words that read: 
Let only the great Will of Elohim be done. So, therefore listen, 
purely little remnant, to the meaning of the Song that forbids 
interbreeding altogether and therefore live according to God’s 
Word, pure and rigid. In the chronicles and statistics of the 
purebred Israelite interbreeding has always been strictly 
forbidden. So, even if the pure nation lives a thousand times 
ten thousand times in the region of Canaan or the Cush, a 
mixed marriage may never take place in their midst. But in 
the last bastion of the pure sanctuary very few still listen to 
the pure set-apart Holy Song and Abraham and Isaac’s 
millennium-old chronicles are being destroyed, except for 
a handful in the church-lies and dogma of the catholic neighbor-
doctrine and strange mysticism. Because a world-order has 
globally bossed around and behold, they legalize the Balaam’s 
doctrine everywhere and publicly and therefore man’s once pure 
DNA is now squalid and ill. Therefore a pestilence will come in 
the form of death and pour itself out as solution. 

Oh Rubeniet pure Israelite, where is your remembrance-altar and 
your purebred pure song, because once you and Judah were so 
pure and rigid before God and the interbreeding-doctrine was 
forbidden and banned for all twelve of the tribes of Jacob. Yes, 
once there was a people before Elohim so purebred and racially 
exclusive and behold, their pure chronicles are written in the 
archive of heaven, because this once purebred people loved 
their Elohim above all else and therefore they were so blessed 
and constructive in their civilizations and works as well as 
productive. In everything. They were so creative because God’s 
Breath, yes, His Own Spirit dwelled in the pure Adamite, but in 
an interbred offspring there now is nothing left to offer eternity 
in subservience en therefore they are now completely excluded 
and prohibited from Elohim’s meeting. 

Oh Rubeniet, where are the twelve tribes’ Set-apart altar and 
sacrifice of their once pure song, because in JeruSalem’s midst 
should be twelve pure sheaves to offer for the end time, but look, 
your noble harvest is destroyed, except for a handful, by the 
Satan's world order-termite. So, bring closer the yardstick and 
measure the little remnant with a reed, because all the evil works 
of the Ba'laam-doctrine is now also in vain, because the once 
pure Godly DNA is rancid and ill and therefore the Pale Horse, 
yes death, will come and present a solution to interbreeding.

Openbaring 2100 
Sion se Magtige Bastion. 
Vrydag 23 Mei 2014 00:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Elohim, U Wysheid laat die wyses en filosowe stil verstom en 
U Liefde laat die wilde lelies van die velde spontaan oopblom. 
U laat U Son oor die regverdiges opkom en U laat U aartsengele 
as dapper helde, ja, as krygers vir Sion kom en kyk, U bring al 
haar vyande om. 

Elohim, U brul magtig vanuit die berg Sion en U maak JeruSalem 
U heiligdom. Kyk, vanuit die huis van Elohim sal daar 'n lewende 
fontein vir Jakob uitkom, maar Edom sal buitekant die heiligdom 
van die dors omkom. Op die pleine van Kanaän en Egipte roep 
niemand meer; vrede- vrede, ja, shalom en net soos Askelon en 
Ekron sal die Ooste en die Weste onder die grimmigheid van God 
omkom. Daarom sal HY ‘n verwoestende vuur aansteek in die 
wêreld-ekonomie en Mammon roep verskrik daaroor uit: WEE 
O’ WEE! WAAROM!! 

Elohim, U Oordeel laat die wêreld geskok stil verstom, ja, op die 
dag wanneer U gevaarlik grom, want U maak Sion se vyand oud, 
siek en krom en die wêreld geleerdes die maak U idioties-dom. 
Die Dag van Elohim het nadergekom en oor geheel die wêreld 
bars daar ‘n bom en die groot strafgerig begin by die Jodedom, 
want dié het hulself as Jakob probeer vermom en daarom sal die 
aasvoëls om hulle vlees saamdrom. 

Elohim, U Verlossingsgenade laat die sondaars gretig om U 
saamdrom en U Liefde laat die lente in hulle verkluimde harte 
kom met bloeisels wat oral pragtig blom, terwyl die son oor 
die verdrukte volk op sal kom. U laat U hemelskares as dapper 
krygers vir Sion kom, terwyl haar vyand van vrees omkom, want 
U is die Magtige Bastion wat net soos die maanhaarleeu gevaarlik 
vir JeruSalem se vyand grom. 


Revelation 2100
Sion’s Mighty Bastion. 
Friday 23 May 2014 00:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Elohim, Thou Wisdom leave the wise and the philosophers 
quiet and stunned and Thou Love let the wild lilies of the veld 
spontaneously bloom and Thou let Your Sun rise over the 
righteous. Thou let Thou archangels come as brave heroes, 
yes, as warriors for Zion, and behold, Thou let all her enemies 
perish. 
 
Elohim, Thou Mighty Roar sounds from the mount Zion and 
Thou make JeruSalem Thou sanctuary. Behold, from the house 
of Elohim a living fountain will come for Jacob, but Edom will 
perish of thirst outside the sanctuary. On the squares of Canaan 
and Egypt nobody will anymore be calling peace-peace, yes 
shalom and just like Ashkelon and Ekron the East and the West 
will perish in Elohim’s Wrath. Therefore HE will light a devastating 
fire in the world economy and frightened Mammon will cry out: 
WOE OH WOE! WHY! 

Elohim, Thou Judgment leaves the world shocked and 
dumbfounded, yes, on the day when Thou Growl dangerously, 
because Thou make Zion’s enemies old, sick and twisted and 
Thou make the world-scholars idiotically stupid, because the 
Day of Elohim has arrived and across the entire world a bomb 
explodes and the great Judgment starts with the Jewry, because 
they have tried to disguise themselves as Jacob and therefore the 
vultures will congregate around their flesh.  
 
Elohim, Thou Grace Deliverance let the sinners eagerly gather 
around Thou and Thou Love let the Spring into their frosted 
hearts with blossoms that bloom beautifully throughout, while 
the sun will rise over the oppressed people. Thou let Thou 
heavenly hosts come as brave warriors for Sion, while her 
enemy perish in fear, because Thou are the Mighty Bastion 
that growls dangerously at JeruSalem’s enemy just like the 
maned lion.